Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:18

2005-06-16Riksutställningar
Box 4715
116 92 STOCKHOLMU2005/5489/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarVandringsutställningar
Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Riksutställningar är att bevara vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Vandringsutställningar

Mål 1

Målet är att prioritera dels barn och ungdom dels den samtida konsten.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- antal utställningar enligt dessa prioriteringar,

- hur stor del av Riksutställningars resurser som lagts på dessa priorite­rade områden,

- hur mottagarna reagerat på dessa utställningar,

- hur och i vilken omfattning myndighetens utställningar skildrats i massmedia.


Mål 2

Målet är att utveckla samarbetet med museer, arkiv, bibliotek, kulturmiljöinstitutioner, universitet, högskolor, skolor, föreningar och andra verksamheter.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- omfattning av samarbetet, inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum, t.ex. inom IT-området samt vilka samarbetspartnerna varit,

- antalet samproducerade utställningar.


Mål 3

Målet är att nå ut till fler och nya besökare.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- antal vandringsutställningar, inklusive utställningar i andra länder,

- antalet uppnådda turnédagar samt bokningstillfällen,

- uppskattat antal besökare fördelade på kön och ålder,

- antal skolvisningar respektive andra programverksamheter för skolor,

- antal arrangörer och utställningar i mobila rum.


Mål 4

Målet är att utveckla utställningsmediet.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- inom vilka områden särskild utveckling skett tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt,

- åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Mål 5

Målet är att ge vidgade perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor samt stimulera till debatt, i synnerhet kring frågor som rör bruket av kulturarvet.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa aktiviteter som syftar till att ge perspektiv på och skapa debatt kring frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation beträffande

- utställningar med speciella teman,

- förenings- och skolverksamhet och övriga programverksamheter,

- publikationerVerksamhetsgren Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

Mål

Målet är att internt och externt bedriva kunskapsutveckling om utställningsmediet samt att bistå andra med konsultation och service i utställningsarbete.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa. Redovisningen skall bl.a. omfatta antal arrangerade seminarier, symposier och föreläsnings- och undervisningstimmar och omfattningen av förfrågningar och studiebesök hos myndigheten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Riksutställningar skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2004 respektive år 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.


2. Riksutställningar skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.


3. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Riksutställningar skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.


Prognoser

5. Riksutställningar skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005"
1.3Organisationsstyrning

Mål

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksutställningar skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet,

- inslag i verksamheten med anknytning till andra kulturer än den traditionellt västerländska.

Mål

Riksutställningar skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Riksutsställningars insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Riksutställningar skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:33Riksutställningar (Ramanslag)
Disponeras av Riksutställningar44 914 tkr
28:33 ap.1Riksutställningar (Ram)44 914 tkr

Disponeras av regeringen271 tkr
28:33 ap.2Riksutställningar - Regeringens disposition (Ram)271 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:33 Riksutställningar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:33 ap.10Allt0
28:33 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:3328:33 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 084
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 31 Datum: 2004-12-22
Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 44 914 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Riksutställningar 28:33 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksutställningar får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksutställningar, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Riksutställningar.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksutställningar kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisationtillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Riksutställningar skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsorsmedel,

- andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Birgitta Castenfors
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd