Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 27

2004-12-22Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLMN2004/9386/ITFoU
N2004/8583/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om för budgetåret 2005. Riksdagen anvisade för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1 , rskr. 2003/04:75) medel på ramanslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:7IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0 tkr
37:7 ap.18.1Verket för näringslivsutveckling (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.2Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.3Gotlands kommun, administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.4Skåne läns landsting, administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.5Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.6Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.7Gotlands kommun IT-infrastruktur (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.8Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (Ram)0 tkr
37:7 ap.18.9Västra Götalands läns landsting IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Post- och telestyrelsen0 tkr
37:7 ap.21Post- och telestyrelsen (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0 tkr
37:7 ap.1.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.1.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0 tkr
37:7 ap.2.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.2.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0 tkr
37:7 ap.3.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.3.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0 tkr
37:7 ap.4.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.4.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0 tkr
37:7 ap.5.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.5.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0 tkr
37:7 ap.6.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.6.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0 tkr
37:7 ap.7.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.7.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0 tkr
37:7 ap.8.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.8.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0 tkr
37:7 ap.9.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.9.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0 tkr
37:7 ap.10.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.10.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0 tkr
37:7 ap.11.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.11.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0 tkr
37:7 ap.12.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.12.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0 tkr
37:7 ap.13.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.13.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0 tkr
37:7 ap.14.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.14.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0 tkr
37:7 ap.15.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.15.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0 tkr
37:7 ap.16.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.16.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0 tkr
37:7 ap.17.1Administrativa kostnader (Ram)0 tkr
37:7 ap.17.2IT-infrastruktur (Ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket0 tkr
37:7 ap.20Skatteverket (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
37:7 ap.19Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
37:7 ap.22Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposterna 1-17, delposterna 1 och anslagsposten 18, delposterna 2-5

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1-17, delposterna 2 och anslagsposten 18, delposterna 6-9

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m., samt

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposten 18, delposten 1

Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2-9

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive regionalt självstyrelseorgans eller samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.

Anslagsposten 20

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2001:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

Anslagsposten 21

Medlen får användas till kostnader för verksamhet som bedrivs för att bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS avseende anslagsposterna 1-18 per delpost skall ske senast tre veckor efter beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen har fattats.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:7 ap.18.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.3 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.4 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.5 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.6 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.7 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.8 (2004)0Allt0
37:7 ap.18.9 (2004)0Allt0
37:7 ap.21 (2004)0Allt0
37:7 ap.1.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.1.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.2.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.2.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.3.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.3.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.4.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.4.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.5.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.5.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.6.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.6.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.7.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.7.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.8.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.8.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.9.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.9.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.10.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.10.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.11.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.11.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.12.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.12.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.13.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.13.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.14.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.14.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.15.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.15.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.16.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.16.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.17.1 (2004)0Allt0
37:7 ap.17.2 (2004)0Allt0
37:7 ap.20 (2004)0Allt0
37:7 ap.19 (2004)0Allt0
37:7 ap.22 (2004)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
37:7 ap.1.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.1.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.2.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.2.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.3.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.3.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.4.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.4.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.5.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.5.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.6.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.6.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.7.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.7.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.8.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.8.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.9.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.9.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.10.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.10.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.11.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.11.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.12.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.12.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.13.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.13.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.14.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.14.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.15.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.15.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.16.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.16.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.17.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.17.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.1 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.2 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.3 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.4 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.5 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.6 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.7 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.8 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.18.9 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.20 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
37:7 ap.21 (2004)37:7 ap.22 (2004)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Nicklas Liss-Larsson
Likalydande till

Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/SKA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Trafikutskottet
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting