Justitiedepartementet
Regeringsbeslut22

2005-06-16Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLMJu2005/5632/KRIM
Ju2005/416/KRIM (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteKunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området
Utvärdering av kriminalpolitiska reformer
Kriminalstatistik
Lokalt brottsförebyggande arbete1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området

Mål

Kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området skall förbättras. Särskilt fokus skall läggas på förbättrad kunskaps- och metodutveckling inom rättsväsendets myndigheter med beaktande av nationell och internationell forskning


Återrapportering

- En sammanställning och analys av de projekt som genomförts för att uppnå målet att förbättra kunskaps- och metodutvecklingen inom rättsväsendets myndigheter skall presenteras. Av sammanställningen skall framgå vilka myndigheters verksamhet som har berörts.

- En samlad analys av brottsutvecklingen skall redovisas kvartalsvis till Justitiedepartementet. Av redovisningen skall framgå vilka brottstyper som kan kräva behov av särskilda åtgärder.

- Myndigheten skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att sprida resultaten av kriminologisk forskning och övrig kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området. I detta arbete skall såväl svensk som internationell forskning beaktas.Verksamhetsgren Utvärdering av kriminalpolitiska reformer

Mål

Effekterna av politiskt beslutade reformer av särskild vikt eller större förändringar av annat slag inom rättsväsendets verksamhet skall utvärderas.


Återrapportering

- En samlad redovisning av huvudresultaten av de utvärderingar av reformer eller större förändringar inom rättsväsendet som gjorts under året.Verksamhetsgren Kriminalstatistik

Mål

Den officiella rättsstatistiken för år 2004 skall offentliggöras och publiceras senast den 1 juni 2005. Statistiken skall löpande utvecklas och hålla en god kvalitet.


Återrapportering

- En redogörelse för hur myndigheten har verkat för att höja kvalitén i de data som ligger till grund för produktionen av statistiken. I detta arbete skall hänsyn tas till möjligheterna att öka förutsättningarna för jämförelser på stadsdelsnivå, i synnerhet stadsdelar som omfattas av de storstadspolitiska utvecklingsavtalen, samt för internationella statistiska jämförelser.

- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

- En redovisning av vid vilka tidpunkter den offentliga statistiken har offentliggjorts och publicerats.

- En redovisning av hur stor del av anslaget som använts för att ta fram respektive utveckla kriminalstatistiken samt hur mycket som finansierats av avgifter.Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål

Verksamheten vid de lokala brottsförebyggande råden skall utvecklas och kunskaps- och metodutvecklingen skall förbättras.


Återrapportering

- En sammanställning och analys av projekt på myndigheten som gäller utvärderingar eller studier av åtgärder eller strategier avseende det lokala brottsförebyggande området.

- En beskrivning och analys av hur den brottsförebyggande verksamheten har utvecklats i de lokala brottsförebyggande råden. I samband härmed skall Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisa förekomsten av lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande verksamheter samt hur de fördelar sig över landet.

- Vilka insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling av de lokala brottsförebyggande rådens verksamhet, särskilt vad avser problemanalyser, långsiktiga handlingsplaner och utvärderingar.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skall fungera som ett stabsorgan för regeringen i kriminalpolitiska frågor. Verksamheten skall bedrivas så att myndigheten har beredskap för att med kort varsel ta hand om uppdrag m.m. som regeringen har behov av att få utförda.


Återrapportering

- På vilket sätt myndigheten har bedrivit sin verksamhet för att fungera som ett stabsorgan för regeringen.


Övriga återrapporteringskrav

BRÅ skall redovisa:

- Sitt engagemang och deltagande i internationell verksamhet.

- De insatser som har vidtagits inom ramen för arbetet som nationell representant i det Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- Hur myndigheten lever upp till kravet att vara en 24-timmarsmyndighet.

- Hur tilldelade anslagsmedel för medlingsverksamhet har använts. Av redovisningen skall framgå dels beloppet som har betalats ut i ekonomiskt stöd, dels beloppet som har använts för utbildning, metodutveckling respektive kvalitetsutveckling samt för BRÅ:s egna utgifter. Vidare skall BRÅ lämna en beskrivning av de verksamheter som erhållit finansieringsbidrag samt redovisa vidtagna åtgärder under året och göra en bedömning av resultatet av dessa.

- En redovisning av hur anslaget 4:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete har använts. Av redovisningen skall framgå dels hur stort belopp som har betalats ut i ekonomiskt stöd och till hur många projekt, dels beloppet som har använts för BRÅ:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

- Utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 18 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

BRÅ skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skall, i samarbete med rättsväsendets övriga berörda myndigheter, genomföra en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Den första undersökningen skall presenteras senast år 2007. Inledningsvis skall BRÅ presentera en plan för hur undersökningen kan få ett tydligt rättskedjeperspektiv. Planen skall innehålla information om upplägg, förslag till tidsplan samt en bedömning av kostnaderna för genomförandet fördelat på berörda myndigheter inom rättsväsendet. Planen skall redovisas den 1 augusti 2005.

2. Den 28 juni 2001 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. Uppdraget skall avrapporteras den 1 april 2005. Regeringen har i proposition 2004/05:35 Ökad användning av intensivövervakning föreslagit att försöksverksamheten med intensivövervakning som ett led i frigivningsförberedelserna skall utökas. Regeringen har vidare föreslagit att möjligheten att avtjäna korta fängelsestraff genom intensivövervakning på försök skall utökas till strafftider upp till sex månader. Under förutsättning att riksdagen antar regeringens förslag skall BRÅ

a. fortsätta den pågående utvärderingen av den del av försöksverksamheten som avser intensivövervakning samt

b. utvärdera försöksverksamheten med att använda intensivövervakning för strafftider upp till sex månader.

Utvärderingen skall ske i enlighet med vad som angetts i regeringens beslut den 28 juni 2001(dnr Ju2001/4677/KRIM). I uppdraget ingår att särskilt belysa hur de som blivit utsatta för brott uppfattar verkställigheten.

Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 augusti 2007. Delredovisningar av uppdraget skall ske den 1 april 2006 och den 1 januari 2007.

3. BRÅ skall senast den 31 december 2005 redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för myndighetens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

4. I prop. 2003/2004:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott har regeringen utlovat bl.a. att se över hur domstolarna tillämpar utvisningsmöjligheten. Lagändringarna som föreslogs trädde ikraft den 1 juli 2004. BRÅ ges i uppdrag att undersöka hur domstolarna tillämpar utvisningsmöjligheten, bl.a. när det gäller utvisningstidens längd. Uppdraget skall redovisas den 1 juni 2006.

5. BRÅ skall med stöd av Statens folkhälsoinstitutet identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politik-, verksamhets - och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och som planeras att göras inom sitt ansvarsområde som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva folkhälsopolitiska målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisning skall ske till Justitiedepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2005.

6. BRÅ skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för politikområdet rättsväsendet. BRÅ skall i ett första skede identifiera eller utforma indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar från 15 år. De indikatorer som redovisas skall, när så är lämpligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. Urvalet av indikatorer skall också i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser av ungdomars levnadsvillkor.

Uppdraget, att redovisa vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som har utformats, skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Justitiedepartementet senast den 1 juni 2005.

BRÅ skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet rättsväsendet. Målgruppen är ungdomar från 15 år. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Justitiedepartement.

7. BRÅ skall delta i Kriminalvårdsstyrelsens arbete med att utveckla metoder för prognostisering av framtida klienttillströmning och beläggning. Myndigheterna skall översiktligt redovisa resultatet av metodutvecklingen senast den 1 juni 2005.

8. BRÅ skall bistå Kriminalvårdsstyrelsen i arbetet med att utveckla mätinstrument för jämförelser såväl mellan myndigheter i kriminalvården som mellan insatser under verkställigheten, s.k. benchmarking. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa uppdraget den 1 september 2005. BRÅ skall i samband med detta redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning myndigheten har deltagit i arbetet.

9. BRÅ kommer att få i uppdrag att kartlägga omfattningen av hot och våld mot personal inom kriminalvården samt att lämna förslag till eventuella åtgärder.


Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Den 28 juni 2001 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. Uppdraget skall avrapporteras den 1 april 2005. Delredovisningar av uppdraget skedde i april 2003 och 2004.

2. Den 27 februari 2003 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera kriminalvårdens narkotikasatsning. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2005. Delredovisning skedde den 1 december 2003.

3. Den 10 april 2003 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten. Uppdraget skall redovisas den 30 juni 2006. Delredovisningar skall även ske 2004 och 2005.

4. Den 17 juni 2004 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera försöksverksamehten med snabbare handläggning av brottmål. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 2006.

5. Den 8 juli 2004 fick BRÅ i uppdrag att följa tillämpningen av de utvidgade bestämmelserna i lagen om besöksförbud m.m. Uppdraget skall redovisas den 1 mars 2007. Delredovisning skall ske den 1 juli 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet59 193 tkr
4:7 ap.1Brottsförebyggande rådet (Ram)47 265 tkr
4:7 ap.2Medlingsverksamhet (Ram)11 928 tkr

Disponeras av regeringen357 tkr
4:7 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)357 tkr


Villkor
4:7 ap.2 Medlingsverksamhet

1. Anslaget får användas för ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 (Ju2002/9000/L5).

2. Högst 2 500 000 kronor får användas för utgifter avseende utbildning, metodutveckling och kvalitetsutveckling samt för BRÅ:s egna utgifter.4:15Bidrag till brottsförebyggande arbete (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157 tkr
4:15 ap.1Bidrag till brottsförebyggande arbete (Ram)7 157 tkr

Disponeras av regeringen43 tkr
4:15 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)43 tkr


Villkor
4:15 ap.1 Bidrag till brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika projekt, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för BRÅ:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7 Brottsförebyggande rådet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:7 ap.10600 tkr0
4:7 ap.20Allt0
4:7 ap.30Allt0

4:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:15 ap.10Allt0
4:15 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:7 ap.14:7 ap.392 tkr
4:7 ap.24:7 ap.3100 %
4:154:15 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 955
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 19 Datum: 2004-12-16
Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 59 193 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Brottsförebyggande rådet 4:7 ap.1 och 4:7 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

BRÅ får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. BRÅ får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd skall rådet ensamt besluta om projektets mål, hur det skall genomföras och hur rådet skall redovisa projektet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Anna-Lena Sand Svensson
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsväsendet
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Polisorganisationen
Kriminalvårdsstyrelsen
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret