Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut8

2005-04-21Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONAFö2005/1217/CIV


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullEfterlevnaden av in- och utförselrestriktioner
RättsväsendetUtredning och lagföringUpptäckt och rapport av misstänkta brott
Brottsförebyggande arbeteMedverkan vid polisiär övervakning
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSkydd mot olyckorRäddningsinsatser
Svåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
MiljöpolitikBevara och restaurera natur och miljöMiljöövervakning
TransportpolitikSjöfartSjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn
LivsmedelspolitikFiskeFiskerikontroll1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.


Verksamhetsområde Tull

Mål

Övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.


Verksamhetsgren Efterlevnaden av in- och utförselrestriktioner

Mål 1

Målet är att brott mot bestämmelser om in- och utförselrestriktioner skall förebyggas, upptäckas och beivras.


1. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar, vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.


Mål 2

Målet är att Kustbevakningen skall bidra till utvecklingen av gränskontrollverksamheten och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet. Utvecklingen skall ske i samverkan med Tullverket.


2. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur arbetet bedrivits samt effekterna av det ökade arbetet med det riskanalysbaserade arbetssättet.


Mål 3

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.


3. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa

· gjorda prioriteringar i verksamheten,

· kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika,

· antal beslagstillfällen,

· antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad samt slutsatser avseende verksamhetsprioriteringarna.

Vid analys av ovanstående skall beaktas beslag gjorda av tull och polis där Kustbevakningen medverkat.


Mål 4

Åtgärder för förhindrande av storskalig illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet.


4. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa

· gjorda prioriteringar i verksamheten,

· kvantiteter och typ av beslagtagen alkohol- och tobak,

· antal beslagstillfällen,

· antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad samt slutsatser avseende verksamhetsprioriteringarna.

Vid analys av ovanstående skall beaktas beslag gjorda av tull och polis där Kustbevakningen medverkat.
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Upptäckt och rapport av misstänkta brott

Mål 5

Kustbevakningen skall utveckla sin förmåga att upptäcka brott. Myndigheten skall fortsätta utvecklingen av ett system för riskanalys baserat på underrättelser och brottsmisstankar.


5. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.


Mål 6

Kustbevakningen skall verka för att fler rapporterade misstänkta brott skall leda till rättsliga åtgärder.


6. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt antalet rapporter som har lett till rättsliga åtgärder. En jämförelse skall göras med föregående år. Kustbevakningen skall vidare redovisa hur de vidtagna åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Medverkan vid polisiär övervakning

Mål 7

Målet är att Kustbevakningen skall genomföra övervakning och kontroll av sjötrafiken så att gränskontrollen till sjöss uppfyller de krav som följer av Schengenregelverket.


7. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar, vilka åtgärder som vidtagits samt redovisa hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.


Mål 8

Kustbevakningen skall medverka till att målet för kriminalpolitiken uppnås genom att genomföra övervakning och kontroll till sjöss.


8. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt redovisa hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.


Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål 9

Kustbevakningen skall ha en ständig beredskap för att påbörja och leda oljebekämpningsinsatser till sjöss och skall tidigt kunna bekämpa utsläpp. Bekämpningsinsatserna skall påtagligt bidra till att minimera konsekvenserna av olyckor och till att minska de negativa effekterna på vattenmiljön och strandzonen.


9. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt hur åtgärderna bidragit till att nå målet för verksamhetsgrenen. Redogörelsen skall innehålla en bedömning av insatsförmågan, av redovisningen skall även framgå brister i förmågan och beredskapen.

Myndigheten skall vidare redovisa:

· antalet genomförda oljeskyddsoperationer

· antalet genomförda kemikalieoperationer och

· antalet förebyggande operationer.


Mål 10

Kustbevakningen skall ha förmåga att verka inom ramen för de internationella överenskommelser som Sverige ingått i händelse av ett större utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen.


10. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

· insatsförmågan och

· antalet genomförda operationer då bistånd lämnats eller tagits emot inom ramen för de internationella överenskommelser som Sverige ingått.


Mål 11

Kustbevakningen skall:

· utveckla kapaciteten att med nationella resurser bekämpa större utsläpp av olja på upp till 10 000 ton vid ett och samma utsläppstillfälle, samt

· utveckla förmågan avseende nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till havs i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattenmassan då det föreligger risk för oljeutsläpp vid en fartygsolycka.


11. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt när myndigheten bedömer att målet kan uppnås.


Mål 12

Kustbevakningen skall ha en beredskap för sjöräddning som påtagligt bidrar till räddning av människoliv till sjöss.


12. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

· insatsförmågan samt

· antalet genomförda sjöräddningsinsatser.Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål 13

Målet för den verksamhet Kustbevakningen bedriver inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård är att skydds-, räddnings-, och sjukvårdsinsatser snabbt skall kunna genomföras för att minska konsekvenserna för liv, egendom och miljö vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Kustbevakningen skall därvid ha förmåga att:

· med uthållighet kunna delta i ledning och samordning av omfattande krishanteringsinsatser samt

· ge tillräcklig respektive adekvat information samt delta i kriskommunikation och

· genomföra krishanteringsinsatser vid händelser som präglas av stor osäkerhet och som kräver speciella kunskaper respektive förstärkningsresurser.

Det tekniska ledningsstödet och lokaliteterna i övrigt skall vara så utformade och dimensionerade att verksamhet kan upprätthållas i tillräcklig omfattning även i händelse av yttre störning.


13. Återrapportering

Kustbevakningen skall avseende samverkansområdet, redovisa effekterna av vidtagna åtgärder inom samverkansområdet. Väsentliga avvikelser skall redovisas.

Insatser som genomförs inom ramen för Kustbevakningens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Kustbevakningen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål 14

Målet för den verksamhet Kustbevakningen bedriver inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att begränsa riskerna för och konsekvenserna av spridning av dessa ämnen vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Kustbevakningen skall därvid ha förmåga att:

· med uthållighet kunna leda och samordna omfattande krishanteringsinsatser,

· svara för tillräcklig respektive adekvat information samt kriskommunikation och

· ha förmåga att kunna genomföra krishanteringsinsatser vid händelser som präglas av stor osäkerhet och som kräver speciella kunskaper respektive förstärkningsresurser.

Det tekniska ledningsstödet och lokaliteterna i övrigt skall vara så utformade och dimensionerade att verksamhet kan upprätthållas i tillräcklig omfattning även i händelse av yttre störning.


14. Återrapportering

Kustbevakningen skall avseende samverkansområdet, redovisa vidtagna åtgärder samt göra en bedömning av myndighetens förmåga inom samverkansområdet. Väsentliga avvikelser skall redovisas.

Insatser som genomförs inom ramen för Kustbevakningens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Kustbevakningen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål 15

Målet är att utsläpp av olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet skall minska och vara försumbara senast 2010.


15. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur de vidtagna åtgärderna bedöms bidra till målet, samt måluppfyllelsen inför 2010.

Kustbevakningen skall vidare redovisa:

· det totala antalet upptäckta utsläpp, antalet upptäckta utsläpp av flyget, det totala antalet flygtimmar och antalet av flyget upptäckta utsläpp per flygtimme samt

· vilka rättsliga eller andra åtgärder upptäckta utsläpp lett till.

· en bedömning av vad de rapporterade utsläppen skett, samt lämna en bedömning av volymen utsläppt olja.

Utvecklingen skall kommenteras och analyseras.Mål 16

Målet är att dumpning till sjöss, liksom otillbörligt störande av djur- och naturskyddsområden skall vara försumbart.


16. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt göra en bedömning av hur åtgärderna bidragit till målet för verksamhetsgrenen.
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn

Mål

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

· En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

· En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.


Mål 17

Målet är att antalet allvarliga olyckor samt att sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minska. Kustbevakningens sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn skall bidra till att antalet dödade och svårt skadade halveras inom handelssjöfarten respektive fiske- och fritidsbåtstrafiken under perioden 1998-2007. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa.Mål och återrapportering avser till del även politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Skydd mot olyckor, verksamhetsgrenen Förebyggande och förberedande åtgärder.


17. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till målet för verksamhetsgrenen.


Mål 18

Målet är att Kustbevakningen skall bidra till utvecklingen av sjötrafikövervakningen och sjösäkerhetstillsynen och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet. Utvecklingen skall ske i samverkan med Sjöfartsverket.


18. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur arbetet bedrivits samt göra en bedömning av hur åtgärderna bidragit till målet.
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

En utökad samverkan med berörda intressenter.


Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Det mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

  • Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.


Mål 19

Målet är att fiskeribrott skall förhindras och att såväl gemenskapslagstiftning som nationell lagstiftning efterlevs. En effektiv övervakning och kontroll skall leda till en hög grad av regelefterlevnad. Kvalitén på lämnade redovisningar skall vara tillräckligt hög för att säkerställa uppföljning av fisket och beslutade kvoter.


19. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen skall redovisa vidare redovisa gjorda prioriteringar i verksamheten, antalet genomförda kontroller, samt antalet misstänkta brott som lett till rapporter.


Mål 20

Fiskerikontrollen skall genomföras i enlighet med kraven i den gemensamma fiskeripolitiken. Kustbevakningen skall genomföra en riskanalysbaserad fiskerikontroll till sjöss och i hamnar. Fiskerikontrollen skall ske i nära samverkan med Fiskeriverket.


20. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

  • kontrollerad referensnivå,

  • kontrollnivå per segment i relation till beslutad nivå enligt det riskanalysbaserade fiskerikontrollsystemet samt

  • en bedömning av uppnådda effekter i förhållande till tidigare fiskerikontroll inom verksamhetsgrensområdet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kustbevakningens skall

21. redovisa hur myndigheten inom ramen för det internationella samarbetet medverkat till att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. En särskild redovisning skall lämnas över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av samarbetet inom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen.

22. redovisa respektive verksamhetsgrens andel av den totala verksamheten (tid). Utvecklingen jämfört med perioden 2003 - 2005 skall analyseras och kommenteras.

23. göra en sammanställning med kommentarer över antalet kontroller för respektive verksamhetsgren samt andelen särskilda åtgärder, såsom förelägganden, rapporter och rapporteftergift, av antalet kontroller. Förändringar gentemot föregående år skall analyseras och kommenteras. För fiskerikontrollen skall fördelningen mellan kontrollen till sjöss, vid landning respektive kvalitetskontroll redovisas. Vidare skall fördelningen mellan yrkes- och fritidsfiske redovisas. En jämförelse med utfall fr.o.m. 2001 skall göras där så är möjligt.

24. avseende uppdragsverksamheten redovisa antalet uppdrag, beställare samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag. En jämförelse med utfall fr.o.m. 2003 skall göras där så är möjligt.

25. Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

· 20 januari

· 8 mars

· 3 maj

· 2 augusti

· 1 november
1.3Organisationsstyrning

Mål 26

Kustbevakningen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

26. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Kustbevakningen redovisa det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål 27

Kustbevakningen skall fortsatt verka för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor som arbetar inom myndigheten och för att jämställdhetsaspekten beaktas i myndighetens verksamhet.

Kustbevakningen skall öka intresset för och kunskapen om myndigheten i syfte att öka rekryteringen av kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Kustbevakningen skall se till att frågor om mänskliga rättigheter beaktas i myndighetens aspirantutbildningsprogram.

27. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt en bedömning av effekterna av dessa.

28. Kustbevakningen skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

29. Kustbevakningen skall redovisa konsultkostnaderna som andel av de totala personalkostnaderna samt overheadkostnaderna som andel av totala kostnader. Redovisningen skall ställas upp i löpande tidsserier om fem år.

30. Kustbevakningen skall löpande informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om den internationella verksamheten som myndigheten bedriver.

31. Kustbevakningen skall ansvara för utförandet av den svenska delen av den europeiska gemenskapens kontrollåtgärder som genomförs till sjöss inom det av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) reglerade område som ligger mellan norska fastlandet, Island, Grönland och Svalbard. Kontrollåtgärderna får avse sjögående övervaknings- och inspektionsverksamhet. Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän som skall vara inspektörer och koordinatorer. Kustbevakningens övervakningsverksamhet inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får för 2005 minskas i motsvarande grad som för insatsen som nämnts i det föregående.
1.4Uppdrag

32. Kustbevakningen skall med anledning av det ökande antalet fritidsbåtar, framförallt i storstadsområdena, se över om och i så fall hur myndighetens övervakning av fritidsbåtstrafiken kan effektiviseras. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2005.

33. För att får en effektivare och ändamålsenligare gränskontroll förutsätts att samarbetet med Tullverket, polisen och andra berörda myndigheter och institutioner fortsätter att utvecklas. Kustbevakningen skall redovisa hur samarbetet utvecklats och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra samarbetet. Redovisningen skall särskilt beskriva hur verksamheten inom det maritima underrättelsecentrumet bedöms kunna leda till en effektivare gränskontroll. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2005.

34. Kustbevakningen skall redovisa i vilken utsträckning myndigheten har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt den europeiska arresteringsordern (2003:1156). Ärendemängd samt eventuella merkostnader för Kustbevakningen under 2005 skall redovisas. Uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2006 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

35. Kustbevakningen skall redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation enligt 1 § förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen tillgodosetts. Rapporten skall innehålla en lägesredovisning samt eventuella behov av fortsatt utveckling. Redovisningen skall ske senast den 1 december 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1Kustbevakningen (Ramanslag)
Disponeras av Kustbevakningen638 024 tkr
7:1 ap.1Kustbevakningen (Ram)638 024 tkr

Disponeras av regeringen3 851 tkr
7:1 ap.2Kustbevakningen - Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)3 851 tkr


Villkor
7:1 ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

Av anslaget 7:1 Kustbevakningen får Kustbevakningen under 2005 använda högst 638 024 000 kronor.

3 000 000 kronor får endast användas för prioritering av fiskerikontrollen i Östersjön med anledning av rådets förordning (EG) 27/2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1 Kustbevakningen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
7:1 ap.10Allt0
7:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
7:17:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)820 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)65 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2005- 2007.

Miljoner kronor

Antal

Totalt

Anskaffat t.o.m. 2003

Prognos

2004

Budget

2005

Beräknat

2006

Beräknat

2007

Investeringar

Flygplan

3

630

0

0

210

420

0

Större kombinationsfartyg

2

660

0

0

0

0

330

Kombinationsfartyg

8

1200

0

0

0

0

0

Övervakningsfartyg

10

200

0

0

0

0

0

Övriga investeringar

-

-

-

96

74

67

59

Summa investeringar

2690

0

96

284

487

389

Lån

2690

0

96

284

487

389

Summa finansiering

2690

0

96

284

487

389


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Valutariskhantering

Kustbevakningen skall då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring skall ske i Riksgäldskontoret och får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. För redovisningen av valutariskhanteringen skall Kustbevakningen samråda med Ekonomistyrningsverket.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-16
Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 638 024 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kustbevakningen 7:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet002 5002 50000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För uppdragsverksamhet avseende dykeri- och transportverksamhet gäller full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Kustbevakningen även ta ut avgifter för uppdrag som utförs åt Umeå marina forskningscentrum.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen

Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Inkomster från oljeskadeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.. Kustbevakningen skall avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande de administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddningsoperationer i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen skall särredovisa dessa intäkter från och med 1996 och visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. utbetalas av Statens räddningsverk till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.2.4Övriga intäkter

Villkor

1. Kustbevakningen får disponera inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royaltyn) om högst 1 000 000 kronor för ett enskilt avtalsförhållande som berättigar till royalty. Inkomster av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Hemställan om att disponera inkomsterna skall samtidigt lämnas. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

2. Kustbevakningen får disponera vitesersättning som utbetalas av industrin för försenade leveranser, merkostnader m.m. om högst 2 000 000 kronor. Ersättningar av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa ersättningar skall disponeras. Överskjutande vitesersättningar skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

3.1 Övriga bestämmelser

1. Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder sälja utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.På regeringens vägnar

Leni Björklund
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet BA
Jordbruksdepartementet/NS
Fiskeriverket