Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:17

2005-03-17Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
10313 STOCKHOLMU2005/3170/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2005. (prop. 2004/05:1 utg.omr.17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarProgramverksamhet
Kunskap, information och utbildning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Följande gäller för verksamheten inom Forum för levande historias ansvarsområde:

Målet för Forum för levande historia är att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskussion och reflektion över frågor om demokrati, tolerans och människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Programverksamhet

Mål 1

Målet är att sprida kunskap om Förintelsen samt i övrigt bidra till fördjupning och reflektion som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa sina prestationer, t.ex. antal utställningar, uppträdanden, föreställningar, föreläsningar o.dyl., samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Mål 2

Målet är att verksamheten skall nå barn och ungdom samt vuxna i barns och ungas närmiljö.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Mål 3

Målet är att verksamheten skall nå största möjliga geografiska spridning och förankring.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.


Mål 4

Målet är att främja konstnärlig och kulturell utveckling samt etablera gränsöverskridande arbetsmetoder i syfte att nå grupper av besökare som traditionellt inte tar del av aktiviteter av detta slag.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att nå målet samt för att utveckla publik verksamhet i nya former, t.ex. genom möte mellan olika discipliner och genom inflytande av teater, musik, litteratur, konst, dans mm. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Verksamhetsgren Kunskap, information och utbildning

Mål 1

Målet är att genom bred samverkan och med stöd i forskning uppnå ökad kunskap externt såväl som internt inom det område som myndigheten verkar, kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden. Forumet skall även redovisa former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen skett.


Mål 2

Målet är att ta initiativ till insatser i syfte att förvärva och stärka kunskap externt såväl som internt kring sådana ämnesområden där tidigare kunskap saknas eller behöver kompletteras.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden.

Forum för levande historia skall särsilt redovisa insatser som gjorts för att stärka arbetet med romska frågor och insatser för att motverka antiziganism.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Myndigheten skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

2. Forum för levande historia skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

3. Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

4. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Forum för levande historia skall mot bakgrund av gällande avtal i förekommande fall redovisa antalet utställningar där konstverk ingår och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

5. Forum för levande historia skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Forum för levande historia skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering:

Forum för levande historia skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Forum för levande historia skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance

Forum för levande historia skall företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen skall Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia skall svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken ".om detta må ni berätta. En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen mm. skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2001/02:83) pekar ut särskilda åtgärder som skall utföras av Forum för levande historia vad avser utbildning om mänskliga rättigheter. Forum för levande historia skall mot denna bakgrund samordna arbetet med att ta fram utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter som kan användas inom utbildningsväsendet. Folkrättsliga aspekter skall särskilt uppmärksammas. En kartläggning av befintligt utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter samt över de områden som är i behov av kompletteringar skall samtidigt göras. I uppdraget ingår också att sammanställa och tillgängliggöra befintligt utbildningsmaterial. Forum för levande historia skall i detta uppdrag samarbeta med universitet, högskolor, skolor och de enskilda organisationer och aktörer myndigheten finner mest lämpade.I samband med årsredovisningen skall Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34Forum för levande historia (Ramanslag)
Disponeras av Forum för levande historia41 946 tkr
28:34 ap.1Forum för levande historia (Ram)41 946 tkr

Disponeras av regeringen253 tkr
28:34 ap.2Forum levande hist - Regeringens disposition (Ram)253 tkr


Villkor
28:34 ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. skall rymmas inom anslagsposten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34 Forum för levande historia

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:34 ap.10Allt0
28:34 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:34 ap.128:34 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 260
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 32 Datum: 2004-12-22
Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 946 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forum för levande historia 28:34 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forum för levande historia får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kompletterande finansieringskällor

Forum för levande historia kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Forum för levande historia skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Monica Pourshahidi
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet/D och IM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd