Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 7

2005-02-24Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLMN2005/1641/A


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikVerksamhetstillsyn, kontroll och uppföljningTillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras


Öka kunskapen om de samlade effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna


Verksamhetsgren Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring


Återrapportering

- Inspektionen skall kvartalsvis redovisa:

a. genomsnittlig tid för arbetslöshetsersättning,

b. antalet utförsäkrade,

c. antalet meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa meddelanden som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid personers rörlighet mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa verksamhetskontroll och verksamhetsanalys avseende arbetslöshetskassorna. Redovisningen skall också avse granskningen av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner samt inspektionens registrering och godkännanden avseende arbetslöshetskassorna.

-Inspektionen skall senast den 1 juli 2005 och senast den 1 novemver till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) påtala slutsatser från den granskning av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkring samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna som skett under året.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa arbetet med ärenden i domstol.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

a. Inspektionen skall månadsvis rapportera;

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor.

b. Inspektionen skall senast den 20 januari, den 8 mars, den 7 maj, den 8 augusti samt den 1 november 2005 redovisa en månadsvis fördelad prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under 2005 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av inspektionen.

Strukturen för återrapporteringen

- Utgiftsprognoserna skall även lämnas i elektronisk form.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig ålderssruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Inspektionen skall senast den 1 augusti 2005 redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet.

2. Inspektionen skall senast den 1 november 2005 redovisa slutsatser för granskningen av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program samt vilka brister man påtalat för AMS.

3. Inspektionen skall senast den 9 augusti 2005 göra en uppföljning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från de föreskrifter som utfärdades under 2004.

4. I regleringsbrevet för 2004 hade IAF i uppdrag att redovisa arbetet med det utökade informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och försäkringskassorna som riksdagen beslutade om i november 2001.

Inspektionen skall i en preliminär rapport senast den 31 mars 2005 och i en slutrapport senast den 1 juli 2005 lämna en bedömning av:

- i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,

- vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,

- i vilken utsträckning andelen ärenden med återkrav till följd av dubbel utbetalning från arbetslöshetskassorna och försäkringskassorna eller CSN minskat (jämförelsen skall avse effektmätningarna 2003 och 2004), samt

- uppnådda effektivitetsvinster för administrationen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen77 303 tkr
22:2 ap.8Utjämningsbidrag (Ram)77 303 tkr


Villkor
22:2 ap.8 Utjämningsbidrag

1. Anslagsbeloppet får användas för utjämningsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Eventuellt anslagssparande från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.22:8Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen48 141 tkr
22:8 ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (Ram)48 141 tkr


Villkor
22:8 ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan eller är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. Inspektionen skall betala ut ersättning till Alfa-kassan med ett fast belopp per år som betalas ut med en tolftedel per månad.22:12Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen51 391 tkr
22:12 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)51 391 tkr

Disponeras av regeringen310 tkr
22:12 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)310 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:2 ap.83 865Inget0

22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:8 ap.30Inget0

22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:12 ap.10Allt0
22:12 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
22:2 ap.722:2 ap.8100 %
22:1222:12 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 7 Datum: 2004-12-16
Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 51 391 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 22:12 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor2525003 185 00003 185 0003 185 000
Offenligrättslig verksamhet
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor25260077 303077 30377 303
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Finansieringsavgifter från arbetslöshetskassor

1. Finansieringsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna.

Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

1. Utjämningsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inspektionen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övriga villkor

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Johannes Sjögren
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/Bs
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksförsäkringsverket
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Statens pensionsverk