Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut3

2005-09-01Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAM2005/4616/Bo


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 31:2, 31:7 (2003), 31:10, 31:11 och 31:14
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 31:2, anslaget 31:7 (2003), anslaget 31:10, anslaget 31:11 samt anslaget 31:14 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:102).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:2Räntebidrag m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Boverket1 786 000 tkr
31:2 ap.1Räntebidrag m.m. (Ram)1 786 000 tkr


Villkor
31:2 ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.31:10Byggkostnadsforum m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Boverket17 892 tkr
31:10 ap.3Genomförande av pilotprojekt (Ram)17 892 tkr

Disponeras av regeringen150 tkr
31:10 ap.1Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (Ram)0 tkr
31:10 ap.5Byggkostnadsforum m.m. - Regeringens disposition (Ram)150 tkr

Disponeras av Regeringskansliet6 958 tkr
31:10 ap.2Administration utvärdering (Ram)4 970 tkr
31:10 ap.4Byggsamordnare (Ram)1 988 tkr


Villkor
31:10 ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit till Boverket senast den 5 november 2002. Bidraget skall främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.

Av anslagsposten får 28 000 tkr av överföringsbeloppet från 2004 (anslagssparande) disponeras. Resterande anslagssparande får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.31:10 ap.2 Administration utvärdering

Anslagsposten 2 får belastas med högst 4 970 tkr för Boverkets administration av Byggkostnadsforum och utvärdering m.m.31:10 ap.3 Genomförande av pilotprojekt

Anslagsposten 3 får belastas med högst 18 000 tkr för att genom Boverkets Byggkostnadsforum stödja lämpliga pilotprojekt som på nya sätt söker minska boendekostnaderna vid nybyggnad av främst hyresbostäder samtidigt som projekten främjar en hållbar utveckling, vilket innefattar resurs- och kostnadseffektivitet under byggnaders livslängd. Även andra upplåtelseformer än hyresrätt som arbetslokaler eller lokaler dit allmänheten har tillträde, exempelvis skolor och lokaler kan få stöd. Boverkets Byggkostnadsforum skall inom ramen för sitt nuvarande uppdrag i högre grad beakta behovet av att få fram bostäder till rimliga kostnader som är avsedda och anpassade till de behov unga har.

Anslagsposten får även belastas med kostnader för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel. Boverkets Byggkostnadsforum skall redovisa hur medlen använts och till vilket syfte samt dess förväntade effekt.31:10 ap.4 Byggsamordnare

Anslagsposten får användas för genomförande av utredningen om ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn. Slutredovisning av uppdraget skall ske senast 2007.

Regeringskansliet får högst betala ut 2 000 tkr från 2004 av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande).31:11Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket596 400 tkr
31:11 ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ram)596 400 tkr

Disponeras av regeringen3 600 tkr
31:11 ap.2Inv.bidr anord hb - Regeringens disposition (Ram)3 600 tkr


Villkor
31:11 ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Beslut om stöd får fattas för Stockholms län som innebär utgifter på högst 298 200 tkr av 2005 års anslag.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 298 200 tkr av 2005 års anslag.

Av anslaget får högst 432 000 tkr betalas ut under 2005.31:14Bidrag till installation av hissar (Ramanslag)
Disponeras av Boverket28 826 tkr
31:14 ap.1Bidrag till installation av hissar (Ram)28 826 tkr

Disponeras av regeringen174 tkr
31:14 ap.2Bidrag inst. hissar - Regeringens disposition (Ram)174 tkr


Villkor
31:14 ap.1 Bidrag till installation av hissar

Anslaget får användas till att lämna bidrag till nyinstallation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus som påbörjas under perioden 15 april - 31 december 2004. Bidrag får lämnas till 25 procent av installationskostnaden, dock högst med 250 tkr per hiss eller annan lyftanordning.

Av anslaget får högst 28 826 tkr betalas ut under 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:7Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (Ramanslag)
Disponeras av Boverket0 tkr
31:7 ap.1Stöd för anordnande av bostäder för studenter (Ram)0 tkr
31:7 ap.3Kompetensutveckling (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
31:7 ap.4Inv.bidr bost f stud - Regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
31:7 ap.2Kompetensutveckling och utvärdering (Ram)0 tkr


Villkor
31:7 ap.1 Stöd för anordnande av bostäder för studenter

Boverket får disponera 40 000 tkr av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:2 Räntebidrag m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:2 ap.153 580Inget0

31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:7 ap.1 (2003)0Allt0
31:7 ap.3 (2003)0Allt0
31:7 ap.4 (2003)0Allt0
31:7 ap.2 (2003)0Allt0

31:10 Byggkostnadsforum m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:10 ap.30Allt0
31:10 ap.10Allt0
31:10 ap.50Allt0
31:10 ap.20Inget0
31:10 ap.40Allt0

31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:11 ap.10Allt0
31:11 ap.20Allt0

31:14 Bidrag till installation av hissar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:14 ap.10Allt0
31:14 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
31:231:2 ap.1100 %
31:7 ap.2 (2003)31:7 ap.4 (2003)100 %
31:7 ap.3 (2003)31:7 ap.4 (2003)100 %
31:10 ap.331:10 ap.525 %
31:14 (2004)31:14 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
31:10 ap.336 00018 00018 0002008
31:11 ap.1600 000345 000150 0002008
Belopp angivna i tkr


Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser i tabellen ovan är indikativa.

31:10 ap 3 Genomförande av pilotprojekt

Boverkets Byggkostnadsforum bemyndigas att under 2005 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av pilotprojekt som syftar till att långsiktigt sänka kostnaderna för de boende och samtidigt främjar en hållbar utveckling, vilket innefattar resurs- och kostnadseffektivitet under byggnaders livslängd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 18 000 tkr under 2006, och högst 18 000 tkr under 2007.

31:11 Investeringsbidrag för hyresbostäder

Beslut om stöd för Stockholms län får fattas som innebär utgifter på högst 300 000 tkr för åren 2006-2008.

Bidragsramen fördelas till Länsstyrelsen i Stockholms län av Boverket.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 300 000 tkr för åren 2006-2008.

Bidragsramen för resten av landet fördelas på länsstyrelselserna av Boverket. Ramen fördelas med beaktande av bl.a. behovet av bostäder på orten och kostnadsläget på orten, samt med beaktande av tidpunkten för projektets färdigställande.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Sophie Gunnarsson
Kopia till

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Riksrevisionen
Miljödepartementet/Kb
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/Ekonomi- och IT-enheten