Justitiedepartementet
Regeringsbeslut6

2005-06-22Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLMJu2005/5609/Å
Ju2005/5761/Å (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105, prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:84, prop. 2004/05:100, utg.omr. 01, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltningJustitiekanslern1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltning

Mål

Justitiekanslerns del av målet för verksamhetsområdet Integritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltning är att värna integriteten, yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.


Verksamhetsgren Justitiekanslern

Mål 1 Tillsyn

Målet är att värna rättssäkerheten och bidra till en fortsatt hög kvalitet inom den offentliga verksamheten samt att medverka till att upprätthålla ett starkt förtroende för advokatväsendet.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå


 • påbörjade och avslutade tillsynsprojekt med uppgift om resultat,


 • insatser som avser tillsynen över advokatväsendet med en särskild analys av utfallet av verksamheten.


Mål 2 Tryck- och yttrandefrihet inklusive rättegångar

Målet är att värna tryck- och yttrandefriheten utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa tryck- och yttrandefrihetsbrott, samt att medverka till att rättstillämpningen och lagföringen på tryck- och yttrandefrihetsrättens område blir effektiv och rättssäker.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå.


 • Antalet ärenden där förundersökning inletts respektive åtal väckts för tryck- eller yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp samt antalet anmälningar om sådana brott som inte har föranlett åtgärder.


 • Åtgärder som vidtagits i ärenden avseende hets mot homosexuella.


Mål 3 Statens frivilliga skadereglering

Målet är att se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan.


Återrapportering

 • Skadeståndsanspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.


 • Skadeståndsanspråk på annan rättslig grund. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.


Mål 4 Rättegångar

Målet är att med beaktande av den enskildes rätt ta tillvara statens intresse i rättsliga angelägenheter.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats. Mål eller ärenden av principiell betydelse skall särskilt lyftas fram.


Mål 5 Integritet

Målet är att värna den enskildes integritet utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa brott, samt att medverka till att rättstillämpningen inom de berörda områdena blir effektiv och rättssäker.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall särskilt följande framgå.


 • Ärenden enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Justitiekanslern skall, med bibehållen kvalitet i ärendehandläggningen, minska antalet balanserade ärenden jämfört med 2004. Målet gäller inte Justitiekanslerns nya uppgift att för statens räkning överklaga bl.a. beslut om rättshjälp och ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden. Ärenden som avser klagomål eller anspråk från enskilda och som inte förs till rättegång bör vara avslutade inom två år från det att ärendet kom in till Justitiekanslern.


Justitiekanslern skall återrapportera följande och därvid separat redovisa de uppgifter som rör verksamheten att för statens räkning överklaga bl.a. beslut om rättshjälp och ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden.


 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden.


 • Antalet ärenden som inte avgjorts vid ingången respektive utgången av budgetåret.


 • Åldersstrukturen på ärenden som inte avgjorts.


 • Genomsnittlig handläggningstid.


Övrig återrapportering

 • Justitekanslern skall redovisa det antal remisser som kommit in till myndigheten och det antal remissvar som myndigheten avgivit.


 • Justitiekanslern skall lämna en beskrivning av de regeringsuppdrag som myndigheten haft under året.


 • Justitiekanslern skall redovisa övriga faktorer som kan bidra till en bedömning av på vilket sätt Justitiekanslerns verksamhet bidragit till att målen uppnåtts.


 • Justitiekanslern skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras samt vilka hinder som finns för att utveckla myndigheten i riktning mot en s.k. 24-timmarsmyndighet.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
 1. Justitiekanslern skall redovisa utgiftsprognos för anslaget 46:2 Justitiekanslern och för anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för åren 2005-2008 i Hermes. Redovisning skall ske i samband med budgetunderlaget. Prognosen skall analyseras och kommenteras.

 2. Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget skall redovisas till regeringen fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. För uppdraget får Justitiekanslern ersättning efter rekvisition med 150 000 kronor per år.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:2Justitiekanslern (Ramanslag)
Disponeras av Justitiekanslern19 626 tkr
46:2 ap.1Justitiekanslern (Ram)19 626 tkr

Disponeras av regeringen110 tkr
46:2 ap.2Justitiekanslern - Regeringens disposition (Ram)110 tkr


Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:13Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Justitiekanslern21 163 tkr
4:13 ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ram)21 163 tkr

Disponeras av regeringen128 tkr
4:13 ap.2Kostn skadereglering - Regeringens disposition (Ram)128 tkr


Villkor
4:13 ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Från anslaget skall finansieras följande utgifter som skall redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rätta.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:2 Justitiekanslern

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:2 ap.10Allt0
46:2 ap.20Allt0

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:13 ap.10Allt0
4:13 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
46:246:2 ap.2100 %
4:134:13 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Roger Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Tullverket
Skatteverket
Statens pensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret