Finansdepartementet
Regeringsbeslut8

2005-05-04LänsstyrelsernaFi2005/2607


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Länsstyrelserna
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/2005:102).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet har fogats sex bilagor:

Bil. 1. Politikområden gällande länsstyrelsernas verksamhet

Bil. 2. Verksamhetsstatistik

Bil. 3. Kompetensförsörjning

Bil. 4 Avgiftsintäkter som disponeras, per länsstyrelse

Bil. 5 Avgifter mot inkomsttitel, per länsstyrelse

Bil. 6 Låneram och räntekontokredit, per länsstyrelse
1VERKSAMHET

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns mål och återrapporteringskrav för länsstyrelsernas verksamhetsgrenar.

Verksamheten syftar till att bidra till måluppfyllelsen även inom andra politikområden. Målen för dessa politikområden framgår av bilaga 1.

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 2. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2005, vilket innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även tillämpliga delar i regleringsbreven för budgetåret 2005 avseende Arbetsmarknadsverket och Skogsstyrelsen. Genomförd verksamhet skall redovisas för följande verksamhetsgrenar:

- Arbetsmarknad (politikområde Arbetsmarknadspolitik), till Arbetsmarknadsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar.

- Skogliga frågor (politikområde Skogspolitik), till Skogsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar.

För länsstyrelserna gäller följande verksamhetsstruktur.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteUtåtriktat sektorsövergripande arbete
Regional utveckling
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelstillsyn
Övrig tillsyn
ÄrendehandläggningTrafikärenden
EU-stöd
Övrig ärendehandläggning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.


Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål

Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen.


Verksamhetsgren Utåtriktat sektorsövergripande arbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena för att uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar regional utveckling.


Återrapportering 1

Redovisa för sakområdena kulturmiljö, naturvård och miljöskydd samt integration

- länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet och en kortfattad bedömning av varför det varit framgångsrikt,

- eventuella svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt,

- vilka behov det finns av kunskapsstöd eller annat stöd för att vidareutveckla integrationsperspektivet i länsstyrelsernas verksamhet.


Mål 2

Verksamheten skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information på regional nivå säkerställs vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering 2

Inom ramen för uppgiften som områdesansvarig myndighet skall länsstyrelsen redovisa en bedömning av sin förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Väsentliga avvikelser från den inriktning som regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1 utg.omr.6) skall redovisas.

Länsstyrelsen skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet och inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Mål 3

Länsstyrelsen skall bidra till ökad jämställdhet i länet. Särskilt fokus skall under året läggas på Regional utveckling, Landsbygdsutveckling, Social tillsyn, Kommunikationer och Hållbar samhällsplanering och boende. Samverkan skall ske med strategiska statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i länet.


Återrapportering 3

Redovisa:

- hur arbetet med jämställdhetsintegreringen har bidragit till en utveckling av verksamheten inom ovanstående områden, särskilt med avseende på effekter för det utåtriktade arbetet.

- vilka insatser som gjorts av länsstyrelsen för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt resultatet av dessa insatser.


Mål 4

Aktuellt underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att det nationella perspektivet får genomslag i kommunernas fysiska planering och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen.


Återrapportering 4

Redovisa strategiskt viktiga insatser som har genomförts under året. Härvid skall särskilt redovisas på vilket sätt länsstyrelsen med stöd av sin samlade kompetens beaktar att miljökvalitetsmålen och andra nationella mål får genomslag i samband med kommunal planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för kommunens, andra kommuners och länets framtida utveckling.


Mål 5

Länsstyrelsen skall i hela hotskalan (större räddningstjänstinsatser, extraordinära händelser i kommuner och landsting, svåra påfrestningar på samhället i fred samt vid höjd beredskap och krig) stödja inblandade parter, såsom kommuner, myndigheter och organisationer, i syfte att få till stånd samordning och en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas, såväl före som under och efter en kris. I händelse av ett krisläge skall länsstyrelsen på en sektorsövergripande nivå kunna informera samhällsaktörer och allmänhet om förlopp, konsekvenser och de åtgärder som planeras av ansvariga aktörer.


Återrapportering 5

Länsstyrelsen skall översiktligt redovisa de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att kunna verka stödjande inom områdena skydd mot olyckor, extraordinära händelser och svåra påfrestningar på samhället i fred.


Mål 6

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas.


Återrapportering 6

Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen har skett.


Mål 7

Länsstyrelserna skall tillsammans med andra aktörer verka för att samhället blir tillgängligare för alla.


Återrapportering 7

Redovisa hur länsstyrelsen inom ramen för det ordinarie arbetet kan medverka till ett tillgängligt samhälle med fokus på fysisk miljö och information. Redovisningen skall lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 november 2005.Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål 1a

Länsstyrelsen skall i län utan samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan samordna arbetet och processerna inom det programlagda regionala utvecklingsarbetet så att de bidrar till en hållbar regional utveckling. Kvinnor och män skall ha samma inflytande över det regionala utvecklingsarbetet och dess insatser samt få del av dem på lika villkor.


Återrapportering 1a

Redovisa:

- hur länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet och hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet,

- hur länsstyrelsen effektivt genomför och samordnar arbetet med de regionala tillväxtprogrammen, hur statlig finansiering av regionala tillväxtprogram främjas och genomförs genom dialog med andra centrala och regionala statliga myndigheter, samt hur bl.a. hållbar regional utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven, stärks,

- i vilken utsträckning kvinnor respektive män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet av det regionala programlagda utvecklingsarbetet samt vilka insatser som, utöver arbetet med tillväxtprogrammen, vidtagits för en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats samt gör en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att förbättra kvinnors förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen,

- hur de olika programlagda utvecklingsarbetena samordnas med miljömålsarbetet och EU:s strukturfondsprogram, samt hur kommunernas översiktliga planering har beaktats.


Mål 1b

Länsstyrelsen skall, i län med samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan aktivt medverka till att arbetet och processerna inom det programlagda regionala utvecklingsarbetet bidrar till en hållbar regional utveckling. Kvinnor och män skall ha samma inflytande över det regionala utvecklingsarbetet och dess insatser samt få del av dem på lika villkor.


Återrapportering 1b

Redovisa:

- hur länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet och hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet,

- hur länsstyrelsen aktivt medverkar i de regionala tillväxtprogrammen,

- vilka insatser som, utöver arbetet med tillväxtprogrammen, vidtagits för en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur de olika programlagda utvecklingsarbetena samordnas med miljömålsarbetet och EU:s strukturfondsprogram, samt hur kommunernas översiktliga planering har beaktats.


Mål 2

En hållbar tillväxt i stödföretagen som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen för kvinnor och män. (Målet gäller ej Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.)


Återrapportering 2

Redovisa hur de regionala företagsstöden har integrerats med de regionala tillväxtprogramsprocesserna.


Mål 3

Länsstyrelsen skall vidareutveckla åtgärder för en god tillgång och utveckling av kommersiell service i serviceglesa områden för kvinnor och män. (Målet gäller ej länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).


Återrapportering 3

Redovisa hur lokala utvecklingsprogram för kommersiell service genomförs och i vilken utsträckning kvinnor och män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet.

Länsstyrelsen skall även redovisa vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som givits till kommersiell service. Redovisa stödet uppdelat på kvinnor och män som företagare, i vilken utsträckning och på vilket sätt stödet bidrar till en god tillgång till kommersiell service för kvinnor respektive män, samt utvecklingen av kommersiell service i serviceglesa områden.


Mål 4

Resultat från interna och externa uppföljningar och utvärderingar av länsstyrelsernas regionala utvecklingsarbete skall tillvaratas och integreras i det fortsatta arbetet för hållbar regional utveckling.


Återrapportering 4

Redovisa hur uppföljningar och utvärderingar har tillvaratagits och påverkat inriktningen av insatserna.


Mål 5

Länsstyrelsernas arbete med jordbruks- och fiskeåtgärder skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Länsstyrelsen skall också arbeta för att uppnå de mål som slagits fast i miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och fiskeåtgärder i strukturprogrammen för fiskerisektorn.


Återrapportering 5

Redovisa:

- översiktligt väsentliga insatser inom området jordbruks- och fiskeåtgärder

- hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen i berörda län, de regionala tillväxtprogrammen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom landsbygdspolitiken, livsmedelspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för

- att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar,

- att arbetet med skydd av värdefulla områden och hotade arter prioriteras,

- att arbetet med skydd och skötsel av naturområden och hotade arter bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och friluftslivet främjas och att fragmentering av naturmiljön motverkas,

- att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, friluftsliv och naturturism samordnas med arbetet för en hållbar regional utveckling.


Återrapportering 1

Redovisa översiktligt viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 1)

Redovisa särskilt:

- Vattenmyndigheternas insatser för genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten,

- arbetet i de regionala rovdjursgrupperna. De länsstyrelser som inte har regionala rovdjursgrupper skall redovisa hur arbetet med rovdjursfrågor bedrivs,

- insatser för att utveckla arbetsformerna i naturvården när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och uppnå lokal delaktighet i bevarandearbetet,

- insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, friluftsliv och naturturism med att genomföra regeringens politik för en hållbar regional utveckling.

Redovisa väsentliga insatser inom ramen för de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets och fiskets miljöeffekter.

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar per den 30 november 2005.


Mål 2

Länsstyrelserna skall utveckla det regionala mål- och uppföljningsarbetet i bred förankring i länet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.


Återrapportering 2

Redovisa översiktligt viktigare insatser. Det regionala mål- och uppföljningsarbetet redovisas i övrigt till regeringen (Miljödepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8).Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål 1

Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete.


Återrapportering 1

Redovisa de strategiska övervägandena för att uppnå målet. Redovisa också eventuella svårigheter och hinder för att uppnå målet. Därutöver skall redovisningen utföras enligt bilaga 2 och åtföljas av en kortfattad analys med kommentarer, bl.a. vad gäller avvikelser i förhållande till föregående år.


Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål 1

Länsstyrelserna skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. Påtalade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas enligt en av länsstyrelsen beslutad tidsplan som följs upp.


Återrapportering 1

Redovisa inom verksamhetstillsynen (ej individtillsynen):

- länsstyrelsens rutiner för tidsplaner när brister och missförhållanden påtalas,

- resultat (metod och utfall) av arbetet med tidsplaner,

- en sammanfattning av de tre tillsynsinsatser inom den sociala tillsynen som under året sannolikt givit bäst effekt. Redovisa även effekterna av dessa tillsynsinsatser,

- om det skett någon förändring eller förnyelse när det gäller arbetsmetoder jämfört med föregående år,

- insatser som påverkat kommuner att planera för behovstäckning,

- hur barnperspektivet har beaktats i tillsynen,

- insatser för att förhindra att personer med funktionshinder, som får insatser, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i en annan kommun än den ursprungliga hemkommunen, hamnar i ett rättsosäkert läge när kommuner tvistar om ansvaret, kommuner säger nej till att överta kostnadsansvaret, avtal sägs upp eller liknande.

- nyckeltal enligt bilaga 2.


Mål 2

Länsstyrelsens tillsynsinsatser skall bidra till att kommunernas användning av individuella planer för funktionshindrade, som syftar till att bättre samordna insatser och att samverka, ökar i länet. För 2005 gäller särskilt att individuella planer för barnfamiljer skall öka.


Återrapportering 2

Redovisa de insatser som länsstyrelsen genomfört för att aktivt påverka kommuner och andra att samordna insatser och samverka genom individuella planer.


Mål 3

Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

- ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

- ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

- minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall lämna underlag till Socialstyrelsen, som bl.a. skall återrapportera samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag.


Mål 4

Länsstyrelserna skall verka för att jämställdhetsperspektivet och de kunskaper som generas vid jämställdhetsanalyser integreras i den sociala tillsynen och i socialtjänstens arbete.


Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i tillsynen. Länsstyrelserna skall vidare, med utgångspunkt i resultaten från rapporten Jämställd socialtjänst? (dnr. S/2004/2778/ST och S/2004/3616/ST) redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten.


Mål 5

Länsstyrelserna skall se till att den kommunala tillsynen såväl enligt alkohollagen (1994:1738) som tobakslagen (1993:581) skärps och bidra till en ökad samordning i tillsynen enligt dessa två lagar. Samarbetet med Statens folkhälsoinstitut skall utvecklas.


Mål 6

Stödet och skyddet till kvinnor som är utsatta för våld eller andra övergrepp skall uppmärksammas i tillsynen.

Återrapportering 6

Redovisa hur och i vilken utsträckning frågan om våld mot kvinnor uppmärksammats i tillsynen samt hur barnens förhållanden uppmärksammats i tillsynen i de fall deras mödrar utsatts för våld.Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål 1a

Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer. För 2005 gäller att de länsstyrelser som inte upprättat en samlad tillsynsplan för sina ansvarsområden enligt miljöbalken, skall upprätta en sådan.


Återrapportering 1a

Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet. Kommentera tillsynsverksamheten mot bakgrund av redovisningen i bilaga 2.

Rapportera särskilt vilka insatser länsstyrelserna gjort i fråga om omprövning enligt 24 kap. miljöbalken.


Mål 1b

Tillsynen över naturreservat och skyddade områden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till bevarandet av naturmiljön och kulturarvet.


Återrapportering 1b

Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynen som rör natur- och kulturmiljön.


Övrig återrapportering

Redovisa senast den 3 mars 2006 till Naturvårdsverket hur tillsynen över CITES lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97 bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten skall översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.Verksamhetsgren Djur- och livsmedelstillsyn

Mål 1

Djurskyddstillsynen skall bedrivas effektivt och likvärdigt i hela landet. Målet med länsstyrelsernas arbete inom verksamhetsgrenen är att uppnå en god djurhälsosituation, en fungerande veterinär samverkan och ett gott djur- och smittskydd. Länsstyrelsen skall särskilt verka för att:

- den veterinära verksamheten är ändamålsenlig med bl.a. en väl fungerande samverkan mellan olika veterinära kategorier,

- djurhälsosituationen och djurskyddet bevakas och hålls på en hög nivå genom uppföljning av ställda smitt- och djurskyddskrav,

- djursjukdata rapporteras fullständigt och korrekt och

- insamling och transport av animaliska biprodukter sker på ett säkert sätt.


Återrapportering 1a

Redovisa senast den 1 februari 2006 till Jordbruksverket

- vilka metoder som har använts i tillsynen över den veterinära verksamheten samt hur det regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats,

- hur insamling och transport av animaliska biprodukter i länet har skötts under år 2005 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Redovisa antal genomförda inspektioner.


Återrapportering 1b

Redovisa senast den 1 februari 2006 till Djurskyddsmyndigheten hur djurskyddstillsynen bedrivits och de viktigaste tillsynsinsatserna: typ av åtgärder, motivering till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurtillsynsobjekt inte åtgärdats. Särskild rapportering skall utformas enligt beslut 2000/50/EG.


Mål 2

En effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i hela landet genom:

- aktivt deltagande från länsstyrelsen i Livsmedelsverkets normerande inspektioner m.m. hos länets kommuner,

- att verka för ökad resurseffektivitet i tillsynen i syfte att optimera konsumentskyddet i förhållande till inspektionskapaciteten.


Återrapportering 2

Redovisa en bedömning av utvecklingen av livsmedelstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelserna har bidragit till denna.


Mål 3

En förstärkt och förbättrad lokal livsmedelstillsyn, bl.a. genom utbildning för berörda yrkesgrupper.


Återrapportering 3

Redovisa:

- antal kommuner i länet som för året upprättat tillsynsplaner för livsmedelstillsynen,

- antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna.Verksamhetsgren Övrig tillsyn

Mål 1

För tillsyn som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.


Återrapportering 1

Redovisa, med kortfattade kommentarer och analyser samt i enlighet med bilaga 2.


Mål 2

Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet över kommunerna skall främja en effektiv tillämpning av regelverk på byggområdet i syfte att tillgodose god kvalitet i byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar.


Återrapportering 2

Redovisa erfarenheterna från tillämpningen av regelverket på byggområdet samt hur arbetet med tillsynen över kommunerna bedrivits och vilka insatser som gjorts för att utveckla samarbetet med kommunerna. Redovisning skall ske till Boverket senast den 30 september 2005.


Mål 3

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området skydd mot olyckor, skall bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor skall inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som skall ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Svenska kommunförbundet som träder i kraft 2006.


Återrapportering 3

Redovisa en sammanfattad bedömning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor.Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål 1

Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.


Återrapportering

Redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att utveckla service, information och handläggning av ärenden. Redovisning skall också utföras enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattad analys med kommentarer, bl.a. vad gäller avvikelser i förhållande till föregående år.


Verksamhetsgren Trafikärenden

Mål 1

Kostnaden per ärende skall inte öka. Uppmärksamhet skall i första hand läggas på ärendetyperna taxiförarlegitimation, andra körkortstillstånd, förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488), utbyte av utländskt körkort samt försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse.


Återrapportering 1

Redovisa måluppfyllelsen och vad länsstyrelsen gjort för att uppnå denna. Ärenden, intäkter och kostnader skall redovisas enligt tabell 3.2.2 och 3.2.3 i bilaga 2.Verksamhetsgren EU-stöd

Mål 1

Länsstyrelsen skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning utveckla effektiviteten vad gäller arbetet med EU-stöden.


Återrapportering 1

Redovisa:

- hur arbetet med kontroller enligt artikel 4 i EU:s förordning 438/2001 genomförs inom respektive strukturfondsprogram (berörda länsstyrelser),

- de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i EU:s förordning 1260/99 förekommer.


Mål 2

Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EU:s strukturfonder skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet.


Återrapportering 2

Redovisa för respektive strukturfondsprogram samt för övriga EU-stöd, väsentliga avvikelser från målet att betala ut stöd inom en månad.Verksamhetsgren Övrig ärendehandläggning

Mål 1

För ärendehandläggning som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.


Återrapportering 1

Redovisa enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Minoritetspolitik

Avser endast Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Mål

Målet är att stödja de minoritetsspråk som har historisk geografisk bas i Sverige, dvs. samiska, finska och meänkieli, så att de hålls levande.


Återrapporteringskrav

Från anslagsposten 47:1 ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting fördelas bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

Från anslagsposten 47:1 ap. 2 Regionala uppföljningsinsatser finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget. Från anslagsposten finansieras också verksamheten i den regionala arbetsgrupp som skall följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast den 1 mars 2006 i en särskild rapport till regeringen redovisa hur statsbidraget till kommunerna och landstinget fördelats samt vilket resultat uppföljningen av de regionala insatserna och kostnaderna för dessa givit. Därvid skall också redovisas hur arbetet har bedrivits för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna och vilka informationsåtgärder som har vidtagits. Av redovisningen skall framgå hur kommunerna och landstinget har använt tilldelade medel.

Könsperspektivet skall beaktas i redovisningen där det är relevant. Även barnsperspektivet skall beaktas i uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att skapa en mer Attraktiv Arbetsplats samt en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008.

Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Redovisningen skall fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald, hälsoarbete samt arbetet i övrigt som syftar till att utveckla en mer attraktiv arbetsplats. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Redovisningen skall göras i enlighet med bilaga 3 och kommenteras med analyser, särskilt vad gäller förändringar i förhållande till 2004.

Mål 2

Länsstyrelserna skall stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena inom myndigheten för att uppnå effektiva lösningar samt att bidra till en samordnad länsförvaltning.

Återrapportering 2

Redovisa

- länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet,

- eventuella svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt och

- hur kompetensutvecklingen har skett för att förstärka detta arbete.

Mål 3

Länsstyrelsen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv genom att i all sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering 3

Redovisa med utgångspunkt från länsstyrelsens handlingsplan för jämställdhetsintegrering genomförda insatser, uppnådda resultat och eventuella svårigheter i arbetet.
1.4Uppdrag
Uppdrag till samtliga länsstyrelser

1. Länsstyrelserna skall redovisa sina internationella insatser i Östersjöregionen, inklusive det gränsregionala samarbetet i Öresundsregionen samt Barentsområdet. Kostnader och finansiering för respektive länsstyrelses hela internationella verksamhet skall redovisas. Därvid skall kostnader för och finansiering av ovan nämnda insatser särredovisas.


Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

2. Länsstyrelserna skall redovisa hur arbetet har genomförts för att uppnå en mer likartad bedömning i landet beträffande beslut om vilka anläggningar som skall omfattas av kraven enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Även vilka anläggningar som omfattas av kravet skall redovisas. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Försvarsdepartementet) senast den 1 april 2005.


Landsbygdspolitik

3. Länsstyrelsernas genomförande, resultat och effekter av åtgärder inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet skall följas upp genom en rapport till Jordbruksverket senast den 20 mars 2005. Rapporten, som kommer att ingå i Jordbruksverkets rapportering till regeringen, skall utformas enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

4. Länsstyrelserna skall bistå regeringen och centrala myndigheter i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt miljö- och landsbygdsprogram för perioden 2007-2013.


Landsbygdspolitik och livsmedelspolitik

5. Länsstyrelserna skall redovisa antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med samt kostnader för hantering av olika EU-stöd för år 2004 och 2005. Redovisningen till Jordbruksverket skall ske den 1 februari 2005 samt den 1 februari 2006 enligt riktlinjer från Jordbruksverket.


Djurpolitik

6. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2006 redovisa till Jordbruksverket hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under år 2005. Av rapporten skall framgå antalet smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering.

7. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2006 redovisa till Jordbruksverket hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Rapporten skall översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under år 2005 samt eventuella problem.

8. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2006 redovisa till Jordbruksverket hur tillsynen har bedrivits under år 2005 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inkl. hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Rapporten skall översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem.


Livsmedelspolitik

9. Länsstyrelserna skall gemensamt för respektive kuststräcka; västkusten, sydkusten, södra ostkusten och norrlandskusten samt för de stora sjöarna, ur ett regionalt perspektiv redovisa utvecklingen av fiskerinäringen sedan 1990. Vidare skall redovisas de viktigaste bakomliggande faktorerna för utvecklingen under aktuell tidsperiod. Länsstyrelserna skall också föreslå åtgärder för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt småskaligt fiske i respektive kustområde. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 30 juni 2005.


Äldre- och handikappolitik

10. Antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skall redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2005. Redovisningen skall göras uppdelad på kön. Redovisningen skall även omfatta antalet ansökningar hos länsrätten om en särskild avgift (sanktionsavgift) samt antalet utdömda avgifter och avgifternas storlek. Uppgifter som avser läget den 31 december 2005 skall samlas in men inte sammanställas gemensamt med Socialstyrelsen (görs fortsättningsvis endast vartannat år), utan endast redovisas av länsstyrelserna som nyckeltal i årsredovisningen för 2006.


Handikappolitik

11. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen fortsätta följa samt betala ut ersättning för verksamhet med personliga ombud; inriktningen beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000 (dnr S98/7454/ST och S99/4985/ST). Erfarenheterna av verksamheten skall redovisas till Socialstyrelsen för dess rapport till regeringen (Socialdepartementet) som skall lämnas den 31 maj 2005. Redovisningen skall lämnas till Socialstyrelsen enligt överenskommet datum.


Socialtjänst-, handikapp- och äldrepolitik

12. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2004 skall Socialstyrelsen till regeringen (Socialdepartementet) lämna en årsrapport senast den 30 juni 2005. Länsstyrelserna skall lämna underlag till årsrapporten till Socialstyrelsen enligt överenskommet datum.

13. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen inventera i vilken utsträckning kommunerna har handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Socialstyrelsen skall redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2005. Länsstyrelserna skall lämna underlag till Socialstyrelsen enligt överenskommet datum.


Miljöpolitik

14. Redovisa hur statsbidraget till lokala naturvårdsprojekt har fördelats, dels på kommuner, dels på olika slags projekt och åtgärder i enlighet med åtgärdskategorier enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 19 december 2005.

15. Länsstyrelsen i Skåne län skall samordna länsstyrelsernas arbete med att redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002 samt 2004:

- för övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete,

- för administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder,

- för länsstyrelsernas arbete med områdesskydd, vård och förvaltning av redan skyddade områden samt med att genomföra nätverket Natura 2000.

Länsstyrelserna skall redovisa till Länsstyrelsen i Skåne län senast den 22 februari 2006. Redovisningen från Länsstyrelsen i Skåne län lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 27 mars 2006.


Bostadspolitik

16. Länsstyrelserna skall redovisa en kommenterad sammanställning över ansökningar och beslut avseende tillstånd enligt 2 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag sedan föregående redogörelse t.o.m. den 30 juni 2005. Redogör kortfattat för de bedömningar som legat till grund för länsstyrelsens beslut. Uppdraget skall redovisas separat till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2005.

17. Länsstyrelserna skall redovisa en sammanställning över de uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag som lämnats till länsstyrelsen i enlighet med 1 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt andra former av ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag. Länsstyrelserna skall också lämna en redogörelse för hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning, samt redovisa vilka allmännyttiga bostadsföretag som ej lämnat uppgifter om utdelning. Uppdraget skall redovisas separat till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2005.

18. Utöver den normala ärendehanteringen skall länsstyrelserna redovisa och bedöma resultatet av de viktigaste insatserna för att främja bostadsförsörjningen. Åtgärder för att hantera bostadsöverskott skall därvid beaktas. Länsstyrelserna skall också redovisa i vilken utsträckning arbetet med att främja bostadsförsörjningen integrerats med det övergripande miljömålsarbetet samt redogöra för eventuella målkonflikter.

19. Länsstyrelserna skall analysera och göra en egen bedömning av situationen på bostadsmarknaden i länet. Länsstyrelsen skall även redovisa i vilken omfattning och i vilket sammanhang som kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Uppdraget skall redovisas separat till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 maj 2005 med kopia till Boverket.Effektiv statsförvaltning

20. Länsstyrelserna skall i fråga om anslagen 32:1 och 32:2 redovisa i systemet Hermes utgiftsprognoser för 2005 - 2008 senast den 20 januari 2005, 8 mars 2005, 3 maj 2005, 2 augusti 2005 och 31 oktober 2005. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

21. Med anledning av att eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 inte får disponeras under 2005 och att 0,6 procent av anslaget ställs till regeringens disposition, skall länsstyrelserna kortfattat redovisa gjorda prioriteringar samt konsekvenser för verksamheten, dels för anslaget 32:1, dels för övrig finansiering (andra anslag och övriga intäkter) Konsekvenserna skall redovisas utifrån tre perspektiv:

- verksamheten

- avnämarna

- personalen

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Finansdepartementet) vid tre tillfällen, senast den 20 januari 2005, den 8 mars 2005 och den 2 augusti 2005.


Regional utvecklingspolitik

22. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s arbete med att anpassa och utveckla datasystemet NYPS.

23. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2004-2006 gällande anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (utg.omr. 19) enligt anvisningar från NUTEK.
- den 13 januari 2005 per den 31 december 2004,
- den 1 mars 2005 per den 31 januari 2005,
- den 26 april 2005 per den 31 mars 2005,
- den 26 juli 2005 per den 30 juni 2005 och
- den 25 oktober 2005 per den 30 september 2005.

24. Länsstyrelserna skall redovisa om medel har använts till följande verksamheter:
a) utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen,

b) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Medelsredovisningen skall för respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara NUTEK till handa senast den 24 februari 2006.

25. Länsstyrelserna skall kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen och EU:s strukturfondsprogram. Länsstyrelserna skall i förekommande fall även kommentera och motivera varför medel på anslaget 33:1 inte medfinansierat nämnda program.

26. Länsstyrelserna skall redovisa grunderna för gjorda prioriteringar inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Det avser prioriteringar mellan företagsstöd och regional projektverksamhet. Det avser vidare prioriteringar mellan olika företagsstöd och mellan insatser inom den regionala projektverksamheten. Redovisa hur hållbar utveckling med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven har prioriterats, så att insatserna bidrar till att uppfylla de nationella målen för respektive perspektiv.

Uppdrag till vissa länsstyrelser


Demokrati

27. Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Hallands, Värmlands, Västernorrlands (sammankallande), och Norrbottens län skall ta fram handlingsplaner för hur kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna hos de anställda kan öka under 2004 och 2005. Handlingsplanerna skall redovisa hur frågor om mänskliga rättigheter, t.ex. jämställdhet, diskriminering, barnets rättigheter, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hanteras i länsstyrelsernas verksamhet. Handlingsplanerna skall utifrån de identifierade områdena innehålla konkreta exempel på hur frågor om mänskliga rättigheter berör det dagliga arbetet. Handlingsplanerna skall vidare innehålla metoder för hur frågor om mänskliga rättigheter kan integreras i myndigheternas verksamhet. Det förlängda uppdraget skall slutligt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 september 2005. Såsom aviserats i budgetpropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1 utg.omr. 1) kommer regeringens nästa handlingsplan för de mänskliga rättigheterna att läggas fram och beslutas under 2006. Det förlängda gemensamma uppdraget som vidareutvecklas enligt ovan kommer att utgöra ett viktigt underlag för detta arbete.


Internationellt utvecklingssamarbete

28. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län skall arbeta för att stärka Barentssamarbetet och därvid samordna sina insatser inom ramen för det Svenska Barentssekretariatet, dvs. den arbetsgemenskap som bildats mellan Utrikesdepartementet och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Vissa kostnader för länsstyrelsernas arbete skall belasta utgiftsområde 7, anslaget 8:1.31 Östeuropa och Centralasien, delposten 2 Icke ODA-länder.


Integrationspolitik

29. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län skall vidareutveckla arbetet med att förbättra den regionala samverkan mellan statliga myndigheter och andra aktörer i länet bl.a. kring arbete, anskaffning av praktikplatser, utbildning och boende i syfte att åstadkomma en mer effektiv och regionalt baserad etablering av nyanlända kvinnor och män. Länsstyrelserna skall redovisa hur de håller sig underrättade om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna och andra aktörer i länet följer arbetet med nyanlända, samt vilka insatser och initiativ som vidtagits för en ökad regional samordning kring nyanlända. Därtill skall länsstyrelserna fortsätta att bidra till att integrationsperspektivet tillvaratas bättre i tillväxtprogrammen. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Integrationsverket. Länsstyrelserna skall bistå Integrationsverket med uppgifter som möjliggör en ökad grad av jämförelse och ökat kunskapsutbyte mellan länsstyrelserna. Uppdraget skall redovisas till Integrationsverket och regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2005.


Folkhälsa

30. Länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Skåne, Värmlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län skall med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes - och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och planeras inom sitt ansvarsområde och som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisning skall ske till regeringen (Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2005.


Landsbygdspolitik och Livsmedelspolitik

31. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län som samordningsansvariga i respektive samordningsregion skall lämna en skriftlig rapport till Jordbruksverket senast den 1 februari 2005 respektive den 1 februari 2006. Av rapporten skall framgå:
- vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,
- vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,
- förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,
- ekonomiska samordningsvinster under 2004 resp. 2005,
- erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.


Miljöpolitik

32. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samarbete med Boverket se över den närmare gränsdragningen för obrutna fjäll enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. Arbetet kan lämpligen ske inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta ett gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet. Redovisningen av detta senare uppdrag har förskjutits till den 30 juni 2005. Arbetet skall samordnas av Boverket och en samlad redovisning skall lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2005.


Kulturpolitik

33. Länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Gotlands, Skåne, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län skall redovisa hur det regionala kulturmiljöarbetet varit en resurs för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och därvid fokusera på de viktigaste insatserna. Redovisningen skall lämnas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 juli 2005.


Bostadspolitik

34. Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Värmlands och Gävleborgs län skall delta i arbetet med "Det goda samtalet om hållbart samhällsbyggande" som bedrivs inom ramen för Bygga/bo-dialogens överenskommelse. Erfarenheterna från dialogen skall rapporteras till Bygga/bo-dialogens sekretariat vid Boverket senast den 31 oktober 2005.

35. Länsstyrelserna i kustlänen skall medverka i Boverkets uppdrag om hållbar utveckling i kustområdet med anledning av EG:s rekommendation om genomförande av en integrerad förvaltning av kustområdena i Europa. Boverkets uppdrag skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 januari 2006.


IT, elektronisk kommunikation och post

36. Länsstyrelserna skall bistå Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortskrider i enlighet med de riktlinjer som PTS utarbetat i samråd med länsstyrelserna och andra berörda intressenter. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

37. Länsstyrelserna skall redovisa erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden till kommunerna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

38. Länsstyrelserna skall redovisa utfall av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Skatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2005 och den 26 juli 2005 till NUTEK lämna en redovisning avseende utfallet samt en prognos för utfallet för 2005 och 2006. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från NUTEK. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

39. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2005-2007 gällande anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (utg.omr. 22) enligt anvisningar från NUTEK.
- den 13 januari 2005 per den 31 december 2004,
- den 1 mars 2005 per den 31 januari 2005,
- den 26 april 2005 per den 31 mars 2005,
- den 26 juli 2005 per den 30 juni 2005 och
- den 25 oktober 2005 per den 30 september 2005.
Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne, och Västra Götalands län.


Regional utvecklingspolitik

40. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall, i egenskap av huvudansvariga för regionala tillväxtprogram (RTP), inhämta uppgifter om medfinansiering avseende 2005 från berörda aktörer. Av redovisningen skall framgå hur övriga aktörer inom programmen bidragit till medfinansiering av olika delar i RTP. Det skall också framgå vilket eller vilka av länsstyrelsens anslag inom olika utgiftsområden som kommit i fråga inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalda belopp. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelsen och som använts i RTP för medfinansiering skall även redovisas på respektive anslag. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av RTP samt redovisa det regionala systemet för uppföljning av RTP. Länsstyrelserna skall redovisa uppgifterna till NUTEK enligt närmare anvisningar från myndigheten.

41. Länsstyrelser i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall vid förfrågan från länens programansvariga (för RTP) redovisa beslutade och utbetalade belopp samt vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommit i fråga inom ramen för RTP avseende 2005. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering skall redovisas på respektive anslag. Länsstyrelserna skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från myndigheten.

42. Länsstyrelserna skall redovisa hur de har utvecklat kvalitetssäkringssystemet, i form av ett styrdokument för de regionala företagsstöden, där hållbar utveckling med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet konkretiseras. Vidare skall länsstyrelserna redovisa hur de i samverkan med NUTEK utvecklat arbetet. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

43. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationer för programperioden 2000-2006 för strukturfonderna genomförs.

44. Länsstyrelserna i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall särredovisa de medel som erhållits från anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för medfinansiering av bidrag avseende företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balansräkning.

45. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet, fördelat på kvinnor och män, av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall göras till NUTEK senast den 22 februari 2005, den 15 juni 2005 och den 18 oktober 2005.

46. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000-2006. Prognoserna skall sträcka sig till och med år 2008.

Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall göras till NUTEK, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket senast den 22 februari 2005, den 15 juni 2005 och den 18 oktober 2005. För program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden skall utgiftsprognoser dessutom redovisas till NUTEK senast den 13 januari och den 26 juli 2005.

47. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall, i egenskap av förvaltningsmyndigheter, redovisa finansieringen och antalet projekt med inriktning mot turism för åren 2000 till och med år 2004. Redovisningen skall fördelas på nationell finansiering, med särredovisning på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling, privat finansiering samt EU-medel. Med inriktning mot turism menas insatser som handlar om turistisk infrastruktur, marknadsföring, förberedelser för stora evenemang med turistisk dragningskraft och samverkansprojekt där organisationer samarbetar för att öka turismen, samt även projekt som handlar om att bevara natur- och kulturarv med en direkt turistisk koppling. Av redovisningen skall det framgå huruvida medel från EU:s strukturfonder har medfinansierat åtgärder inom de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 april 2005.

48. Enligt förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete skall, som grund för det regionala utvecklingsarbetet, regionala utvecklingsprogram utarbetas. Dessa program kommer bl.a. att ligga till grund för utarbetandet av en nationell strategi för Sverige. I län utan regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall länsstyrelsen utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram. Länsstyrelsen skall, i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan, redovisa hur arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen fortskrider. Eventuella hinder för programmets framtagande och de åtgärder som länsstyrelsen planerar för att undanröja dessa hinder, skall anges. I redovisningen skall det särskilt framgå dels hur det tvärsektoriella samarbetet främjas såväl inom länet som över länsgränserna inom ramen för framtagandet av regionala utvecklingsprogram, samt vilka aktörer som är representerade i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen. Länsstyrelsen skall, i samtliga län, redovisa hur de samordnar de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsprogrammet. Länsstyrelserna i län med regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan skall redovisa sin medverkan i framtagandet av de regionala utvecklingsprogrammen. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 18 mars 2005.

49. Länsstyrelserna i Gotlands, Värmlands, Jämtlands och Norrbottens län skall i samråd lämna ett förslag på lämpliga ändamål och principer samt lämplig beslutsordning för de insatser med kommunalekonomiska medel som aviserades i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) och som avser kommunerna i de mest berörda försvarsomställningsregionerna, Gotland, Karlstad/Kristinehamn, Östersund och Arvidsjaur. Utgångspunkten är att medlen skall användas för kommunala insatser som främjar ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i regionerna.

Uppdraget skall ses som en del i länsstyrelsernas uppdrag från den 23 september 2004 att föreslå lämpliga åtgärder för ovanstående regioner och skall redovisas efter samråd med berörda kommuner till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.

50. Länsstyrelsen skall, i län utan regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan, genomföra en inventering av tillgången på lediga lokaler för företag i länets lokala arbetsmarknadsregioner och redovisa till NUTEK senast den 31 december 2005.


Transportpolitik

51. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till Vägverket för fastställande av framtida avgifter. Redovisningen skall lämnas senast den 1 april 2005 i enlighet med den struktur som Vägverket fastställer. Kostnadsuppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser.


Regional samhällsorganisation

52. Länsstyrelsen i Gotlands län skall, med anledning av försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning, redovisa initiativ och insatser i verksamheten som varit resultat av sådana sektorsövergripande bedömningar som försöksverksamheten möjliggjort. Redovisningen skall ske integrerat med övrig rapportering i årsredovisningen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

32:1Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län233 075 tkr
32:1 ap.1Stockholms län (Ram)233 075 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län70 023 tkr
32:1 ap.2Uppsala län (Ram)70 023 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län68 813 tkr
32:1 ap.3Södermanlands län (Ram)68 813 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län93 542 tkr
32:1 ap.4Östergötlands län (Ram)93 542 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län86 576 tkr
32:1 ap.5Jönköpings län (Ram)86 576 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län67 704 tkr
32:1 ap.6Kronobergs län (Ram)67 704 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län71 582 tkr
32:1 ap.7Kalmar län (Ram)71 582 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län47 688 tkr
32:1 ap.8Gotlands län (Ram)47 688 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län58 168 tkr
32:1 ap.9Blekinge län (Ram)58 168 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län199 734 tkr
32:1 ap.10Skåne län (Ram)199 734 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län69 128 tkr
32:1 ap.11Hallands län (Ram)69 128 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län272 201 tkr
32:1 ap.12Västra Götalands län (Ram)272 201 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län88 130 tkr
32:1 ap.13Värmlands län (Ram)88 130 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län81 869 tkr
32:1 ap.14Örebro län (Ram)81 869 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län73 387 tkr
32:1 ap.15Västmanlands län (Ram)73 387 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län88 122 tkr
32:1 ap.16Dalarnas län (Ram)88 122 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län86 875 tkr
32:1 ap.17Gävleborgs län (Ram)86 875 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län94 946 tkr
32:1 ap.18Västernorrlands län (Ram)94 946 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län81 881 tkr
32:1 ap.19Jämtlands län (Ram)81 881 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län98 891 tkr
32:1 ap.20Västerbottens län (Ram)98 891 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län119 914 tkr
32:1 ap.21Norrbottens län (Ram)119 914 tkr

Disponeras av regeringen13 009 tkr
32:1 ap.23Länsstyrelserna m.m. - Regeringens disposition (Ram)13 009 tkr

Disponeras av Regeringskansliet2 963 tkr
32:1 ap.22Utvecklingsinsatser m m (Ram)2 963 tkr


Villkor
32:1 Länsstyrelserna m.m.

Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

Övriga villkor

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 212 050 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 181 358 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag.

Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2005 enligt följande:

- rennäringsdelegationerna m.m., kategori D.

Ersättning skall lämnas för mistade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden skall belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot/ersättare är bosatt.

Övriga delegationer reglereras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.32:1 ap.1 Stockholms län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.2 Uppsala län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.3 Södermanlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.4 Östergötlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

För 2005 skall Länsstyrelsen i Östergötlands län betala 600 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Östsam) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Östsam i vilken det framgår att Regionförbundet Östsam kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2005 till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2005.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Östsam mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 4.32:1 ap.5 Jönköpings län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

För 2005 skall Länsstyrelsen i Jönköpings län betala 1 800 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Jönköpings län) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Jönköpings län har en överenskommelse med Regionförbundet Jönköpings län i vilken det framgår att Regionförbundet Jönköpings län kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2005 till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2005.

Länsstyrelsen i Jönköpings län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Jönköpings län mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 5.32:1 ap.6 Kronobergs län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.7 Kalmar län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Länsstyrelsen i Kalmar län erhåller för 2005 i anslagsposten 60 000 kronor för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Efter beslut i landshövdingemötet representerar landshövdingen i Kalmar län de svenska landshövdingarna. Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.32:1 ap.8 Gotlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.9 Blekinge län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

För 2005 skall Länsstyrelsen i Blekinge län betala 1 200 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Blekinge) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Blekinge län har en överenskommelse med Region Blekinge i vilken det framgår att Region Blekinge kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2005 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2005.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall föra de medel de erhåller från Region Blekinge mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 9.32:1 ap.10 Skåne län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.11 Hallands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.12 Västra Götalands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.13 Värmlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.14 Örebro län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.15 Västmanlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.16 Dalarnas län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

För 2005 skall Länsstyrelsen i Dalarnas län betala 3 600 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Dalarna) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Dalarnas län har en överenskommelse med Region Dalarna i vilken det framgår att Region Dalarna kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2005 till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2005.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall föra de medel de erhåller från Region Dalarna mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 16.32:1 ap.17 Gävleborgs län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.18 Västernorrlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.19 Jämtlands län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.20 Västerbottens län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.21 Norrbottens län

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:1 ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.32:2Kommunala samverkansorgan m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 789 tkr
32:2 ap.5Regionförbundet i Uppsala län (Obetecknat)1 789 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 789 tkr
32:2 ap.6Regionförbundet Östsam (Obetecknat)1 789 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län6 638 tkr
32:2 ap.1Regionförbundet i Kalmar län (Obetecknat)6 638 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län3 508 tkr
32:2 ap.2Gotlands kommun (Obetecknat)3 508 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län1 789 tkr
32:2 ap.7Region Blekinge (Obetecknat)1 789 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län5 542 tkr
32:2 ap.3Skåne läns landsting (Obetecknat)5 542 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län1 789 tkr
32:2 ap.8Region Halland (Obetecknat)1 789 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län9 458 tkr
32:2 ap.4Västra Götalands läns landsting (Obetecknat)9 458 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 386 tkr
32:2 ap.9Region Dalarna (Obetecknat)2 386 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län1 789 tkr
32:2 ap.10Regionförbundet Sörmland (Obetecknat)1 789 tkr

Disponeras av regeringen220 tkr
32:2 ap.11Kommun.samverk m.m. - Regeringens disposition (Obetecknat)220 tkr


Villkor
32:2 ap.1 Regionförbundet i Kalmar län

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Kalmar län.32:2 ap.2 Gotlands kommun

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun.32:2 ap.3 Skåne läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting.32:2 ap.4 Västra Götalands läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting.32:2 ap.5 Regionförbundet i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Uppsala län.32:2 ap.6 Regionförbundet Östsam

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Östsam.32:2 ap.7 Region Blekinge

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Blekinge.32:2 ap.8 Region Halland

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Hallands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Halland.32:2 ap.9 Region Dalarna

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Dalarna.32:2 ap.10 Regionförbundet Sörmland

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Sörmland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Sörmland.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

32:1 Länsstyrelserna m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
32:1 ap.10Allt0
32:1 ap.20Allt0
32:1 ap.30Allt0
32:1 ap.40Allt0
32:1 ap.50Allt0
32:1 ap.60Allt0
32:1 ap.70Allt0
32:1 ap.80Allt0
32:1 ap.91 700Allt0
32:1 ap.100Allt0
32:1 ap.110Allt0
32:1 ap.120Allt0
32:1 ap.130Allt0
32:1 ap.140Allt0
32:1 ap.150Allt0
32:1 ap.160Allt0
32:1 ap.170Allt0
32:1 ap.180Allt0
32:1 ap.190Allt0
32:1 ap.200Allt0
32:1 ap.210Allt0
32:1 ap.230Allt0
32:1 ap.220Allt0

32:2 Kommunala samverkansorgan m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
32:2 ap.50Inget0
32:2 ap.60Inget0
32:2 ap.10Inget0
32:2 ap.20Inget0
32:2 ap.70Inget0
32:2 ap.30Inget0
32:2 ap.80Inget0
32:2 ap.40Inget0
32:2 ap.90Inget0
32:2 ap.100Inget0
32:2 ap.110Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 33 Datum: 2004-12-16
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 233 075 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.1.
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 71 812 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.2 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.5.
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 70 602 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.3 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.10.
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 95 331 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.4 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.6.
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 86 576 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.5.
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 67 704 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.6.
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 78 220 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.7 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.1.
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 51 196 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.8 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.2.
Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 59 957 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.9 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.7.
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 205 276 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.10 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.3.
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 70 917 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.11 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.8.
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 281 659 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.12 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.4.
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 88 130 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.13.
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 81 869 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.14.
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 73 387 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.15.
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 90 508 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.16 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.9.
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 86 875 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.17.
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 94 946 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.18.
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 81 881 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.19.
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 98 891 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.20.
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 119 914 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.21.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Samtliga länsstyrelser
Körkortsadministration1 604-3 90151 66855 399-3 731-6 028
Lantbruk (förprövning djurstallar m.m.)-749-2 8425 0907 892-2 802-6 393
Tillsyn pantbanker-5-17144160-16-38
Alkolås-4591822 4732 287186-91
Övrig uppdragsverksamhet4 9784413 54713 503445 066
Registreringsavgift för jaktområden00505000
Animaliska biprodukter000000
Summa5 369-6 53472 97279 291-6 319-7 484
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322002260226226
Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk2323004704747
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391003203232
Expeditions- och ansökningsavgifter25110018 120018 12018 120
Avgifter vid Bergsstaten2528006066
Avgifter för körkort och motorfordon2534005055
Lotteriavgifter2536007040704704
Miljöskyddsavgift25370094 440094 44094 440
Täktavgift25390014 495014 49514 495
Övriga offentligrättsliga avgifter25520013 505013 50513 505
Sanktionsavgifter m.m.2714004 41504 4154 415
Övriga inkomster av statens verksamhet2811007 53507 5357 535
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering4132006900690690
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136002850285285
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137001940194194
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000-200661220041 300041 30041 300
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-20066312001 345 50001 345 5001 345 500
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006641200376 4000376 400376 400
Summa
001 917 89901 917 8991 917 899
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet är att avgiftsintäkterna enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall finansiera kostnaderna.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2005 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2003 avser ackumulerat utfall.

1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna skall redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper.

Tabell. Ärendetyp samt avgifter (kr)

Ärendetyp, benämning enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Total avgift

Varav Vägverkets del av avgiften

Varav länsstyrelsernas del av avgiften

Taxiförarlegitimation

390

120

270

Bevis om körkortstillstånd:

- efter återkallelse

1 055

55

1 000

- i annat fall

220

55

165

Färdigställande av körkortsunderlag:

- p.g.a. körkortstillstånd

220

55

165

- p.g.a. körkortstillstånd efter återkallelse

1 055

55

1 000

- p.g.a. att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

315

120

195

- p.g.a. förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

120

1953. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

4. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

5. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

6. Avgiftsinkomster enligt 12 § förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

7. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden.

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2005 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Länsstyrelsen i Gotlands län får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar, enligt villkoren för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslagen 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader samt 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade, under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från AMS.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för program godkända av Europeiska kommissionen inom de sk. Innovativa åtgärderna (kapitel IV Rådets förordning (EG) nr. 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna), under tiden tills slutlig utbetalning erhållits från ERUF.På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Hans Petersson
Kopia till

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet i Kalmar
Gotlands kommun
Region Blekinge
Skåne läns landsting
Region Halland
Västra Götalands läns landsting
Region Dalarna
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, PP
Finansdepartementet, RoB