Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 18

2004-12-16Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLMN2004/9379/ARM
N2004/533/ARM
N2004/1296/ARM
N2004/1297/ARM
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 14, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Medlingsinstitutet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikLönebildningMedling i arbetstvister
Analys och information1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Lönebildning

Mål

En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.


Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål

Medlingsinstitutet skall bidra till dels en fredlig lösning av arbetstvister, dels att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.


Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet skall kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.Verksamhetsgren Analys och information

Mål

Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

- förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt,

- genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitets-utvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna samt

- i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.


Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid skall Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet skall redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet skall också redovisa löneutvecklingen per timma inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Årlig rapport

Som framgår av förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet skall institutet presentera en årlig rapport om löneutveckling och avtalsförhandlingar. Rapporten skall utformas enligt de riktlinjer som framgår av propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149). Den årliga rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen.


Prognoser

Medlingsinstitutet skall för anslaget 23:8 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till anslaget. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- 20 januari 2005

- 8 mars 2005

- 3 maj 2005

- 2 augusti 2005

- 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Medlingsinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning Medlingsinstitutets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för Medlingsinstitutets kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall framgå Medlingsinstitutets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Uppdrag 1

Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet skall samråda med Jämställdhetsombudsmannen i samband med genomförandet av uppdraget. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2005.


Uppdrag 2

Medlingsinstitutet skall undersöka möjligheten till förbättrad insamling och redovisning av olika typer av förmåner till arbetstagare samt värdet av dessa. Syftet med en sådan förbättring är att få bättre kunskap dels om den del av ersättningen för utfört arbete som inte utgår i form av kontant lön, dels om de olika typerna av sådana ersättningar och värdet av dessa uppdelat på kvinnor respektive män. Medlingsinstitutet skall också bedöma utvecklingskostnaderna och driftskostnaderna för sådana förändringar. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8Medlingsinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Medlingsinstitutet49 342 tkr
23:8 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)49 342 tkr

Disponeras av regeringen298 tkr
23:8 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)298 tkr


Villkor
23:8 ap.1 Förvaltningskostnader

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8 Medlingsinstitutet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:8 ap.10Allt0
23:8 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
23:823:8 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 18 Datum: 2004-12-16
Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 49 342 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Medlingsinstitutet 23:8 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Anders Stålsby
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/JÄM