Statsrådsberedningen
Regeringsbeslut1

2004-12-16Expertgruppen för EU-frågor
Universitetsvägen 10F plan 6
106 91 STOCKHOLMSB 2004/9635
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Expertgruppen för EU-frågor
Riksdagen har beslutat om Expertgruppen för EU-frågors verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Expertgruppen för EU-frågor och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET

Anslag som inte ingår i något politikområde

Mål

Expertgruppen för EU-frågors verksamhet regleras av förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.

Av förordningen framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Expertgruppen skall särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Återrapportering

Expertgruppen för EU-frågor skall, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 - 4 som angivits ovan.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7Expertgruppen för EU-frågor (Ramanslag)
Disponeras av Expertgruppen för EU-frågor12 826 tkr
90:7 ap.1Exp.grupp. EU-frågor - Expertgruppen för EU-frågor (Ram)12 826 tkr

Disponeras av regeringen77 tkr
90:7 ap.2Exp.grupp. EU-frågor - Regeringens disposition (Ram)77 tkr


Villkor
90:7 Expertgruppen för EU-frågor

Expertgruppen för EU-frågor skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari 2005

8 mars 2005

3 maj 2005

2 augusti 2005

1 november 200590:7 ap.1 Exp.grupp. EU-frågor - Expertgruppen för EU-frågor

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7 Expertgruppen för EU-frågor

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:7 ap.10Allt0
90:7 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
90:790:7 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
90:7 ap.12 5001 5001 0002008
Belopp angivna i tkr


Villkor

Expertgruppen för EU-frågor får under 2005 besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som innebär utgifter på högst 2 500 000 kronor under 2006 - 2008. Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 283
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Expertgruppen för EU-frågor disponerar under budgetåret 2005 en låneram på 300 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Expertgruppen för EU-frågor har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är är 1 283 000 kronor.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 1 Datum: 2004-12-16
Till Expertgruppen för EU-frågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 12 826 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Expertgruppen för EU-frågor 90:7 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Göran Persson
Christina Weihe
Kopia till

Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket