Socialdepartementet
Regeringsbeslut3

2005-06-22Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLMS2004/8532/HS
S2005/5134/SK
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Socialstyrelsens verksamhet omfattar följande politikområden, vilka är indelade i ett antal verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde finns en eller flera verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TandvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
HandikappolitikInsatser för jämlika levnadsvillkorTillsyn
Normering
Kunskap
ÄldrepolitikVård och omsorg om äldreTillsyn
Normering
Kunskap
SocialtjänstpolitikIndivid- och familjeomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
FolkhälsaHälsofrämjande levnadsvanorMyndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskyddKunskap
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport redovisa en samlad bedömning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet senast den 30 november 2005.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja landstingen i deras arbete för att förbättra tillgången till habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Socialstyrelsen skall med utgångspunkt i resultaten från rapporten Jämställd vård? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom hälso- och sjukvården.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under åren 2005-2009 och vilka faktorer som påverkar denna. Socialstyrelsen skall i slutrapporten särskilt belysa och analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting/regioner/kommuner och mellan kvinnor och män. Analysen skall omfatta den totala läkemedelsförsäljningen d.v.s. läkemedelsförmånerna, receptfria läkemedel, egenavgifter och läkemedel som används i slutenvård. Analysen skall delrapporteras senast den 15 maj och slutrapporteras senast den 15 november 2005. Socialstyrelsen skall i arbetet samråda med Läkemedelsförmånsnämnden.

Socialstyrelsen skall redovisa resultatet av samverkan med andra myndigheter inom läkemedelsområdet. Redovisningen skall ske i samråd med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsförmånsnämnden.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja huvudmän och övriga aktörer att långsiktigt verka för en god personalförsörjning.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål 1

Antalet tillsynsinsatser för att höja kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre skall vara fortsatt högt. Tillsynen skall samordnas med länsstyrelsernas tillsyn över äldreomsorgen.


Återrapportering

Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport senast den 15 juni 2005 i enlighet med vad som anges i regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003 Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Rapporten skall avse år 2004.


Mål 2

Socialstyrelsen skall i samband med tillsynen verka för ett förbättrat riskanalysarbete bland vårdgivarna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen arbetat med att stödja vårdgivarna i arbetet med att identifiera och minimera riskerna för vårdskador.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda tillsynsbesök och granskningar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister samt hur erfarenheterna återförs till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt myndigheten arbetat med att utveckla tillsynen över den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2003-2005.

Socialstyrelsen skall redovisa hur avvikelsehanteringen, som en del i kvalitetsutvecklingen, tillämpas hos vårdgivare inom olika delar av hälso- och sjukvården.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att myndighetens riktlinjer för vård och behandling i ökad utsträckning ligger till grund för sjukvårdshuvudmännens planering och lokala vårdprogram.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndighetens riktlinjer för vård och behandling används i hälso- och sjukvården och hur de påverkar medicinsk praxis och hur myndigheten verkar för detta.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren MyndighetsuppgifterVerksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att arbeta med tandhälsa.


Verksamhetsgren Tillsyn

.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda tillsynsbesök och granskningar inom tandvården, samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna som erhållits i tillsynsarbetet. Myndigheten skall särskilt redogöra för tillsynsinsatser avseende implantatprotetik. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2003-2005, samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna myndigheten fått av dessa.Verksamhetsgren Normering

.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.Verksamhetsgren Kunskap

.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redogöra för den verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling som har bedrivits vid det nationella kunskapscentret för dentala material. En redogörelse skall också lämnas för fördelningen av de medel som har avsatts för kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Redogörelsen skall omfatta uppgift om mottagare av medel, hur mycket varje mottagare tilldelats, skälen för fördelningen samt en kortfattad beskrivning av den verksamhet som medlen använts till.Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter
Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar.


Verksamhetsområde Insatser för jämlika levnadsvillkor

Mål 1

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas. Insatserna skall baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt i resultaten från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.


Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet. I redovisningen skall Socialstyrelsen särskilt uppmärksamma sina åtaganden i rapporten Investera nu! Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa samt särskilt redovisa hur barnperspektivet beaktats i normeringen.Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

Politikområde Äldrepolitik

Mål

Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom äldreomsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga förändringar.


Verksamhetsområde Vård och omsorg om äldre

Mål 1

Kvaliteten i kommunernas vård och omsorg om äldre skall utvecklas. Insatserna skall baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet och då särskilt genomförda insatser för att påverka kommuner och sjukvårdshuvudmän att samverka med varandra, framför allt när det gäller samverkan om äldre med komplexa och omfattande behov.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt i resultaten från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.


Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet. I redovisningen skall Socialstyrelsen särskilt uppmärksamma sina åtaganden i rapporten Investera nu! Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik. Inom området äldrepolitik bör särskild tonvikt läggas på samordnad medicinsk och social tillsyn.

Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa. Särskild vikt bör läggas vid uppföljning av Socialstyrelsens vidgade rätt att ge ut föreskrifter.Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg om äldre.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.
Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar.


Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål

Individ- och familjeomsorgen skall ge insatser av god kvalitet baserade på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt i resultaten från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

Socialstyrelsen skall, utifrån sitt uppdrag att undersöka bemötande av homo- och bisexuella personer inom socialtjänsten redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att förbättra bemötande av HBT-personer inom socialtjänsten.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt som myndigheten har givit information till socialtjänsten om stöd till offer för människohandel (Jfr regeringsbeslut nr 6 den 23 september 2003).Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

Socialstyrelsen skall redovisa effekterna av myndighetens handbok Ekonomiskt bistånd (2003-101-2), särskilt vad gäller socialtjänstens individuella bedömningar i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd. I redovisningen skall även ingå hur barnperspektivet beaktas i handläggningen.Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Organisationernas förebyggande och stödjande arbetet skall beaktas vid fördelningen av statsbidragen. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragens användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 2

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 3

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2005) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor.)
Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt skall de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Redovisningen skall även redogöra för eventuella regionala skillnader. Avrapportering skall ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 31 mars 2005 och en social rapport senast den 31 mars 2006. En lägesrapport om folkhälsa skall lämnas i anslutning till årsredovisningen för år 2005.


Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Organisationernas förebyggande och stödjande arbetet skall beaktas vid fördelningen av statsbidragen. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 2

Socialstyrelsen skall vid fördelningen av bidrag beakta de berörda organisationernas verksamheter som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisning skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 3

Socialstyrelsen skall vid fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2005) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg.)Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen inom smittskyddet med inriktning på väsentliga förändringar.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom smittskyddsområdet år 2005 till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.


Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen beträffande skyddet mot avsiktlig och oavsiktlig spridning av allvarlig smitta för vilka det finns behov av en särskild samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot avsiktlig eller oavsiktlig spridning av allvarlig smitta och för att utveckla samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts år 2005 till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Åtgärder som vidtas inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar skall återrapporteras inom politikområdet.


Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering skall ske i särskild ordning (miljöhälsorapport) senast den 1 mars 2005.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet under år 2005 som en följd av tidigare års åtgärder.


Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen genom att organisera, samordna och driva frågor i målarbetet som rör människors hälsa.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den årliga rapporteringen, Miljömålsrådets webbportal (www.miljomal.nu) och den fördjupade utvärdering för miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen vart fjärde år.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Verksamheterna inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård ska bedrivas så att krishanteringsförmågan och den operativa förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred begränsar skadorna på liv, egendom och miljö. Åtgärder ska även ha vidtagits för att reducera sårbarheten till följd av störningar i samhällsviktig infrastruktur.


Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheterna inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen ska bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen begränsas. Samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och förmåga till hantering av svåra påfrestningar på samhället i fred ska tillgodoses så att skadorna på liv, egendom och miljö begränsas.


Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Socialstyrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur myndigheten i sitt arbete bidragit till den nationella storstadspolitikens andra huvudmål "att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare". Arbetet inom områdena folkhälsa och ekonomiskt bistånd bör särskilt beaktas.

2. Socialstyrelsen skall redovisa hur arbetet med barnkonsekvensanalyser fortskrider, i vilken omfattning och i vilka sammanhang/inom vilka verksamheter dessa används.

3. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom de politikområden där Socialstyrelsen verkar.

Mål
Socialstyrelsen skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som Socialstyrelsen redovisat (S2002/5335/ST) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redogöra för de insatser som genomförts under år 2005. Socialstyrelsen skall även analysera och kommentera måluppfyllelse av de mål som satts upp för år 2005.

4. Mål
Socialstyrelsen skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Socialstyrelsen skall vidare verka för att jämställdhetsperspektivet och de kunskaper som generas vid jämställdhetsanalyser integreras i det praktiska arbetet hos huvudmännen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens tillsyn, normering, kunskaps- och statistikproduktion.

5. Sedan år 2003 disponerar Socialstyrelsen medel för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt för andra insatser som är särskilt inriktade på att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. Socialstyrelsen skall senast den 1 mars 2005 och 2006 redovisa hur medlen har använts.

6. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

7. Socialstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november.

8. Mål
Socialstyrelsen skall bidra till att nå regeringens särskilda mål om hälsa för personer med utländsk bakgrund.

Återrapportering
I samband med årsredovisningen skall Socialstyrelsen redovisa, dels vilka åtgärder som vidtagits, dels en övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till att målet nås.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Socialstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur många av myndighetens uppdrag som under år 2005 avrapporterats i tid, i hur många fall förlängd tid begärts och hur många uppdrag som rapporterats efter utsatt tid. Detta omfattar såväl uppdrag som givits i regleringsbrev som separata regeringsbeslut. Uppdrag där Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter omfattas också.


1.4Uppdrag
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2005.

2. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsverket utreda möjligheterna att införa ett kodsystem som anger läkemedels förskrivningsorsak på recept. Om analysen utmynnar i att det är möjligt att införa ett sådant system skall de förslag inklusive författningsförslag som krävs för att införa ett sådant system lämnas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

3. Socialstyrelsen skall analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel. I uppdraget ingår att analysera huruvida förskrivningen är rimlig eller om andra problem kring förskrivningen föreligger. Om Socialstyrelsen identifierar att det finns omfattande problem kring förskrivningen av dessa läkemedel skall Socialstyrelsen komma med förslag till åtgärder för att minska dessa problem. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2006.

4. Socialstyrelsen skall analysera om eventuella skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel innebär ett problem. Om analysen utmynnar i att problem föreligger skall Socialstyrelsen komma med ett förslag för att åtgärda detta problem (jfr bet. 1997/98:SoU2 och rskr. 1997/98:3). Eventuella förslag får inte medföra ökade kostnader för stat, landsting och kommuner. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

5. Socialstyrelsen skall i samråd med Socialdepartementet, Carelink, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet samt Apoteket AB aktivt bidra till genomförandet av Sveriges ordförandeskap tillsammans med Lettland i the Northern eDimension Action Plan on eHealth (NeDAP eHealth) inom ramen för samarbetet i Council of the Baltic Sea States (CBSS). Ordförandeskapet löper under perioden 2005-2006 och syftar till att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet i Östersjöregionen kring frågor som rör satsningar på informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens bidrag blir huvudsakligen att bistå Socialdepartementet med planering och genomförande av de aktiviteter som blir aktuella under ordförandeskapet.

6. Socialstyrelsen skall utifrån de förslag Konsumentverket lagt fram i sin rapport Konsumenten på tandvårdsmarknaden (2003:23) överväga hur informationen om kostnader och behandlingsalternativ till patienter inom tandvården kan förbättras. Uppdraget skall genomföras i samråd med Försäkringskassan. Socialstyrelsen skall vid behov även lämna förslag till åtgärder. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

7. Socialstyrelsen skall i samråd med Landstingsförbundet göra en uppföljning av landstingens uppsökande verksamhet samt nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338). Uppföljningen skall även avse eventuella könsskillnader på detta område. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

8. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall gemensamt utveckla statistiken inom tandvården på så sätt att det finns tillgång till riksomfattande jämförbar statistik inom området. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall vidare i samverkan ta fram underlag som gör det möjligt att bedöma befolkningens tandhälsa samt analysera tandvårdsförsäkringens eventuella påverkan och effekter på tandhälsan. De insatser som har gjorts samt de resultat som erhållits skall redovisas till Socialdepartementet i en delrapport senast den 30 november 2005 och i en slutrapport senast den 30 juni 2006.

9. I slutbetänkandet från utredningen om en samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m., Tandvården till 2010 (SOU 2002:53), föreslås att en översyn görs av de bestämmelser som gäller för specialistutbildningen. Mot bakgrund av detta skall Socialstyrelsen göra en översyn av de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås för tandläkare samt utbildningen för dessa. Utifrån översynen skall Socialstyrelsen föreslå de förändringar som är påkallade samt redovisa utförliga konsekvensbeskrivningar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2006.

10. Informations- och verksamhetsuppföljningsprojektet (InfoVU) har under åren 2001-2004 lagt grunden för ett långsiktigt förändringsarbete för att tillförlitlig och användbar information om resultat, kvalitet och kostnader inom vård och omsorg skall bli enkelt tillgänglig för medborgare, medarbetare och beslutsfattare. De kunskaper som nu finns måste implementeras för att det fortsatta förändringsarbetet skall bli framgångsrikt. Socialstyrelsen skall i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet under år 2005 driva och samordna implementeringsarbetet med tonvikt på att:

 • ytterligare pröva modellen för verksamhetsuppföljning;

 • utveckla informationsförsörjning och öppen redovisning av information om vård och omsorg nationellt;

 • överföra ansvar för olika utvecklingsområden till definierade aktörer;

 • informera och förankra bland medborgare, medarbetare och beslutsfattare.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006.

11. Socialstyrelsen skall i samråd med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet utarbeta nationella kvalitetsindikatorer som skall kunna spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna skall vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera kontinuerligt i ledningssystem såsom register och andra datakällor. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

12. Socialstyrelsen skall normera användningen av nationella termer och begrepp samt ta fram en enhetlig informationsstruktur inom hälso- och sjukvård och omsorg, i syfte att skapa en tydlig information som stöder kommunikation och samverkan mellan huvudmän. Arbetet skall redovisas i en rapport senast den 30 mars 2006.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall granska att vårdgivarens behandlingsförslag enligt 17 § tredje stycket förordningen om tandvårdstaxa står i överensstämmelse med tandläkares skyldigheter enligt 2 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Granskningen skall samordnas med Riksförsäkringsverkets erfarenheter från tillsyn över försäkringskassans handläggning av högkostnadsskydd avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Socialstyrelsens iakttagelser i samband med granskningen skall redovisas i en delrapport senast den 31 oktober 2004 och i en slutrapport senast den 31 maj 2005.

2. Socialstyrelsen skall kartlägga förekomsten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården och förekomsten av strukturerade preventiva program i hälso- och sjukvården för att tidigt motverka etablerade riskmarkörer för sjukdom. Kartläggningen skall även omfatta initiativ som tagits för att implementera sådana insatser och program inom hälso- och sjukvården. Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 30 september 2005.

3. Socialstyrelsen har i sin rapport om händelserna i Åkeshov och Gamla stan till regeringen i oktober 2003 aviserat sin avsikt att under 2004 genomföra tillsyn av hur riskbedömningar hanteras inom den psykiatriska verksamheten.

Socialstyrelsen skall dessutom samverka med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i deras uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt som sedan tillsammans med erfarenheter från tillsynen skall användas som en vägledning för den praktiska hanteringen vid riskbedömningar. Därutöver skall, i samarbete med den nationella psykiatrisamordnaren och andra berörda aktörer, riskbedömning och omhändertagande av patienter som är farliga för andras personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa behandlas.

Socialstyrelsen skall också följa utvecklingen när det gäller den anmälningsskyldighet som åligger läkare enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67). För det fall det visar sig att anmälningsskyldigheten inte fullgörs på ett tillfredställande sätt skall myndigheten lämna förslag på lämpliga åtgärder som säkerställer att syftet med bestämmelsen uppnås. Vidare skall Socialstyrelsen verka för kvalitetsutveckling inom dessa områden i den praktiska verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

4. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för bedömningen av hälso- och sjukvårdens behov av läkare och sjuksköterskor, årligen senast den 31 januari rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör beträffande den framtida utvecklingen.

5. Socialstyrelsen skall ta fram underlag för bedömningen av tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister för att årligen, fr.o.m. 2004, senast den 31 januari rapportera de bedömningar man gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas den bedömning man gör av den framtida utvecklingen.

6. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2005 redovisa en samlad bedömning av hur utvecklingen i landsting och kommuner överensstämmer med intentionerna i propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) och det därtill hörande utvecklingsavtalet.

7. Socialstyrelsen skall följa upp tillämpningen av lagen (2002:297) om biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Det är angeläget att Socialstyrelsen därvid följer utvecklingen såvitt gäller t.ex. möjligheterna att göra epidemiologiska uppföljningar av befolkningens vaccinations- och immunitetsstatus. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2005.

8. Vid behandlingen av regeringens proposition Omskärelse av pojkar (prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258) tillkännagav riksdagen som sin mening att regeringen bör följa tillämpningen under fyra år från ikraftträdandet samt därefter återkomma till riksdagen. Socialstyrelsen skall senast den 30 september 2005 rapportera vilka effekter lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar har fått.


Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall följa tillämpningen av de nya reglerna för statsbidrag till handikapporganisationerna som trädde i kraft den 1 juli 2000 samt vid behov lämna förslag till förändringar. Uppdraget med eventuella förslag till åtgärder skall redovisas senast den 28 februari 2005.

2. Socialstyrelsen skall i samverkan med Specialpedagogiska institutet, Statens skolverk och Specialskolemyndigheten intensifiera arbetet för att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera samverkan mellan olika huvudmän när det gäller stödet till barn och ungdomar med omfattande funktionshinder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2005.

3. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna fördela medel samt fortsätta utveckla verksamheten med personliga ombud för kvinnor och män med psykiska funktionshinder. Arbetet skall ske enligt den inriktning som beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. För år 2004 skall Socialstyrelsen lämna en redovisning och analys av verksamheten till regeringen senast den 31 maj 2005. Avrapporteringen skall även omfatta den ekonomiska redovisningen för år 2004.

Av redovisningen skall bl.a. framgå hur verksamheten utvecklats i olika regioner när det gäller verksamhetsform, kvalitet, ledningsgrupper, verksamhetens avgränsning i förhållande till andra uppgifter, resultat, effekter för klienterna av ombudens verksamhet och andra vunna erfarenheter. Redovisningen skall även innehålla en framtidsanalys kring verksamhetens huvudman och funktion, kvalitet, framgångsfaktorer och risker samt utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för personliga ombud. Dessutom skall redovisningen omfatta en diskussion kring den fortsatta uppföljningen.

4. Socialstyrelsen skall följa upp landstingens verksamheter för utskrivning av elektronisk kommunikation enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2001. Socialstyrelsen skall även följa upp effekterna för kvinnor, män, flickor och pojkar av de nya reglerna. Uppdraget skall redovisas senast den 20 juni 2005.

5. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut, avslag trots bedömt behov vad gäller stöd och service till funktionshindrade samt ålägganden om sanktionsavgift. Uppdraget avser personer med funktionshinder i alla åldrar vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och personer under 65 år enligt socialtjänstlagen. Uppdraget, som avser förhållandet den 31 december 2004, skall redovisas senast den 31 augusti 2005. Redovisningen skall göras uppdelad på kön.

6. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002-31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.

En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet. Denna skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.

En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

7. Regeringsbeslut 17 den 5 oktober 2000
Uppdrag rörande avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda.


Politikområde Äldrepolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

2. Socialstyrelsen skall utveckla riktlinjer och annan vägledning kring vård och omsorg för personer med demenssjukdom. En lägesredovisning skall lämnas senast den 31 december 2006.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Uppdraget, som avser förhållandet den 31 december 2004, skall redovisas senast den 31 augusti 2005. Redovisningen skall göras uppdelad på kön.

2. Socialstyrelsen skall svara för administration av, stöd till och uppföljning av den fortsatta satsningen på uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-centrum inom äldreområdet under åren 2002-2004. Socialstyrelsen skall lämna en slutrapport till regeringen senast den 30 juni 2005.

3. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002-31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.

En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.

En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.


Politikområde Socialtjänstpolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall inventera i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Uppdraget skall redovisas senast den 30 oktober 2005.

2. Socialstyrelsen skall i samverkan med Integrationsverket och med statistik från Integrationsverkets databas Stativ, belysa utvecklingen av socialbidragsberoendet i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal. Uppdraget skall redovisas senast den 30 oktober 2005.

3. Socialstyrelsen skall redovisa statistik över avsiktligt våld mot barn dels på 1-årsbasis, dels på 5-årsbasis i enlighet med det förslag som Socialstyrelsen lämnat i sin redovisning av regeringsuppdraget avseende utveckling av arbetet med barn i utsatta situationer. Den första rapporten skall redovisa statistik från senast tillgängliga femårsperiod och innehålla en plan för hur arbetet framgent skall bedrivas. Rapporten skall redovisas senast den 31 december 2005.

4. Socialstyrelsen skall göra en kartläggning av väntetiderna vid hemutredningar vid internationella adoptioner, från det att personer som önskar adoptera tar kontakt med socialtjänsten till dess att socialnämnden fattat ett beslut. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 januari 2006.

5. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

6. Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till en samlad statistik på missbruksområdet, inklusive insatser för anhöriga, för att bättre kunna följa upp insatser för kvinnor och män i missbrukarvårdens alla delar. Förslaget skall bl.a. ge underlag för ett personregister i missbrukarvården (KIM-registret). Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 februari 2006.

7. Socialstyrelsen skall lämna förslag på hur socialtjänstens insatser för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv genom arbete och egen försörjning, bör redovisas nationellt. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 februari 2006.

8. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) skall sammanställa kunskap om internationella adoptioner. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till hur en uppföljning av hur det går för barn som adopteras till Sverige från andra länder kan läggas upp och genomföras med jämna mellanrum så att utvecklingen kan följas på sikt. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2007.

9. Socialstyrelsen skall utreda om de mål i myndighetens regleringsbrev, som kommer av förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, bör revideras och vid behov föreslå förändringar. Uppdraget skall redovisas i samband med den samlade redovisningen om statsbidragets användning för 2005 (senast den 31 maj 2006).

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 50 den 28 juni 2001
Uppdrag till Socialstyrelsen att bedriva ett utvecklingsarbete till stöd för socialtjänsten i dess arbete med brottsoffer. Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen för 2004.

2. Regeringsbeslut nr 15 den 23 juni 2004
Stöd till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Uppdraget skall redovisas den 31 mars 2005.

3. Socialstyrelsen skall redovisa hur bestämmelsen i 4 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) tillämpas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2005.

4. Regeringsbeslut nr 7 den 12 februari 2004
Medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser och bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2005.

5. Socialstyrelsen skall, med ändring av regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002, lämna en delredovisning senast den 28 februari 2005 med anledning av sitt uppdrag att leda ett utvecklingsarbete mot hemlöshet. Uppdraget i sin helhet skall slutredovisas senast den 31 januari 2006.

6. Regeringsbeslut nr 28 den 18 december 2003
Uppdrag till Socialstyrelsen att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

7. Socialstyrelsen skall under åren 2004-2006 följa upp effekterna av lagändringarna enligt prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. och redovisa dessa senast den 31 oktober 2006.

8. Regeringsbeslut nr 6 den 23 september 2004
Med hänvisning till vad som anges i proposition 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. skall Socialstyrelsen informera kommuner om de rättigheter som enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, gäller för de personer som vistas i landet med stöd av en ansökan eller beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) samt om kommunernas möjlighet att enligt 9 a § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ansöka om ersättning för uppkomna kostnader.


Politikområde Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Vid WHO:s fjärde ministermöte om miljö och hälsa i Budapest den 23-25 juni 2004 antogs en deklaration där medlemsstaterna förband sig att ta fram nationella handlingsplaner för barns miljö och hälsa. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan handlingsplan, i samråd med berörda myndigheter. Uppdraget skall redovisas till regeringen på svenska och engelska senast den 31 mars 2007, med delrapportering den 1 oktober 2006.

2. Socialstyrelsen skall utreda om de mål i myndighetens regleringsbrev, som kommer av förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, bör revideras och vid behov föreslå förändringar. Uppdraget skall redovisas i samband med den samlade redovisningen om statsbidragets användning för år 2005 (senast den 31 maj 2006).

3. Socialstyrelsen skall i samverkan med berörda myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet se till att nödvändiga planeringsinsatser för att minska riskerna för pandemisk spridning av influensa samt att begränsa konsekvenserna av en sådan pandemi genomförs. I uppdraget ingår även att analysera svagheter i nuvarande planeringsförutsättningar och att vid behov föreslå åtgärder. Vidare skall myndigheten med utgångspunkt i regeringens proposition Extraordinära smittskyddsåtgärder (prop. 2003/04:158) göra en genomgång av för vilka situationer som det finns behov av en särskild nationell planering för att förebygga och kontrollera epidemier som kan få allvarliga samhällskonsekvenser, vilka planeringsinsatser som bör prioriteras i det fortsatta arbetet samt i vilken takt som dessa planeringsinsatser bör genomföras. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2005.

4. Socialstyrelsen skall utveckla skaderegistreringssystemet EHLASS för att skapa mer representativa skadedata. Socialstyrelsen skall föra diskussioner med relevanta landsting för att utöka antalet sjukhus som rapporterar till systemet. Utvecklingen av EHLASS skall ske i samråd med Konsumentverket. En redovisning över systemets planerade utbyggnad skall lämnas senast den 31 mars 2005.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 10 den 8 november 2001
Uppdrag att stimulera frivilligorganisationernas verksamhet på alkoholområdet. Fördelning av medel för att förebygga alkoholskador under perioden 2002-2004. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2005.

2. Regeringsbeslut nr 13 den 27 juni 2002
Direktiv till Socialstyrelsen för fördelning av medel för narkotikaprevention. Redovisning av hur medlen har använts skall inkomma till regeringen senast den 31 maj 2005.

3. Regeringsbeslut nr 65 den 13 juni 2002
Uppdrag angående handlingsplan för postcertifiering av polio. Regeringen skall hållas fortlöpande informerad om genomförandet.

4. Regeringsbeslut nr 10 den 21 oktober 2004
Socialstyrelsen skall tillsammans med Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet ta fram ett underlag om behovet av och förutsättningar för att inrätta ett nationellt vaccinationsregister i Sverige. Uppdraget skall redovisas gemensamt och i sin helhet senast den 1 mars 2005.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2005 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2006.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall tillsammans med länsstyrelserna redovisa hur beredskapen för extraordinära händelser är organiserad inom socialtjänsten och hur den s.k. POSOM-verksamheten utvecklats. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.

2. Socialstyrelsen skall upprätthålla en beredskap i form av en central fältepidemiologisk grupp (CFG) för att kunna bistå myndigheter och organisationer i frågor som rör utredning och utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar. Vid nationella händelser skall gruppen vara tillgänglig för att kunna ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Gruppen bör också vara tillgänglig för bistånd vid katastrofer eller allvarliga utbrott i andra länder och kunna stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser. Socialstyrelsen får endast besluta om internationella insatser under förutsättning att det finns extern finansiering av insatserna. Socialstyrelsen skall före beslut om internationella insatser samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Socialstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA).

3. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under år 2004 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.


Övriga uppdrag

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För år 2004 skall en årsrapport lämnas senast den 30 juni 2005. Socialstyrelsens kostnader för uppdraget skall fördelas på politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik.

2. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop.1999/2000:79). Socialstyrelsen skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till regeringen senast den 15 september 2005.

3. Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen har i regleringsbreven för åren 2003 och 2004 fått i uppdrag att utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet avses tas i drift från och med 2005. Socialstyrelsen skall i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen förvalta och utveckla detta system (SUS). En lägesbeskrivning av implementeringen av systemet skall lämnas senast den 8 augusti 2005.

4. Socialstyrelsen skall, i samverkan med Ungdomsstyrelsen, identifiera indikatorer/nyckeltal som belyser ungdomars villkor inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Urvalet av indikatorer skall möjliggöra uppföljning av de ungdomspolitiska målen och i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser. Redovisningen av vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som bör utformas skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet senast den 1 juni 2005.

Socialstyrelsen skall när så är möjligt följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende ovan angivna mål. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005.

5. Socialstyrelsen gavs i regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att redogöra för de insatser som kan vidtas för att minska den arbetsrelaterade ohälsan samt om möjligt föreslå resultatindikatorer för detta arbete. Den 30 maj 2003 redovisades förslag till åtgärder och indikatorer. Socialstyrelsen skall med utgångspunkt från dessa och eventuellt övriga åtgärder redovisa hur myndighetens arbete bidrar till att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. En redovisning skall lämnas i årsredovisningen för år 2005.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall utvärdera hur myndigheten har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden och kostnaderna för Socialstyrelsen skall redovisas. Om myndigheten har stött på problem vid tillämpningen skall även det redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som har varit eller som kan vara påkallade för Socialstyrelsens del redovisas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för år 2004.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen19 767 000 tkr
13:2 ap.1Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ram)19 767 000 tkr


Villkor
13:2 ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Landstingsförbundet träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2002-2004 skall staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2004 utbetalas i januari 2005 och bidraget avseende kostnaderna för december 2004 utbetalas i februari 2005. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Landstingsförbundet gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 6 december 2001. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 1.

Enligt den överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet som godkändes av regeringen den 13 september 2004 avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för åren 2005-2007 skall staten utbetala ett bidrag till landstingen för dessa år. Bidraget utbetalas enligt samma princip som framgår ovan, det vill säga att bidraget för respektive månad utbetalas två månader i efterskott. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2.13:3Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen148 200 tkr
13:3 ap.2.1Producentobunden läkemedelsinformation (Ram)6 000 tkr
13:3 ap.2.2STRAMA (Ram)8 000 tkr
13:3 ap.2.3Infomedica (Ram)11 000 tkr
13:3 ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (Ram)33 000 tkr
13:3 ap.2.5Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.2.6Insatser mot vårdrelaterade infektioner (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.3.1Verksamhetsutveckling (Ram)12 000 tkr
13:3 ap.3.2Prioriteringar (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.3.3Väntetider i vården (Ram)5 000 tkr
13:3 ap.3.5Nysam (Ram)1 500 tkr
13:3 ap.3.6Prioriteringscentrum (Ram)4 000 tkr
13:3 ap.4.1Kunskapsspridning (Ram)5 000 tkr
13:3 ap.4.2Utbildningsinsatser (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.5.1Carelink (Ram)15 000 tkr
13:3 ap.5.2Samordning av IT-stöd (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.7Nationella kvalitetsregister (Ram)23 000 tkr
13:3 ap.11Vaccinationsförsörjning (Ram)750 tkr
13:3 ap.19Särskilda utvecklingsprojekt (Ram)13 950 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen8 801 tkr
13:3 ap.12.1Ersättning till smittbärare (Ram)8 801 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen91 123 tkr
13:3 ap.6.1Ersättning Hjälpmedelsinstitutet (Ram)47 305 tkr
13:3 ap.6.2Metod- och kunskapsutveckling (Ram)5 500 tkr
13:3 ap.9Rett Center (Ram)7 000 tkr
13:3 ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (Ram)424 tkr
13:3 ap.14Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen (Ram)1 894 tkr
13:3 ap.17Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (Ram)3 000 tkr
13:3 ap.18Bidrag till Vidarkliniken (Ram)3 000 tkr
13:3 ap.20Särskilda medel för utvecklingsarbete (Ram)5 500 tkr
13:3 ap.24Läkemedelsförteckning (Ram)8 000 tkr
13:3 ap.25Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Ram)7 000 tkr
13:3 ap.28Bidrag till NEPI (Ram)2 500 tkr

Disponeras av Försäkringskassan1 075 tkr
13:3 ap.27Statlig ålderspensionsavgift (Ram)1 075 tkr

Disponeras av regeringen2 000 tkr
13:3 ap.23Komplementärmedicin (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.26Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet20 500 tkr
13:3 ap.15Familjemedicinskt institut (Ram)18 000 tkr
13:3 ap.21European Observatory on Health Care Systems (Ram)2 500 tkr


Villkor
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

Anslagsposterna 2-5, 7, 11, 19 och 21 inom detta anslag omfattas av överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2005 (den s.k. Dagmaröverenskommelsen).13:3 ap.2.1 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.13:3 ap.2.2 STRAMA

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Smittskyddsinstitutet.13:3 ap.2.3 Infomedica

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.2.5 Svensk Informationsdatabas för Läkemedel

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Landstingsförbundet efter rekvisition.13:3 ap.2.6 Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.13:3 ap.3.1 Verksamhetsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.2 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.13:3 ap.3.3 Väntetider i vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.5 Nysam

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.6 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Prioriteringscentrum efter rekvisition.13:3 ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i enlighet med överenskommelse mellan Landstingsförbundet och SBU om medlens användning.13:3 ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till SBU.13:3 ap.5.1 Carelink

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Carelink AB efter rekvisition.13:3 ap.5.2 Samordning av IT-stöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till styrgruppen för projektet att samordna IT-stöd i hälso- och sjukvården. Detta är ett samarbetsprojekt mellan regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Landstingsförbundet samt Carelink.13:3 ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.13:3 ap.6.2 Metod- och kunskapsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.13:3 ap.7 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.13:3 ap.9 Rett Center

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Jämtlands läns landsting efter rekvisition.13:3 ap.11 Vaccinationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.13:3 ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) som uppkommit före ikraftträdandet av smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

· Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

· Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen skall kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.13:3 ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten skall också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.13:3 ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas i enlighet med beslut av regeringen.

Av medlen skall 500 000 kronor utbetalas till Nationella rådet för palliativ vård, efter rekvisition. Socialstyrelsen får utöver detta använda 700 000 kronor för myndighetens uppdrag att främja utvecklingen av vården i livets slutskede i landsting och kommuner (regeringsbeslut nr 4 den 26 maj 2005).13:3 ap.15 Familjemedicinskt institut

Regeringskansliet disponerar 18 000 000 kronor för utbetalning till Familjemedicinska institutet i Sverige. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.13:3 ap.17 Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa efter rekvisition.13:3 ap.18 Bidrag till Vidarkliniken

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Vidarkliniken efter rekvisition.13:3 ap.19 Särskilda utvecklingsprojekt

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Landstingsförbundet efter rekvisition.13:3 ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Utav medlen skall 4 575 000 kronor användas för Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Landstingsförbundet, varav för år 2005 utbetalas 1 920 000 kronor till Landstingsförbundet efter rekvisition. Utöver detta skall 925 000 kronor användas för Socialstyrelsens projekt Hur mår Sverige? (statistikpresentationsprogram på Internet).13:3 ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och skall användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Inom observatoriet avser Sverige att särskilt stimulera och stödja forskning som syftar till att ta fram och föra ut kunskap, erfarenhet och idéer om en solidariskt finansierad allmän sjukvård som ges efter behov på lika villkor.

Medlen skall även användas för att främja utvecklingen av vården i livets slutskede. Från anslagsposten skall 800 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition.13:3 ap.23 Komplementärmedicin

Medlen disponeras av regeringen för inrättande av ett nationellt register över alternativ- och komplementärmedicinska utövare.13:3 ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Apoteket AB utan rekvisition för upprättande och drift av läkemedelsförteckning.13:3 ap.25 Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för inrättande och drift av ett nationellt råd för organ- och vävnadsdonationer.13:3 ap.26 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning

Medlen disponeras av regeringen.13:3 ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.13:3 ap.28 Bidrag till NEPI

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Nätverket för läkemedelsepidemiologi (NEPI) efter rekvisition.13:6Socialstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen435 268 tkr
13:6 ap.1Förvaltningsmedel (Ram)435 268 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen41 748 tkr
13:6 ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (Ram)41 748 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen6 958 tkr
13:6 ap.3Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården (Ram)6 958 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen1 193 tkr
13:6 ap.4Miljömålsfrågor (Ram)1 193 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen3 976 tkr
13:6 ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (Ram)3 976 tkr

Disponeras av regeringen2 953 tkr
13:6 ap.6Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)2 953 tkr


Villkor
13:6 ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet skall Socialstyrelsen under år 2005 utbetala 12 890 000 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2005 skall totalt 16 905 000 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.13:6 ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten

Medlen skall användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.13:6 ap.3 Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården

Medlen skall användas för att Socialstyrelsen, i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, skall förstärka sitt stöd till huvudmännen och svara för samordningen av arbetet med att förbättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården.13:6 ap.4 Miljömålsfrågor

Medlen skall användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.13:6 ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen skall användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning specificeras i regeringsuppdraget Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet (regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003).

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.13:10Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen497 000 tkr
13:10 ap.1Vård, sysselsättning, boende (Ram)400 000 tkr
13:10 ap.2Verksamhetsutveckling (Ram)97 000 tkr

Disponeras av regeringen3 000 tkr
13:10 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)3 000 tkr


Villkor
13:10 ap.1 Vård, sysselsättning, boende

Medlen skall utbetalas i enlighet med kommande regeringsbeslut.13:10 ap.2 Verksamhetsutveckling

Medlen skall utbetalas i enlighet med kommande regeringsbeslut.14:7Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut36 315 tkr
14:7 ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (Ram)12 479 tkr
14:7 ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (Ram)13 904 tkr
14:7 ap.4Tobaksförebyggande åtgärder (Ram)9 932 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen41 271 tkr
14:7 ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (Ram)39 779 tkr
14:7 ap.5Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet (Ram)0 tkr
14:7 ap.7Skaderegistreringssystemet EHLASS (Ram)1 492 tkr

Disponeras av regeringen468 tkr
14:7 ap.6Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)468 tkr


Villkor
14:7 ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.14:7 ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för utbetalning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.14:7 ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen skall användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.14:7 ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för förebyggande insatser mot tobak. Av medlen skall vardera hälften användas till Centrum för tobaksprevention för verksamhet med telefonrådgivning och till stöd till organisationer på tobaksområdet. Angivna medel skall bland annat användas till att stödja genomförandet av rökfria serveringsmiljöer från den 1 juni 2005.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.14:7 ap.5 Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet från år 2003 för fördelning till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras arbete med förebyggande och stödjande verksamhet inom alkohol- och narkotikaområdet. En mindre del av anslaget kan användas till uppföljning.14:7 ap.7 Skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS.16:1Personligt ombud (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen89 460 tkr
16:1 ap.1Personligt ombud (Ram)89 460 tkr

Disponeras av regeringen540 tkr
16:1 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)540 tkr


Villkor
16:1 ap.1 Personligt ombud

Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell där hela anslaget går till verksamhet med personliga ombud.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.16:2Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen273 350 tkr
16:2 ap.1Rådgivning och annat stöd (Ram)199 000 tkr
16:2 ap.2Tolktjänst (Ram)74 350 tkr

Disponeras av regeringen1 650 tkr
16:2 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 650 tkr


Villkor
16:2 ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop.1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.16:2 ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop.1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Bidraget till Örebro läns landsting vad avser tolktjänsten utgår dock med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt (prop.1994/95:100 bil. 6, bet. 1994/95:SoU15, rskr. 1994/95:294). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.16:4Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Obetecknat anslag)
Disponeras av Socialstyrelsen81 900 tkr
16:4 ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Obetecknat)81 900 tkr

Disponeras av regeringen494 tkr
16:4 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)494 tkr


Villkor
16:4 ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för år 2005 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 9 234 260 kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 24 353 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Av dessa medel skall minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 10 073 196 kronor för viss övrig verksamhet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

4. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 162 800 kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för utveckling av Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 497 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning samt 500 000 kronor för visst internationellt åtagande.

5. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 2 803 080 kronor för dess teckenspråksavdelning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 6 393 390 kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2005.

7. Naturhistoriska riksmuseet med högst 670 950 kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet.

8. Föreningen rekryteringsgruppen med högst 2 395 540 kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver.

9. Neurologiskt handikappades riksförbunds Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg, med högst 1 123 220 kronor för visning och rådgivning i användningen av hjälpmedel samt till viss utvecklingsverksamhet.

10. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper med högst 795 200 kronor avseende verksamheten vid Ågrenska hälsocentret för barn.

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst 12 922 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

12. Föreningen Nationella hjälplinjen för stödsamtal och rådgivning till människor i akut psykisk kris och deras närstående med högst 3 976 000 kronor under budgetåret 2005.16:5Bidrag till handikapporganisationer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Socialstyrelsen163 660 tkr
16:5 ap.1Bidrag till handikapporganisationer (Obetecknat)163 660 tkr

Disponeras av regeringen988 tkr
16:5 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)988 tkr


Villkor
16:5 ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen skall ske kvartalsvis i förskott.

Av de totala medlen skall 7 360 000 kronor användas för att begränsa de negativa effekterna som uppkommit för ett fåtal handikapporganisationer på grund av de nya reglerna för bidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen skall ske som ett engångsbelopp.16:6Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen17 010 tkr
16:6 ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ram)17 010 tkr

Disponeras av regeringen103 tkr
16:6 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)103 tkr


Villkor
16:6 ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.17:1Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen16 347 tkr
17:1 ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (Ram)9 940 tkr
17:1 ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (Ram)4 916 tkr
17:1 ap.6Stöd till anhörigorganisationer (Ram)1 491 tkr

Disponeras av regeringen35 099 tkr
17:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)9 940 tkr
17:1 ap.4Stöd till anhörigvården (Ram)24 850 tkr
17:1 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)309 tkr


Villkor
17:1 ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under år 2005 med högst 550 000 kronor.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.17:1 ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsposten kommer efter regeringens beslut att användas för att finansiera fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet.17:1 ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 400 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.17:1 ap.4 Stöd till anhörigvården

Medlen disponeras av regeringen för vidareutveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.17:1 ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen skall användas för stöd till verksamhet som bedrivs av anhörigorganisationer inom äldreområdet och verkar riktstäckande. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning skall ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.18:1Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen34 669 tkr
18:1 ap.2Kunskapsutveckling om internationella adoptioner (Ram)1 988 tkr
18:1 ap.3Bidrag till org. på det sociala området (Obetecknat)23 147 tkr
18:1 ap.4Motverka våld mot kvinnor (Ram)9 534 tkr

Disponeras av regeringen182 209 tkr
18:1 ap.1Utvecklingsmedel (Ram)29 820 tkr
18:1 ap.5Till regeringens disposition (Ram)149 100 tkr
18:1 ap.6Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken (Ram)1 988 tkr
18:1 ap.9Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 301 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
18:1 ap.7Projektet unga flickors självbild (Ram)0 tkr


Villkor
18:1 ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av ungdoms- och missbrukarvård samt för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Av medlen skall 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 6 den 29 april 2004 om Nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Av medlen skall 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 34 den 18 december 2003 om Uppdrag att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedjemodell.18:1 ap.2 Kunskapsutveckling om internationella adoptioner

Medlen disponeras engångsvis av Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS) för kunskapsutveckling om internationella adoptioner.18:1 ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Medlen skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer och invandrarorganisationer m.fl. för att motverka våld mot kvinnor samt för kvinnojourernas verksamhet. Medel bör även utgå till stödorganisationer för män. Möjlighet bör ges för insatser i syfte att stödja barn till misshandlade kvinnor. Stöd till kvinno- och mansjourernas lokala arbetet bör prioriteras. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna skall redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan också ge stöd till lokala kvinno- och mansjourer som inte tillhör någon riksorganisation.

Anslagsposten avser även stöd till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer.18:1 ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för insatser för att motverka våld mot kvinnor. Av de totala medlen avser 9 145 000 kronor verksamheten vid Rikskvinnocentrum för att sprida kunskap och utveckla metoder när det gäller att motverka våld mot kvinnor. Utbetalning till Rikskvinnocentrum sker i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.18:1 ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten kommer efter regeringens beslut att användas för att finansiera en satsning på missbrukarvården.18:1 ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.18:3Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen9 940 tkr
18:3 ap.1Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ram)9 940 tkr

Disponeras av regeringen60 tkr
18:3 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)60 tkr


Villkor
18:3 ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Socialstyrelsen disponerar 9 940 000 kronor i medel som skall användas i enlighet med regeringens beslut för utvecklingsinsatser för att långsiktigt komma tillrätta med hemlösheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:2 ap.10Inget0

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:3 ap.2.10Allt0
13:3 ap.2.20Allt0
13:3 ap.2.30Allt0
13:3 ap.2.40Allt0
13:3 ap.2.50Allt0
13:3 ap.2.60Allt0
13:3 ap.3.10Allt0
13:3 ap.3.20Allt0
13:3 ap.3.30Allt0
13:3 ap.3.50Allt0
13:3 ap.3.60Allt0
13:3 ap.4.10Allt0
13:3 ap.4.20Allt0
13:3 ap.5.10Allt0
13:3 ap.5.20Allt0
13:3 ap.70Allt0
13:3 ap.110Allt0
13:3 ap.190Allt0
13:3 ap.12.10Allt0
13:3 ap.6.10Allt0
13:3 ap.6.20Allt0
13:3 ap.90Allt0
13:3 ap.130Allt0
13:3 ap.140Allt0
13:3 ap.170Allt0
13:3 ap.180Allt0
13:3 ap.200Allt0
13:3 ap.240Allt0
13:3 ap.250Allt0
13:3 ap.280Allt0
13:3 ap.270Allt0
13:3 ap.230Allt0
13:3 ap.260Allt0
13:3 ap.150Allt0
13:3 ap.210Allt0

13:6 Socialstyrelsen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:6 ap.10Allt0
13:6 ap.20Allt0
13:6 ap.30Allt0
13:6 ap.40Allt0
13:6 ap.50Allt0
13:6 ap.60Allt0

13:10 Bidrag till psykiatri och social psykiatri

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:10 ap.10Allt0
13:10 ap.20Allt0
13:10 ap.30Allt0

14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:7 ap.20Allt0
14:7 ap.30Allt0
14:7 ap.40Allt0
14:7 ap.10Allt0
14:7 ap.50Allt0
14:7 ap.70Allt0
14:7 ap.60Allt0

16:1 Personligt ombud

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:1 ap.10Allt0
16:1 ap.30Allt0

16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:2 ap.10Allt0
16:2 ap.20Allt0
16:2 ap.30Allt0

16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:4 ap.10Inget0
16:4 ap.30Inget0

16:5 Bidrag till handikapporganisationer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:5 ap.10Inget0
16:5 ap.20Inget0

16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:6 ap.10Allt0
16:6 ap.20Allt0

17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
17:1 ap.10Allt0
17:1 ap.30Allt0
17:1 ap.60Allt0
17:1 ap.20Allt0
17:1 ap.40Allt0
17:1 ap.50Allt0

18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:1 ap.20Allt0
18:1 ap.30Inget0
18:1 ap.40Allt0
18:1 ap.10Allt0
18:1 ap.50Allt0
18:1 ap.60Allt0
18:1 ap.90Allt0
18:1 ap.70Allt0

18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:3 ap.10Allt0
18:3 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
13:213:2 ap.1100 %
13:3 ap.2.113:3 ap.26100 %
13:3 ap.2.213:3 ap.26100 %
13:3 ap.2.313:3 ap.26100 %
13:3 ap.2.413:3 ap.26100 %
13:3 ap.3.113:3 ap.26100 %
13:3 ap.3.213:3 ap.26100 %
13:3 ap.3.313:3 ap.26100 %
13:3 ap.3.513:3 ap.26100 %
13:3 ap.4.113:3 ap.26100 %
13:3 ap.4.213:3 ap.26100 %
13:3 ap.513:3 ap.26100 %
13:3 ap.6.113:3 ap.26100 %
13:3 ap.6.213:3 ap.26100 %
13:3 ap.713:3 ap.26100 %
13:3 ap.813:3 ap.26100 %
13:3 ap.913:3 ap.26100 %
13:3 ap.1113:3 ap.26100 %
13:3 ap.12.113:3 ap.26100 %
13:3 ap.12.213:3 ap.26100 %
13:3 ap.1313:3 ap.26100 %
13:3 ap.1413:3 ap.26100 %
13:3 ap.1513:3 ap.26100 %
13:3 ap.1713:3 ap.26100 %
13:3 ap.1813:3 ap.26100 %
13:3 ap.1913:3 ap.26100 %
13:3 ap.2013:3 ap.26100 %
13:3 ap.2113:3 ap.26100 %
13:3 ap.2213:3 ap.26100 %
13:3 ap.2313:3 ap.26100 %
13:6 ap.313:6 ap.6100 %
14:7 ap.514:7 ap.6100 %
16:2 ap.116:2 ap.3100 %
16:2 ap.216:2 ap.3100 %
16:516:5 ap.1100 %
16:616:6 ap.2100 %
17:1 ap.217:1 ap.5100 %
17:1 ap.317:1 ap.5100 %
18:1 ap.118:1 ap.9100 %
18:1 ap.618:1 ap.9100 %
18:1 ap.718:1 ap.9100 %
18:318:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
13:3 ap.8Ram
13:3 ap.12.2Ram
13:3 ap.22Ram
16:1 ap.2Ram
16:4 ap.2Obetecknat
18:1 ap.8Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:6 ap.24 0004 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)24 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)39 831
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)300 000
- varav SPECIAL 300 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 27 Datum: 2004-12-16
Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 489 143 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.1, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.2, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.3, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.4 och anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.5.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion0070070000
Försäljning7 4354 5007 7004 0003 70015 635
Summa7 4354 5008 4004 7003 70015 635
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragsverksamhet
Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader.
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552007 6007 60000
Belopp angivna i tkr


2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras166 705 tkr

Villkor

Av de beräknade övriga inkomsterna avser 165 214 000 kronor bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och det civila försvaret.

1 491 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Berit Andnor
Martin Talvik
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting