Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:17

2005-06-22Karlstads universitet
651 88 KARLSTADU2005/5631/BIA (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har beslutat om Karlstads universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Karlstads universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Civilingenjörsexamen

35

Sjuksköterskeexamen

435

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

750
410

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

875


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 2 030.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet musik kan universitetet högst avräkna 140 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

60

Tekniskt

20Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 33 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofesorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Universitetet skall profilera verksamheten såväl inom dessa vetenskapsområden som vid eventuell uppbyggnad av andra områden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:40Karlstads universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karlstads universitet451 910 tkr
25:40 ap.1Takbelopp (Ram)451 910 tkr


Villkor
25:40 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:41Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karlstads universitet152 188 tkr
25:41 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)61 820 tkr
25:41 ap.2Tekniskt vetenskapsområde (Ram)70 650 tkr
25:41 ap.3Övriga forskningsmedel (Ram)19 718 tkr


Villkor
25:41 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 146 305 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.25:41 ap.2 Tekniskt vetenskapsområde

I anslagsposten Tekniskt vetenskapsområde ingår medel för naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:40 Karlstads universitet: Grundutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:40 ap.1010 %0

25:41 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:41 ap.103 %0
25:41 ap.203 %0
25:41 ap.303 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:38 ap.225:40 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:40 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)59 749
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 599 098 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Karlstads universitet: Grundutbildning 25:40 ap.1 och anslaget Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning 25:41 ap.1, 25:41 ap.2 och 25:41 ap.3.
Beslutsnr: I:17 Datum: 2005-06-22
Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning 25:41 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning46905005000469
Uppdragsutbildning4 76830020 00021 000-1 0004 068
Uppdragsforskning96710028 00028 00001 067
Summa6 20440048 50049 500-1 0005 604
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet0-257357350-25
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras135 100 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER