Finansdepartementet
Regeringsbeslut11

2005-06-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2005/2358


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 93:1

Riksdagen har beslutat om avgiften till Europeiska gemenskapen för Budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 27, bet. 2004/05:FiU5, rskr. 2004/05:142).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet20 216 136 tkr
93:1 ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (Ram)19 966 000 tkr
93:1 ap.9Storbritanniens budgetreduktion (Ram)250 136 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk99 000 tkr
93:1 ap.2Sockeravgifter (Ram)99 000 tkr

Disponeras av Tullverket2 910 000 tkr
93:1 ap.3Tullavgift (Ram)2 799 000 tkr
93:1 ap.4Särskilda jordbrukstullar (Ram)111 000 tkr

Disponeras av Skatteverket3 576 864 tkr
93:1 ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)3 444 000 tkr
93:1 ap.8Storbritanniens budgetreduktion (Ram)132 864 tkr


Villkor
93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.93:1 ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.93:1 ap.3 Tullavgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende tullar.93:1 ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.93:1 ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.93:1 ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
93:1 ap.11 996 600Inget0
93:1 ap.925 014Inget0
93:1 ap.29 900Inget0
93:1 ap.3280 000Inget0
93:1 ap.411 000Allt0
93:1 ap.7344 400Inget0
93:1 ap.80Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
93:1 ap.393:1 ap.4100 000 tkr
93:1 ap.893:1 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
93:1 ap.5Ram
93:1 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Johan Krafft
Likalydande till

Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket

Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Förvaltningspolitiska avdelningen
Finansdepartementet, S7
Finansdepartementet, SMS