Finansdepartementet
Regeringsbeslut56

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2004/6413


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 93:1

Riksdagen har beslutat om avgiften till Europeiska gemenskapen för Budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 27, bet. 2004/05:FiU5, rskr. 2004/05:142).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet19 966 000 tkr
93:1 ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (Ram)19 966 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk99 000 tkr
93:1 ap.2Sockeravgifter (Ram)99 000 tkr

Disponeras av Tullverket2 910 000 tkr
93:1 ap.3Tullavgift (Ram)2 799 000 tkr
93:1 ap.4Särskilda jordbrukstullar (Ram)111 000 tkr

Disponeras av Skatteverket3 827 000 tkr
93:1 ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)3 444 000 tkr
93:1 ap.8Storbritanniens budgetreduktion (Ram)383 000 tkr


Villkor
93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.93:1 ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.93:1 ap.3 Tullavgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende tullar.93:1 ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.93:1 ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.93:1 ap.8 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
93:1 ap.11 996 60010 %0
93:1 ap.29 90010 %0
93:1 ap.3280 00010 %0
93:1 ap.411 00010 %0
93:1 ap.7344 40010 %0
93:1 ap.838 30010 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
93:1 ap.5Ram
93:1 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Sara Colliander
Likalydande till

Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket

Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksdepartementet
Finansdepartementet, Förvaltningspolitiska avdelningen
Finansdepartementet,RoB
Finansdepartementet,S7