Socialdepartementet
Regeringsbeslut15

2005-06-22Statens folkhälsoinstitut
'
103 52 STOCKHOLMS2005/5177/FH


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts (FHI) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens folkhälsoinstitut (FHI) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationell uppföljning och utvärdering
Nationellt kunskapscentrum
Hälsofrämjande levnadsvanorTillsyn över alkohol, narkotika, tobak
Särskilda hälsofrämjande åtgärder
Smittskydd och hälsoskyddFörebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


Återrapportering

FHI skall redovisa viktigare förhållanden och förändringar i omvärlden inom folkhälsoområdet.


Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för ett samordnat folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen.


FHI skall redovisa befintliga samarbetsformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas.Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Arbetet med att nå det nationella folkhälsomålet skall regelbundet följas upp, analyseras och utvärderas.


Återrapportering

FHI skall ta fram en folkhälsopolitisk rapport (regeringsbeslut nr 9 den 13 november 2003). Rapporten skall redovisa indikatorer för folkhälsans viktigaste bestämningsfaktorer som institutet, i samråd med andra aktörer, identifierat. Redovisningen skall ske i form av tidsserier som möjliggör analys av utvecklingstrender. Rapporten skall vidare redovisa vidtagna insatser på nationell, och så långt det är möjligt, på regional och lokal nivå som bedöms väsentligen ha bidragit till eller väsentligen kan komma att bidra till att nå det övergripande nationella folkhälsomålet och målen för de elva målområdena i propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). Rapporten skall även redovisa en bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser samt ge rekommendationer om åtgärder. Enligt propositionen skall målgrupperna barn, ungdomar, äldre och invandrare särskilt beaktas. Rapporten skall lämnas till Socialdepartementet senast den 30 september 2005.Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum

Mål 1

FHI skall utveckla myndighetens kunskapsstöd, metodstöd och strategiska stöd till det lokala och regionala folkhälsoarbetet.


Återrapportering

FHI skall redovisa

- vilka kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar som FHI har producerat under året,

- på vilket sätt och i vilken utsträckning FHI under året har samverkat med berörda myndigheter i utvecklingen och spridningen av kunskapsbaserade metoder,

- hur FHI:s kommunikationskanaler till de lokala och regionala nivåerna har utvecklats under året,

- vilka andra åtgärder som har vidtagits för att uppfylla målet,

- en bedömning av hur kommuner och landsting har uppfattat FHI:s underlag, sammanställningar och andra åtgärder samt i vilken utsträckning de har använt materialet, samt

- en bedömning av hur FHI:s insatser inom denna verksamhetsgren har bidragit till uppfyllelsen av målet för verksamhetsområdet Samordnat folkhälsoarbete.


Mål 2

FHI skall fullfölja utformningen av en för myndigheten gemensam policy för hur information om metoder och strategier ska spridas och hur samverkan ska se ut på regional och lokal nivå.


Återrapportering

FHI skall ge en kortfattad beskrivning av policyns innehåll.


Övrig återrapportering

. .


Övrig återrapportering

FHI skall redovisa hur arbetet med metodutveckling och tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) på lokal, regional, nationell och internationell nivå fortskrider samt göra en bedömning av hur behovet av metodutveckling ser ut.Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av måluppfyllelsen. Redovisningen kan göras i anslutning till återrapporteringen under verksamhetsområdet Samordnat folkhälsoarbete.


Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.


Återrapportering

FHI skall redovisa en bedömning av hur samordningen mellan det alkoholskadeförebyggande arbetet och tillsynsverksamheten har ökat på nationell, regional och lokal nivå.


Verksamhetsgren Tillsyn över alkohol, narkotika, tobak

Mål 1

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på alkohollagen (1994:1738).


Återrapportering

FHI skall redovisa

- vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen,

- vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen, samt

- vilka insatser som har vidtagits för att utarbeta riktlinjer för vad som skall ingå i egentillsynsprogram för detaljhandel med, eller servering av, öl.


Mål 2

FHI skall utveckla och intensifiera tillsynen i förhållande till de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna med avseende på tobakslagen (1993:581).


Återrapportering

FHI skall redovisa

- vilka insatser som har vidtagits för att utveckla och intensifiera tillsynen,

- vilka insatser som har vidtagits för att stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter när det gäller att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot rökning i serveringsmiljöer,

- vilka slutsatser som myndigheten har dragit av tillsynen, samt

- vilka insatser som har vidtagits för att utarbeta riktlinjer för vad som skall ingå i s.k. egentillsynsprogram för försäljningen eller utlämnande av tobaksvaror till konsumenter.


Mål 3

FHI skall sprida metoder till kommunerna om ansvarsfull alkoholhantering inom restaurangnäringen i enlighet med rapporten Ansvarsfull alkoholservering mm.


Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att sprida metoder om ansvarsfull alkoholhantering..Verksamhetsgren Särskilda hälsofrämjande åtgärder

Mål 1

FHI skall intensifiera myndighetens insatser för att stärka det alkoholskadeförebyggande arbetet.


Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att intensifiera myndighetens insatser för att stärka det alkoholskadeförebyggande arbetet.


Mål 2

FHI skall stödja kommunernas utveckling av det lokala alkoholförebyggande arbetet genom att uveckla metodmaterial.


Återrapportering

FHI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas utveckling av det lokala alkoholförebyggande arbetet genom att utveckla metodmaterial.


Mål 3

FHI skall utveckla insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt verka för att effektiva kunskapsbaserade metoder för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande utvecklas.


Återrapportering

FHI skall redovisa hur uppdraget att utveckla insatserna mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt kunskapsbaserade metoder fortskrider.


Övrig återrapportering

. .


Övrig återrapportering

FHI skall redovisa

- verksamheten Sluta-Röka-linjen som ett stöd för rökavvänjning, samt

- vilka frivilligorganisationer som ges ekonomiskt stöd och vilken typ av verksamhet som bedrivs.Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.


Återrapportering

FHI skall redovisa myndighetens insatser under år 2005, inom ramen för det hivpreventiva arbetet, för att uppfylla målet.


Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.


Återrapportering

FHI skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.


Återrapportering

FHI skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Förebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar

Mål 1

FHI skall utveckla effektiva kunskapsbaserade metoder för att förebygga spridning av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Återrapportering

FHI skall redovisa

- befintliga metoder och deras resultat och i vilken grad de tillämpas,

- vilka metoder som FHI har utvecklat under året respektive vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områden eller för olika målgrupper, samt

- det ekonomiska stöd som fördelats till olika frivilligorganisationer inom hiv/aids och hur detta stöd använts.


Mål 2

FHI skall verka för att samverkan ökar mellan berörda myndigheter och mellan de aktörer, vars verksamhet finansieras med de medel som FHI disponerar för hiv-förebyggande arbete.


Återrapportering

FHI skall redovisa

- vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samverkan mellan berörda myndigheter samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen, samt

- vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samverkan mellan landsting, kommuner och frivilligorganisationer samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

FHI skall redovisa sina insatser i samarbetet inom EU och internationellt inom folkhälsoområdet.


FHI skall redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.


Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen år 2006 skall FHI senast den 15 december 2005 rapportera hur man inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling. Observera att återrapporteringskravet gäller aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten, inte biståndsfinansierade insatser.


FHI skall delta i den årliga revideringen av de lokala utvecklingsavtal, som inom ramen för storstadspolitiken har upprättats mellan staten och Stockholms, Haninge, Huddinge, Södertälje, Botkyrka, Göteborgs och Malmö kommuner. I samband med revideringen bör en samverkansöverenskommelse upprättas som närmare definierar de insatser myndigheten kan bidra med för att stödja utvecklingen i de berörda stadsdelarna. FHI skall därmed följa och ta del av de olika insatserna som äger rum i stadsdelarna. FHI skall i årsredovisningen redogöra för myndighetens deltagande i detta arbete.


FHI skall bidra till att nå regeringens särskilda mål om hälsa för personer med utländsk bakgrund (regeringsbeslut nr 43 den 16 december 2004). Målet är att hälsan hos personer med utländsk bakgrund skall förbättras. I samband med årsredovisningen skall FHI redovisa, dels vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit, dels en övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till att målet nås.


Utgiftsprognoser

FHI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Utgiftsprognoserna skall redovisas senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november.
1.3Organisationsstyrning
Mål

FHI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

FHI skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning FHI:s mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för FHI:s kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall FHI:s insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Övriga återrapporteringar

FHI skall redovisa

- vilka effekter myndighetens handlingsplan "Strategi Barnperspektiv" har fått inom FHI:s verksamheter,

- hur barns och ungas synpunkter tas till vara inom myndighetens verksamheter, samt

- i vilken omfattning barnkonsekvensanalyser används i myndighetens olika verksamheter.
1.4Uppdrag
Nya uppdrag

1. FHI skall närmare följa hur rökförbudet på serveringsställen efterföljs i praktiken och utvärdera tillämpningen av förbudet och den regionala och kommunala tillsynen. Vidare skall de ekonomiska effekterna på småföretagen kartläggas. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella behov av detaljföreskrifter att utfärdas av FHI. Uppdraget skall återrapporteras i samband med årsredovisningen för år 2006.


2. FHI skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för politikområdet Folkhälsa. I ett första skede skall FHI identifiera eller utforma indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar mellan 16 och 24 år. De indikatorer som redovisas skall, när så är lämpligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. Urvalet av indikatorer skall också i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet senast den 1 juni 2005.


3. FHI skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för politikområdet Folkhälsa. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet.


4. FHI skall i samråd med berörda kommuner, Storstadskansliet, Integrationsverket och andra berörda myndigheter identifiera och belysa lämpliga indikatorer som kan mäta utvecklingen av folkhälsan på bostadsområdesnivå. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005.


5. FHI skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Institutet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.


Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. FHI skall i samverkan med kommuner och landsting bedriva kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete (regeringsbeslut nr 37 den 12 september 2002). I uppdraget ingår att utvärdera den särskilda satsning som genomförts under perioden 2002 - 2004. Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 30 september 2005.


2. FHI skall, inom ramen för sitt uppdrag som statens expertmyndighet när det gäller drogförebyggande insatser samt som en del av uppdraget att vara svensk kontaktpunkt gentemot Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), ansvara för vidareutvecklingen av ett nationellt dokumentationssystem av förebyggande arbete i enlighet med den rapport som FHI överlämnade till Socialdepartementet i juli 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2005.


3. FHI skall undersöka och analysera hälsosituationen för homosexuella, bisexuella samt transpersoner (regeringsbeslut nr 13 den 27 november 2003). Uppdraget skall slutredovisas den 15 november 2005.


4. FHI skall följa upp den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (regeringsbeslut nr 6 den 24 januari 2002). Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2006.


5. FHI skall tillsammans med andra berörda myndigheter redovisa förslag till metoder som bidrar till att stärka myndigheternas arbete med regionala utvecklingsprogram (regeringsbeslut nr II 15 den 10 juni 2004). Uppdraget redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 september 2005.


6. FHI skall genomföra en fördjupad kvantitativ och kvalitativ analys av folkhälsopolitikens bestämningsfaktorer inom samtliga elva målområden ur ett jämställdhetsperspektiv (regeringsbeslut nr 7 den 9 september 2004). Uppdraget omfattande målområde 7 till och med 11 skall redovisas senast den 31 januari 2005. Uppdraget omfattande målområde 1 till och med 6 skall redovisas senast den 31 augusti 2005.


7. FHI skall tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera och genomföra den implementeringsplan som tidigare redovisats till regeringen om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan (regeringsbeslut nr 4 den 16 september 2004). Uppdraget skall avrapporteras årligen med slutrapport senast den 31 december 2007.


Uppdrag till andra myndigheter, som skall genomföras i samråd med eller med stöd av FHI

1. Brottsförebyggande rådet, Läkemedelsverket, Tullverket, Lotteriinspektionen, Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms län, Kalmar län, Skåne län, Värmlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Jämtlands län och Norrbottens län har i regleringsbrevet för år 2005 getts i uppdrag att, med stöd av FHI, redovisa sin roll inom folkhälsoområdet och att redovisa insatser som bidrar till uppfyllelsen av det nationella folkhälsomålet (enligt prop. 2002/03:35). Uppdragen skall redovisas till FHI senast den 31 augusti 2005.


2. Integrationsverket, Statens räddningsverk och Arbetsmarknadsverket har i regleringsbrevet för år 2005 getts i uppdrag att, i samråd med FHI, utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Myndigheterna skall redovisa uppdragen till FHI senast den 31 juli 2005. Likalydande uppdrag har även getts till Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Ungdomsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Konsumentverket och Statens strålskyddsinstitut. Dessa myndigheter skall redovisa uppdragen till FHI senast den 31 december 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1Insatser mot aids (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut63 737 tkr
14:1 ap.1Insatser mot aids (Ram)63 737 tkr

Disponeras av regeringen385 tkr
14:1 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)385 tkr


Villkor
14:1 ap.1 Insatser mot aids

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Av de totala medlen skall bidrag om 6 000 000 kr betalas ut i form av organisationsstöd till Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.14:4Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut130 001 tkr
14:4 ap.1Förvaltningsmedel (Ram)130 001 tkr
14:4 ap.2Återbetalningsmedel (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen785 tkr
14:4 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)785 tkr


Villkor
14:4 ap.1 Förvaltningsmedel

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Utvärderingen av den särskilda satsningen på tobaksprevention, som genomförts under perioden 2002 - 2004, skall rymmas inom medlen. Av anslagna medel får högst 700 000 kronor användas till utvärderingen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1 Insatser mot aids

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:1 ap.10Allt0
14:1 ap.20Allt0

14:4 Statens folkhälsoinstitut

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:4 ap.10Allt0
14:4 ap.20Allt0
14:4 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
14:114:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:4 ap.125 0003 6508 3002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna Infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 463
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 50 Datum: 2004-12-16
Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 130 001 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens folkhälsoinstitut 14:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen
Småhandel006 0006 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut2544003 70003 7003 700
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut

FHI:s verksamhet enligt alkohollagen (1994:1738) skall avgiftsfinansieras. Avgifternas storlek bestäms av regeringen i alkoholförordningen (1994:2046). De avgifter som myndigheten ej får disponera skall redovisas mot inkomsttitel 2544 Avgifter för Statens Folkhälsoinstituts verksamhet.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Bengt Rönngren
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet/GU
Socialdepartementet/SK-Barn
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Myndigheten för skolutveckling
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting