Socialdepartementet
Regeringsbeslut13

2004-12-09Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLMS2004/8731/SK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Socialstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84, prop. 2004/05:01, utg.omr. 09, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:53).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Socialstyrelsens verksamhet omfattar följande politikområden, vilka är indelade i ett antal verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde finns två eller flera verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TandvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
HandikappolitikInsatser för jämlika levnadsvillkorTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
ÄldrepolitikÄldreomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
SocialtjänstpolitikIndivid- och familjeomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
FolkhälsaHälsofrämjande levnadsvanorKunskap
Myndighetsuppgifter
Samordnat folkhälsoarbeteKunskap
Myndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskyddTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier mm
Åtgärder inom So Skydd, undsättning och vård
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier mm
Åtgärder inom So Skydd, undsättning och vård1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport redovisa en samlad bedömning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet senast den 30 november 2005.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja landstingen för att förbättra tillgången till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under 2004-2008 och vilka faktorer som påverkar denna. Socialstyrelsen skall särskilt belysa och analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting/regioner/kommuner och mellan kvinnor och män. Analysen skall omfatta den totala läkemedelsförsäljningen dvs. läkemedelsförmånerna, receptfria läkemedel, egenavgifter och läkemedel som används i slutenvård. Analysen skall delrapporteras senast den 15 maj och slutrapporteras senast den 15 november 2004.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja huvudmän och övriga aktörer att långsiktigt verka för en god personalförsörjning.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål 1

Antalet tillsynsinsatser för att höja kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre skall vara fortsatt högt. Tillsynen skall samordnas med länsstyrelsernas tillsyn över äldreomsorgen.


Återrapportering

Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport senast den 15 juni 2005 i enlighet med vad som anges i regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003 Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Rapporten skall avse år 2004.


Mål 2

Socialstyrelsen skall stimulera vårdgivarnas riskanalysarbete.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen arbetat med att stödja vårdgivarna i arbetet med att identifiera och minimera riskerna för vårdskador.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda tillsynsbesök och granskningar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister samt hur erfarenheterna återförs till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen arbetat med att utveckla egeninitierad verksamhetstillsyn samt de viktigaste resultaten av denna tillsyn.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2002-2004.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet prövotidsärenden som tillsynen följt under åren 1999-2004 samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna som myndigheten fått av dessa.

Socialstyrelsen skall redovisa hur avvikelsehanteringen, som en del i kvalitetsutvecklingen, tillämpas hos vårdgivare inom olika delar av hälso- och sjukvården.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att myndighetens riktlinjer för vård och behandling i ökad utsträckning ligger till grund för sjukvårdshuvudmännens planering och lokala vårdprogram.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur riktlinjer för vård och behandling används i hälso- och sjukvården och hur de påverkar medicinsk praxis.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren MyndighetsuppgifterVerksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att arbeta med tandhälsa.


Verksamhetsgren Tillsyn

. .Verksamhetsgren Normering

. .Verksamhetsgren Kunskap

. .Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter
Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen vad gäller stöd och service till personer med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar.


Verksamhetsområde Insatser för jämlika levnadsvillkor

Mål 1

Kvaliteten i stödet och servicen för personer med funktionshinder skall utvecklas. Insatserna skall baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat mot målet.


Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat mot det uppställda målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa samt särskilt redovisa hur barnperspektivet beaktats i normeringen.Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren Myndighetsuppgifter
Politikområde Äldrepolitik

Mål

Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom äldreomsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga förändringar. Därvid bör även förhållandena för äldre med utländsk bakgrund uppmärksammas.


Verksamhetsområde Äldreomsorg

Mål 1

Kvaliteten i kommunernas äldreomsorg skall utvecklas. Insatserna skall baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat mot målet och då särskilt genomförda insatser för att påverka kommuner och sjukvårdshuvudmän att samverka med varandra, framför allt när det gäller samverkan om äldre med komplexa och omfattande behov. Socialstyrelsen skall också redovisa hur myndigheten arbetat för att sprida kunskap om anhörigstöd till kommunerna.


Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat mot det uppställda målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa. Särskild vikt bör läggas vid uppföljning av Socialstyrelsens vidgade rätt att ge ut föreskrifter.Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren Myndighetsuppgifter
Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar.


Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål

Individ- och familjeomsorgen skall ge insatser av god kvalitet baserade på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat mot målet.

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser i syfte att bidra till regeringens mål om att halvera antalet socialbidragsberoende till år 2004.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.


Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Bidragen till organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall omfatta fler grupper och de förebyggande och stödjande sociala insatserna skall ges ökad prioritet i fördelningen av statsbidragen.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragens användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 2

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 3

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2004) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor.)
Politikområde Folkhälsa

Mål

Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt skall de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Avrapportering skall ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 31 mars 2005 och en social rapport senast den 31 mars 2006.


Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner och landsting.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Bidragen till organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall ges ökad prioritet i fördelningen av statsbidragen.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 2

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisning skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Mål 3

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.


Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2004) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg.)Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Kunskapen om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas skall öka hos kommuner och landsting.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren KunskapVerksamhetsgren MyndighetsuppgifterVerksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen inom smittskyddet med inriktning på väsentliga förändringar.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom smittskyddsområdet 2004 till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.


Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen beträffande skyddet mot avsiktlig och oavsiktlig spridning av allvarlig smitta för vilka det finns behov av en särskild samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot avsiktlig eller oavsiktlig spridning av allvarlig smitta och för att utveckla samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts 2004 till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Åtgärder som vidtas inom politikområde Totalförsvar eller Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar skall återrapporteras inom dessa politikområden.


Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering skall ske i särskild ordning (miljöhälsorapport) senast den 1 mars 2005.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet under 2004 som en följd av tidigare års åtgärder.


Verksamhetsgren TillsynVerksamhetsgren NormeringVerksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen genom att organisera, samordna och driva frågor i målarbetet som rör människors hälsa.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den årliga rapporteringen, Miljömålsrådets webbportal (www.miljomal.nu) och den fördjupade utvärdering för miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen vart fjärde år.Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

 • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

 • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier mm

Mål

Målet för verksamhetsgrenen är att förhindra eller begränsa spridning av allvarlig smitta och särskilt farliga ämnen, samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådana ämnen. N-, B-, och C-skydd omfattas av verksamheten.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa myndighetens genomförda åtgärder och kostnader inom N-, B-, och C-skyddet samt redovisa om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga.Verksamhetsgren Åtgärder inom So Skydd, undsättning och vård

Mål

Målet för verksamhetsgrenen är att ge samhället förmåga att skydda befolkningen och samhällsviktig verksamhet mot olika former av påfrestningar och vid höjd beredskap.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Socialstyrelsen skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor. Därutöver skall andra faktorer som är gränssättande för förmågan redovisas.

Socialstyrelsen skall för utvecklingen av lednings- och informationssystemet SWEDE, redovisa kostnaderna för projektet samt redovisa hur arbetet har fortskridit. Av redovisningen skall framgå det antal sjukvårdshuvudmän som anslutit sig till ledningssystemet. Avvikelser från den ursprungliga samt den aktuella projektplanen, inklusive ekonomiska kalkyler samt bedömd utvecklingstakt, skall redovisas och kommenteras.

Socialstyrelsen skall redovisa vilken utbildning som har genomförts och i vilken omfattning samt lämna en bedömning av vilka effekter som detta medfört.

Socialstyrelsen skall redovisa åtgärder och kostnader samt effekter av Socialstyrelsens insatser för den katastrofmedicinska beredskapen.

Socialstyrelsen skall redovisa hur den tekniska funktionssäkerheten genomförts samt lämna en bedömning av läget i förhållandet till det totalt bedömda behovet.

Socialstyrelsen skall redovisa genomförd verksamhet inom socialtjänsten samt redovisa en bedömning av åtgärdernas effekt.

Socialstyrelsen skall redovisa genomförd verksamhet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt i övrigt sin medverkan inom den internationella katastrofmedicinska beredskapen.

Socialstyrelsen skall senast den 15 augusti 2005 lämna en kortfattad redogörelse för hur de medel som för 2004 har anvisats till landsting (motsvarande) för utbildning och övning av hälso- och sjukvårdens personal i katastrofer och i krig har använts och vilka resultat som har uppnåtts.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier mm

Mål

Målet är att förhindra eller begränsa spridning av allvarlig smitta och särskilt farliga ämnen, samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådana ämnen.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Socialstyrelsen skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor. Därutöver skall andra faktorer som är gränssättande för förmågan redovisas.Verksamhetsgren Åtgärder inom So Skydd, undsättning och vård

Mål

Målet är att samhällets grundläggande behov inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndigheternas sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Socialstyrelsen skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor. Därutöver skall andra faktorer som är gränssättande för förmågan redovisas.

Om vidtagna åtgärder inom verksamhetsområdet Det civila försvaret har betydelse för verksamhetsområdet Svåra påfrestningar behöver Socialstyrelsen endast återrapportera under det senare verksamhetsområdet. Detta gäller såväl verksamhet som resursanvändning. Verksamhet som primärt berör höjd beredskap redovisas under verksamhetsområde Det civila försvaret.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Socialstyrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur myndigheten i sitt arbete bidragit till den nationella storstadspolitikens andra huvudmål "att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare". Arbetet inom områdena folkhälsa och ekonomiskt bistånd bör särskilt beaktas.

2. Socialstyrelsen skall redovisa hur arbetet med att integrera ett barnperspektiv i samtliga verksamhetsområden som rör barn och unga fortgår.

3. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom de politikområden där Socialstyrelsen verkar.

Mål
Socialstyrelsen skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som Socialstyrelsen redovisat (S2002/5335/ST) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redogöra för de insatser som genomförts under 2004. Socialstyrelsen skall även analysera och kommentera måluppfyllelse av de mål man satt upp för år 2004.

4.

Mål
Socialstyrelsen skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens tillsyn, normering, kunskaps- och statistikproduktion.

5. Sedan 2003 disponerar Socialstyrelsen medel för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt för andra insatser som är särskilt inriktade på att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. Socialstyrelsen skall senast den 1 mars 2004, 2005 respektive 2006 redovisa hur medlen har använts.

6. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

7. Socialstyrelsen skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.
1.3Organisationsstyrning

1. Socialstyrelsen skall analysera hur myndigheten vidareutvecklat sitt arbete enligt förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken.

2. Socialstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

3. Socialstyrelsen skall redovisa hur många av myndighetens uppdrag som under 2004 avrapporterats i tid, i hur många fall förlängd tid begärts och hur många uppdrag som rapporterats efter utsatt tid. Detta omfattar såväl uppdrag som givits i regleringsbrev som separata regeringsbeslut. Uppdrag där Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter omfattas också.
1.4Uppdrag

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 29 februari 2004.

2. Socialstyrelsen skall i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utreda om processen för godkännande av vårdinrättningar för viss rättspsykiatrisk vård, som utgår från 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, bör förändras utifrån syftet att dels förenkla förfarandet, dels säkerställa kvaliteten i bedömningar och beslutsfattande. Socialstyrelsen skall härvid följa den pågående beredningen av Psykansvarskommitténs förslag (SOU 2002:3). Om författningsändringar föreslås skall fullständiga förslag lämnas. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 juni 2004.

3. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsverket undersöka om generisk substitution har medfört några patientsäkerhetsproblem. Bedömer Socialstyrelsen att generisk substitution medfört patientsäkerhetsproblem skall förslag till åtgärder för att minska dessa lämnas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2004.

4. Socialstyrelsen skall göra en bedömning av tandvårdens behov av tandsköterskor. Bedömningen skall avse både den aktuella situationen och den framtida utvecklingen och regionala skillnader skall beaktas. Tandsköterskornas roll i den framtida tandvården samt de krav som kommer att ställas på deras kompetens skall belysas. Socialstyrelsen skall redovisa en bedömning av utbildningsbehovet och vilken kompetensnivå som en framtida tandsköterskeutbildning bör ge utbildning för. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2004.

5. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera läkemedelsanvändningen inom äldreområdet. Bedömer Socialstyrelsen att det finns brister i denna skall förslag till åtgärder för att avhjälpa bristerna lämnas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

6. Socialstyrelsen skall granska att vårdgivarens behandlingsförslag enligt 17 § tredje stycket förordningen om tandvårdstaxa står i överensstämmelse med tandläkares skyldigheter enligt 2 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Granskningen skall samordnas med Riksförsäkringsverkets erfarenheter från tillsyn över försäkringskassans handläggning av högkostnadsskydd avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Socialstyrelsens iakttagelser i samband med granskningen skall redovisas i en delrapport senast den 31 oktober 2004 och i en slutrapport senast den 31 maj 2005.

7. Socialstyrelsen skall kartlägga förekomsten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården och förekomsten av strukturerade preventiva program i hälso- och sjukvården för att tidigt motverka etablerade riskmarkörer för sjukdom. Kartläggningen skall även omfatta initiativ som tagits för att implementera sådana insatser och program inom hälso- och sjukvården. Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 31 maj 2005.

8. Socialstyrelsen har i sin rapport om händelserna i Åkeshov och Gamla stan till regeringen i oktober 2003 aviserat sin avsikt att under 2004 genomföra tillsyn av hur riskbedömningar hanteras inom den psykiatriska verksamheten.

Socialstyrelsen skall dessutom samverka med SBU i deras uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt som sedan tillsammans med erfarenheter från tillsynen skall användas som en vägledning för den praktiska hanteringen vid riskbedömningar. Därutöver skall, i samarbete med den nationella psykiatrisamordnaren och andra berörda aktörer, riskbedömning och omhändertagande av patienter som är farliga för andras personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa behandlas.

Socialstyrelsen skall också följa utvecklingen när det gäller den anmälningsskyldighet som åligger läkare enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67). För det fall det visar sig att anmälningsskyldigheten inte fullgörs på ett tillfredställande sätt skall myndigheten lämna förslag på lämpliga åtgärder som säkerställer att syftet med bestämmelsen uppnås. Vidare skall Socialstyrelsen verka för kvalitetsutveckling inom dessa områden i den praktiska verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

9. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2006 bedöma effekterna av de av vårdgivarna vidtagna åtgärderna för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för bedömningen av hälso- och sjukvårdens behov av läkare och sjuksköterskor, årligen senast den 31 januari rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör beträffande den framtida utvecklingen.

2. Socialstyrelsen skall ta fram underlag för bedömningen av tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister för att årligen, fr.o.m. 2004, senast den 31 januari rapportera de bedömningar man gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas den bedömning man gör av den framtida utvecklingen.

3. Regeringsbeslut nr 1 den 17 juli 2003
Socialstyrelsen skall tillsammans med Högskoleverket se över system för bedömning och godkännande av personer med viss högskoleutbildning från länder utanför EU/EES-området. Uppdraget omfattar utbildningar för läraryrket, hälso- och sjukvård, tandvård och detaljhandel med läkemedel och som leder till reglerade yrken. I uppdraget ingår också att se över språkutbildningen för berörda yrkesgrupper med avseende på dess utformning, lokalisering och dimensionering. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2004.

4. Regeringsbeslut nr 3 den 2 oktober 2003
Uppföljning av psykiatrisk vård åt vuxna asylsökande. Socialstyrelsen har redovisat resultatet av studien i en rapport till Regeringskansliet i december 2003. Ekonomisk redovisning skall lämnas senast den 1 februari 2004.

5. Socialstyrelsen skall, i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, förstärka sitt stöd till huvudmännen och svara för samordning av arbetet med att förbättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har i juli 2001 redovisat en plan för arbetet. Socialstyrelsen skall årligen i årsredovisningen redovisa resultatet i förhållande till arbetsplanen och förklaringen till eventuella avvikelser samt hur de medel som avsatts för uppdraget använts.

6. Regeringsbeslut 3 den 13 februari 2003
Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Socialstyrelsen skall senast den 15 juni 2004 redovisa hur de utökade medlen för tillsyn vid Socialstyrelsen och länsstyrelserna har använts under 2003.

7. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2004 redovisa en samlad bedömning av hur utvecklingen i landsting och kommuner överensstämmer med intentionerna i propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) och det därtill hörande utvecklingsavtalet.

8. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsverket se över möjligheterna att minska kassationen av läkemedel och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till minskad kassation. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

9. Socialstyrelsen skall göra en översyn av sin roll beträffande tillsynen av de sakkunniga läkare och tandläkare som anlitas i försäkringsärenden. I detta sammanhang skall också tillsynen över läkares utfärdande av intyg m.m. ses över. Om myndigheten finner det påkallat skall man lämna förslag till förändringar. Socialstyrelsen skall samråda med Finansinspektionen som har regeringens uppdrag att följa upp försäkringsbolagens personskadereglering inom trafikförsäkringen. I uppdraget skall även ingå att se över om det finns behov av att göra förändringar av det tillsynsansvar som gäller för försäkringsläkarna vid försäkringskassan. Även i denna fråga skall Socialstyrelsen om det anses påkallat lämna förslag till lämpliga åtgärder. Socialstyrelsen skall i denna del samråda med Riksförsäkringsverket. Uppdraget skall redovisas senast den 31 juli 2004.

10. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera effekterna av den utvidgade förskrivningsrätten av läkemedel för sjuksköterskor och redovisa detta arbete senast den 30 september 2004.

11. Socialstyrelsen skall följa upp tillämpningen av lagen (2002:297) om biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Det är angeläget att Socialstyrelsen därvid följer utvecklingen såvitt gäller t.ex. möjligheterna att göra epidemiologiska uppföljningar av befolkningens vaccinations- och immunitetsstatus. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2005.

12. Socialstyrelsen skall följa upp hur tillgängligheten till specialistvård utanför det egna landstinget utvecklats för personer med små och ovanliga handikapp. Uppföljningen bör även omfatta i vilken utsträckning kunskapsdatabasen om små och mindre kända handikappgrupper och den skriftliga information som utges i anslutning till denna utnyttjas av personer med små och mindre kända handikapp och deras anhöriga. Uppdraget skall redovisas senast den 31 juli 2005.

13. Vid behandlingen av regeringens proposition Omskärelse av pojkar (prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258) tillkännagav riksdagen som sin mening att regeringen bör följa tillämpningen under fyra år från ikraftträdandet samt därefter återkomma till riksdagen. Socialstyrelsen skall senast den 30 september 2005 rapportera vilka effekter lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar har fått.

Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera användningen av medlen inom utgiftsområde 9 anslaget 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Socialstyrelsen skall bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som har utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2004.

2. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut, avslag trots bedömt behov vad gäller stöd och service till funktionshindrade samt ålägganden om sanktionsavgift. Uppdraget avser personer med funktionshinder i alla åldrar vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och personer under 65 år enligt socialtjänstlagen. Uppdraget, som avser 2004, skall redovisas senast den 31 augusti 2005. Redovisningen skall göras uppdelad på kön. Motsvarande uppdrag i 2003 års regleringsbrev skall redovisas senast den 31 augusti 2004.

3. Socialstyrelsen skall i samverkan med Specialpedagogiska institutet, Statens skolverk och Specialskolemyndigheten intensifiera arbetet för att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera samverkan mellan olika huvudmän när det gäller stödet till barn och ungdomar med omfattande funktionshinder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2005.

4. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna fördela medel samt fortsätta utveckla verksamheten med personliga ombud för kvinnor och män med psykiska funktionshinder. Arbetet skall ske enligt den inriktning som beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. Socialstyrelsen skall lämna en ekonomisk redovisning för år 2003 senast den 29 februari 2004. För år 2004 skall Socialstyrelsen lämna en redovisning och analys av verksamheten till regeringen senast den 31 maj 2005. Avrapporteringen skall även omfatta den ekonomiska redovisningen för år 2004.

Av redovisningen skall bl.a. framgå hur verksamheten utvecklats i olika regioner när det gäller verksamhetsform, kvalitet, ledningsgrupper, verksamhetens avgränsning i förhållande till andra uppgifter, resultat, effekter för klienterna av ombudens verksamhet och andra vunna erfarenheter. Redovisningen skall även innehålla en framtidsanalys kring verksamhetens huvudman och funktion, kvalitet, framgångsfaktorer och risker samt utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för personliga ombud. Dessutom skall redovisningen omfatta en diskussion kring den fortsatta uppföljningen.

5. Socialstyrelsen skall följa upp landstingens verksamheter för utskrivning av elektronisk kommunikation enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2001. Socialstyrelsen skall även följa upp effekterna för kvinnor, män, flickor och pojkar av de nya reglerna. Uppdraget skall redovisas senast den 20 juni 2005.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall kartlägga vuxnas tillgång till habilitering och rehabilitering. Uppdraget skall redovisas senast den 20 februari 2004.

2. Regeringsbeslut nr 9 den 11 april 2001
Stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. En delrapport har lämnats i april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

3. Regeringsbeslut nr 2 den 4 juli 2002
Uppdrag om kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. En delrapport har lämnats i oktober 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2004.

4. Socialstyrelsen skall följa tillämpningen av de nya reglerna för statsbidrag till handikapporganisationerna som trädde i kraft den 1 juli 2000 samt vid behov lämna förslag till förändringar. Uppdraget med eventuella förslag till åtgärder skall redovisas senast den 28 februari 2005.

5. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002-31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.

En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet. Denna skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.

En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

6. Regeringsbeslut 17 den 5 oktober 2000
Uppdrag rörande avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda.

Politikområde Äldrepolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Uppdraget, som avser 2004, skall redovisas senast den 31 augusti 2005. Redovisningen skall göras uppdelad på kön. Motsvarande uppdrag i 2003 års regleringsbrev skall redovisas senast den 31 augusti 2004.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 9 den 11 april 2001
Stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. En delrapport har lämnats i april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

2. Regeringsbeslut nr 2 den 4 juli 2002
Uppdrag om kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. En delrapport har lämnats i oktober 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2004.

3. Regeringsbeslut nr 2 den 16 april 2003
Uppdrag med inriktning på konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen. Uppdraget skall redovisas i två delar; senast den 27 februari 2004 respektive den 30 juni 2004.

4. Socialstyrelsen skall svara för administration av, stöd till och uppföljning av den fortsatta satsningen på uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-centrum inom äldreområdet under åren 2002-2004. Socialstyrelsen skall lämna en årlig lägesrapport till regeringen senast den 30 juni under åren 2002-2005 samt en slutlig rapport avseende hela uppdraget och dess resultat senast den 31 december 2005.

5. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002-31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.

En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet. Denna skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.

En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa hur kommunernas skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning fullföljs sedan familjerådgivningen blev ett kommunalt ansvar den 1 januari 1995 såväl vad gäller samtal som utåtriktad verksamhet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2004.

2. Socialstyrelsen skall redovisa hur bestämmelsen i 4 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) tillämpas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2005.

3. Socialstyrelsen skall, med ändring av regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002, lämna en delredovisning senast den 28 februari 2005 med anledning av sitt uppdrag att leda ett utvecklingsarbete mot hemlöshet. Uppdraget i sin helhet skall slutredovisas senast den 31 januari 2006.

4. Socialstyrelsen skall under åren 2004-2006 följa upp effekterna av lagändringarna enligt prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. och redovisa dessa senast den 31 oktober 2006.

5. Med hänvisning till vad som anges i proposition 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. skall Socialstyrelsen informera kommuner om de rättigheter som enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, gäller för de personer som vistas i landet med stöd av en ansökan eller beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) samt om kommunernas möjlighet att enligt 9 a § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ansöka om ersättning för uppkomna kostnader.

Inte slutredovisade uppdrag ur särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 9 den 11 april 2001
Stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. En delrapport har lämnats i april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

2. Regeringsbeslut nr 56 den 6 februari 2003
Medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser och bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

3. Regeringsbeslut nr 25 den 25 september 2003
Uppdrag att kartlägga i vilka situationer och i vilka ärenden en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2004.

4. Regeringsbeslut nr 9 den 11 september 2003
Uppdrag avseende utveckling av arbetet med barn i utsatta situationer. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2004.

5. Regeringsbeslut nr 10 den 11 september 2003
Uppdrag avseende en strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2004.

6. Regeringsbeslut nr 50 den 28 juni 2001
Uppdrag till Socialstyrelsen att bedriva ett utvecklingsarbete till stöd för socialtjänsten i dess arbete med brottsoffer. Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen för 2004.

Politikområde Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redogöra för insatser som vidtas och som avses att vidtagas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Vidare skall redogöras för hur insatserna avses att följas upp samt val av indikatorer för uppsatta mål. Val av indikatorer skall ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisning skall ske till Socialdepartementet tillika Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2004.

Inte slutredovisade uppdrag ur särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 10 den 8 november 2001
Uppdrag att stimulera frivilligorganisationernas verksamhet på alkoholområdet. Fördelning av medel för att förebygga alkoholskador under perioden 2002-2004. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2005.

2. Regeringsbeslut nr 13 den 27 juni 2002
Direktiv till Socialstyrelsen för fördelning av medel för narkotikaprevention. Redovisning av hur medlen har använts skall inkomma till regeringen senast den 31 maj 2005.

3. Regeringsbeslut nr 65 den 13 juni 2002
Uppdrag angående handlingsplan för postcertifiering av polio. Regeringen skall hållas fortlöpande informerad om genomförandet.

Politikområde Totalförsvar

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2004 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.

2. Socialstyrelsen skall tillsammans med länsstyrelserna redovisa hur beredskapen för extraordinära händelser är organiserad inom socialtjänsten och hur den s.k. POSOM-verksamheten utvecklats. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.

3. Socialstyrelsen skall upprätthålla en beredskap i form av en central fältepidemiologisk grupp (CFG) för att kunna bistå myndigheter och organisationer i frågor som rör utredning och utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar. Vid nationella händelser skall gruppen vara tillgänglig för att kunna ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Gruppen bör också vara tillgänglig för bistånd vid katastrofer eller allvarliga utbrott i andra länder och kunna stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser. Socialstyrelsen får endast besluta om internationella insatser under förutsättning att det finns extern finansiering av insatserna. Socialstyrelsen skall före beslut om internationella insatser samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Socialstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA).

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2003 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 29 februari 2004.

2. Socialstyrelsen skall mot bakgrund av vad som uttalats i prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting informera och utbilda sjukvårdshuvudmännen om samhällets krishanteringssystem samt erbjuda dem övnings- och metodstöd. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Krisberedskapsmyndigheten. Socialstyrelsen skall redovisa vidtagna åtgärder och vilka effekter som har uppnåtts. Uppdraget skall redovisas senast den 29 februari 2004.

3. Regeringsbeslut nr 10 den 18 juni 2003
Uppdrag till Statens räddningsverk och Socialstyrelsen om personsanering vid NBC-händelser med redovisning av arbetsläget senast den 1 mars 2004 och slutredovisning senast den 1 december 2004.

Övriga uppdrag

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2. Socialstyrelsen skall i samverkan med AMS och RFV fortsatt utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet skall utformas på ett sådant sätt att det även kan utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Systemets utformning skall redovisas senast den 15 april 2004. Systemet skall vara i drift så snart som möjligt under 2004 för att fullt ut vara infört senast den 1 januari 2005. En lägesbeskrivning för systemets införande skall lämnas senast den 9 augusti 2004.

3. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2003 skall en årsrapport lämnas senast den 30 juni 2004. Socialstyrelsens kostnader för uppdraget skall fördelas på politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik.

4. Socialstyrelsen skall utvärdera hur myndigheten har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden och kostnaderna för Socialstyrelsen skall redovisas. Om myndigheten har stött på problem vid tillämpningen skall även det redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som har varit eller som kan vara påkallade för Socialstyrelsens del redovisas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Socialstyrelsen skall följa upp och analysera det delmål som berör myndigheten (delmål 12 om långvarigt socialbidragsberoende för ungdomar). Uppdraget skall, vad avser uppföljningen för 2003, redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2004.

2. Regeringsbeslut nr 3 den 2 oktober 2003
Socialstyrelsen skall göra en genomgång av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som berör företagande i syfte att identifiera onödigt betungande regler och redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas i syfte att minska den administrativa bördan för företag. Uppdraget skall redovisas senast den 24 februari 2004.

3. Regeringsbeslut nr 37 den 18 juni 2003
Uppdrag om redovisning av kompetensförsörjning m.m. Socialstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning målen för kompetensförsörjningen under 2003 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka mål som gäller för kompetensförsörjningen under 2004 respektive 2005-2006. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2003.

4. Regeringsbeslut nr 37 den 6 juni 2002
Socialstyrelsen skall följa upp, analysera och redovisa könsskillnader inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsområden och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till ökad jämställdhet. Uppdraget skall genomföras i samverkan med huvudmännen och berörda myndigheter och slutredovisas senast den 31 mars 2004. Socialstyrelsen skall också redovisa utvecklingen inom det aktuella området i årsrapporterna.

5. Regeringsbeslut 26 den 5 juni 2003
Uppdrag angående flickor som skadar sig själva. Delrapport med kartläggning av situationen i Sverige samt förslag till fortsatt arbete senast den 15 januari 2004. Slutredovisning senast den 31 december 2004.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen13 000 tkr
13:1 ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (Ram)13 000 tkr


Villkor
13:1 ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Ett belopp om högst 5 000 000 kronor får användas för verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som skall få del av resterande medel.13:2Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen21 061 625 tkr


Villkor
13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna utbetalas i enlighet med överenskommelsen mellan staten och landstingen om statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader åren 2002-2004. Bidraget skall fördelas mellan landstingen i enlighet med överenskommelsen mellan staten och landstingen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 6 december 2001. Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna för november och december 2003 utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 1. Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna under januari till oktober 2004 utbetalas till landstingen med en tolftedel per månad enligt bilaga 2.13:3Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen175 000 tkr
13:3 ap.2.1Producentobunden läkemedelsinformation (Ram)6 000 tkr
13:3 ap.2.2STRAMA (Ram)8 000 tkr
13:3 ap.2.3Infomedica (Ram)9 800 tkr
13:3 ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (Ram)33 400 tkr
13:3 ap.3.1Verksamhetsutveckling (Ram)12 000 tkr
13:3 ap.3.2Prioriteringar (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.3.3Väntetider i vården (Ram)5 000 tkr
13:3 ap.3.5Nysam (Ram)1 500 tkr
13:3 ap.4.1Kunskapsspridning (Ram)5 000 tkr
13:3 ap.4.2Utbildningsinsatser (Ram)2 000 tkr
13:3 ap.5IT-utveckling i hälso- och sjukvården (Ram)15 000 tkr
13:3 ap.7Nationella kvalitetsregister (Ram)20 000 tkr
13:3 ap.8Nationella informationsinsatser om organdonation (Ram)9 000 tkr
13:3 ap.9Rett Center (Ram)7 000 tkr
13:3 ap.11Vaccinationsförsörjning (Ram)750 tkr
13:3 ap.19Särskilda utvecklingsprojekt (Ram)38 550 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen9 313 tkr
13:3 ap.12.1Ersättning till smittbärare (Ram)8 801 tkr
13:3 ap.12.2Statlig ålderspensionsavgift (Ram)512 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen68 223 tkr
13:3 ap.6.1Ersättning Hjälpmedelsinstitutet (Ram)45 705 tkr
13:3 ap.6.2Metod o kunskapsutveckling (Ram)5 500 tkr
13:3 ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (Ram)424 tkr
13:3 ap.14Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen (Ram)4 894 tkr
13:3 ap.17Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (Ram)3 200 tkr
13:3 ap.18Bidrag till Vidarkliniken (Ram)3 000 tkr
13:3 ap.20Särskilda medel för utvecklingsarbete (Ram)5 500 tkr

Disponeras av regeringen3 000 tkr
13:3 ap.23Komplementärmedicin (Ram)3 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet19 500 tkr
13:3 ap.15Familjemedicinskt institut (Ram)15 000 tkr
13:3 ap.21European Observatory on Health Care Systems (Ram)2 500 tkr
13:3 ap.22Informationsinsatser om demenssjukdomar (Ram)2 000 tkr


Villkor
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

Anslagsposterna 2-5, 7-9, 11, 19 och 21-22 inom detta anslag omfattas av överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2004 (den s.k. Dagmaröverenskommelsen).13:3 ap.2.1 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.13:3 ap.2.2 STRAMA

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Smittskyddsinstitutet.13:3 ap.2.3 Infomedica

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.1 Verksamhetsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.2 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.13:3 ap.3.3 Väntetider i vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.3.5 Nysam

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i enlighet med överenskommelse mellan Landstingsförbundet och SBU om medlens användning.13:3 ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till SBU.13:3 ap.5 IT-utveckling i hälso- och sjukvården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Carelink AB.13:3 ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.13:3 ap.6.2 Metod o kunskapsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.13:3 ap.7 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.13:3 ap.8 Nationella informationsinsatser om organdonation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.9 Rett Center

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Jämtlands läns landsting.13:3 ap.11 Vaccinationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.13:3 ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) vid behandling av samhällsfarlig sjukdom.

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

 • Riksförsäkringsverket, och i enlighet med föreskrifter från Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter.

Socialstyrelsen skall kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.13:3 ap.12.2 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.13:3 ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten skall också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.13:3 ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas i enlighet med beslut av regeringen.13:3 ap.15 Familjemedicinskt institut

Regeringskansliet disponerar 14 800 000 kronor för utbetalning till Familjemedicinska institutet i Sverige. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

Regeringskansliet disponerar 200 000 kronor för den löpande utvärdering av det familjemedicinska institutet som skall utföras av Statskontoret. Statskontoret kan rekvirera högst 200 000 kronor av Regeringskansliet för extra kostnader som uppdraget medfört.13:3 ap.17 Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa efter rekvisition.13:3 ap.18 Bidrag till Vidarkliniken

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Vidarkliniken efter rekvisition.13:3 ap.19 Särskilda utvecklingsprojekt

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Landstingsförbundet.13:3 ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Utav medlen skall 4 575 000 kronor användas för Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. För 2004 utbetalas 1 920 000 kronor till Landstingsförbundet efter rekvisition. Utöver detta skall 925 000 kronor användas för Socialstyrelsens projekt Hur mår Sverige? (statistikpresentationsprogram på Internet).13:3 ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och skall användas för att stödja och främja evidensbaserade beslut och policyskapande inom hälso- och sjukvårdsområdet genom studier och analyser av hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, inom ramen för verksamheten vid The European Observatory on Health Care Systems. Den närmare användningen av medlen kommer att regleras i ett avtal med observatoriet.13:3 ap.22 Informationsinsatser om demenssjukdomar

Medlen disponeras av Regeringskansliet och skall användas till informationsinsatser om demenssjukdomar.13:3 ap.23 Komplementärmedicin

Medlen disponeras av regeringen för inrättande av ett nationellt register över alternativ- och komplementärmedicinska utövare.13:6Socialstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen437 685 tkr
13:6 ap.1Förvaltningsmedel (Ram)437 685 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen42 000 tkr
13:6 ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (Ram)42 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen3 000 tkr
13:6 ap.3Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården (Ram)3 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen1 200 tkr
13:6 ap.4Miljömålsfrågor (Ram)1 200 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen4 000 tkr
13:6 ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (Ram)4 000 tkr


Villkor
13:6 ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet skall Socialstyrelsen under 2004 utbetala 12 680 000 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2004 skall totalt 16 625 000 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

I enlighet med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) har 14 000 000 kronor per år avsatts 2002-2004 för nationellt uppföljnings- och utvecklingsarbete. Av dessa skall 7 000 000 kronor per år utbetalas till Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, fördelat lika mellan förbunden, att användas för utvecklingsarbete med inriktning att stödja landsting och kommuner att genomföra insatser. Medlen skall utbetalas utan särskild rekvisition senast den 31 maj 2004.13:6 ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten

Medlen skall användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.13:6 ap.3 Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården

Medlen skall användas för att Socialstyrelsen, i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, skall förstärka sitt stöd till huvudmännen och svara för samordningen av arbetet med att förbättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården.13:6 ap.4 Miljömålsfrågor

Medlen skall användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (prop. 2000/01:130).13:6 ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen skall användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning samt anvisningar för uppföljning och redovisning av resultat specificeras i regeringsuppdraget Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter (regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003).14:7Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen39 990 tkr
14:7 ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (Ram)39 990 tkr
14:7 ap.5Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet (Ram)0 tkr


Villkor
14:7 ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.14:7 ap.5 Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet från 2003 för fördelning till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras arbete med förebyggande och stödjande verksamhet inom alkohol- och narkotikaområdet. En mindre del av anslaget kan användas till uppföljning. Anslagsposten tilldelas inte nya medel.16:1Personligt ombud (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen40 000 tkr
16:1 ap.1Personligt ombud (Ram)40 000 tkr

Disponeras av regeringen50 000 tkr
16:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)50 000 tkr

16:2Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen275 000 tkr
16:2 ap.1Rådgivning och annat stöd (Ram)200 000 tkr
16:2 ap.2Tolktjänst (Ram)75 000 tkr


Villkor
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet

Anslaget var tidigare ett reservationsanslag. Outnyttjade medel förs från reservationsanslaget, som upphör på statsbudgeten, till det nya ramanslaget.16:2 ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr.1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.16:2 ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Bidraget till Örebro läns landsting vad avser tolktjänsten utgår dock med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt (prop. 1994/95:100 bil. 6, bet. 1994/95:SoU15, rskr. 1994/95:294). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.16:4Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Obetecknat anslag)
Disponeras av Socialstyrelsen78 394 tkr
16:4 ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Obetecknat)78 394 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
16:4 ap.2Till regeringens disposition (Obetecknat)0 tkr


Villkor
16:4 ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för 2004 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i mitten av varje kvartal. Medlen till Synskadades riksförbund för visst internationellt åtagande utbetalas dock i början av första kvartalet.

Ansökan och rekvisition av medlen görs till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skall efter rekvisition i mån av behov utbetala medel för nedan angivna verksamheter:

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 9 290 000 kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 22 400 000

kronor för anskaffning av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 10 034 000 kronor för viss övrig verksamhet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9 samt med 200 000 kronor för visst internationellt åtagande.

4. Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 200 000 kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för utveckling av Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 500 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning.

5. Sveriges dövas riksförbund (SDR) med högst 2 820 000 kronor för dess teckenspråksavdelning enligt riktlinjer i prop.1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 6 935 000 kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2004.

7. Naturhistoriska riksmuseet med högst 675 000 kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet.

8. Föreningen rekryteringsgruppen med högst 2 410 000 kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver.

9. Neurologiskt handikappades riksförbunds Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg, med högst 1 130 000 kronor för visning och rådgivning i användningen av hjälpmedel samt till viss utvecklingsverksamhet.

10. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper med högst 2 800 000 kronor avseende verksamheten vid Ågrenska hälsocentret för barn.

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst 13 000 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.16:4 ap.2 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen för viss verksamhet för personer med funktionshinder.16:5Bidrag till handikapporganisationer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Socialstyrelsen161 748 tkr


Villkor
16:5 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen skall ske kvartalsvis i förskott.

Av de totala medlen skall 4 500 000 kronor användas för att begränsa de negativa effekter som uppkommit för ett fåtal handikapporganisationer på grund av de nya reglerna för bidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen skall ske som ett engångsbelopp.16:6Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen22 794 tkr


Villkor
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.17:1Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen26 446 tkr
17:1 ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (Ram)20 000 tkr
17:1 ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (Ram)4 946 tkr
17:1 ap.6Stöd till anhörigorganisationer (Ram)1 500 tkr

Disponeras av regeringen3 500 tkr
17:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)3 500 tkr


Villkor
17:1 ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för år 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget enligt regeringsbeslut nr 11 den 22 november 2001, får utgå under 2004 med högst 550 000 kronor.17:1 ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsposten kommer efter regeringens beslut att användas för att finansiera fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet. Anslagssparande från 2003 kan användas för andra insatser på äldreområdet.17:1 ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.17:1 ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen skall användas för stöd till verksamhet som bedrivs av anhörigorganisationer inom äldreområdet. Utbetalning skall ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.18:1Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen32 878 tkr
18:1 ap.3Bidrag till org. på det sociala området (Obetecknat)23 287 tkr
18:1 ap.4Motverka våld mot kvinnor (Ram)9 591 tkr

Disponeras av regeringen39 500 tkr
18:1 ap.1Utvecklingsmedel (Ram)30 000 tkr
18:1 ap.5Till regeringens disposition (Ram)7 500 tkr
18:1 ap.6Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken (Ram)2 000 tkr
18:1 ap.8Särskilda insatser för att moverka våld mot kvinnor (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
18:1 ap.7Projektet unga flickors självbild (Ram)0 tkr


Villkor
18:1 ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av ungdoms- och missbrukarvård samt för en fortsatt satsning på kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.18:1 ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer på det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Medlen skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer och invandrarorganisationer m.fl. som stöder misshandlade kvinnor, till lokalt utvecklingsarbete för att motverka våld mot kvinnor samt för kvinnojourernas verksamhet. Medel bör även utgå till stödorganisationer för män. Möjlighet bör ges för insatser i syfte att stödja barn till misshandlade kvinnor. Stöd till kvinno- och mansjourernas lokala arbete bör prioriteras. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna skall redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan också ge stöd till lokala kvinno- och mansjourer som inte tillhör någon riksorganisation.

Anslagsposten avser även stöd till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer.18:1 ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för insatser för att motverka våld mot kvinnor. Av de totala medlen avser 9 200 000 kronor verksamheten vid Rikskvinnocentrum för att sprida kunskap och utveckla metoder när det gäller att motverka våld mot kvinnor. Utbetalning till Rikskvinnocentrum sker i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.18:1 ap.5 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen för insatser för att förverkliga barns rättigheter i Sverige enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Insatserna rör kunskapsinhämtning, uppföljning och utvärdering, erfarenhetsutbyte och idéspridning samt åtgärder för att stärka barns och ungas inflytande och delaktighet. Vidare bör påbörjade insatser när det gäller utveckling av basstatistik om barn och unga och Sveriges andel av kostnaderna för Östersjösamarbetet avseende utsatta barn fortsätta. Från anslaget bör även andra aktiviteter som syftar till att driva på utvecklingen och genomförandet av barnkonventionen bekostas.18:1 ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.18:1 ap.7 Projektet unga flickors självbild

Till posten förs 4 000 000 kronor av anslagssparandet från 2003, dåvarande anslagsposten 5.1. Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) i enlighet med regeringsbeslut nr 22 den 20 november 2003 Projekt om unga flickors självbild. Anslagsposten tilldelas inte nya medel.18:1 ap.8 Särskilda insatser för att moverka våld mot kvinnor

Till anslagsposten förs 250 000 kronor av anslagssparandet på anslagsposten 4 Motverka våld mot kvinnor. Medlen skall användas i enlighet med regeringsbeslut nummer 7 den 24 april 2003 Bidrag till ett informationsprojekt om våld mot personer med funktionshinder.18:3Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen10 000 tkr


Villkor
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Socialstyrelsen disponerar 10 000 000 kronor i medel för utvecklingsinsatser för att långsiktigt komma tillrätta med hemlösheten. Medlen fördelas i enlighet med regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002 om uppdrag till Socialstyrelsen att leda ett utvecklingsarbete mot hemlöshet.

Anslaget var tidigare ett reservationsanslag. Outnyttjade medel förs från reservationsanslaget, som upphör på statsbudgeten, till det nya ramanslaget.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen4 000 tkr
19:1 ap.9Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (Ram)4 000 tkr


Villkor
19:1 ap.9 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt för andra insatser som är särskilt inriktade på att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls.

Anslagsposten uppgick 2003 till 6 000 000 kronor. Anslagssparandet från 2003 förs till 2004 för att användas för samma ändamål.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:5Bidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen1 100 000 tkr


Villkor
48:5 Bidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Anslaget utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringens beslut den 11 oktober 2001 angående överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om åtgärder för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Enligt överenskommelsen skall fördelningen mellan landstingen ske utifrån antal invånare i varje landsting. Efter avstämning i november 2003 fattade regeringen beslut om medelsfördelningen för 2004. Fördelningen mellan landstingen (motsvarande) framgår av bilaga 3. Utbetalningarna under 2004 sker månadsvis i efterskott med en tolftedel av respektive landstings andel av resurstillskottet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1 Tandvårdsförmåner m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:1 ap.4650-0

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:21 945 000-0

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:3 ap.2.10-0
13:3 ap.2.20-0
13:3 ap.2.30-0
13:3 ap.2.40-0
13:3 ap.3.10-0
13:3 ap.3.20Allt0
13:3 ap.3.30-0
13:3 ap.3.50-0
13:3 ap.4.10-0
13:3 ap.4.20-0
13:3 ap.50-0
13:3 ap.70-0
13:3 ap.80-0
13:3 ap.90-0
13:3 ap.110-0
13:3 ap.190-0
13:3 ap.12.10Allt0
13:3 ap.12.20-0
13:3 ap.6.10-0
13:3 ap.6.20-0
13:3 ap.130Allt0
13:3 ap.140Allt0
13:3 ap.170-0
13:3 ap.180-0
13:3 ap.200-0
13:3 ap.230-0
13:3 ap.150-0
13:3 ap.210-0
13:3 ap.220-0

13:6 Socialstyrelsen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:6 ap.113 131-0
13:6 ap.20Allt0
13:6 ap.30Allt0
13:6 ap.40Allt0
13:6 ap.50Allt0

14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:7 ap.11 200-0
14:7 ap.50Allt0

16:1 Personligt ombud

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:1 ap.11 350Allt0
16:1 ap.21 350Allt0

16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:2 ap.10-0
16:2 ap.20-0

16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:4 ap.10Inget0
16:4 ap.20Inget0

16:5 Bidrag till handikapporganisationer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:50Inget0

16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:6342-0

17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
17:1 ap.1500Allt0
17:1 ap.30-0
17:1 ap.653-0
17:1 ap.2345Allt0

18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:1 ap.31 164Inget0
18:1 ap.4483Allt0
18:1 ap.1900-0
18:1 ap.5229Allt0
18:1 ap.660Allt0
18:1 ap.80Allt0
18:1 ap.70Allt0

18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:30-0

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:1 ap.90Allt0

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:5 Bidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:555 000-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
13:3 ap.113:3 ap.19100 %
13:3 ap.3.413:3 ap.3.5100 %
13:3 ap.1013:3 ap.19100 %
13:3 ap.1613:3 ap.14100 %
16:116:1 ap.1100 %
16:2 ap.316:2 ap.1100 %
16:2 ap.416:2 ap.1100 %
17:1 ap.417:1 ap.1100 %
17:1 ap.517:1 ap.1100 %
18:1 ap.218:1 ap.4100 %
18:1 ap.4.118:1 ap.8250 tkr
18:1 ap.4.218:1 ap.4100 %
18:1 ap.5.118:1 ap.74 000 tkr
18:1 ap.5.218:1 ap.4100 %
18:1 ap.5.318:1 ap.5100 %
18:1 ap.5.418:1 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
13:3 ap.1Ram
13:3 ap.3.4Ram
13:3 ap.10Ram
13:3 ap.16Ram
16:2 ap.3Reservation
16:2 ap.4Reservation
17:1 ap.4Ram
17:1 ap.5Ram
18:1 ap.2Ram
18:1 ap.8Ram
18:1 ap.20Ram
18:1 ap.21Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:6 ap.24 0001 0003 000
17:1 ap.210 00010 0000
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)39 831
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. 2004 skall undantas från lånefinansiering av beredskapsinvesteringar.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 9 a Datum: 2003-12-18
Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 487 885 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.1, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.2, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.3, anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.4 och anslaget Socialstyrelsen 13:6 ap.5.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion0070070000
Försäljning2204 5004 500022
Summa2205 2005 200022
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragsverksamhet
Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader.
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.255274706 6006 6000747
Belopp angivna i tkr


2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras150 250 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ylva Johansson
Martin Talvik
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Riksförsäkringsverket
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet