Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2005-04-07Vägverket
781 87 BORLÄNGEN2005/2723/IR


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Vägverket , m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:274, rskr. 2004/05:95)
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Vägverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikVägarSektorsuppgifter
Myndighetsutövning inklusive bidrag
Statlig väghållning
Produktion
Uppdragsverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen för respektive områdesmål inom verkets egen verksamhet. Av redovisningen skall framgå bl.a. tillstånd och utveckling inom området, viktiga insatser och effekterna av dessa. I avsnitt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav återfinns statistikuppgifter och nyckeltal som kan ligga till grund för redovisningen.

Vägverket skall i en sektorsredovisning för år 2005 redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot angivna verksamhetsområdesmål och transportpolitiska etappmål som gäller för hela transportsektorn och som anges nedan. Även här kan de statistikuppgifter och nyckeltal som framgår av avsnitt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav utgöra grund för redovisningen. Vägverket skall redovisa och analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att utnyttja vägtransportsystemet.

I årsredovisningen och i sektorsredovisningen för år 2005 skall det ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit och som i väsentlig grad har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen, och

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit eller avser att vidta med anledning av redovisat resultat år 2005.

I såväl årsredovisningen som sektorsredovisningen skall återrapporteringskrav i möjligaste mån redovisas i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt och relevant, i tidsserier om tio år. Där så är möjligt skall internationella jämförelser göras.

Beträffande årsredovisningen och sektorsredovisningen se vidare under rubrik Övrig rapportering i årsredovisningen samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.

Etappmål och återrapporteringskrav för verksamhetsområde Vägar

Nedan anges etappmål och krav på återrapportering för verksamhetsområde Vägar. Målen är ordnade efter de verksamhetsområdesmål som de i huvudsak är kopplade till. Under rubrikerna 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav och Övrig rapportering i årsredovisningen återfinns mål och återrapporteringskrav som avser Produktion och Uppdragsverksamhet, där även övriga mål anges som inte passar in i verksamhetsområdesstrukturen.

Tillgängligt transportsystem

a) Målet är att tillgängligheten för medborgare och näringsliv successivt förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner och omvärlden.

b) Målet är en ökad tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden.

c) Målet är att andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik fortlöpande skall öka. Senast år 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

d) Målet är att andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet fortlöpande skall öka.

e) Målet är att andelen gående, cyklister och bussresenärer fortlöpande skall öka jämfört med det totala kortväga resandet.

Återrapportering: Restids- och reskostnadsutveckling för representativa typresor mellan glesbygd och centralorter, mellan regioner och omvärlden, inom storstadsområden samt mellan tätorter.

Andel funktionshindrade som kan nyttja vägtransportsystemet.

Andel barn som på egen hand kan nyttja vägtransportsystemet samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för barn i vägtransportsystemet.

Andel gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet.

Hög transportkvalitet

Långsiktigt mål

a) Målet är att kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet successivt förbättras.

Mål för verksamhetsåret

b) Målet är att Vägverket genom sina samlade åtgärder under år 2005 skall förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med år 2004.

c) Målet är att restriktioner på det statliga vägnätet skall minska.

Återrapportering: Jämnhet på det statliga vägnätet, km och andel, uppdelad på skogslän, dvs. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa, respektive övriga landet.

Nedsatt bärighet uppdelad på skogslän respektive övriga landet, km och dygnskm.

Säker trafik

Långsiktigt mål

a) Målet är att antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor minskar och att antalet dödade i vägtrafikolyckor understiger 270 personer år 2007 inom hela vägtransportsektorn.

Mål för verksamhetsåret

b) Målet är att genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet så att antalet dödade i vägtrafikolyckor minskar med minst 20 personer.

c) Målet är att åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet skall prioriteras.

Återrapportering:

Beräknat antal färre dödade och färre svårt skadade till följd av Vägverkets åtgärder.

Antal dödade och svårt skadade personer.

Olyckor med barn inblandade skall särredovisas. Vägverket skall redovisa åtgärder som vidtagits för att öka barns säkerhet i vägtransportsystemet samt uppnådda resultat av vidtagna åtgärder.

God miljö

Långsiktiga mål

a) Målet är att vägtrafikens utsläpp av koldioxid år 2010 skall uppgå till högst 1990 års nivå. Utsläppen skall ha minskat till år 2005 räknat från 1995 års nivå för kväveoxider med minst 40 procent, för svavel med minst 15 procent och för flyktiga organiska ämnen med minst 60 procent.

b) Målet är att halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter skall ligga under gränsvärden och fastställda miljökvalitetsnormer. Utsläppen av cancerframkallande ämnen skall halveras till år 2005, jämfört med år 1998.

c) Målet är att inga boende skall utsättas för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus år 2007. Utmed statliga vägar skall detta vara uppnått år 2005. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekvivalentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA.

d) Målet är att miljöfarligt material inte skall införas i infrastrukturen, att användningen av icke förnyelsebara material skall minimeras och att material skall återanvändas.

e) Målet är att nya vägtransportanläggningar skall lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Mål för verksamhetsåret

a) Målet är att genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 20 000 ton.

b) Målet är att Vägverket under år 2005 skall åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande 65 dBA utomhus. Antalet bullerstörda boende skall minska såväl längs det statliga vägnätet som utmed kommunernas vägnät där åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag.

c) Målet är att antalet stora vattentäkter som påverkas av vägsalt skall minska.

Återrapportering: Information om överskridanden av gränsvärden för kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter.

Beräknad effekt av Vägverkets åtgärder på koldioxidutsläpp i ton.

Antal boende, dels längs statliga vägar, dels utmed kommunernas vägnät, som utsätts för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA utomhus som fått minskat buller.

Användning av miljöfarliga material och vägsalt.

Antal åtgärdade stora vattentäkter.

Positiv regional utveckling

Mål och återrapportering finns upptaget tidigare i detta avsnitt under rubrikerna Tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet.

Jämställt transportsystem

Mål för verksamhetsåret

a) Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka vägtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

b) Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom vägtransportområdet.

Återrapportering: Analys av kvinnors och mäns utnyttjande av vägtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt rörlighet i olika delar av landet.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsforum i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Verksamhetsgrenar

Vägverkets verksamhet indelas i följande verksamhetsgrenar.


Verksamhetsgren SektorsuppgifterVerksamhetsgren Myndighetsutövning inklusive bidragVerksamhetsgren Statlig väghållningVerksamhetsgren ProduktionVerksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Återrapportering

Kostnader och intäkter från Vägverkets verksamhet skall i resultatredovisningen i en sammanställning redovisas för verksamhetsgrenarna sektorsuppgifter, myndighetsutövning inklusive bidrag, statlig väghållning och uppdragsverksamhet. Redovisning av verksamhetsgrenar behöver endast ske i den ekonomiska sammanställningen. För varje verksamhetsgren skall administrationskostnader särredovisas. Kostnader och intäkter för verksamhetsgren Produktion skall redovisas separat.

Vägverket skall därutöver i resultatredovisningen redovisa väsentliga prestationer i ekonomiska termer som utförts under året. Kostnader per prestation skall redovisas. Rapporteringen skall göras enligt Vägverkets struktur och processer.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Myndighetsutövning inklusive bidrag

a) Målet är att Vägverket successivt skall minska kötiderna för kunskapsprov och körprov för körkort så att kötiderna från och med den 31 december 2005 är högst tre veckor vid första och andra provtillfället för respektive prov. I övriga fall skall kötiden endast i undantagsfall överstiga sex veckor.

b) Målet är att avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten ej skall öka i förhållande till KPI.


Statlig väghållning

c) Målet är att produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka.


Produktion

d) Målet är att Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.


Återrapportering

Avgift per ärende jämfört med KPI.

Åtgärder som vidtagits för att minska kötiderna för kunskapsprov och körprov för körkort och vilka effekter dessa har haft.

Genomsnittlig kötid för kunskapsprov och körprov för körkort för hela landet och för varje uppkörningsort för åren 2003-2005.

Kostnader och à-priser för beläggningsunderhåll, grusvägsunderhåll och färjetransporter.

Redovisning av lönsamheten för affärsenheterna i förhållande till branschen i övrigt.


Nyckeltal/statistikuppgifter

Vägverket skall redovisa nedanstående statistikuppgifter och nyckeltal. Redovisningen skall ske i form av tidsserier på fem eller om möjligt tio år som möjliggör analys av utvecklingstrender. De olika uppgifterna kan utgöra grund för redovisningen av måluppfyllelse för delmålen.

1. Tillgängligt transportsystem,

2. Hög transportkvalitet,

3. Säker trafik,

4. God miljö,

5. Positiv regional utveckling, och

6. Jämställt transportsystem.

Statistik/Nyckeltal

Mot verksamhetsområdesmål

Trafikarbetet som utförts med lastbil, personbil och buss

1,2

Total reskostnad på det statliga vägnätet

1,2

Total restid på det statliga vägnätet

1,2

Antal km och andel av det statliga vägnätet som är belagt

1,2

Bärighetsklass på det statliga vägnätet, km, uppdelat på skogslän respektive övriga landet

2,5

Antal km enskild väg som erhåller statsbidrag, kostnad per km samt statens bidragsandel

1,2

Antal km väg med automatisk detektering för vägtrafik

1,2,3

Andelen uppfyllda serviceåtaganden för de produkter och tjänster som har serviceåtagande

1,2,3,5

Uppnådd driftstandard, uppdelad på skogslän respektive övriga landet

1,2,3,5

Antalet dödade och polisrapporterade svårt skadade; totalt, samt dödade fördelade på väghållare och trafikantkategori

3,6

Kostnaderna för trafiksäkerhetsåtgärder på de vägar där flest svåra olyckor sker, fördelade efter typ av åtgärd, och beräknade effekter av vidtagna åtgärder

3

Antalet anmälda rattfylleribrott/drograttfylleribrott

3

Andelen bilförare och passagerare som använder bilbälte fördelade på yrkestrafik och övrig trafik

3

Andelen cyklister som använder cykelhjälm

3

Andel trafikarbete över gällande hastighetsgräns

3

Beräknade utsläpp (ton) av luftföroreningarna koldioxid, kväveoxider, kolväten, svavel och cancerframkallande ämnen. Redovisning per ämne i procent fördelad på landsbygd och tätort samt fordonskategori

4

Bränsleförbrukning för nya bilar

1,4

Andel nya bilar fördelade efter drivmedlen bensin, diesel, el, alkohol/etanol samt hybriddrift

4

Antal boende längs statliga vägar som utsätts för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad respektive 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

4

Dito för boende längs icke statliga vägar

4

Antal stora vattentäkter och vattenskyddsområden som påverkas av vägsalt

4

Användning av vägsalt och i relation till vägnätets längd

4


Antal km ny väg inom Natura 2000-områden, områden av riksintresse för natur-, kultur- och/eller rörligt friluftsliv samt inom annat utpekat skyddsvärt område, t.ex. naturreservat eller strandskyddsområde

4

Andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet

6

Andel godkända förarprov

Kostnaden för administration, totalt och per årsarbetskraft exklusive affärsenheterna

Kostnad för beställning och uppföljning i förhållande till beställd volym inom statlig väghållning

Personalsammansättningen med avseende på kön, ålder och utbildning

Omfattningen av de sammanlagda framtida ekonomiska förpliktelserna som verket iklätt sig t.o.m. år 2005

Antal projekt där gestaltningsprogram upprättats

Övrig rapportering i årsredovisningen


Redovisning av genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respektive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Vägverket har genomförandeansvar. För de regionala planerna skall Vägverket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.


En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det skall framgå hur stor andel av respektive länsplan som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.


En samlad redovisning av efterkalkyler, utifrån uppmätt trafikfördelning, för väginvesteringar större än 50 miljoner kronor skall redovisas för objekt som öppnats för trafik år 2002.


En samlad redovisning av väginvesteringar större än 5 miljoner kronor som öppnats för trafik under året skall göras. Slutlig kostnad skall jämföras med plankostnad. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 50 miljoner kronor skall redovisas separat.


Redogörelse för Vägverkets kvalitetsarbete med att certifiera lednings- och styrsystem.


Redogörelse för kvalitetssäkringen av den s.k. fyrstegsprincipen och hur den har påverkat planeringsförslaget. Redogörelsen skall även omfatta en kvantitativ fördelning mellan de fyra olika principerna.


Redogörelse för åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla och följa upp arbetet med arkitektur, formgivning och design.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits som del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit eller väsentligt kan komma att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Redogörelse för vilka medel som avsatts för utbyggnaden av ATK (Automatisk TrafikKontroll).


Redogörelse för bidrag som betalats inom ramen för storstadsöverenskommelserna i Stockholm och Göteborg i förhållande till plan i överenskommelserna.


Redogörelse för investeringsprojekt som förskotterats av kommun eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt.


Redovisning skall ske varje kvartal av resultatet för Vägverkets produktionsverksamhet i egen regi skiljt från Vägverkets övriga verksamhet. Kvartalsrapporterna skall redovisas senast 8 veckor efter utgången av varje kvartal.


För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning i årsredovisningen för år 2005 ske i förhållande till tabellerna i avsnitt 2.3 Avgifter och bidrag. Väsentliga avvikelser mot budgeten skall analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet skall jämföras med beräknat resultat.


Redovisning av vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen. Vägverket skall också redovisa på vilket sätt projekten bidrar till att uppfylla de transportpolitiska delmålen.


Redovisning av

 • lån som tagits upp med fördelning på ändamål,

 • ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål,

 • kostnader för forskning, utveckling och demonstration,

 • kostnader för representation och utrikes resor, samt

 • ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) för att skydda bolagets egna kapital.


Rapportering i sektorsredovisningen

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot ovan angivna långsiktiga mål och etappmål för hela vägtransportsektorn.


Vägverket skall redovisa antalet överenskommelser som träffats med aktörer som bedöms ge väsentligt bidrag till att de transportpolitiska målen uppfylls samt det huvudsakliga innehållet i dessa överenskommelser.


Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Vägverket skall också verka för att frågor med särskild relevans för Sverige ges prioritet inom detta program. Vägverket skall redovisa sina aktiviteter.


Vägverket skall i samverkan med berörda myndigheter rapportera sina insatser i det fortsatta arbetet med dialogprojektet Framtida handel med dagligvaror.


Vägverket skall redovisa hur arbetet med att integrera ett barnperspektiv i verksamheten har bedrivits under året.


Ekonomisk återrapportering

Vägverket skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall kommenteras. Redovisning skall ske i informationssystemet Hermes senast

den 20 januari 2005,

den 8 mars 2005,

den 3 maj 2005,

den 2 augusti 2005, och

den 1 november 2005.Rapportering utanför årsredovisningen

Vägverket skall kvartalsvis till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa beredningsläget för tillåtlighetsärenden enligt miljöbalken respektive fastställelse av arbetsplaner, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen, vilka ärenden som bereds av Vägverket samt vilka ärenden som beräknas inkomma till huvudkontoret från regionerna.
1.3Organisationsstyrning

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen. På det statliga vägnätet i övrigt skall, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Regeringens handlingsprogram med 11 punkter för ökad trafiksäkerhet skall genomföras. Vägverkets del av detta program är att

 • genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker,

 • genomföra demonstrationsprojekt av strategisk betydelse för trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet,

 • verka för att efterlevnaden av gällande regler ökar bland alla trafikanter,

 • verka för att användning av cykelhjälm ökar,

 • Vägverkets egna och upphandlade transporter skall vara kvalitetssäkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan,

 • verka för att övriga aktörer inom vägtransportsektorn upphandlar sina egna transporter eller att transporter som utförs i egen regi skall vara kvalitetssäkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan, och

 • stimulera och påskynda införandet och användning av ny teknik som hjälper föraren till trafiksäkrare beteende.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur skall ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts år 2010. Respektive åtgärd skall genomföras rationellt och effektivt.

Vid genomförandet av den nationella väghållningsplanen respektive länsplanerna för transportinfrastruktur gäller att fördyringar som överstiger 10 procent av ett objekts ursprungliga kostnad i reala priser enligt plan innebär att objektet skall omprövas och planen revideras.

I den transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56), i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem m.m. (prop. 2001/02:20) och i propositionen om handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117) anges etappmål för utvecklingen av transportsystemet. Dessa mål gäller i tillämpliga delar för Vägverket.

Vägverket skall senast den 1 mars 2005 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för år 2004 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF skall i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de ovan angivna målen på trafiksäkerhetsområdet. Resultatredovisningen skall ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer skall ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen skall ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).

Vägverket skall bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 13 maj 2005 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2005. Vägverket skall även bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 1 oktober år 2005 redovisa en prognos för transporternas utveckling till år 2020.

Vägverket skall tillsammans med VINNOVA och Banverket fullfölja den översyn av innehåll och kostnader för verksamheten som parterna överenskommit i en gemensam avsiktsförklaring avseende Statens väg- och transportforkningsinstituts Biblioteks- och informationscenter ( BIC).

Vägverket skall vid begäran från Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphanling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.

Vägverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom myndigheten.

Vägverket skall med beaktande av de förändringar som skett under de senaste åren avseende den statliga FoU-finansieringen inom sitt verksamhetsområde stimulera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet. En del i detta arbete är att främja ett svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2005 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Vägverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.Vägverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

-i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under åren 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Vägverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Vägverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2005.


2. Vägverket skall med utgångspunkt i regeringens innovationsstrategi, innovativa Sverige - En strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36) redovisa vilka insatser som görs för att skapa ett gott innovationsklimat och stimulera till innovation i den egna verksamheten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2005.


3. Vägverket skall vara en samarbetspartner i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i Vägverkets ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Vägverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende år 2005.


4. Vägverket skall i samråd med Naturvårdsverket granska förutsättningarna för en svensk reglering som tillåter efterkonvertering av personbilar, så att de utan att komma i konflikt med det EG-rättsliga tillverkaransvaret för avgasrening kan drivas med alternativa eller förnybara drivmedel. Efterkonverteringen skall kunna ske med teknisk utrustning från annan tillverkare än den som tillverkat bilen. Förutsatt att Vägverket bedömer det som omöjligt att inom ramen för det gällande regelverket åstadkomma denna förändring skall redovisningen kompletteras med en analys av vilka regler som behöver förändras och hur. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2005.


5. Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen skall redovisa hur samarbetet mellan myndigheterna har utfallit enligt det samarbetsavtal som finns mellan de fyra trafikverkens inspektioner. I redovisningen skall ingå information om vilka områden som varit lämpliga att samarbeta inom och vilka det funnits svårigheter i. En bedömning av eventuella kostnader eller kostnadsbesparingar som kan härledas ur samarbetet skall även redovisas. Vidare skall myndigheterna även redovisa hur de arbetar med att kvalitetssäkra sin inspektionsverksamhet och vilket behov de har av psykologisk expertis eller annan expertis och vilka möjligheter det finns att gemensamt utnyttja dessa resurser. Till redovisningen skall även bifogas en beskrivning av respektive myndighets internationella verksamhet och vilka möjligheter/hinder det finns att utveckla och organisera trafikslagsövergripande nationella rutiner för olycksutredningar och tillsyn med hänsyn taget till det internationella regelverket. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.


6. Vägverket skall utreda vilka alternativ till fossila bränslen som finns utvecklade för tunga fordon (anläggningsmaskiner) samt vilka möjligheter till marknadsintroduktion som finns för de olika alternativen. Utredningen skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1Vägverket: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Vägverket929 219 tkr
36:1 ap.1Vägverkets administration (Ram)909 219 tkr
36:1 ap.2Vägtrafikinspektionen (Ram)20 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet10 000 tkr
36:1 ap.3Till Regeringskansliets disposition (Ram)10 000 tkr


Villkor
36:1 ap.1 Vägverkets administration

1. Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, expertstöd internt, intern utveckling samt övriga kostnader som inte är direkt hänförliga till Vägverkets prestationer.

2. Vägverket får disponera högst 50 miljoner kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Anslagssparande därutöver får ej disponeras av Vägverket utan särskilt beslut av regeringen.36:1 ap.2 Vägtrafikinspektionen

1. Från anslagsposten 2 bekostas Vägtrafikinspektionens arbete. Anslagsposten disponeras av chefen för Vägtrafikinspektionen.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.36:1 ap.3 Till Regeringskansliets disposition

1. Anslagsposten 3 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.36:2Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0 tkr
36:2 ap.6Till rikspolisstyrelsens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Vägverket16 490 979 tkr
36:2 ap.1Sektorsuppgifter (Ram)520 841 tkr
36:2 ap.2Myndighetsutövning (Ram)289 396 tkr
36:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan (Ram)2 658 724 tkr
36:2 ap.3.2Investeringar i regional plan (Ram)1 800 023 tkr
36:2 ap.3.4Drift och underhåll (Ram)7 147 648 tkr
36:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (Ram)1 953 153 tkr
36:2 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (Ram)1 224 572 tkr
36:2 ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (Ram)659 003 tkr
36:2 ap.4.2Storstadsöverenskommelser (Ram)34 789 tkr
36:2 ap.4.3Bidrag i regionala planer (Ram)202 830 tkr

Disponeras av Lantmäteriverket0 tkr
36:2 ap.7Till Lantmäteriverkets disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem14 910 tkr
36:2 ap.8Till Verket för innovationssystem (Ram)14 910 tkr

Disponeras av regeringen99 645 tkr
36:2 ap.9Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)99 645 tkr

Disponeras av Regeringskansliet1 988 tkr
36:2 ap.5Till Regeringskansliets disposition (Ram)1 988 tkr


Villkor
36:2 Väghållning och statsbidrag

Eventuellt positivt överföringsbelopp från budgetåret 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.36:2 ap.1 Sektorsuppgifter

Vägverket får använda medel från anslagsposten 1 för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, fordon, yrkesmässig trafik, väginformatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet,

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen,

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets utveckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns, och

g) att bekosta projektledning, administration och övriga förberedelsearbeten inför European Road Transport Research Conference i Göteborg, i juni 2006. Ianspråktagna medel skall återbetalas till anslaget efter kongressen.

Beslut om finansiering enligt punkt b) och d-f) skall, om beslutet avser en kostnad på 5 miljoner kronor eller mer, underställas regeringens prövning.

Vägverket skall från anslagsposten 1 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 25 miljoner kronor. Vägverket skall efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar skall ske. För att utbetalning skall ske skall NTF redovisa sin verksamhet enligt de krav som anges i avsnitt 1.3 Organisationsstyrning.

Av anslagsposten skall medel användas för finansiering av den externa verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscenter för perioden 1 januari till den 31 december 2005. Finansieringen skall ske med 1,4 miljoner kronor.36:2 ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 4 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 36:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 2.3 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

36:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).36:2 ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket skall från delposten 3.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till SVEDAB AB.

b) Delposten 3.1 får belastas vid infriandet av utställda statliga garantier i enlighet med vad riksdagen beslutat för vissa väginvesteringar i Stockholms län inklusive Södra länken (rskr. 1997/98:213 och 1998/99:44) samt för Göteborgsöverenskommelsen (rskr. 1997/98:104 och 1997/98:317).

c) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.36:2 ap.3.2 Investeringar i regional plan

a) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

b) Vägverket får, med anledning av överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm, överföra medel från delposten 3.2 till delposten 4.2 för utbetalning till Stockholms läns landsting i samband med att medel frigörs enligt gällande planer.36:2 ap.3.4 Drift och underhåll

Från delposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väglagen (1971:948).36:2 ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån upptagna för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby), väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo, väg E 4 trafikplats Hallunda, Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt, lånefinansierade projekt inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen, lån för de prioriterade vägprojekten enligt villkor 7 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 2.2 samt den lånefinansierade närtidssatsningen för ett snabbare genomförande av gällande investeringsplaner enligt villkor 3 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 2.2.

36:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).36:2 ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.36:2 ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.36:2 ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.36:2 ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsnämnden, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konkurrensverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20) som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan,

e) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning för talan,

f) ersättning som skall utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

g) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

h) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.36:2 ap.8 Till Verket för innovationssystem

Medel från anslagsposten 8 skall användas av Verket för innovationssystem för samverkansprogrammet för miljöanpassad fordonsteknik.36:5Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Vägverket74 550 tkr
36:5 ap.2Vägverket (Ram)74 550 tkr

Disponeras av regeringen1 500 tkr
36:5 ap.5Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 500 tkr


Villkor
36:5 ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk".


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 124 250 000 kr

2. Vägverket (Ram) 74 550 000 kr

3. Luftfartstyrelsen (Ram) 29 820 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 880 000 kr

5. Till regeringens disposition (Ram) 1 500 000 kr

Summa 250 000 000 kr
2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1 Vägverket: Administration

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:1 ap.10Allt0
36:1 ap.20Allt0
36:1 ap.30Allt0

36:2 Väghållning och statsbidrag

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:2 ap.60Allt0
36:2 ap.10Allt0
36:2 ap.20Allt0
36:2 ap.3.10Allt0
36:2 ap.3.20Allt0
36:2 ap.3.40Allt0
36:2 ap.3.50Allt0
36:2 ap.3.60Allt0
36:2 ap.4.10Allt0
36:2 ap.4.20Allt0
36:2 ap.4.30Allt0
36:2 ap.70Allt0
36:2 ap.80Allt0
36:2 ap.90Allt0
36:2 ap.50Allt0

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.20Allt0
36:5 ap.50Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
36:2 ap.636:2 ap.2100 %
36:2 ap.736:2 ap.4.1100 %
36:5 ap.136:5 ap.5100 %
36:5 ap.236:5 ap.5100 %
36:5 ap.336:5 ap.5100 %
36:5 ap.436:5 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
36:2 ap.3.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:2 ap.3.115 810 0003 605 00011 544 0002009
36:2 ap.3.21 319 000866 000428 0002009
36:2 ap.3.410 734 0004 301 0006 085 0002009
36:2 ap.3.519 788 000782 00017 978 0002009
36:2 ap.3.61 376 000673 000665 0002009
36:2 ap.4.1573 000573 00002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Vägverket bemyndigas att under år 2005 i fråga om ramanslaget 36:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 49 600 miljoner kronor efter år 2005. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen. Räntekostnader ingår ej i bemyndiganderamen.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 700 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 350 042
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)6 400 000
- varav PRIOPROJ400 000
- varav RAMÖVR.INV6 000 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2005 en låneram om 1 700 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp som utbetalas till räntekonto uppgår till 16 523 576 000 kronor. Beloppet utbetalas med 1/12 varje månad.

Krediten på räntekontot uppgår till 1 650 042 000 kronor.

1. Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand skall inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning skall särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

I fråga om räntekonton i Riksgäldskontoret gäller att separata konton skall finnas för de projekt som finansieras med lån och där garanti har utfärdats av Riksgäldskontoret.

2. Utbetalningen från de räntekonton i Riksgäldskontoret som avser projekt inom ramen för de nya trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg får inte överstiga inbetalningarna med mer än 100 miljoner kronor vardera. Verksamheterna skall redovisas var för sig.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 6 400 miljoner kronor, varav 6 000 miljoner kronor fördelas enligt villkor 1-5 nedan och 400 miljoner kronor enligt villkor 6 nedan.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten E 18/20 Örebro-Arboga, E 4 Stora Åby-Väderstad, E 22 Söderåkra-Hossmo samt E 4 trafikplats Hallunda.

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för den s.k. närtidssatsningen 2002-2004. Upplånade medel skall amorteras med start år 2005 och vara slutamorterade år 2015.

3. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby).

4. Kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB skall ersättas av villkorat aktieägartillskott enligt punkt 3 under rubriken Övrigt. Vägverket skall amortera lån, inklusive upplupen ränta, som upptagits för kapitaltillskott till SVEDAB AB, i samband med att detta återbetalats och ersatts av betalningsutfästelser. När lånen i Riksgäldskontoret löses återkallas låneramen för detta ändamål. Detta skall ske senast den 31 december 2005.

5. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt skall underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering skall övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

6. Vägverket disponerar under år 2005 en låneram om högst 400 miljoner kronor för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 36:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor skall underställas regeringens prövning.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka skall finansieras med avgifter. För projekt för vilka det ekonomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor skall regeringens bemyndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förluster i dessa bolag skall betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansierade projekt.

3. Vägverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, tillsammans med Banverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket och Banverket skall vidare årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Banverket.

4. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för valutasäkring av framtida betalningar.

5. Vägverket disponerar krediter avseende finansiering av Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt samt Göteborgsöverenskommelsen med sammanlagt 14 825 miljoner kronor.
2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 16 523 576 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Väghållning och statsbidrag 36:2 ap.1, 36:2 ap.2, 36:2 ap.3.1, 36:2 ap.3.2, 36:2 ap.3.4, 36:2 ap.3.5 och 36:2 ap.3.6 och anslaget Vägverket: Administration 36:1 ap.1 och 36:1 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Fordon124 63436 300351 402337 62613 776174 710
Förare-118 30722 108464 293431 41932 874-63 325
Summa6 32758 408815 695769 04546 650111 385
Uppdragsverksamhet
VV Produktion020 0001 772 7001 756 00016 70036 700
VV Konsult6 8004 000122 000116 0006 00016 800
VV Färjeleder1 0002 00030 50030 700-2002 800
Utbildningstjänster3 40047012 00011 5124884 358
Informationsuttag67 61236 98570 59044 02726 563131 160
Administration av felparkeringsavgifter-2 5455 00015 00016 455-1 4551 000
Försäljning av personliga skyltar-2 750300800921-121-2 571
Uthyrning av reservbroar20025020050150600
Övriga uppdrag3421 28336 84737 140-2931 332
Summa74 05970 2882 060 6372 012 80547 832192 179
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.25110015 00015 00000
Avgifter för körkort och motorfordon25340021 000021 00021 000
Summa
0036 00015 00021 00021 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. skall redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Vägverket skall månadsvis till respektive länsstyrelse utbetala medel motsvarande den del av avgiftsintäkterna som hänför sig till ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgiftsintäkterna för aktuella ärendetyper.

4. Vägverkets offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet skall över tiden uppvisa ett nollresultat.

Ärendetyp

Avgift angiven i kronor

Varav Vägverkets avgiftsintäkter

Varav länsstyrelsernas avgiftsintäkter

Taxiförarlegitimation

390

120

270

Körkortstillstånd

- efteråterkallelse

1 055

55

1 000

- i annat fall

220

55

165

Körkortsunderlag på grund av

- körkortstillstånd

220

55

165

- körkortstillstånd efter återkallelse

1 055

55

1 000

- att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

315

120

195

- förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

120

195

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket skall årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning med pålägg upp till en nivå som bedöms som marknadsmässig i förhållande till jämförbara konkurrenter. Vägverkets resultat av denna verksamhet skall användas till trafiksäkerhetsåtgärder.

3. För Vägverkets produktionsverksamhet gäller särskilda föreskrifter enligt regeringens beslut den 18 januari 1996 (nr 2) om direktiv avseende Vägverkets produktion i egen regi m.m. Genom regeringsbeslut i form av 1997 års regleringsbrev för Vägverket ändrades beslutet den 18 januari 1996 på så sätt att andra meningen i punkten 5 första stycket inte längre skall gälla.

4. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

5. Vägverket får för att täcka sina kostnader avräkna 14 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter skall kvartalsvis föras till inkomsttiteln Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

6. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar skall föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning skall särredovisas i årsredovisningen.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 2.2 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

d) Vägverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Orestis Papadopoulos
Kopia till

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Naturvårdsverket