Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 5

2004-12-09Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLMN2004/9577/NL
N2004/9120/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Verket för näringslivsutveckling

Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 19, bet. 2003/04:NU2, rskr. 2003/04:97, prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Verket för näringslivsutveckling och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

NUTEK skall arbeta för:

Fler företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

Fler växande företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

Fler starka regioner (se målet för politikområdet Regional utvecklingspolitik)PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingEntreprenörskap
Information
Företagsutveckling
Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynRegelförenkling
KapitalförsörjningFöretagsfinansiering
Regional utvecklingspolitikProgramlagda utvecklingsprojektStöd till program och processer
KapitalförsörjningFöretagsfinansiering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Verksamhetsgren Entreprenörskap

Mål 1

NUTEK skall bidra till att regeringens ambition om antal nya företag samt andel företagare under perioden 2003-2006 uppnås.

Mål 2

Av kvinnorna och männen mellan 18 och 30 år skall totalt minst 75 procent kunna tänka sig att starta företag.

Mål 3

Av kvinnorna och männen mellan 18 och 30 år skall totalt minst 35 procent helst vilja bli företagare.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till fler företag.

 • Hur kvinnor och män som tagit del av insatserna har uppfattat värdet och nyttan av myndighetens insatser.

 • I vilken utsträckning insatserna har riktats till kvinnor och män med svensk respektive utländsk bakgrund.Verksamhetsgren Information

Mål

Av de kvinnor och män som söker information hos NUTEK skall minst 90 procent anse att den är användbar, begriplig och lättillgänglig.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till fler och växande företag.

 • Antal personer som söker information uppdelat på kvinnor och män.Verksamhetsgren Företagsutveckling

Mål

Av antalet företag som deltar i NUTEK:s program för företagsutveckling skall minst 80 procent anse att insatserna har haft positiv effekt.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till växande företag.Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Regelförenkling

Mål

NUTEK skall verka för enkla och ändamålsenliga regler för företagande samt att de administrativa kostnaderna för företag minskar.


Återrapportering

 • Måluppfyllelse samt analys av resultaten.

 • Analys av hur NUTEK:s insatser bidragit till fler och växande företag

 • Hur företagens organisationer och statliga myndigheter som tagit del av insatserna har uppfattat värdet och nyttan av myndighetens insatser.Verksamhetsområde Kapitalförsörjning

Mål

Ta tillvara och utveckla idéer med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande finansiering.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål

Projekt som erhåller statlig såddfinansiering från myndigheten skall i genomsnitt ha en omsättningsökning på 100 procent fem år efter beslutstidpunkten.


Återrapportering

 • Hur de aktiebolag som erhållit finansiering har utvecklats i form av omsättnings- och vinstmarginalsförändring fem år efter beslutstidpunkten. Redovisningen skall omfatta beslut fattade åren 1997, 1998 och 1999.

 • Antalet beviljade lån, totalt beviljat belopp samt antal ansökningar.

 • Andel lån som återbetalas.

 • Antal lån och totalt belopp som, enligt avtal mellan NUTEK/ALMI Företagspartner AB och Industrifonden, har beretts av NUTEK/ALMI Företagspartner AB.
Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Programlagda utvecklingsprojekt

Mål

Medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.


Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål 1

Ökad samordning mellan det övergripande planeringsarbetet för regional utveckling och de operativt inriktade regionala programmen.

Mål 2

Initiera och stödja programverksamhet och projekt, främst genom de regionala tillväxtprogrammen, som bidrar till en hållbar regional tillväxt.


Återrapportering

Mål 1

 • Redovisa hur NUTEK i dialog med regionala aktörer genomfört ett kontinuerligt och samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete under genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen. Vidare skall NUTEK redovisa hur verket i dialog med berörda aktörer genomfört ett kontinuerligt och samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete under genomförandet av strukturfondsprogrammen.

  Redovisningen skall innefatta en beskrivning av hur jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet har integrerats i utvecklingsarbetet.

 • Inom ramen för sitt ansvar att anordna möten med länens kontaktpersoner för de regionala tillväxtprogrammen skall NUTEK redovisa de huvudfrågor som tags upp och hur de skall behandlas i det fortsatta arbetet med programmen. NUTEK skall även redovisa arbetet med den samlade webbplatsen för arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och till detta relaterade frågor.

 • Redovisa hur NUTEK utgjort en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen samt hur NUTEK medverkat med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Dessutom skall NUTEK:s medverkan till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen redovisas.

 • Redovisa hur NUTEK har genomfört åtgärder för att utveckla, samordna och effektivisera arbetet med EU:s strukturfondsprogram.

 • NUTEK skall redovisa hur länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen samt övervakningskommittéerna har uppfattat värdet och nyttan av NUTEK:s insatser.

Mål 2

 • Redovisa och kommentera den strategiska inriktningen av program- och projektverksamheten och hur dessa har medverkat till ökad samverkan mellan olika politikområden och att utveckla de regionala tillväxtprogrammen.

 • Redovisa och göra en bedömning av hur stödet till lokala och regionala resurscentra för kvinnor medverkat till att öka jämställdheten inom de regionala tillväxtprogrammen.Verksamhetsområde Kapitalförsörjning

Mål

Hållbar tillväxt i stödföretagen som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen för kvinnor och män.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål 1 Regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag

Hållbar tillväxt i stödföretagen som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen för kvinnor och män.

Mål 2 Transportbidrag

Kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd.


Återrapportering

Mål 2

Redovisa i vilken grad som bidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd. Redovisningen skall fördelas på lokala arbetsmarknadsregioner.

Övriga återrapporteringskrav inom Näringspolitiken

NUTEK skall i anslutning till sin tertialredovisning (senast den 30 maj 2004 resp. den 30 september 2004) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheten bedömer måluppfyllelse och utveckling i verksamheten.

Övriga återrapporteringskrav inom den Regionala utvecklingspolitiken

NUTEK skall i anslutning till sin tertialredovisning (senast den 30 maj 2004 resp. den 30 september 2004) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheten bedömer måluppfyllelse och utveckling i verksamheten.

Verksamhetgren Företagsfinansiering

NUTEK skall ansvara för arbetet med att samordna länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens, samverkansorganens i Gotlands och Kalmar län samt verkets kvalitetsarbete avseende regionala företagsstöd. I uppdraget ingår att erbjuda möjligheter till samråd och erfarenhetsutbyte. Återrapportering skall ske till länsstyrelser, självstyrelseorgan och nämnda samverkansorgan efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). NUTEK skall vidare redovisa hur myndigheten arbetat med att införa och utveckla ett kvalitetssäkringssystem i form av ett styrdokument för de regionala företagsstöden, där jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet konkretiseras.

NUTEK skall senast den 29 april 2005 lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd och projektverksamheter 2004. Den närmare utformningen av denna rapport skall tas fram i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Verket skall sammanställa regeringens, NUTEK:s, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisningar av förväntade omsättnings-, vinstmarginals- och förädlingsvärdesförändringar samt sysselsättningsförändringar hos företag som beviljats regionalt utvecklingsbidrag. Bland annat skall resultaten om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Verket skall även göra en bedömning av resultatet. Verket skall vidare redovisa hur nämnda uppföljningsmått påverkar verkets, länsstyrelsernas och de regionala självstyrelseorganens stödgivning. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juli 2005.

Verksamhetsgren stöd till program och processer

NUTEK skall följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentrum för kvinnor. Uppföljningen skall bl.a. avse anslagna medel och andra resurser för bas- respektive projektverksamheten, uppdelade på finansiärer, t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan, kommuner, landsting och NUTEK. De resurser som ställts till centrumens förfogande, uppdelade på beslutsfattare och län, för vardera av åren 2002, 2003 och 2004 skall redovisas.

NUTEK skall redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter: a) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, b) uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt c) utvärdering av den egna stödverksamheten. Redovisningen skall, för respektive verksamhet, vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., respektive 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 25 mars 2005.

För strukturfondsperioden 1995-1999 skall NUTEK senast den 8 mars och den 1 november 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa inbetalningar och prognoser på inkomsttitel 6311 Bidrag från EU:s regionalfond.

NUTEK skall den 8 mars 2004 lämna en lägesrapport och den 1 november 2004 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vad gäller avslut för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperiod 1995-1999. Underlag är Europeiska kommissionens meddelanden om förberedande av avslut. Rapporterna skall innehålla uppgifter om bidrag som skall utbetalas av ERUF, utbetalningar som gjorts från ERUF samt återstående belopp att utbetala från ERUF. Uppgifter om åtaganden som gjorts av ERUF och återstående beviljat stöd från ERUF som skall återtas skall också lämnas. Samtliga uppgifter skall vara fördelade på program. Rapporterna skall vidare analysera eventuella avvikelser från lämnade slutrekvisitioner för ERUF samt i förekommande fall, vilka åtgärder som vidtagits för att följa upp och åtgärda dessa.

För strukturfondsperioden 2000-2006 skall NUTEK senast den 8 mars, den 18 juni och den 1 november 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) redovisa sammanställningar av hur mycket EU-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram, som Sverige deltar i. Redovisningen skall utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1, Mål 2, Interreg III och Urban II samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning.

NUTEK skall, senast den 8 mars, den 18 juni och den 1 november 2004, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser skall avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2008 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2004-2005. NUTEK skall samordna prognosframtagandet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Jordbruksfonden och Fonden för fiskets utveckling i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1, Mål 2, Interreg III och Urban II samt Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning. För de Mål 1-åtgärder som finansieras av Jordbruksfonden skall det även framgå hur stor del av utgifterna som hänför sig till den del som betalas ut av Jordbruksverket och den del som betalas ut av respektive förvaltningsmyndighet. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som bedöms råda. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

NUTEK skall senast den 8 mars, den 18 juni och den 1 november 2004 för beslutade strukturfondsprojekt redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landstings, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels för respektive målområde, dels för respektive program. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget under utgiftsområde 19 Regional utveckling, anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamhet avseende civilt försvar och svåra påfrestningar

Mål

Samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde, försörjning med industrivaror, inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

NUTEK skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Ungdomspolitiskt delmål

NUTEK skall till Ungdomsstyrelsen redovisa måluppfyllelsen vad avser det ungdomspolitiska delmålet antalet ungdomar som har positiva attityder till företagande och kunskap om dess villkor ökar under 2001-2003. Uppgifterna för 2003 skall redovisas senast den 17 februari 2004.

Förbättrad service

Mål

NUTEK skall inom de viktigaste tjänsterna verka för en bättre service för medborgare och företag och ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att myndigheten skall:

- utforma och offentliggöra ett dokument, ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med dess brukare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas,

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

NUTEK skall redovisa hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall redovisa:

- hur brukarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland brukarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt brukarnas upplevelse av delaktighet och förtroende för myndigheten.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

NUTEK skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Ledningssystem

NUTEK skall i årsredovisningen redovisa vilka effekter arbetet med ett ledningssystem för miljö, jämställdhet och etnisk mångfald förväntas få på verksamheten.
1.4Uppdrag

Generella uppdrag

 • NUTEK skall delta i det råd som avses inrättas vid Naturvårdsverket i syfte att bereda ansökningar om fördelningen av utsläppsrätter.

 • NUTEK skall genomföra analyser av hög kvalitet som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen. Analyserna skall omfatta politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik. NUTEK skall kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter.

 • I delårsrapporten och årsredovisningen skall NUTEK för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av medel som finansierat sådana utgifter. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning den förenklade räntekontorutinen tillämpats och för vilken typ av utgifter.

 • NUTEK skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 15 november 2001 och kompletterande årliga anvisningar från Miljödepartementet. Rapporteringen skall ske i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Naturvårdsverket.

 • NUTEK skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004-2007 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.

 • NUTEK skall därutöver lämna en samlad redovisning av anslag, utestående åtaganden och prognoser enligt nedanstående specifikation. Redovisningen skall omfatta uppgifter från NUTEK, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

- den 20 januari 2004 per den 31 december 2003,

- den 8 mars 2004 per den 31 januari 2004,

- den 5 maj 2004 per den 31 mars 2004,

- den 9 augusti 2004 per den 30 juni 2004 och

- den 1 november 2004 per den 30 september 2004.

Redovisningen den 20 januari 2004 skall vidare innehålla en specifikation av de utestående åtaganden som gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder per den 31 december 2003.

NUTEK skall redovisa anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. En prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2004-2012 skall göras. Verket skall även redovisa en prognos över de totala utestående åtagandena som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden per den 31 december 2004 samt prognoser över utbetalningarna för 2005, 2006 samt åren därefter (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

NUTEK skall redovisa anslagsutfall avseende sysselsättningsbidrag och en prognos över utbetalningar från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för åren 2004, 2005, 2006 samt åren därefter. Redovisningen skall avse sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser.

NUTEK skall för anslaget 33:3 Transportbidrag redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2004-2006. Redovisningen avseende 2004 skall innehålla uppgifter om bidragets fördelning på olika branscher, transportbidragszoner och län.

NUTEK skall för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen skall framgå nivån på dels beviljade lån 2004, dels beviljade lån tidigare år som ännu inte har utbetalats. Utbetalningarna under 2004 skall redovisas fördelade på dels beslut fattade under 2004, dels beslut fattade tidigare år. Verket skall även lämna en utgiftsprognos fördelad på åren 2004 och 2005 samt åren därefter. Av utgiftsprognosen skall framgå dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade 2003 och tidigare år, dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade 2004. I verkets årsredovisning skall en samlad information finnas, som beskriver hur länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län utnyttjar beslutsramen för landsbygdslånen. Informationen skall vara specificerad för varje länsstyrelse, regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan.

 • NUTEK skall för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2004 och 2005. Verket skall inneha kompetens för att kunna bistå länsstyrelser/regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan med stöd bl.a. i företagsstödsfrågor. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till regeringen senast

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.

 • NUTEK skall den 8 mars och 9 augusti redovisa utfall och prognoser för 2004 och 2005 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelserna, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan i Kalmar län och Gotlands län.

Näringspolitik

 • NUTEK ges i uppdrag att inkomma med förslag till hur en nordisk ung entreprenörskapsvecka skulle kunna genomföras. Kontakter skall tas med motsvarande organisationer i övriga nordiska länder. Förslaget skall presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2004.

 • NUTEK skall ta fram ett förslag till hur myndigheten på bästa sätt kan medverka och bidra med goda exempel på design som utvecklingskraft för hållbar tillväxt i företagen under det utlysta designåret 2005. Förslaget skall utformas efter samråd med Stiftelsen Svensk Industridesign och Föreningen Svensk Form. Förslaget skall presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 april 2004.

 • NUTEK skall ta fram ett förslag till en uppföljningsmodell för statliga företagsutvecklingsinsatser för nya, små och medelstora företag. Förslaget skall presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2004. Förslaget skall vara utformat på sådant sätt att verket årligen fro.m. 2004 skall kunna redovisa vilka statliga insatser som görs inom området.

 • NUTEK skall redovisa de viktigaste tillstånden som krävs vid företagsstart. Befintliga uppgifter hos tillståndsgivarna om genomsnittlig handläggningstid för dessa tillståndsärenden skall redovisas. Redovisningen skall göras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2004.

 • NUTEK får i uppdrag att utreda hur staten på bästa sätt kan stödja produktutveckling i små företag. Förslaget skall presenteras för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2004.

 • NUTEK skall utarbeta ett förslag till utökat nationellt entreprenörskapsprogram. Förslaget skall vara åtgärdsinriktat och bygga på samarbete med andra myndigheter och organisationer. I förslaget skall hänsyn tas till befintliga åtgärder och de erfarenheter som dragits av myndigheten i samband med arbetet med de regionala tillväxtprogrammen. En delrapport som omfattar budgetramar, insatsområden och avgränsnignar, skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2004. En slutrapport lämnas senast den 1 september 2004.

 • NUTEK skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s fleråriga program för företag och företagaranda, särskilt små och medelstora företag (2001-2005) samt kontinuerligt återrapportera arbetet med det fleråriga programmet.

 • NUTEK skall utveckla Företagarguiden (Internetportal med företagsrelevant myndighetsinformation) samt Finansieringsdatabasen. Verket skall i detta arbete samråda med andra relevanta offentliga aktörer. Verket skall kontinuerligt återrapportera arbetet med portalen och databasen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 • NUTEK skall ha det operativa ansvaret för Baltic 21 Näringsliv.

 • NUTEK skall ha beredskap att genomföra mätningar av företagens administrativa börda med en färdigutvecklad mätmetod under 2004.

 • NUTEK skall i samarbete med berörda myndigheter och efter samråd med näringslivets organisationer bygga upp en servicefunktion dit företag och blivande företagare kan föra fram synpunkter och förslag som rör reglers utformning och tillämpning.

 • NUTEK skall identifiera de för företagens tillväxt och för nyföretagandet viktigaste reglerna och deras effekter samt med regering och berörd myndighet föra en dialog om möjliga åtgärder som skulle innebära förenklingar för företagen. Det skall samtidigt redovisas i vilken omfattning åtgärden påverkar ändamålet med regeln.

 • NUTEK skall bygga upp en verksamhet för att dels kunna ta del av de konsekvensanalyser som görs av myndigheterna enligt förordningen 1998:1820 om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor, dels kunna ge råd och stöd till myndigheternas i deras arbete med sådana konsekvensanalyser.

 • NUTEK skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för minskad administrativ börda.

Regional utvecklingspolitik

 • NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att analysera regional- och strukturpolitiken inför nästa programperiod 2007-2013.

 • NUTEK skall tillhandahålla ett datasystem (STINS/NYPS) med funktioner för registrering, rapportering, uppföljning och utvärdering m.m. under strukturfondsperioden 2000-2006. Datasystemet skall vara anpassat för både nationella och gränsöverskridande strukturfondsprogram som genomförs i Sverige. Det skall vara anpassat till de krav som ställs av regeringen, Europeiska kommissionen, olika förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter. Verket skall även tillhandahålla datasystemet för de samverkansorgan som bildas och fr.o.m. 2004 övertar arbetsuppgifter inom strukturfondsområdet.

 • NUTEK skall, senast den 1 augusti 2004, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna rapport över uppbyggnaden av det nya ärendehanteringssystemet (NYPS). Verket skall i detta sammanhang även särskilt redovisa hur övergången från STINS till NYPS löper. Rapporten skall innehålla en redovisning för genomförda arbeten och en tidsplan för återstående arbeten. Rapporten skall även innehålla en redovisning av utgifterna.

 • NUTEK skall biträda Regeringskansliet(Näringsdepartementet) vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) internationellt och nationellt.

 • NUTEK skall löpande följa arbetet inom de lokala programmen för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete som under perioden 2002-2004 bedrivs i samtliga län. NUTEK skall, bl.a. genom konferensverksamhet, sprida erfarenheter och kunskaper till aktörer som deltar i programmens genomförande. I arbetet skall kopplingar till det nationella programmet för entreprenörskap och de regionala tillväxtprogrammen beaktas.

 • NUTEK skall lämna förslag till, och stödja länen i arbetet med utformningen av ändamålsenliga uppföljningssystem i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen. NUTEK skall utifrån länens uppföljningssystem skapa en ändamålsenlig nationell bas av aggregerad information som säkerställer möjligheterna för nationell uppföljning och utvärdering av programmen. NUTEK skall i samråd med ITPS och i samverkan med länens programansvariga fastställa gemensamma kärnindikatorer för programmen.

  I uppdraget ingår även att utveckla övergripande nationella insatsområden till vilka länens insatsområden kan aggregeras. NUTEK skall säkerställa att jämställdhets-, integrations- och miljödimensionen kan följas upp samt att uppgifter om finansiärer och, i förekommande fall, anslagsposter på statsbudgeten kan redovisas på nationell nivå. Uppdraget skall genomföras i samverkan med länen. Uppdraget skall vidare genomföras efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid tre tillfällen; lägesrapport den 8 april 2004, läges- och resultatrapport den 6 augusti 2004 och slutgiltig rapport den 15 oktober 2004.

 • NUTEK skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall innehålla en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och om möjligt utbetalda medel baserat på insatsområden och handlingsprogram. En särskild redovisning bör ske av projekt som samfinansieras inom programmen. Uppföljningen skall redogöra för hur jämställdhets-, integrations- och miljödimensionen har beaktats och utvecklats inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. En kartläggning av programmens förhållande till övriga regionala aktiviteter och den regionala lärandeprocessen skall redovisas. Ovanstående underlag inhämtas från länens programansvariga. Uppföljningen skall också, grundad på enkätundersökning till deltagande aktörer som inhämtas senast den 25 februari 2005, beskriva hur arbetet fungerar i partnerskapen och aktörernas deltagande i de regionala tillväxtprogrammen. Enkätundersökningen skall bygga på information från länens huvudansvariga för programarbetet, nationella och regionala myndigheter samt övriga deltagande aktörer inom regionala tillväxtprogram. En första delredovisning av myndighetens förslag till arbetets upplägg skall inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2004. En andra delredovisning där förslag till enkät redovisas skall inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2004. En slutrapport skall inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 maj 2005.

 • NUTEK skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

 • NUTEK skall bistå ITPS i dess uppdrag att utveckla metoder för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3Transportbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling356 000 tkr


Villkor
33:3 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling205 534 tkr


Villkor
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Av anslaget bör minst 55 miljoner kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Anslagsmedel som inte utnyttjas under 2003, som avser finansiering av uppbyggnad av ärendehanteringssystem inom de regionala stöden (NYPS), får delvis föras över till 2004 som anslagssparande.

Verket skall svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta skall belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden åt, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget skall också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete bl.a. inom ramen för OECD. Projektet Baltic 21-Näringsliv skall finansieras med medel från anslaget.38:2Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling177 000 tkr
38:2 ap.1Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk (Ram)158 000 tkr
38:2 ap.2Bidrag till styftelsen svensk Industridesign (Ram)10 000 tkr
38:2 ap.3Bidrag till Forum för Småföretagsforskning (Ram)9 000 tkr

Disponeras av regeringen41 562 tkr
38:2 ap.5Till regeringens disposition (Ram)41 562 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
38:2 ap.7Lån/garantier till svensk industri (Ram)0 tkr


Villkor
38:2 ap.1 Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk

Anslaget disponeras av Verket för näringslivsutveckling för näringslivsfrämjande åtgärder. Åtgärderna skall prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

Från anslagsposten bör 54 miljoner kronor användas för att främja kvinnors och invandrares företagande samt kooperativt företagande.

Från anslagsposten bör 10 miljoner kronor användas för en nationell satsning på miljödriven näringslivsutveckling.

Från anslagsposten bör 30 miljoner kronor användas för att främja produktutveckling i små företag.

Från anslagsposten bör 2 miljoner kronor användas för att stödja samordningen av EIC-nätverket samt finansiera Euro Info Centre-kontoren med ett belopp i svenska kronor motsvarande 25 000 euro, som de erhåller av Europeiska kommissionen.

Medel från anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxprogram.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten skall i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, anslagspost 22:1.

Medel från anslagsposten får användas för beslut om s.k. såddfinansiering i enlighet med förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet.

Influtna amorteringar m.m. till följd av verksamheten med s.k. såddfinansiering skall redovisas på inkomsttitel 4132: Återbetalning av lån avseende såddfinansiering.

Anslagsposten får användas för finansiering av programanknutna kostnader i ITPS:s utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.38:2 ap.2 Bidrag till styftelsen svensk Industridesign

Verket skall använda medlen från anslagsposten för bidrag till Stiftelsen Svensk Industridesign för att främja, generera och förmedla kunskap och kompetens inom industriell design som ett medel att öka konkurrensförmågan och lönsamheten i svenskt näringsliv. Små och medelstora företag bör särskilt uppmärksammas. Arbetssättet för industriell design bör inriktas mot ytterligare regionalisering. Rådgivningen bör även inriktas mot andra designkompetenser. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal.38:2 ap.3 Bidrag till Forum för Småföretagsforskning

Från anslaget skall kostnader täckas för bidrag till Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning. Stiftelsen är ett oberoende forskarnätverk och medlen skall användas för att täcka kostnader för forskning och kunskapsspridning som rör småföretagande. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal.38:2 ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten skall användas till näringslivsfrämjande åtgärder. 10 miljoner kronor skall användas till ett centrum för miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport.38:2 ap.7 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.38:18Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling500 tkr


Villkor
38:18 Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för att bekosta räntestöd till varvsindustrin enligt förordningen (1989:824) om statligt stöd till fartygsfinansiering eller motsvarande äldre bestämmelser.

Inkomster till följd av återbetalda räntestöd till varvsindustrin skall redovisas på inkomsttitel 4526: Återbetalning av övriga lån.

Verket för näringslivsutveckling utfärdar de närmare föreskrifter som behövs.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3 Transportbidrag

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:317 300-0

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:16 16610 208 tkr0

38:2 Näringslivsutveckling m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:2 ap.14 740Allt0
38:2 ap.20-0
38:2 ap.30-0
38:2 ap.502 817 tkr0
38:2 ap.70Allt0

38:18 Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:180-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)16 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)21 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Av låneramen får 600 000 kronor användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Från och med 1 juli 2004 skall uppbyggnad av ärendehanteringssystemet för de regionala stöden, NYPS, lånefinansieras.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden skall amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ytterligare revers skall överlämnas till staten (Verket för näringslivsutveckling) och amorteras på samma sätt. Ränta skall erläggas på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar skall redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

Verket för näringslivsutveckling har rätt att från statens checkräkning utbetala högst 50 000 000 kronor till Svenska Handelsbanken. Medlen utgör förskott för de betalningar till stödmottagare som banken efterhand genomför enligt avtal med Verket för näringslivsutveckling.

Från EG inbetalda medel, avseende programperioden 1995-1999, skall redovisas mot inkomsthuvudgrupp 6300 Bidrag från EG:s regionalfond enligt nedan:

NUTEK, inkomsttitel 6311.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 01.

Länsstyrelsen i Västerbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 02.

Länsstyrelsen i Jämtlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 03.

Länsstyrelsen i Värmlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 04.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inkomsttitel 6311, undertitel 05.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: I17 Datum: 2003-12-18
Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 205 534 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader 38:1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Verket för näringslivsutveckling använda den förenklade räntekontorutin som RRV medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgav för budgetåren 1995/96 - 2001.På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Näringsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Utrikesdepartementet/EIM
Miljödepartementet/KNB
Utbildningsdepartementet/UNG
Försvarsdepartementet/CIV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Näringsdepartementet /ADM
Näringsdepartementet /RUT
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/ITFoU
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet Östsam
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svensk Industridesign
Forum för småföretagsforskning
Västra Götalands läns landsting
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Glesbygdsverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
ALMI Företagspartner AB
Föreningen Svensk Form
Jordbruksdepartementet/ML
Jordbruksverket
Regionförbundet Sörmland
Region Dalarna