Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut20

2005-12-08Livsmedelsverket
Box 622
75126 UPPSALAJo2005/2851


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSäkra livsmedelRegelarbete
Tillsyn
Information och nutrition
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Säkra livsmedel

Mål

Målet är att alla livsmedel skall vara säkra och att konsumenterna skall ha tillräcklig kunskap om mat och matvanors betydelse för att kunna göra medvetna val.


Återrapportering

En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.


En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.


Verksamhetsgren Regelarbete

Mål

Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar.

Att bistå regeringen med underlag, utredningar, analyser och annat stöd i arbetet med livsmedelsfrågor inom EU och i andra internationella fora.


Återrapportering

En redovisning av viktigare insatser på området.


En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.


En redovisning av vilka insatser som gjorts för att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för små företag.Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

En effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i hela landet.

Ett effektivt stöd till och uppföljning av lokala och regionala tillsynsmyndigheter.

En effektiv operativ tillsyn.


Återrapportering

En motiverad bedömning av hur tillsynen i Sverige fungerar samt hur effektiv den är.


En redovisning av utnyttjandet från lokala och regionala tillsynsmyndigheter av Livsmedelsverkets stöd och dess effekter.


En redovisning av kostnaderna och effekterna av den egna operativa tillsynen.


Den genomsnittliga kostnaden i jämförelse med minst föregående år för köttbesiktning, inspektioner av anläggningar och stickprov i kontrollen av bekämpningsmedel och restsubstanser.


En redovisning av genomförda insatser med anledning av genomförandet av EG:s hygien- och kontrollförordningar.


En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av GMO-livsmedel och märkningen av dessa.


En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av dricksvatten.Verksamhetsgren Information och nutrition

Mål

Ett litet antal sjukdomsfall orsakade av dålig hantering av livsmedel.

Bra matvanor och god nutritionsstatus i hela befolkningen, särskilt hos barn och ungdomar.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målen samt en bedömning av hur väl de uppfylls med hjälp av indikatorerna för det övergripande målet för folkhälsan samt för relevanta delmål.


En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att sprida kunskap om sambandet mellan mat, hälsa och miljö.


En redovisning av insatser som vidtagits för att öka barns och ungdomars kunskaper om god och säker mat så att de kan göra medvetna val.


En redovisning av övriga viktigare insatser som gjorts inom verksamhetsgrenen.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Naturvetenskapliga studier, kostvaneundersökningar och vid behov samhällsekonomiska analyser av god kvalitet och hög relevans med direkt koppling till Livsmedelsverkets regelarbete, livsmedelstillsyn och informationsverksamhet.

Att följa utvecklingen inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.


Återrapportering

En redogörelse för viktigare insatser på området.


En redovisning av hur man säkerställt att insatserna inom verksamhetsgrenen gett kompetent stöd i tillräcklig omfattning till Livsmedelsverkets övriga verksamhetsgrenar.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
1. Mål

Livsmedelsverket skall medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).


Återraportering

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Livsmedelsverket rapportera till regeringen senast den 31 december 2005 om den verksamhet som genomförts inom ramen för den samlade politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.


2. Mål

Mål för verksamhet inom verksamhetområdet Svåra påfrestningar inom politikområdet Skydd och beredskap för olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att inom ramen för samverkansområdena Teknisk infrastruktur och Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdena Teknisk infrastruktur samt Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

Livsmedelsverket skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i sin verksamhet eller inom sitt ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid ett väpnat angrepp eller vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


3. Mål

Livsmedelsverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenser av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män. Livsmedelsverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.


Återrapportering

Livsmedelsverket skall redogöra för vilka åtgärder som vidtagits under året för att nå de jämställdhetsmål som utarbetats samt hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet.


4. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008 för samtliga anslag som Livsmedelsverket disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.


5. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa vilka särskilda insatser som gjorts samt vilka pilot- och utvecklingsprojekt som genomförts inom ramen för den särskilda satsningen för att förbättra förutsättningarna för gårdsnära slakt.


6. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa vilka resultat som uppnåtts i studierna om ekologiska livsmedel.
1.3Organisationsstyrning

Följande skall återrapporteras med en jämförelse med insatserna under föregående år:

- antal ärenden avseende myndighetsutövning gentemot enskilda rättssubjekt samt antalet överklagade beslut som föranleder ändrade beslut.

Mål

Livsmedelsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål

Livsmedelsverket skall vara en utvecklad 24-timmarsmyndighet.

Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa hur man arbetar långsiktigt med att utveckla 24-timmarsmyndigheten.
1.4Uppdrag

1. Livsmedelsverket skall senast den 31 maj 2005 redovisa till regeringen förslag på högst fem indikatorer som kan användas för att bedöma Livsmedelsverkets måluppfyllelse. I redovisningen skall ingå en översiktlig bedömning av måluppfyllelsen 2004 med hjälp av dessa indikatorer. I årsredovisningen för 2005 skall de föreslagna indikatorerna användas för att bedöma måluppfyllelsen.


2. Livsmedelsverket skall t.o.m. 2007 ansvara för, och vid behov vidareutveckla, det kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat som tagits fram av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2002 (nr 2). Verktyget skall utvärderas och senast den 31 december 2007 skall en rapport lämnas till regeringen. Livsmedelsverket bör i utvärderingen även ta ställning till den vidare driften av verktyget efter 2007. Livsmedelsverket skall även skapa en samarbetsgrupp kring verktyget tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Till gruppen bör även andra aktörer, däribland elevrepresentanter, inbjudas. Gruppen bör även behandla andra frågor kring maten i skolan, inklusive utbud i cafeterior m.m.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:12Livsmedelsverket (Ramanslag)
Disponeras av Livsmedelsverket155 646 tkr
43:12 ap.1Livsmedelsverket (Ram)155 646 tkr

Disponeras av regeringen940 tkr
43:12 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)940 tkr


Villkor
43:12 ap.1 Livsmedelsverket

Avgiftsinkomster enligt 11 § förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m., vilka beräknas uppgå till 14 800 000 kronor, skall redovisas brutto mot anslaget 43:12, anslagspost 1.

I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller skall genomföras inom ramen för anslaget.

Av anslaget skall minst 2 000 000 kronor användas till studier av ekologiska livsmedel.

Av anslaget skall minst 9 060 000 kronor användas till särskilda insatser, som t.ex. branschriktlinjer, taxe- och regelöversyn m.m., samt pilot- och utvecklingsprojekt för att förbättra förutsättningarna för gårdsnära slakt.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:12 Livsmedelsverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:12 ap.10Allt0
43:12 ap.20Allt9402.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
43:1243:12 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-22
Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 155 646 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Livsmedelsverket 43:12 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Myndighetsärenden17428150348-1984
Tillsyn av livsmedelsanläggningar007 1678 927-1 760-1 760
Vegetabiliekontroll2 375-2 1287 8007 71981328
Köttillsyn6 796-3 142131 180132 200-1 0202 634
Animaliekontroll1 137-1357 9408 386-446556
Gränskontroll2 072-1 9444 5004 781-281-153
Dioxinkontroll9663121 2151 581-366912
§4-intäkter007 0007 00000
Summa13 520-7 009166 952170 942-3 9902 521
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 422-1347 0248 240-1 2161 072
Tjänsteexport
Tjänsteexport-5252972 8853 022-137-365
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn av livsmedelsanläggningar

Resultatområdet Tillsyn av livsmedelsanläggningar skall finansieras med anslagsmedel till den del som kostnaderna inte täcks av avgifter.


Köttillsyn

 
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenheter av stor betydelse.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras30 600 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Cajsa Elfverson
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
LD
SAU (2)
F Alfer
C Elfverson