Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:16

2005-06-23Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLMU2005/5147/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivArbeta för en god arkivhantering
Ta emot bevara och vårda
Tillhandahålla och tillgängliggöra
Kunskapsuppbyggnad
Museitjänster1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall hanteras så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar,

- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt

- forskningens behov.


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål 1

Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 2

Målet är ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.Verksamhetsgren Ta emot bevara och vårda

Mål

Målet är en säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som tas emot och förvaras hos arkivmyndigheterna. Arbetet skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för bevarande och vård.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Riksarkivet skall bl.a. redovisa

- omfattningen av leveranser, arkivbestånd och vårdinsatser,

- en sammanfattande bedömning av arkivlokalernas och arkivbeståndens status.Verksamhetsgren Tillhandahålla och tillgängliggöra

Mål 1

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Av redovisningen skall framgå bl. a.

- antal skriftliga förfrågningar,

- antalet besök hos Riksarkivet och landsarkiven,

- antalet mikrokort tillgängliga för forskningen,

- uthyrning och försäljning av mikrokort,

- antalet besök på arkivmyndigheternas hemsidor.


Mål 2

Målet är ökad överblick över och tillgänglighet till de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Mål 3

Målet är ökad förståelse och ökat intresse för arkiven som källa för information och kunskap och för att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor. Fler och nya grupper av användare skall nås.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Av redovisningen skall framgå bl.a.

- viktigare utställningar, konferenser samt andra arrangemang och verksamheter,

- vilka insatser som har gjort för att utveckla den pedagogiska verksamheten i kontakt med skola samt universitet och högskola,

- vilka insatser som har gjorts för att med utgångspunkt i arkiven ge perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att arkivmyndigheterna genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom arkivområdet. Informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet skall redovisas särskilt. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.Verksamhetsgren Museitjänster

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av vissa museitjänster.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv skall åstadkomma största möjliga effekt.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

2. Riksarkivet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponeraroch i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

3. Riksarkivet skall redovisa omfattning av och inriktning på internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum. Vidare skall redovisas hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom verksamhetsområdet i övrigt samt vilka insatser som gjorts bl.a. i samarbetet med SIDA för att medverka till att biståndsländernas kulturarv tas tillvara.

4. Riksarkivet skall redovisa Riksarkivets och landsarkivens totala lokalkostnader för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Redovisningen skall specificeras även för landsarkiven. Riksarkivet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2006 lämna motsvarande redovisning avseende 2005.

5. Riksarkivet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2006 redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet.

6. Riksarkivet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 april 2006. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

7. Riksarkivet och landsarkiven skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Riksarkivet och landsarkiven får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Riksarkiven och landsarkiven skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksarkiven och landsarkiven skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

8. Riksarkivet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksarkivet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Riksarkivet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Bevarande av digitala handlingar

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som är nödvändiga för att på lång sikt säkra tillgången till allmänna handlingar i digital form. Redovisningen skall fokusera på vad som krävs för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, skyddet för allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Riksarkivet skall vidare redovisa och analysera nödvändiga åtgärder och förslag rörande exempelvis beskrivning, förtecknande och registerering samt långsiktig förvaring av digitala handlingar, från tillkomst och förvaring hos arkivbildaren till leverans till och förvaring hos arkivmyndighet. I rapporten skall även vidtagna åtgärder redovisas och analyseras. Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006.


Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Riksarkivet skall i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir.2004:169) förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet304 467 tkr
28:21 ap.1Riksarkivet och landsarkiven (Ram)304 467 tkr

Disponeras av regeringen1 838 tkr
28:21 ap.2Riksarkivet o landsarkiven - Regeringens disposition (Ram)1 838 tkr


Villkor
28:21 ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

- Av anslaget skall 14 906 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 10 294 000 kr för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Av bidraget är 5 691 000 kr avsedda för verksamheten vid Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek28:22Bidrag till regional arkivverksamhet (Obetecknat anslag)
Disponeras av Riksarkivet5 906 tkr
28:22 ap.1Bidrag till regional arkivverksamhet (Obetecknat)5 906 tkr

Disponeras av regeringen36 tkr
28:22 ap.2Bidrag till regional arkivverksamhet - Regeringens disposition (Obetecknat)36 tkr


Villkor
28:22 ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

- Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

- Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21 Riksarkivet och landsarkiven

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:21 ap.10Allt0
28:21 ap.20Allt0

28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:22 ap.10Inget0
28:22 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:2128:21 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)135 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 780
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 304 467 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Riksarkivet och landsarkiven 28:21 ap.1.
Enligt detta beslut
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 304 467 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Riksarkivet och landsarkiven 28:21 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-0176 116
2005-03-2576 117
2005-06-2576 117
2005-09-2576 117
Belopp angivna i tkr


Tidigare beslutad plan om 304467 tkr har ändrats avseende anslaget Riksarkivet och landsarkiven 28:21 ap.1 (Beslutnr: Datum: 2004-12-22) .
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Museitjänster-2 476-2 50013 50015 500-2 000-6 976
SVAR-2 501-50029 90031 600-1 700-4 701
Summa-4 977-3 00043 40047 100-3 700-11 677
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksarkivet och landsarkiven får ta betalt för efterforskningar av uppgifter i arkivmaterial m.m. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivet och landsarkiven får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster skall utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt skall finansieras med avgiftsintäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivets ekonomiska resultat av verksamhetsgrenen museitjänster skall särredovisas i årsredovisningen.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksarkivet och landsarkiven kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, skall användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet skall i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Joachim Waern
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms stadsarkiv
Värmlandsarkiv
Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek