Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII29

2004-12-16Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPINGN2004/9668/RUT
N2004/9619/RUT (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 33:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 19, bet. 2004/05:NU2, rskr. 2004/05:96).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 1600 000 000 kr

Anslaget och bemyndigandet disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

Villkor

Anslagspost 1-7

1. Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

2. De regionala tillväxtprogrammen skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

3. Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige Norge

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS skall ske senast fyra veckor efter fattat beslut.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling45 000 tkr
33:5 ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (Ram)45 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län180 000 tkr
33:5 ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (Ram)180 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län170 000 tkr
33:5 ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (Ram)170 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län270 000 tkr
33:5 ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (Ram)270 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län445 400 tkr
33:5 ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (Ram)445 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län35 000 tkr
33:5 ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (Ram)35 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län437 000 tkr
33:5 ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (Ram)437 000 tkr

Disponeras av regeringen17 600 tkr
33:5 ap.8ERUF 2000-06 - Regeringens disposition (Ram)17 600 tkr


Villkor
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:5 ap.70Allt0
33:5 ap.60Allt0
33:5 ap.50Allt0
33:5 ap.40Allt0
33:5 ap.20Allt0
33:5 ap.30Allt0
33:5 ap.10Allt0
33:5 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:5 ap.7240 00055 00015 0002008
33:5 ap.6350 00089 04242 6302008
33:5 ap.5450 000150 00078 4332008
33:5 ap.4700 000200 000127 5702008
33:5 ap.2650 000300 000145 0002008
33:5 ap.3160 00035 00035 0002008
33:5 ap.1550 000312 120106 1202008
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Matilda Sommelius
Likalydande till

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelsen i Västerbottens län

Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Jordbruksdepartementet/ML
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Jordbruksverket
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Sametinget