Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:6

2004-12-16Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 SANDÖVERKENUD2004/63821/PLAN(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Folke Bernadotteakademin

Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 07, bet. 2003/04:UU2, rskr. 2003/04:113).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Folke Bernadotteakademin och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteNationell samverkan och samordning
Utbildning och samträning
Forskning, utvärdering och metodutveckling1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Nationell samverkan och samordning

Mål

Akademin skall genomföra aktiviteter och vidareutveckla former för främjande av nationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet på sitt verksamhetsfält utveckla former för och främja samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer. I detta skall ingå att Akademin skall upprätthålla ett aktivt samarbete med internationella och regionala organisationer, likartade institutioner och med forskningsorgan inom såväl som utom Europa.

Akademin skall aktivt bidra till att upprätthålla ett kraftfullt och samordnat svenskt stöd till uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. Detta skall bland annat ske genom arbetet som Sveriges kontaktpunkt och projektövergipande medsamordnare för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management, där Akademin aktivt skall fullfölja bland annat sitt uppdrag för utbildning inom ESDP-området.

Akademin skall verka för stärkande av samverkan mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna på krishanteringsområdet.

Som samordnande institution för projektet skall Akademin driva den andra fasen i projektet Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century om utveckling av fredsfrämjande insatser, med bibehållen kontinuitet från projektets första fas och i nära samverkan med berörda svenska institutioner.


Återrapportering

Akademin skall redovisa former för och innehåll i sitt arbete för ovan mål jämte övrig verksamhet för främjande av samverkan och samordning. I detta skall ingå redovisning av de övriga insititutioner Akademin har samverkat med inom verksamhetsgrenen.

Akademin skall redovisa kostnader inom verksamhetsgrenen.Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål

Akademin skall på ett kvalitetsinriktat sätt genomföra utbildning och samträning av personal för deltagande i katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag som leds av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Organisation för säkerhet och samarbete i Europa eller andra internationella organisationer.

Akademin skall på ett kvalitetsinriktat sätt genomföra och utveckla former för utbildning och samträning av personal som ett led i uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga.

Akademin skall på sitt verksamhetsfält utveckla former för och genomföra samordning av svenska utbildnings- och samträningsinsatser.

Akademin skall genom sin samverkansupgift aktivt bidra till samstämmighet med de utbildnings- och träningsinsater som genomförs av Styrelsen för internationellt utvecklingsamarbete och andra svenska myndigheter och organisationer.


Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd utbildning och annan verksamhet inom grenen, jämte bedömning av utfall. I detta skall ingå att redovisa antal och innehåll i genomförda aktiviteter, samt redovisning, i förekommade fall, av samarbetspart och av deltagares ursprung fördelade mellan Sverige, EU i övrigt och det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa kostnader inom verksamhetsgrenen.Verksamhetsgren Forskning, utvärdering och metodutveckling

Mål

Akademin skall aktivt bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse på sitt verksamhetsfält genom att initiera och bedriva forskning och studier. Arbetet skall genomföras i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer.

Akademin skall genomföra verksamhet för uppföljning och utvärdering av erfarenheter av genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall aktivt bidra till arbetet inom och utom Sverige för utveckling av arbetssätt och metoder för genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag. I verksamheten skall ingå att bidra till och tillvarata svenskt och internationellt kunnande om konflikthantering och förebyggande av väpnade konflikter.

Akademin skall tillgodose att dess arbete med forskning och studier bidrar till verksamheten på såväl utbildnings- som metodutvecklingsområdet.

Utöver sin uppgift som projektsamordnare skall Akademin i egenskap av medlemsinstitution bidra till att uppnå målen för projektet Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century.


Återrapportering

Akademin skall redovisa genomfört arbete jämte de åtgärder myndigheten har föresatt sig på området, fördelat på ändamål och på inriktning på avnämare i Sverige, i EU i övrigt och i det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa kostnader inom verksamhetsgrenen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Akademin skall upprätthålla ett regelbundet och nära samråd med myndigheter och andra svenska organisationer med angränsande verksamhet. I detta skall ingå att Akademin söker stöd och uppslag för sin egen verksamhet, och att Akademin aktivt ger lämpligt stöd till dessa myndigheter och organisationer.

Återrapportering: Akademin skall redovisa former för och innehåll i sitt övergripande samråd med andra svenska myndigheter och organisationer.

2. Akademin skall eftersträva att ge god upplysning om sin verksamhet till berörda organisationer, inom och utom Sverige, såväl som till allmänheten.

Återrapportering: Akademin skall redovisa genomfört upplysningsarbete.

3. Akademin skall eftersträva en rimlig könsfördelning i genomförandet av och deltagandet i myndighetens utbildningar och i genomförandet av myndighetens övriga utåtriktade verksamhet.

Återrapportering: Akademin skall redovisa sitt arbete för en rimlig könsfördelning enligt ovan.

4. Akademin skall till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2004 - 2005.

Prognoserna skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november. Prognosen skall avhandlas både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Akademin skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig förmåga.

Återrapportering

Akademin skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

Akademin skall senast den 30 juni 2004 föreslå hur mållydelser och resultatmätare för myndighetens verksamhet kan vidareutvecklas.

Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling. Regeringens redovisning skall bl a omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling och vad som görs från svenskt håll för ökad samstämmighet i EU:s samlade agerande. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Akademin efter närmare samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 14 maj 2004 rapportera om sin verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)
Disponeras av Folke Bernadotteakademin14 748 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4 Folke Bernadotteakademin

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:4616Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III:26 Datum: 2003-12-18
Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 20 531 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Folke Bernadotteakademin 8:4.
Utbetalningsdatum
2004-01-253 426
2004-03-253 421
2004-05-253 421
2004-07-253 421
2004-09-253 421
2004-11-253 421
Belopp angivna i tkr

Beslutsnr: III:6 Datum: 2004-12-16
Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -5 783 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Folke Bernadotteakademin 8:4.
Utbetalningsdatum
2004-12-29-5 783
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Utbildning och samträning
Kurser och utbildningar005005050
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar. Budget enligt ovanstående tabell för denna verksamhet avser endast intäkter.

Finansiering får i tillägg ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Akademin. Inkomsterna disponeras av Akademin.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Akademin.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Akademin undantas för 2004 från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Anne Johansson
Kopia till

UD-GS,EP,FMR,RS
Fö-CIV, Fö-SI, Fö-MIL
Ju-EU
Fi-BA
N-RUT
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Krisberedskapsmyndigheten
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Totalförsvarets forskningsinstitut
Umeå universitet
Rikspolisstyrelsen
Svenska röda korset