Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 9

2004-12-16Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALAN2004/9312/A
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikVerksamhetstillsyn, kontroll och uppföljningUtvärdering och forskning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras


Öka kunskapen om de samlade effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna


Verksamhetsgren Utvärdering och forskning

Målet är att öka kunskapen

Målet innebär att IFAU skall öka kunskaperna om de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser för såväl den enskilde individen som samhället, genom att bedriva och initiera vetenskapliga utvärderingar. Målet innefattar också att IFAU skall öka kunskaperna om arbetsmarknadens funktionssätt genom att initiera och bedriva forskning inom fältet. IFAU skall även öka kunskaperna om arbetsmarknadseffekterna av åtgärder inom utbildningsväsendet, genom att främja, stödja och bedriva vetenskapliga utvärderingar inom fältet. Utvärderingarna skall belysa ålders- och etnicitetsaspekter, samt effekter för kvinnor och män.


Återrapportering för målet att öka kunskapen

Antalet egna och externa pågående projekt samt deras innehåll. Även antalet avslutade projekt samt deras huvudresultat redovisas i samband med årsredovisningen.


Målet är att sprida kunskapen

Målet är att IFAU skall sprida sina forskningsresultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands.


Återrapportering för målet att sprida kunskapen

Antalet distribuerade forskningsrapporter. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Antalet konferenser, workshops, seminarier och kurser i institutets regi. Antalet presentationer från institutet vid konferenser, workshops och seminarier i andras regi. Antalet gästforskare vid institutet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Målet är en god personalförsörjning

IFAU skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.


Återrapportering för målet om god personalförsörjning

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Redovisa utgiftsprognoser

IFAU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 - 2008 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005.


Utvärdering av friåret

IFAU har i tidigare års regleringsbrev givits ett flerårigt uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med friår. Detta uppdrag skall avrapporteras senast den 1 juli 2005.


Undersöka bestämningsfaktorer för sökbeteende

IFAU skall undersöka bestämningsfaktorer för arbetssökandes sökbeteende och deras betydelse för att hitta arbete. En första redovisning skall lämnas senast den 12 augusti 2005. Undersökningen skall slutredovisas senast den 11 augusti 2006.


Utvärdering av ungdomsinsatserna

IFAU skall följa upp och utvärdera effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdomar. I ett första skede skall en implementeringsstudie genomföras. Denna skall innefatta en beskrivning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdomar och dess tillämpning i praktiken med avseende på exempelvis arbetslöshetstider, anvisningstider samt övergången till osubventionerat arbete eller studier för de personer som anvisats. Kartläggningen skall belysa eventuella skillnader mellan unga kvinnor och män, skillnader avseende etnicitet samt regionala skillnader. I ett andra skede skall IFAU genomföra en utvärdering som skall belysa vilka effekter insatserna haft. Arbetsmarknadsstyrelsen skall tillhandahålla de uppgifter som krävs för uppdragets fullgörande samt bistå med nödvändig statistik. En första redovisning skall lämnas senast den 1 mars 2005. En andra redovisning skall lämnas till Regeringkansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2005. En slutredovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2006.


Utvärdering av integrationen på arbetsmarknaden

IFAU skall följa upp arbetsförmedlingens insatser för att främja integrationen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden.Uppföljningen skall innehålla en kartläggning av de insatser som erbjudits invandrade män och kvinnor med olika bakgrund, t.ex. vad gäller orsak till invandringen, vistelsetid i Sverige, födelseland och utbildning och kunna jämföras med insatser för andra arbetslösa. Utifrån denna skall IFAU, efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet), genomföra utvärderingar.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:7Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering21 530 tkr
22:7 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (Ram)16 209 tkr
22:7 ap.2Finansieringsbidrag (Ram)2 659 tkr
22:7 ap.4Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (Ram)2 662 tkr

Disponeras av regeringen130 tkr
22:7 ap.3Till regeringens disposition (Ram)130 tkr


Villkor
22:7 ap.4 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:7 ap.10Allt0
22:7 ap.20Allt0
22:7 ap.40Allt0
22:7 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:7 ap.122:7 ap.3100 %
22:7 ap.222:7 ap.3100 %
22:7 ap.422:7 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:7 ap.23 5002 69302007
22:7 ap.43 5002 69202007
22:7 ap.37 0005 38502007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Inget regeringsbeslut tas om bemyndiganderamens fördelning mellan anslagsposterna 2 och 4. Tabellen är indikativ.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Till IFAU:s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ap. 1, ap. 2 och ap. 4
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 9 Datum: 2004-12-16
Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 21 530 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 22:7 ap.1, 22:7 ap.2 och 22:7 ap.4.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering och forskning på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Verksamhet

Över- / underskott tom 2003

Över- / underskott 2004

Intäkter 2005

Kostnader 2005

Över- / underskott 2005

Ack över- / underskott, utgående 2005

Uppdragsfinansierad verksamhet

Utvärdering av reformen om maxtaxa

200

328

500

28

28

Summa

200

328

500

28

28Belopp angivna i tkrVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering och forskning på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Maria Götherström
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsstyrelsen