Statsrådsberedningen
Protokoll2
vid regeringssammanträde
2004-12-16SB 2004/9635


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet5 403 581 tkr
90:5 ap.1Statsrådsberedningen (Ram)68 900 tkr
90:5 ap.2Justitiedepartementet (Ram)261 000 tkr
90:5 ap.3Utrikesdepartementet (Ram)1 967 500 tkr
90:5 ap.4Försvarsdepartementet (Ram)149 300 tkr
90:5 ap.5Socialdepartementet (Ram)216 200 tkr
90:5 ap.6Finansdepartementet (Ram)387 800 tkr
90:5 ap.7Utbildnings- och kulturdepartementet (Ram)249 100 tkr
90:5 ap.8Jordbruksdepartementet (Ram)136 600 tkr
90:5 ap.9Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (Ram)180 900 tkr
90:5 ap.10Näringsdepartementet (Ram)340 700 tkr
90:5 ap.11Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Ram)537 700 tkr
90:5 ap.12Gemensamma ändamål (Ram)907 881 tkr

Disponeras av regeringen32 617 tkr
90:5 ap.13Till regeringens disposition (Ram)32 617 tkr


Villkor
90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader inkl. politiskt anställda, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen och anslagskrediten mellan anslagsposterna 1 - 12. Dessutom har Regeringskansliet rätt att omfördela anslagssparande upp till 110 000 000 kronor mellan anslagsposterna 1 - 12.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

90:5 ap. 1 - 11:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189).90:5 ap.3 Utrikesdepartementet

Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 nov 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltingen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kronor för tjänsteresor för Statens utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten får högst 160 000 kronor användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2005.90:5 ap.12 Gemensamma ändamål

Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott, för gemensamma personalkostnader, politiskt anställda samt för myndighetens övriga gemensamma ändamål.

Regeringskansliet får disponera 110 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:5 ap.10Allt0
90:5 ap.20Allt0
90:5 ap.30Allt0
90:5 ap.40Allt0
90:5 ap.50Allt0
90:5 ap.60Allt0
90:5 ap.70Allt0
90:5 ap.80Allt0
90:5 ap.90Allt0
90:5 ap.100Allt0
90:5 ap.110Allt0
90:5 ap.120Allt0
90:5 ap.130Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
90:5 ap.190:5 ap.13100 %
90:5 ap.290:5 ap.13100 %
90:5 ap.390:5 ap.13100 %
90:5 ap.490:5 ap.13100 %
90:5 ap.590:5 ap.13100 %
90:5 ap.690:5 ap.13100 %
90:5 ap.790:5 ap.13100 %
90:5 ap.890:5 ap.13100 %
90:5 ap.990:5 ap.13100 %
90:5 ap.1090:5 ap.13100 %
90:5 ap.1190:5 ap.13100 %
90:5 ap.1290:5 ap.13100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
90:5 ap.9Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)670 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)543 619
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2005 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 543 619 000 kronor.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 2 Datum: 2004-12-16
Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 403 581 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.1, 90:5 ap.10, 90:5 ap.11, 90:5 ap.12, 90:5 ap.2, 90:5 ap.3, 90:5 ap.4, 90:5 ap.5, 90:5 ap.6, 90:5 ap.7, 90:5 ap.8 och 90:5 ap.9.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0025 00025 00000
Uppdragsverksamhet
Specialattachéer0067 00067 00000
Kurir002 4002 40000
Exportfrämjande001 8001 80000
Fastighetsskötsel006 8006 80000
Summa0078 00078 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter25110033 00033 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket