Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 13

2005-04-21Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLMN2005/3614/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95, prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, elektronisk kommunikation och postElektronisk kommunikationElektronisk kommunikation
InformationsteknikInformationsteknik
KassaserviceKassaservice
PostPost
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Mål

Alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa och kommentera hur myndighetens verksamhet inom sektorn bidragit till målet för politikområdet. Resultat som avviker från målet skall kommenteras och analyseras. Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten och i årsredovisningen


- lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorn och dess olika delmarknader,


- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa en sammanfattning av de viktigaste statliga insatserna och de effekter de statliga insatserna bedöms ha för tillståndet och utvecklingen inom området och


- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa och motivera de åtgärder som myndigheten vidtagit.


Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målen för verksamhetsområdet. Post- och telestyrelsen skall även redovisa och bedöma de viktigare förändringar och effekter som införandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation givit upphov till.


Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål 1

Konsument och konkurrens

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv, dels ur ett regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt


- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende beslut om skyldigheter och tillsyn och då särskilt hur funktionshindrades behov beaktats,


- redovisa arten och omfattningen av kontakter med andra myndigheter,


- redovisa hur myndighetens åtgärder påverkat operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter samt


- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.


Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten redovisa utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. En bedömning av hur snabbt utbyggnaden sker i olika delar av landet samt en uppskattning av antalet abonnenter skall lämnas.


Mål 2

Konsument

Särskilt viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall


- redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som tillhandahållits och i vilken omfattning tjänsterna använts och


- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.


Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.


Mål 3

Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller väsentliga krav. Enskilda och myndigheter skall få tillgång till frekvensutrymme för såväl existerande som nya radioanvändningar och kunna ha en rimligt störningsfri radiokommunikation. Post- och telestyrelsens handläggning av ärenden om störningar i samhällsviktiga radionät skall påbörjas inom en arbetsdag.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall


- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn,


- redovisa i vilken utsträckning målet om handläggningstid för ärenden rörande anmälda störningar i samhällsviktiga radionät uppfyllts,


- redovisa handläggningstiden för tillståndsärenden,


- redovisa tilldelat frekvensutrymme, såväl civilt som militärt,


- redovisa arten och omfattningen av kontakter med andra myndigheter,


- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att utrustning på marknaden uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning samt


- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.Verksamhetsområde Informationsteknik

Mål

Sverige skall som första land bli ett informationssamhälle för alla.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall bedöma myndighetens bidrag till måluppfyllelsen av den IT-politiska inriktningen för tillit och tillgänglighet som angavs i propositionen Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256).


Verksamhetsgren Informationsteknik

Mål

Integritet och säkerhet

En god säkerhet för och hög tillit till elektronisk informationshantering med särskild inriktning på Internets infrastruktur. Vidtagna åtgärder skall även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar i samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall


- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit inom området, bl.a. den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,


- redovisa hur rikscentralen för IT-incidentrapportering utvecklas samt


- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.Verksamhetsområde Kassaservice

Mål

Alla i hela landet skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Kassaservice

Mål 1

En väl fungerande kassaservice.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom kassaserviceområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall


- redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som tillhandahållits och i vilken omfattning tjänsterna använts och


- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.


Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.Verksamhetsområde Post

Mål

Alla i hela landet skall, till rimliga priser, ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Post

Mål 1

En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de uppställda kraven för postservicen i landet uppnås.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (både ur ett konsument- och regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt


- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn och därvid särskilt redovisa hur funktionshindrades behov beaktats,


- redovisa arten och omfattningen av kontakter med andra myndigheter samt


- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.


Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall


- redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som tillhandahållits och i vilken omfattning tjänsterna använts,


- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och göra en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller samt


- redovisa de insatser som genomförts för att främja tillgängligheten i Postens servicenät.


Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan teknisk infrastruktur som är väsentlig för samhällets grundläggande behov. Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur prestationerna bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid ett väpnat angrepp.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur är att minimera riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen och att samhällets grundläggande behov inom området kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Avseende verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar

Mål

Post- och telestyrelsen skall delta i samarbetet inom ramen för partnerskap för fred (PFF) och härvid företräda Sverige i Civil Communications Planning Committee (CCPC). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2005-2006. Post- och telestyrelsen skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom det PFF-samarbete som leds av Försvarsdepartementet.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall i årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet samt en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall myndigheten lämna underlag till Krisberedskapsmyndighetens kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.


Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.


Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med abonnentprioritering inom telekommunikationerna utvecklas.


Övrig återrapportering

Följande skall återrapporteras i årsredovisningen.


Post- och telestyrelsen skall lämna en samlad redogörelse per verksamhetsområde för resultatet av arbetet i de internationella organisationer som Post- och telestyrelsen deltar i, inklusive arbetet i Europeiska unionen. Redovisningen skall även omfatta arbetet med de nationella förberedelsegrupper och förberedelsemöten som myndigheten har inför internationella möten. Myndigheten skall även redovisa sin bedömning av de viktigare initiativen inom verksamhetsområdet som Europeiska kommissionen arbetat med.


Post- och telestyrelsen skall redovisa det standardiseringsarbete myndigheten deltar i.


Följande skall återrapporteras utanför årsredovisningen.


Post- och telestyrelsen skall påtala eventuella behov av förändringar i lagstiftning och reglering eller av andra åtgärder.


Post- och telestyrelsen skall informera regeringen om förändringar inom sektorn och dess olika delmarknader.


Post- och telestyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 2 och 3 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet skall dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.


Post- och telestyrelsen skall där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de två föregående budgetåren. Om statistik inte kan lämnas könsuppdelad skall myndigheten motivera detta och ge förslag på hur detta kan åtgärdas.


Post- och telestyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i systemet Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti samt 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Post- och telestyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 samt 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Post- och telestyrelsen skall under året bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med informationssäkerhet som t.ex. frågor om organisationen av arbetet med varningar, förebyggande och hantering av IT-säkerhetsincidenter samt utveckling av samverkansformer med omgivande organisationer i frågor om samhällsviktig informationsinfrastruktur. Uppdraget inkluderar även de internationella aspekterna av frågorna.


2. Post- och telestyrelsen skall, efter samråd med andra berörda myndigheter, skicka ut riktlinjer till lämpliga myndigheter och organisationer som t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och till kommuner för hur dessa skall bistå Post- och telestyrelsen i myndighetens uppdrag att redovisa den pågående utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.


3. Post- och telestyrelsen skall senast den 1 juli och den 30 december 2005 till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa en lägesrapport över marknadsutvecklingen avseende tillträde till accessnätet inklusive en redovisning av om vidtagna tillsynsåtgärder ger avsedd effekt och leder till en förbättrad konkurrenssituation på denna marknad.


4. Post- och telestyrelsen skall till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2005


- redovisa och analysera förändringar av servicenivån på posttjänsten i landets alla delar,


- redovisa hur tillståndsvillkoren för postoperatörer har efterlevts,


- redovisa hur 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,


- redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,


- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt


- i övrigt bedöma effekten av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.


5. Post- och telestyrelsen skall redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation, däribland tillträde till accessnätet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde samt redovisa arten och omfattningen av de klagomål som framförts till operatörer och till myndigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 juni 2005.


6. Post- och telestyrelsen skall analysera Europeiska kommissionens kommande översyn av hur Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer fungerar samt utvärdera behovet av svenska åtgärder. Med ändring av tidigare regeringsbeslut den 23 juni 2004, skall uppdraget redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2005.


7. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbyggnaden av den tredje generationens mobila system. I uppdraget ingår att identifiera hinder avseende etablerandet av infrastruktur. Myndigheten skall dessutom föreslå eller vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse och ett brett europeiskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2005. En delrapport skall lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 1 juli 2005.


8. Post- och telestyrelsen skall analysera förutsättningarna för framväxten av innehållstjänster för fasta och mobila nät samt utvecklingen av denna marknad. I detta ingår att identifiera eventuella hinder, bl.a. avseende interoperabilitet och betalningslösningar. Myndigheten skall även föreslå eller vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med delårsrapporten för 2005.


9. Post- och telestyrelsen skall fortsätta sitt arbete i referensgruppen för elektroniska signaturer med angränsande områden. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005.


10. Post- och telestyrelsen skall inom ramen för de mål för 24-timmarsmyndigheten som anges i regeringens skrivelse Regeringens förvaltningspolitik 2000/01:115 redovisa följande till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005:

- vilka tjänster myndigheten tillhandahåller och vilka som planeras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- medborgarnas och företagens användning av tillgängliga tjänster, där så är möjligt,

- på vilket sätt myndigheten arbetar för att via Internet öka medborgarnas och företagens insyn i ärendehanteringen samt

- hur myndigheten samverkar med andra myndigheter för att ta tillvara möjliga effektivitetsvinster.


11. Post- och telestyrelsen skall till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa en strategi för hur myndighetens övriga internationella verksamhet, såsom utländska förfrågningar och besök, utifrån ett ökat behov, skall hanteras. Rapporteringen skall inkludera behov av såväl intern kompetens som externa konsultinsatser, aktuella och relevanta länder samt hur denna internationella verksamhet skall finansieras. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2005.13. Post- och telestyrelsen skall redovisa genomförda insatser för en ökad användning av korrekt och säker tidsangivning över Internet och i andra elektroniska kommunikationssystem. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2005.


14. Post- och telestyrelsen skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 september 2005.


15. Post- och telestyrelsen skall ta fram en rapport som presenterar hur funktionshindrades behov tillgodoses inom radioområdet. Rapporten skall beskriva nuläget, vara framåtblickande och innehålla förslag på ytterligare åtgärder satta i relation till de övergripande inriktningsmålen för myndighetens sektorsansvar. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005.


16. Post- och telestyrelsen skall verka för ett svenskt medlemskap i internationella teleunionens råd (ITU Council) 2006-2010. Jämställdhetsaspekten skall beaktas. Sverige kandiderar som företrädare för det nordiska ITU-arbetet (NITU). En delrapport skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2005 och en slutrapport lämnas i samband med årsredovisningen för 2006.


17. Post- och telestyrelsen har under nationell försöksverksamhet med ENUM agerat som administratör (s.k. ENUM Tier 1 Manager). För att säkerställa oavbruten delegation av den aktuella domänen (.6.4.e164.arpa) till dess en permanent administratör är utsedd, skall Post- och telestyrelsen, i egenskap av den myndighet som fastställer nationella nummerplaner, vara fortsatt administrativt ansvarig för domänen och för att utse en registreringsenhet (Registreringsenhet för ENUM Tier 1).


18. Post- och telestyrelsen skall utreda förutsättningarna för att offentliggöra uppgifter om basstationer för mobil telefoni ur frekvens- och tillståndsregistret som myndigheten förfogar över samt om ett offentliggörande kan göras i en webbapplikation. Utredningen skall genomföras i samråd med berörda myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast den 22 april 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)
Disponeras av Post- och telestyrelsen14 574 tkr
37:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ram)14 574 tkr

Disponeras av regeringen88 tkr
37:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
37:1 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)88 tkr


Villkor
37:1 ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas till att

- täcka förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

- täcka befarade kundförluster vilka härrör från anslagsfinansierad verksamhet t.o.m. budgetåret 1999,

projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga delar av den IT-politiska inriktningen avseende tillit och delar av det handlingsprogram som beskrivs i regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla,

- täcka kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov samt

- täcka kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.37:2Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)
Disponeras av Post- och telestyrelsen121 749 tkr
37:2 ap.1Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ram)121 749 tkr

Disponeras av regeringen735 tkr
37:2 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
37:2 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)735 tkr


Villkor
37:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för

- utsträckt post- och kassaservice till äldre och funktionshindrade i glesbygd,

- portofri befordran av blindskriftsförsändelser,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för texttelefoni till funktionshindrade personer,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- andra posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som, efter behovsprövning, bedöms vara av särskild vikt för funktionshindrade personer samt

- särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst 3 000 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:1 ap.10Allt0
37:1 ap.20Allt0
37:1 ap.30Allt0

37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:2 ap.10Allt0
37:2 ap.20Allt0
37:2 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
37:1 ap.137:1 ap.3100 %
37:1 ap.237:1 ap.3100 %
37:2 ap.137:2 ap.3100 %
37:2 ap.237:2 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
37:2 ap.1210 000154 00056 0002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Post- och telestyrelsen bemyndigas att under 2005 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 210 000 000 kronor under 2006-2009.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II 26 Datum: 2004-12-22
Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 574 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 37:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation10 19614 649218 000221 400-3 40021 445
Post2 760-1 80018 00019 000-1 000-40
RTTE2 639-2 8497 4008 000-600-810
Elektroniska signaturer005500
Summa15 59510 000243 405248 405-5 00020 595
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.


Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.


RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.


Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen informationsteknik som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter skall Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar255400100 000100 00000
Summa
00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten skall dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.


Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur, avseende åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 under 2005 (prop.2004/05:1, utg.omr. 6, bet.2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130och bet. 2004/05:FiU1, rksr 2004/05:130). Det samlade avgiftsuttaget för 2005 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation till 100 000 000 kr. Avgifterna skall redovisas mot inkomsttitel 2554, Avgifter för telekommunikation.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är full kostnadstäckning.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras113 500 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Claes Eriksson
Kopia till

Trafikutskottet, Riksdagen
Försvarsutskottet, Riksdagen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Försvarsdepartementet/CIV
Justiedepartementet/PO
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Socialdepartementet/ST
Utbildnings- och kulturdepartementet/ME
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets Revisionskontor/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket