Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 21

2005-12-15
N2005/7817/ARM
N2005/427/ARM
N2005/2204/ARM m.fl.
Se bilaga 1
Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16
171 84 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Arbetsmiljöverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 14, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Arbetsmiljöverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Nationellt mål för att halvera antalet sjukdagar till 2008

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Arbetsmiljöverket (AV), Arbetslivsinstitutet (ALI), Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Försäkringskassan (FK) och Socialstyrelsen (SoS) skall inom sina respektive områden aktivt bidra till att målet uppfylls. På regional och lokal nivå är landsting och kommuner ansvariga inom sina respektive områden.

Regeringen har definierat tre områden inom vilka myndigheterna genom sina ordinarie politik- och verksamhetsområden kan bidra till att målet uppnås; förebyggande insatser, sjukskrivningsprocessen och kunskaper om insatser och resultat. En viktig förutsättning för att målet skall kunna nås är en nära samverkan mellan de berörda myndigheterna.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Arbetslivspolitik Arbetsmiljö Regler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål

En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt är utvecklande för individen.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall redovisa en bedömning av hur verksamheten bidrar till uppfyllandet av verksamhetsområdesmålet samt det nationella målet att antalet sjukdagar skall halveras fram till 2008. En bedömning skall göras av hur yttre faktorer påverkar resultatet av verkets insatser och förutsättningarna att nå verksamhetsområdesmålet. I redovisningen skall bl.a. ingå en redogörelse för utvecklingen med avseende på de indikatorer för arbetsmiljön som anges i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr.14, avsnitt 4.4.1), dvs.

- Antal dödsolyckor i arbetet (Källa: Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan)

- Antal anmälda arbetsolyckor (Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska Centralbyrån (AKU) och Eurostat)

- Antal anmälda arbetssjukdomar Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska Centralbyrån)

- Belastningsskador. Anställda och ohälsa (Källa: Arbetslivsinstitutet och Statistiska Centralbyrån)

- Krav/kontroll i arbetslivet. Andel som dels inte kan koppla av tankarna från arbetet när de är lediga, dels har litet handlingsutrymme. (Källa: Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet)

1.1.1.1

Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål

Tydliga och lättillgängliga regler och standarder som effektivt medverkar till att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall beskriva och kommentera verksamheten under året. I detta ingår en översiktlig redogörelse för innebörden av och motiven för under året utfärdade författningar. Arbetsmiljöverket skall också redogöra för vilka principer som tillämpas och vilka avvägningar som görs i arbetet med regelförenkling.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Att genom en enhetlig utformad inspektionsverksamhet och marknadskontroll, särskilt inriktad på de områden där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst, och genom samverkan med andra myndigheter

- stimulera utarbetandet av rutiner på arbetsställena som medverkar till ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete,

- uppdaga brister i arbetsmiljön,

- ställa krav på förbättringar och därmed skapa en norm för efterlevnaden av arbetsmiljölagen samt

- förhindra att farliga produkter släpps på marknaden och tas i bruk i arbetslivet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva och kommentera tillsynsinsatserna. Av redogörelsen skall framgå antal ställda krav i inspektionsmeddelanden samt i förelägganden och förbud, huvudsaklig inriktning av ställda krav samt antal besökta arbetsplatser totalt, inklusive andelen uppföljningsbesök. Verket skall redogöra för vilka avvägningar som läggs till grund för beslut om huruvida uppföljningsbesök skall ske och göra en bedömning av tillsynens effekter med avseende på målet för verksamhetsgrenen på de arbetsplatser där uppföljning har skett.

Vad gäller de ställda kraven i inspektionsmeddelanden m.m. skall verket redogöra för hur dessa fördelar sig på kvinno- respektive mansdominerade näringsgrenar.

Av beskrivningen skall också framgå hur fördelningen av tillsynsinsatserna ser ut mellan de prioriterade branscherna, de generella prioriteringarna och övrig tillsyn. Vidare skall verket (i den mån det inte redan redovisats i den rapport som skall lämnas senast den 1 mars 2006) redogöra för hur arbetet med att välja ut tillsynsobjekt har utvecklats, liksom hur samverkan med Försäkringskassan har utvecklats och vilka åtgärder som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i samverkan eller var och en för sig vidtagit för att arbetsgivare skall ha en fungerande rehabiliteringsorganisation på varje arbetsställe och fullgöra sitt ansvar enligt 22 kapitlet lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Verket skall beakta vad regeringen anfört om arbetsmiljöförhållanden för reparatörer vid elavbrott i propositionen Leveranssäkra elnät (prop. 2005/06:27) och, i den mån ingripanden har föranletts, översiktligt redogöra för vilka insatser som gjorts.

Verket skall även redovisa insatser inom marknadskontrollen samt ingripanden denna har föranlett.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Bidra till utvecklingen av internationellt samarbete och internationella normer som främjar det internationella och nationella arbetsmiljöarbetet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom de olika delarna av verksamhetsområdet under året och vilket genomslag svenska ståndpunkter har fått i arbetet på nordisk, EU- och övrig internationell nivå.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål

En tillförlitlig arbetsskadestatistik som är anpassad till behovet hos aktuella målgrupper.

Återrapportering

_

1.1.1.5

Verksamhetsgren Information

Mål

Informationsverksamheten skall ge ökad kunskap om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda, och på så sätt medverka till att arbetsmiljöarbetet utvecklas. Informationen skall inriktas på de områden där den bedöms vara ett effektivt medel att förbättra arbetsmiljön och där behov finns med hänsyn tagen till information från andra aktörer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall lämna en översiktlig beskrivning av verksamheten under året samt en bedömning av hur informationen når olika målgrupper. Verket skall beskriva valet av informationsstrategi, inklusive en redogörelse för vilka prioriteringar som har valts.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Partsmedel

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljöarbetet genom stöd till regional skyddsverksamhet och standardiseringsverksamhet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall redogöra för verksamheten under året. Av redogörelsen skall framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher, vilka bedömningar som ligger till grund för denna fördelning, liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. Vad gäller den del av bidraget som används till utbildning skall verket översiktligt beskriva innehållet i utbildningen. I beskrivningen skall ingå en redogörelse av på vilket sätt kunskap om kvinnors och mäns arbetsvillkor ingår i utbildningen.

En översiktlig redovisning skall också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsverksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

* 19 januari 2006

* 8 mars 2006

* 2 maj 2006

* 21 augusti 2006

* 2 november 2006.

4

Uppdrag

Ungdomar

Arbetsmiljöverket skall följa upp utvecklingen av unga kvinnors och mäns levnadsvillkor avseende politikområdesmålet. Målgruppen för uppföljningen är ungdomar mellan 16 och 25 år. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2006. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning samt en kommentar till utvecklingen med avseende på följande indikatorer:

- andel sysselsatta 16-25-åringar som anger att de har lågt inflytande i arbetet,

- andel sysselsatta 16-25-åringar som anger att det ställs höga krav i arbetet,

- andel sysselsatta 16-25-åringar som anger att de varje vecka har möjlighet att utvecklas och lära sig något nytt i arbetet,

-anmälda arbetssjukdomar per 1000 förvärvsarbetande i åldrarna 16-25 år,

- anmälda arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande i åldrarna 16-25 år.

Årsredovisningen skall, utöver Regeringskansliet (Näringsdepartementet), även tillställas Ungdomsstyrelsen.

Barn (upp till 18 år)

Arbetsmiljöverket skall redovisa hur många inspektioner som gjorts av arbetsmiljön i skolan, hur många anmälningar verket får om arbetsmiljön i skolan samt hur många av dessa anmälningar som föranleder åtgärder från Arbetsmiljöverkets sida. I redovisningen skall ingå hur barns och ungas synpunkter inhämtas och beaktas i tillsynen.

Företagens administrativa kostnader

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Arbetsmiljöverket redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd under 2006 som påverkar företagens administrativa kostnader. Redovisningen skall lämnas till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) senast den 15 januari 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1 Arbetsmiljöverket (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmiljöverket 656 387
ap.1 Förvaltningskostnader (ram) 554 800
ap.2 Partsmedel (ram) 101 587
Disponeras av Verket för innovationssystem 0
ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet (ram) 0

Villkor för anslag 23:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Arbetsmiljöverket får använda högst 3 000 000 kronor för att delta i standardiseringsarbete. Medlen får användas för uppdrag till SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS (Informationstekniska Standardiseringen) inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Anslagsposten får användas för att täcka kostnader för anmälan/tillstånd angående genetiskt modifierade mikroorganismer.

ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

Vad gäller anslagsposterna 5 och 6, se regeringsbeslut den 25 mars 2004, III 3 (N2004/1246/ARM).Vad gäller anslagsposten 4, se regeringsbeslut den 16 december 2004, III 13 (dnr N2004/7338/ARM m.fl.)

ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet

Av anslagssparandet under anslagsposten får det ursprungligt avsatta beloppet om 1 500 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten för att minska ohälsan i offentlig sektor för perioden 2003 - 2006 (punkt 6 i 11-punktsprogrammet) enligt särskilt regeringsbeslut den 19 december 2002 (N2002/11731/ARM).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.1 16 642 3 % 0
ap.2 0 Inget 0
ap.7 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
23:1 Arbetsmiljöverket
23:1 ap.3 23:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.3 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
23:1 Arbetsmiljöverket
23:1 ap.2 18 550 18 501 0 2008
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 54 668
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 46 233
2006-02-25 46 233
2006-03-25 46 233
2006-04-25 46 233
2006-05-25 46 233
2006-06-25 46 233
2006-07-25 46 233
2006-08-25 46 233
2006-09-25 46 233
2006-10-25 46 233
2006-11-25 46 233
2006-12-25 46 237
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:1 ap.1 Förvaltningskostnader
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:1 ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Informationssystemet om arbetsskador, försäljning 0 0 20 20 0 0
Särskild informationsverksamhet 2 305 772 37 960 37 845 115 3 192
Summa 2 305 772 37 980 37 865 115 3 192
Belopp angivna i tkr

Villkor

Särskild informationsverksamhet

Kostnaderna avser den särskilda informationsverksamhet som bedrivs vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och vid enheten för Tidningen Arbetarskydd.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den särskilda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och enhet för Tidningen Arbetarskydd som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar. Den institutionella informationen ingår inte i den särskilda informationsverksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Vidare beslutar Arbetsmiljöverket om avgifter skall tas ut för anmälan/tillstånd angående genetiskt modifierade mikroorganismer, enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 1 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Per Ewaldsson
Kopia till
Riksrevisionen
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Utrikesdepartementet/EIM
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/ITFOU
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Arbetslivsinstitutet
Försäkringskassan
Statens folkhälsoinstitut
Föreningen Svenskt näringsliv
LO
TCO
SACO
Svenska Hamnarbetareförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 21, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/7817/ARM
N2005/427/ARM
N2005/2204/ARM
N2005/7478/ARM
N2005/5101/ARM
N2005/7405/ARM
N2005/10090/BS (delvis)