Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 1

2005-03-23Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLMN2005/2576/NL
N2005/2577/AU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Verket för näringslivsutveckling inom utgiftsområde 19 Regional utveckling och 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Verket för näringslivsutveckling för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 19, bet. 2004/05:NU2, rskr. 2004/05:96, prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

NUTEK skall arbeta för:

 • Fler nya företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler växande företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler starka regioner (se målet för politikområdet Regional utvecklingspolitik)PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingEntreprenörskap
Information
Företags- och kompetensutveckling
Regler, tillstånd och tillsynRegelförbättring
KapitalförsörjningFöretagsfinansiering
Regional utvecklingspolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteStöd till program och processer
Kapitalförsörjning för regional näringslivsutvecklingFöretagsfinansiering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Verksamhetsgren Entreprenörskap

Mål 1

NUTEK skall bidra till att antalet nya företag, antalet växande företag och andelen företagare ökar.

Mål 2

Minst 75 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall kunna tänka sig att starta företag.

Mål 3

Minst 35 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall helst vilja bli företagare.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till fler företag.

 • Hur kvinnor respektive män som tagit del av insatserna har uppfattat värdet och nyttan av myndighetens insatser.

 • Redovisning av insatser som särskilt gjorts för att öka företagandet bland kvinnor, invandrare uppdelade på kvinnor och män, kvinnor och män mellan 18 och 30 år samt företagande i kooperativ form.Verksamhetsgren Information

Mål

Minst 90 procent av de kvinnor respektive män som söker information hos NUTEK, bland annat genom informationstjänsterna Företagarguiden och Startlinjen, skall anse att den är användbar, begriplig och lättillgänglig.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till fler och växande företag.Verksamhetsgren Företags- och kompetensutveckling

Mål

Minst 80 procent av de företag som deltar i NUTEK:s insatser för företags- och kompetensutveckling skall anse att insatserna har haft avsedd effekt.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till växande företag.Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Regelförbättring

Mål

NUTEK skall verka för enkla och ändamålsenliga regler för företagande samt att de kostnader företagen har för att efterleva reglerna minskar.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till bättre beslutsunderlag vid beslut om regler samt hur insatserna bidragit till bättre och mer ändamålsenliga regelverk.

 • Hur företagens organisationer och statliga myndigheter som tagit del av insatserna har uppfattat värdet och nyttan av NUTEK:s insatser.Verksamhetsområde Kapitalförsörjning

Mål

Ta tillvara och utveckla idéer med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande finansiering.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål

Förbättrad kapitalförsörjning för nya, små och medelsstora företag.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten
Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.


Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål 1

Ökad samordning mellan det övergripande planeringsarbetet för regional utveckling och de operativt inriktade regionala programmen.

Mål 2

Initiera och stödja programverksamhet och projekt, främst genom de regionala tillväxtprogrammen, som bidrar till en hållbar regional tillväxt.


Återrapportering

Mål 1

 • Redovisa hur NUTEK i dialog med regionala aktörer genomfört ett kontinuerligt och samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete under genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen. Vidare skall NUTEK redovisa hur verket i dialog med berörda aktörer genomfört ett kontinuerligt och samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete under genomförandet av EU:s strukturfondsprogram.

  Redovisningen skall innefatta en beskrivning av hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet, har integrerats i utvecklingsarbetet.

 • Inom ramen för sitt ansvar att anordna möten med länens kontaktpersoner för de regionala tillväxtprogrammen skall NUTEK redovisa de huvudfrågor som tagits upp och hur de har behandlats i arbetet med programmen. NUTEK skall även redovisa arbetet med den samlade webbplatsen för arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och till detta relaterade frågor.

 • Redovisa hur NUTEK utgjort en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen samt hur NUTEK medverkat med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.

 • Redovisa hur NUTEK har genomfört åtgärder för att utveckla, samordna och effektivisera arbetet med EU:s strukturfondsprogram.

 • NUTEK skall redovisa hur länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen och övervakningskommittéerna, samt myndigheter med särskilda uppdrag i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen, har uppfattat värdet och nyttan av NUTEK:s insatser.

Mål 2

 • Redovisa och kommentera den strategiska inriktningen av program- och projektverksamheten och hur dessa har medverkat till ökad samverkan mellan olika politikområden och bidragit till en hållbar regional tillväxt.

 • Redovisa hur NUTEK har bidragit till utvecklingen och finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.Verksamhetsområde Kapitalförsörjning för regional näringslivsutveckling

Mål

Hållbar tillväxt i stödföretagen som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen för kvinnor och män.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål 1 Regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag

Hållbar tillväxt i stödföretagen som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen för kvinnor och män.

Mål 2 Transportbidrag

Kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd.


Återrapportering

Mål 1

NUTEK skall redovisa hur stödgivningen avseende regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag samspelar med de regionala tillväxtprogrammen.

Mål 2

NUTEK skall redovisa i vilken grad bidraget har kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd. Redovisningen skall vara fördelad på lokala arbetsmarknadsregioner.

Övriga återrapporteringskrav inom den Regionala utvecklingspolitiken

Verksamhetgren Företagsfinansiering

NUTEK skall ansvara för arbetet med att samordna länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens, samverkansorganens i Gotlands och Kalmar län samt verkets kvalitetsarbete avseende regionala företagsstöd. I uppdraget ingår att erbjuda möjligheter till samråd och erfarenhetsutbyte. Återrapportering av arbetet skall ske till länsstyrelser, självstyrelseorgan och nämnda samverkansorgan efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). NUTEK skall vidare redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla kvalitetssäkringssystemet för de regionala företagsstöden, där hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet, konkretiseras.

NUTEK skall senast den 29 april 2006 lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet för 2005. Utformningen av rapporten skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Verket skall sammanställa regeringens, NUTEK:s, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisningar av förväntade omsättnings-, vinstmarginals- och förädlingsvärdesförändringar samt sysselsättningsförändringar hos företag som beviljats regionalt utvecklingsbidrag. Verket skall även göra en sammanställning och en bedömning av de faktiska resultaten. Resultaten skall bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juli 2006.

Verksamhetsgren stöd till program och processer

NUTEK skall följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentrum för kvinnor. Uppföljningen skall bl.a. avse totala mängden beviljade och utbetalda medel till verksamheten oberoende av finansiär. Uppföljningen skall även avse statligt anslagna medel för bas- respektive projektverksamheten. Redovisningen skall vara uppdelad på län och finansiärer, t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan, kommuner, landsting, länsarbetsnämnd och NUTEK, samt EU-medel, för vardera av åren 2003, 2004 och 2005. Uppföljningen skall möjliggöra en framtida utvärdering av verksamheten. NUTEK skall dessutom redovisa och göra en bedömning sammantaget samt per län av hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen.

NUTEK skall redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter: a) utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, och b) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall, för respektive verksamhet, vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., respektive 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 24 mars 2006.

För strukturfondsperioden 2000-2006 skall NUTEK senast den 8 mars 2005, den 29 juni 2005 och den 1 november 2005, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) redovisa sammanställningar av hur mycket EU-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i. Redovisningen skall utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1, Mål 2, Interreg III och Urban II samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning.

NUTEK skall, senast den 8 mars 2005, den 29 juni 2005 och den 1 november 2005, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser skall avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2008 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2005-2006. Utbetalningsprognoser skall särskilt lämnas för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 20 januari 2005 och den 2 augusti 2005. NUTEK skall samordna prognosframtagandet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Jordbruksfonden och Fonden för fiskets utveckling i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1, Mål 2, Interreg III och Urban II samt Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning. För de Mål 1-åtgärder som finansieras av Jordbruksfonden skall det även framgå hur stor del av utgifterna som hänför sig till den del som betalas ut av Jordbruksverket och den del som betalas ut av respektive förvaltningsmyndighet. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

NUTEK skall senast den 8 mars 2005, den 29 juni 2005 och den 1 november 2005 för beslutade strukturfondsprojekt redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landstings, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels för respektive målområde och dels för respektive program. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget under utgiftsområde 19 Regional utveckling, anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga återrapporteringskrav

I delårsrapporten och årsredovisningen skall NUTEK för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av de medel som finansierat sådana utgifter. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning den förenklade räntekontorutinen tillämpats och för vilken typ av utgifter.

NUTEK skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten senast den

- 20 januari 2005,
- 8 mars 2005,
- 3 maj 2005,
- 2 augusti 2005 och
- 1 november 2005.

NUTEK skall därutöver lämna en samlad redovisning av anslag, utestående åtaganden och prognoser enligt nedanstående specifikation. Redovisningen skall omfatta uppgifter från NUTEK, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den

- 20 januari 2005 per den 31 december 2004,
- 8 mars 2005 per den 31 januari 2005,
- 3 maj 2005 per den 31 mars 2005,
- 2 augusti 2005 per den 30 juni 2005, och
- 1 november 2005 per den 30 september 2005.

Redovisningen den 20 januari 2005 skall vidare innehålla en specifikation av de utestående åtaganden som gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder per den 31 december 2004.

NUTEK skall redovisa anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. En prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2005-2013 skall göras. Verket skall även redovisa en prognos över de totala utestående åtagandena som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden per den 31 december 2005 samt prognoser över utbetalningarna för 2006, 2007 samt åren därefter (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

NUTEK skall redovisa anslagsutfall avseende sysselsättningsbidrag och en prognos över utbetalningar från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för åren 2005, 2006, 2007 samt åren därefter. Redovisningen skall avse sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser.

NUTEK skall för anslaget 33:3 Transportbidrag redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2005-2007. Redovisningen avseende 2005 skall innehålla uppgifter om bidragets fördelning på olika branscher, kön, transportbidragszoner och län.

NUTEK skall för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen skall framgå nivån på dels beviljade lån 2005, dels beviljade lån tidigare år som ännu inte har utbetalats. Utbetalningarna under 2005 skall redovisas fördelade på dels beslut fattade under 2005, dels beslut fattade tidigare år. Verket skall även lämna en utgiftsprognos fördelad på åren 2005 och 2006 samt åren därefter. Av utgiftsprognosen skall framgå dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade 2004 och tidigare år, dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade 2005. I verkets årsredovisning skall en samlad information finnas, som beskriver hur länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län utnyttjar beslutsramen för landsbygdslånen. Informationen skall vara specificerad för varje länsstyrelse, regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan.

NUTEK skall för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2005 och 2006. Verket skall inneha kompetens för att kunna bistå länsstyrelser/regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan med stöd bl.a. i företagsstödfrågor. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelser, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdpartemenetet) senast den

- 20 januari 2005,
- 8 mars 2005,
- 3 maj 2005,
- 2 augusti 2005 och
- 1 november 2005.

NUTEK skall den 8 mars och 2 augusti redovisa utfall och prognoser för 2005 och 2006 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen samt samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län.


Verksamhetsgren Ekonomisk säkerhet under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Minimera riskerna för störningar och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet inom NUTEK:s ansvarsområde, försörjning med industrivaror, kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom ansvarsområdet skall NUTEK redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur prestationerna har bidragit till att uppfylla målen. NUTEK skall också redovisa de förhållanden eller gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå
- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Ledningssystem

NUTEK skall i sin årsredovisning redovisa effekterna i verksamheten av arbetet med ett ledningssystem för miljö, jämställdhet och etnisk mångfald, samt vilka ytterligare effekter systemet förväntas få på verksamheten.
1.4Uppdrag
Generella uppdrag

 1. NUTEK skall genomföra analyser som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen. Analyserna skall omfatta politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik. NUTEK skall kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter.

 2. NUTEK skall ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid institutet.

 3. NUTEK skall delta i det råd som inrättats vid Naturvårdsverket rörande fördelningen av utsläppsrätter.

 4. Inom ramen för FN: s kommission för hållbar utveckling (CSD) ingår uppföljning av de mål som överenskoms vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg. Under åren 2006 - 2007 kommer CSD:s arbetsprogram fokuseras på bl.a. industriell utveckling. Vid behov skall NUTEK bistå regeringen i uppföljningsarbetet.

 5. NUTEK skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målen; "En hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag." och "Att antalet nya företag, växande företag och andelen företagare ökar." NUTEK skall i ett första skede identifiera eller utforma indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar. De indikatorer som redovisas skall, när så är lämpligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, etnicitet, ålder och bostadsort och eventuellt socioekonomisk bakgrund. Urvalet av indikatorer skall också i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget, att redovisa vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som har utformats, skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2005.

 6. NUTEK skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende de mål som nämns i föregående uppdrag. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 7. NUTEK skall bistå Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) med verkets erfarenheter av statsstödsrapportering under ITPS uppstartsfas 2005.


Näringspolitik

 1. NUTEK skall löpande bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s nya kemikalieregler (REACH) bl.a. genom att hjälpa till med att ta fram förslag och utvärdera svensk ståndpunkt ur ett näringspolitiskt perspektiv och delta i beredningarna inför rådsarbetsgruppsmöten.

 2. NUTEK skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s fleråriga program för företag och företagaranda, särskilt små och medelstora företag (2001-2005) samt kontinuerligt återrapportera arbetet med det fleråriga programmet. NUTEK skall dessutom bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s kommande flerårsprogram "Ramprogram för konkurrenskraft och innovation", bland annat genom att delta i utarbetandet av svenska ståndpunkter och i beredning inför förhandlingar i rådet.

 3. NUTEK skall i enlighet med den tidigare föreslagna uppföljningsmodellen redovisa vilka statliga företagsutvecklingsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag. Redovisningen skall presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2005.

 4. NUTEK skall ha det operativa ansvaret för Baltic 21 Näringsliv.

 5. I rapporten "Inför Designåret 2005" (infonr 029-2004) definierar NUTEK sin medverkan i Designåret 2005. NUTEK skall i samråd med Kampanjkontoret på Svensk Form identifiera och anmäla de aktiveteter och/eller projekt som verket avser genomföra under Designåret 2005. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2005.

 6. NUTEK skall utreda hur medfinansieringskravet påverkar de Lokala kooperativa utvecklingscentrens (LKU) verksamhet och redovisa hur verksamheten kan utvecklas och stärkas inom ramen för nuvarande stödsystem. Därvidlag bör särskilt undersökas hur LKU:na kan främja att kooperativ verksamhet i ökad utsträckning bidrar till etablering av lokala nätverk till stöd för nyföretagande och tillväxt i befintliga småföretag. De delar av uppdraget som föranleder förändringar i förordning ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 mars 2005. Övriga delar skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2005.

 7. NUTEK skall, bl.a. som ett led i strategin Innovativa Sverige (Ds 2004:36), kartlägga och analysera de eventuella problem som små företag kan ha när de deltar i offentlig upphandling. Kartläggningen skall inkludera en bedömning av i vilken omfattning små företag tilldelas upphandlingsbeslut. Förslag till åtgärder skall lämnas som i första hand inte avser förslag till lagändringar utan ryms inom ramen för befintlig lagstiftning, och som kan ge små företag bättre möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Internationella erfarenheter skall beaktas och förslagen till förbättringsåtgärder skall ta de nya EG-direktiven på området i beaktande. En uppskattning av eventuella kostnader för föreslagna åtgärder skall göras. Uppdraget skall utföras efter samråd med Nämnden för offentlig upphandling, Statskontoret, Konkurrensverket och andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2005.

 8. NUTEK ges i uppdrag att göra en kartläggning av statliga insatser för kompetensutveckling för företagsledningar i små och medelstora företag som pågår 2005 eller pågått men avslutats under 2002-2004. Uppdraget ligger i linje med strategin Innovativa Sverige (Ds 2004:36). I kartläggningen skall NUTEK beskriva vilken typ av kompetensutveckling som ges och omfattningen av den, vilken statlig aktör som är ansvarig, om genomförandet sker i samverkan med andra offentliga eller privata aktörer, berörda företags storlek mätt i antal anställda, totala kostnaden för insatsen per år uppdelat på statens kostnader respektive andra aktörers kostnader samt mål eller syften med respektive insatser. Studien skall även ge information om gjorda uppföljningar och utvärderingar och deras resultat, samt uppgifter om behov av ytterligare insatser som involverade aktörer bedömer finns. NUTEK skall mot bakgrund av kartläggningen göra en bedömning av behovet av insatser. Slutrapporten skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartemenetet) senast den 1 oktober 2005.

 9. NUTEK skall redovisa i vilken omfattning kvinnor respektive män samt kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år har kännedom om informationstjänsterna Startlinjen (telefonservice) och webbtjänsten Företagarguiden. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2005.


Regional utvecklingspolitik

 1. NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att analysera EU:s regional- och strukturpolitik inför nästa programperiod 2007-2013.

 2. NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) internationellt och nationellt.

 3. NUTEK skall bistå Institutet för tillväxtpolitiska studier i dess uppdrag att utveckla metoder för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer.

 4. NUTEK skall bistå och delta i genomförandet av Glesbygdsverkets uppdrag att genomföra en studie av småföretag i gles- och landsbygd och dessa företags möjligheter för tillväxt. Studien skall särskilt belysa om det finns hinder för tillväxt som småföretag i gles- och landsbygd har jämfört med småföretag utanför gles- och landsbygd.

 5. NUTEK skall bistå Glesbygdsverket i dess uppdrag avseende kartläggning av länsbygderåds, eller motsvarande, roll i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

 6. NUTEK skall bistå Glesbygdsverket i dess uppdrag avseende gällande förslag på hur behovet av metod- och kunskapsstöd avseende landsbygdsdimensionen i regionalt utvecklingsarbete kan tillgodoses.

 7. NUTEK skall bidra med metod- och analysstöd till förvaltningsmyndigheterna för Mål 1 och Mål 2 i deras arbete med att uppdatera halvtidsutvärderingarna av strukturfondsprogrammen i Mål 1 och Mål 2.

 8. NUTEK skall uppdatera och utveckla den normativa indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner samt uppdatera verkets analysverktyg rAps i enlighet med den normativa indelningen. I uppdraget ingår också att utifrån ett planeringsändamål skapa normativa indelningar för kvinnors respektive mäns lokala arbetsmarknadsregioner. En redovisning avseende kvinnors och mäns normativa lokala arbetsmarknadsregioner skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 maj 2005. Uppdraget skall genomföras i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys, Institutet för tillväxtpolitiska studier och Glesbygdsverket. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2005.

 9. NUTEK skall tillhandahålla ett datasystem (STINS/NYPS) med funktioner för registrering, rapportering, uppföljning och utvärdering m.m. under strukturfondsperioden 2000-2006. Datasystemet skall vara anpassat för både nationella och gränsöverskridande strukturfondsprogram som genomförs i Sverige. Det skall vara anpassat till de krav som ställs av regeringen, Europeiska kommissionen, olika förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter. Verket skall även tillhandahålla datasystemet för de samverkansorgan som bildas och fr.o.m. 2005 övertar arbetsuppgifter inom strukturfondsområdet.

 10. NUTEK skall, senast den 1 augusti 2005, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna rapport över uppbyggnaden av det nya ärendehanteringssystemet (NYPS). Verket skall i detta sammanhang även särskilt redovisa hur övergången från STINS till NYPS löper. Rapporten skall innehålla en redovisning för genomförda arbeten och en tidsplan för återstående arbeten. Rapporten skall även innehålla en redovisning av de samlade utgifterna.

 11. NUTEK skall stödja länen i arbetet med utformningen av regionala ändamålsenliga uppföljningssystem i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen. NUTEK skall fortsätta arbetet med att skapa en ändamålsenlig nationell bas av aggregerad information som säkerställer möjligheterna för nationell uppföljning och utvärdering av programmen.

 12. NUTEK skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall innehålla en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och om möjligt utbetalda medel baserat på uppföljnings- och insatsområden samt handlingsprogram. Redovisningen skall även omfatta indikatorer som NUTEK och länen har utarbetat. En särskild redovisning bör ske av projekt som samfinansieras inom programmen. I uppföljningen skall även verket redovisa hur arbetet i partnerskapen fungerat och aktörernas deltagande i de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall redogöra för hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet, har beaktats och utvecklats inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget skall redovisas i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 maj 2006.

 13. NUTEK skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

 14. NUTEK skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) göra en sammanställning över strategiska projekt inom respektive läns regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram utifrån de nationella uppföljningsområdena; entreprenörskap, företagsutveckling och företagsklimat, kluster och innovationssystem, arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling samt infrastruktur och den attraktiva regionen. Sammanställningen skall innehålla information om bl.a. syfte, mål, förväntade effekter, projektbeskrivning, projektplan, historik, finansiering, deltagande aktörer och resultat. Finansieringen skall vara uppdelad på finansiär, anslag (särskilt anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000-2006) och år. NUTEK skall särskilt redovisa vilka av projekten som bedöms ha betydelse för genomförandet av Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36). NUTEK skall i uppdraget samverka med programansvariga för de regionala tillväxtprogrammen i respektive län samt med Verket för innovationssystem. Myndighetens förslag till arbetets uppläggning skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 april 2005. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2006.

 15. NUTEK skall, med anledning av riksdagens beslut angående regeringens proposition om regional samverkan och statlig länsförvaltning (prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138), granska hur försöket att låta samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län hantera landsbygdsstöd har fungerat. Redovisning skall ske till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) senast den 30 juni 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3Transportbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling353 864 tkr
33:3 ap.1Transportbidrag (Ram)353 864 tkr

Disponeras av regeringen2 136 tkr
33:3 ap.2Transportbidrag - Regeringens disposition (Ram)2 136 tkr


Villkor
33:3 ap.1 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden skall amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering skall erläggas till staten (Verket för näringslivsutveckling) på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar skall redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling217 198 tkr
38:1 ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ram)217 198 tkr

Disponeras av regeringen1 613 tkr
38:1 ap.2Regeringens disposition-utgiftsbegränsning (Ram)1 613 tkr


Villkor
38:1 ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Från anslagsposten bör minst 55 miljoner kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Från anslagsposten skall 1 miljon kronor användas för NUTEK:s ansvar för försörjning med industrivaror vid svåra påfrestningar i fred och myndighetens verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.

Verket skall svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta skall belasta anslaget. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.

Under anslaget har beräknats arvoden åt, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget skall också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete bl.a. inom ramen för OECD. Projektet Baltic 21 Näringsliv skall finansieras med medel från anslaget.

.38:2Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling225 909 tkr
38:2 ap.1Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk (Ram)161 909 tkr
38:2 ap.2Bidrag till stiftelsen svensk Industridesign (Ram)30 000 tkr
38:2 ap.3Bidrag till Forum för Småföretagsforskning (Ram)9 000 tkr
38:2 ap.4Bidrag till Almi Företagspartner för innovationslån (Ram)25 000 tkr

Disponeras av regeringen19 653 tkr
38:2 ap.5Till regeringens disposition (Ram)18 000 tkr
38:2 ap.8Till regeringens disposition-utgiftsbegränsning (Ram)1 653 tkr

Disponeras av Regeringskansliet30 000 tkr
38:2 ap.7Lån/garantier till svensk industri (Ram)30 000 tkr


Villkor
38:2 ap.1 Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk

Åtgärderna skall prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Från anslagsposten bör 45 miljoner kronor användas till det nationella entreprenörskapsprogrammet inklusive en pilotsatsning om 4 miljoner kronor i Gävleborgs län.

Från anslagsposten bör 35 miljoner kronor användas för att främja kooperativt företagande. Stöd till främjande av kooperativt företagande skall ske i enlighet med förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m..

Från anslagsposten bör 30 miljoner kronor användas för att främja produktutveckling i små företag enligt regeringsbeslut den 21 oktober 2004 N2004/6470/NL. Verket skall den 1 september 2005 lämna en delredovisning av hur medlen använts.

Från anslagsposten bör 19 miljoner kronor användas för att främja kvinnors och invandrares företagande, varav minst 6,5 miljoner kronor skall användas för bidrag till Invandrarföretagarna i Sverige (IFS) och utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten. Medel från anslagsposten kan även användas till främjande av kvinnors och invandrares entreprenörskap inom det nationella entreprenörskapsprogrammet.

Från anslagsposten bör 10 miljoner kronor användas för en nationell satsning på miljödriven näringslivsutveckling.

Från anslagsposten bör 6 miljoner kronor användas för det nationella programmet för att underlätta ägarskiften i företag.

Från anslagsposten bör 5 miljoner kronor användas för att finansiera verkets kostnader för arbetet med mätning av administrativ börda.

Från anslagsposten bör 5 miljoner kronor användas för stöd till kreditgarantiföreningar. Stödet skall användas till utveckling och drift av enskilda kreditgarantiföreningar samt samordning och utveckling av kreditgarantiverksamhet i Sverige. Stödet får inte avse insatskapital i föreningarna. Samarbete med det befintliga europeiska nätverket för kreditgarantiföreningar och möjligheter att nyttja återförsäkringar från EU-organ bör prioriteras.

Från anslagsposten bör 2 miljoner kronor användas för att stödja samordningen av EIC-nätverket samt finansiera Euro Info Centre-kontoren med ett belopp i svenska kronor motsvarande 25 000 Euro, som de erhåller av Europeiska kommissionen.

Från anslagsposten bör medel användas för bidrag till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten skall i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, anslagspost 22:1.

Anslagsposten får användas för finansiering av programknutna kostnader i ITPS:s utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.38:2 ap.2 Bidrag till stiftelsen svensk Industridesign

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Verket skall använda medlen från anslagsposten för bidrag till Stiftelsen Svensk Industridesign, varav 20 miljoner kronor skall användas till Designåret 2005 enligt särskilt regeringsbeslut om disponering av medlen. Medlen skall efter rekvisition utbetalas av verket. Övriga medel skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.38:2 ap.3 Bidrag till Forum för Småföretagsforskning

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Från anslagsposten skall kostnader täckas för bidrag till Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.38:2 ap.4 Bidrag till Almi Företagspartner för innovationslån

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Från anslagsposten skall 25 miljoner kronor användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor skall finansiera innovationslån i stödområde B. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.38:2 ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten skall användas till näringslivsfrämjande åtgärder.

Från anslagsposten bör 10 miljoner kronor användas till finansiering av ett centrum för miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport eller en tillfällig organisation med motsvarande uppgifter.38:2 ap.7 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:18Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0 tkr
38:18 ap.1Täckande av förluster vid viss garantigivning (Ram)0 tkr


Villkor
38:18 ap.1 Täckande av förluster vid viss garantigivning

Anslaget har upphört.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3 Transportbidrag

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:3 ap.10Allt0
33:3 ap.20Inget0

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:1 ap.10Allt0
38:1 ap.20Allt0

38:2 Näringslivsutveckling m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:2 ap.10Allt0
38:2 ap.20Allt0
38:2 ap.30Allt0
38:2 ap.40Allt0
38:2 ap.50Allt0
38:2 ap.80Allt0
38:2 ap.70Allt0

38:18 (2004) Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:18 ap.1 (2004)0Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
33:333:3 ap.2100 %
38:138:1 ap.1100 %
38:18 (2004)38:18 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)23 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)17 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i nämnden för hemslöjdsfrågor.
2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 217 498 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader 38:1 ap.1.
Beslutsnr: I 1 Datum: 2005-03-23
Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • -300 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-04-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader 38:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får NUTEK använda den förenklade räntekontorutin som RRV medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgav för budgetåren 1995/96-2001.På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Näringsutskottet/Riksdagen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KNB
Utbildningsdepartementet/UNG
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepatrementet/ItFoU
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/BS
Näriningsdepartementet/Jäm
Internrevisionen/SB
Jorbruksdepartementet/ML
Utrikesdepartementet/EIM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Gotlands kommun
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Jordbruksverket
Region Dalarna
Naturvårdsverket
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Sörmland
Regionförbundet Östsam
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting
Ungdomsstyrelsen
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svensk Industridesign
Forum för småföretagsforskning
Föreningen Svensk Form
Verket för innovationssystem
Västra Götalands läns landsting
Invandrarföretagarna i Sverige
Institutet för kvalitetsutveckling
Nämnden för offentlig upphandling
Statskontoret
Konkurrensverket