Finansdepartementet
Regeringsbeslut39

2004-12-16Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAFi2004/2938 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 31:2, 31:7 (2003), 31:10, 31:11, 31:14 och A:013 (2000)

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 31:2, anslaget 31:7, anslaget 31:10 samt anslaget 31:11 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:2Räntebidrag m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Boverket1 621 000 tkr


Villkor
31:2 Räntebidrag m.m.

Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.31:10Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (Ramanslag)
Disponeras av Boverket18 000 tkr
31:10 ap.3Genomförande av pilotprojekt (Ram)18 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
31:10 ap.1Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet7 000 tkr
31:10 ap.2Administration utvärdering (Ram)5 000 tkr
31:10 ap.4Byggsamordnare (Ram)2 000 tkr


Villkor
31:10 ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit in till Boverket senast den 5 november 2002.

Bidraget skall främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.31:10 ap.2 Administration utvärdering

Anslagsposten 2 får belastas med högst 5 000 000 kronor för Boverkets administration av Byggkostnadsforum och utvärdering m.m.31:10 ap.3 Genomförande av pilotprojekt

Anslagsposten 3 får belastas med högst 20 000 000 kronor för att genom Boverkets Byggkostnadsforum stödja lämpliga pilotprojekt som på nya sätt söker minska boendekostnaderna vid nybyggnad av hyresbostäder samtidigt som projekten främjar ekologisk hållbarhet. Anslagsposten får även belastas med kostnader för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel. Boverkets Byggkostnadsforum skall redovisa hur medlen använts och till vilket syfte samt dess förväntade effekt.31:10 ap.4 Byggsamordnare

Anslagsposten får användas för genomförande av utredningen om ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn.31:11Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket600 000 tkr
31:11 ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ram)600 000 tkr


Villkor
31:11 ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Beslut om stöd får fattas för Stockholms län som innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor av 2004 års anslag.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor av 2004 års anslag.31:14Bidrag till installation av hissar (Ramanslag)
Disponeras av Boverket1 000 tkr


Villkor
31:14 Bidrag till installation av hissar

Anslaget får användas till att lämna bidrag till nyinstallation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus som påbörjas under perioden 15 april-31 december 2004. Bidrag får lämnas till 25 procent av installationskostnaden, dock högst 250 000 kr per hiss.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:7Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (Ramanslag)
Disponeras av Boverket0 tkr
31:7 ap.1Stöd för anordnande av bostäder för studenter (Ram)0 tkr
31:7 ap.3Kompetensutveckling (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
31:7 ap.2Kompetensutveckling och utvärdering (Ram)0 tkr


Villkor
A:013Vissa investeringsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Boverket0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:2 Räntebidrag m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:240 525Inget0

31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:7 ap.1 (2003)0Allt0
31:7 ap.3 (2003)0Allt0
31:7 ap.2 (2003)0Allt0

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:10 ap.30Allt0
31:10 ap.10Allt0
31:10 ap.20-0
31:10 ap.40Inget0

31:11 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:11 ap.10Allt0

31:14 Bidrag till installation av hissar

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:140Inget0

A:013 (2000) Vissa investeringsbidrag

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
A:013 (2000)0Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
31:1231:11 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
31:11 ap.11 700 000800 000900 0002006
31:1429 00029 00002006
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beslut om stöd för Stockholms län får fattas som innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor för 2005 respektive 2006.

Bidragsramen fördelas till Länsstyrelsen i Stockholms län av Boverket.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor för 2005 respektive 2006.

Bidragsramen för resten av landet fördelas på länsstyrelserna av Boverket. Ramen fördelas med beaktande av bl.a. behovet av bostäder på orten och kostnadsläget på orten, samt med beaktande av tidpunkten för projektets färdigställande.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Sophie Gunnarsson
Kopia till

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Riksrevisionen
Miljödepartetementet/Knb
Förvaltningsavdelningen/ekonomienheten
Revisionskontoret/SB
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Riksgäldskontoret
Budgetavdelningen, Fi
Enheten för resultatstyrning och budgetsamordning, Fi