Socialdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLMS2004/9429/SK


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Barnombudsmannen

Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Barnombudsmannen och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Barnombudsmannens område.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BarnpolitikFN:s barnkonvention och dess tillämpningFN:s barnkonvention och dess tillämpning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Barnpolitik

Mål

Barn och unga skall respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.


Verksamhetsområde FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål 1

FN:s konvention om barnets rättigheter skall tillämpas av alla berörda aktörer.


Återrapportering

Redovisning av tillstånd och utveckling inom området med inriktning på väsentliga förändringar samt redovisning av Barnombudsmannens insatser för att bidra till måluppfyllelsen.


Mål 2

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva metoder och arbetssätt för barn- och ungdomsinflytande skall öka i berörda verksamheter i kommuner, landsting och myndigheter.


Återrapportering

Redovisning av hur Barnombudsmannens insatser har bidragit till måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål

För att nå fler berörda aktörer skall Barnombudsmannens insatser i kommuner, landsting och myndigheter utvecklas och effektiviseras under år 2004 jämfört med år 2003.


Återrapportering

Barnombudsmannen skall

- redovisa genomförda insatser till olika målgrupper,

- redovisa hur uppföljningsarbetet kring insatsernas effekter utvecklas,

- bedöma insatsernas effekter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Barnombudsmannen skall uppskatta hur myndighetens personalresurser beräknad som arbetad tid fördelas mellan de olika insatser som har genomförts för att uppnå måluppfyllelse för verksamhetsområdet.

Barnombudsmannen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2004-2006 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 samt

- den 1 november 2004.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Barnombudsmannen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Barnombudsmannen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall också ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1Barnombudsmannen (Ramanslag)
Disponeras av Barnombudsmannen16 817 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1 Barnombudsmannen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
15:1504-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
18:1 ap.5.318:1 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
18:1 ap.22Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 336
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 19 Datum: 2003-12-11
Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 16 817 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Barnombudsmannen 15:1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsfinansierad verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning001 3001 30000
Belopp angivna i tkr


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Barnombudsmannen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Berit Andnor
Anna Holmqvist
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret