Justitiedepartementet
Regeringsbeslut19

2005-09-29Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNAJu2005/8316/D


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1Allmänna val och demokrati (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet5 000 tkr
46:1 ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Valmyndigheten13 091 tkr
46:1 ap.1Allmänna val (Ram)13 091 tkr

Disponeras av regeringen109 tkr
46:1 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)109 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
46:1 ap.6Demokratisatsning (Ram)0 tkr


Villkor
46:1 ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för Valmyndighetens verksamhet i Sametingsvalet i enlighet med sametingslagen.

2. Vissa kostnader för länsstyrelsen i Norrbottens läns verksamhet i Sametingsvalet i enlighet med sametingslagen. Kostnaderna får inte överstiga 60 000 kronor.

3. Kostnader för förberedelserna inför de allmänna valen 2006.

4. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

5. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val.

6. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.46:1 ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet skall använda medlen till att stimulera samarbete mellan berörda institutioner och lärosäten när det gäller demokratiforskning. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet.46:1 ap.6 Demokratisatsning

Eventuella medel som återbetalas från Demokratisatsning 2004 får användas först efter beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1 Allmänna val och demokrati

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:1 ap.20Allt0
46:1 ap.10Allt0
46:1 ap.30Allt0
46:1 ap.60Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
46:1 ap.146:1 ap.369 690 tkr
46:1 ap.246:1 ap.3100 %
46:1 ap.446:1 ap.3100 %
46:1 ap.546:1 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
46:1 ap.4Ram
46:1 ap.5Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Jens Orback
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S7
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/LFG
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Jordbruksdepartementet/NS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Vetenskapsrådet
Sametinget