Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 17

2005-12-15
N2005/7819/ARM
N2005/2059/ARM
N2005/655/ARM m.fl.
Se bilaga 1
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Arbetsdomstolen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 14, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Arbetslivspolitik Arbetsrätt Prövning av arbetstvister

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prövning av arbetstvister

Mål

Mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall rapportera följande:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Andelen mål som kommit in, uppdelade på de mer vanligt förekommande tvisttyperna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

* 19 januari 2006

* 21 augusti 2006

* 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Återrapportering

Arbetsdomstolen skall redovisa sin kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Av redovisningen skall särskilt åtgärder avseende kompetensutveckling framgå.


FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4 Arbetsdomstolen (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsdomstolen 24 865
ap.1 Förvaltningskostnader (ram) 24 865

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
23:4 Arbetsdomstolen
ap.1 746 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
23:4 Arbetsdomstolen
23:4 ap.2 23:4 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
23:4 Arbetsdomstolen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 560
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 072
2006-02-25 2 072
2006-03-25 2 072
2006-04-25 2 072
2006-05-25 2 072
2006-06-25 2 072
2006-07-25 2 072
2006-08-25 2 072
2006-09-25 2 072
2006-10-25 2 072
2006-11-25 2 072
2006-12-25 2 073
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:4 ap.1 Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till
Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/KO
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
LO
TCO
SACO
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 17, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/7819/ARM
N2005/2059/ARM
N2005/655/ARM
N2005/5635/ARM
N2005/8806/ARM
N2005/10090/BS (delvis)