Finansdepartementet
Regeringsbeslut38

2005-06-22Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNAFi 2005/3336


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 48:1, 48:1 (2004), 48:3, 48:3 (2004) och 48:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:1, anslaget 48:3 samt anslaget 48:4 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 25, bet. 2004/05:FiU3, rskr. 2004/05:140).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket55 198 000 tkr
48:1 ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (Ram)42 622 000 tkr
48:1 ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (Ram)12 576 000 tkr

48:3Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Obetecknat anslag)
Disponeras av Skatteverket1 600 000 tkr
48:3 ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Obetecknat)1 600 000 tkr

48:4Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (Obetecknat anslag)
Disponeras av Skatteverket700 tkr
48:4 ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (Obetecknat)700 tkr


Villkor
48:4 ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1Generellt statsbidrag till kommuner och landsting (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket0 tkr
48:1 ap.5Invånarbaserat bidrag till kommuner (Ram)0 tkr
48:1 ap.6Åldersbaserat bidrag till kommuner (Ram)0 tkr
48:1 ap.7Bidrag till landsting (Ram)0 tkr


Villkor
48:3Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting (Obetecknat anslag)
Disponeras av Skatteverket0 tkr
48:3 ap.1Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting (Obetecknat)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1 Kommunalekonomisk utjämning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:1 ap.10Allt471
48:1 ap.20Allt353

48:1 (2004) Generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:1 ap.5 (2004)0Allt0
48:1 ap.6 (2004)0Inget0
48:1 ap.7 (2004)0Inget0

48:3 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:3 ap.10Inget0

48:3 (2004) Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:3 ap.1 (2004)0Inget0

48:4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:4 ap.10Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
48:1 ap.5 (2004)48:1 ap.7 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Henrik Tiselius
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS