Miljödepartementet
Regeringsbeslut22

2004-12-22Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 SUNDBYBERGM2004/4237/A
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKunskap om alla kemikalier
Information om alla varor
Utfasning av särskilt farliga ämnen
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Tillsyn och vägledning
Kunskap och underlag för miljöarbeteSamordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riktvärden för miljökvalitet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Kunskap om alla kemikalier

Mål

Delmålet Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö) utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För 2005 innebär målet att Kemikalieinspektionen aktivt skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger förutsättningar för att delmålet skall kunna nås inom ramen för regeringens samlade politik. Inspektionen skall även aktivt medverka i det fortsatta internationella arbete som kan bli en följd av överenskommelser inom Forum för kemikaliesäkerhet, med att bristen på kunskap om egenskaper hos kemiska ämnen som hanteras på marknaden skall åtgärdas.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet inom EU och globalt fortskrider. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.Verksamhetsgren Information om alla varor

Mål

Delmålet Miljö- och hälsoinformation om varor till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Under 2005 skall Kemikalieinspektionen verka för att förutsättningar ges till en förbättrad hälso- och miljöinformation genom bl.a. att klassificerings- och märkningsreglerna utvecklas. Kemikalieinspektionen skall också verka för att vissa andra varor än kemiska produkter skall förses med hälso- och miljöinformation. Kemikalieinspektionen skall granska kvaliteten på produktinformationen.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de åtgärder den vidtar för att tillverkare och importörer av kemikalier skall förbättra produktinformationens kvalitet samt redovisa förändringar av den. Inspektionen skall också redovisa hur arbetet inom EU, OECD och FN med att utveckla regler eller på annat sätt skapa krav på hälso- och miljöinformation fortskrider, liksom hur arbetet löper med att i EU införliva de globala harmoniseringskraven. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.Verksamhetsgren Utfasning av särskilt farliga ämnen

Mål

Delmålet Utfasning av särskilt farliga ämnen till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Kemikalieinspektionen skall under 2005 verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger en hög skyddsnivå med avseende på särskilt farliga ämnen inom ramen för regeringens samlade politik. Förslaget skall omfatta ämnen som har vPvB-, PBT- och CMR-egenskaper. Inspektionen skall verka för att tillämpningen av den befintliga EG-lagstiftningen är i linje med de svenska riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen. Riktlinjerna skall också tillämpas vid den nationella prövningen av biocidprodukter. Vid nationell prövning av växtskyddsmedel skall EG-direktivets (91/414/EEG) möjligheter att fasa ut särskilt farliga ämnen utnyttjas. Inspektionen skall vidare verka för att problemen med särskilt farliga ämnen synliggörs vid riskvärderingen av verksamma ämnen (växtskyddsmedel) i EU samt verka för en sträng bedömning av dessa. Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. ge näringslivet ökade förutsättningar att tillämpa riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen.

Kemikalieinspektionen skall bidra till att Sverige kan vara drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att införa lagstiftning för särskilt farliga ämnen i EU löper. Inspektionen skall redovisa tillämpningen i den nationella prövningen av biocidprodukter och identifiera möjligheter till utfasning vid prövning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen skall också redovisa sina insatser för att näringslivet skall tillämpa riktlinjerna. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning.Verksamhetsgren Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier

Mål

Delmålet Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med berörda myndigheter använda indikatorer och nyckeltal för att följa upp riskminskningen enligt delmålet.

Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger goda förutsättningar för att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen fortlöpande skall minska. Vid prövningen av bekämpningsmedel skall alla möjligheter till riskminskning tas tillvara. Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU rörande bekämpningsmedel och den tematiska strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel överensstämmer med den svenska ambitionsnivån enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Handläggningstiden för godkännande av bekämpningsmedel skall i genomsnitt vara 18 månader eller kortare för bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända medel och 6 månader eller kortare för övriga medel.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet i EU fortskrider. Inspektionen skall också redovisa hur prövningsverksamheten av bekämpningsmedel och biotekniska organismer löper inklusive handläggningstider för dessa produktgrupper. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. Om målet för handläggningstiderna inte bedöms kunna nås skall orsakerna till detta redovisas.

Kemikalieinspektionen skall genom indikatorer och nyckeltal visa hur riskminskningen enligt delmålet uppnås.Verksamhetsgren Tillsyn och vägledning

Mål

Kemikalieinspektionen skall verka för att tillverkare, importörer och andra hanterare tar sitt ansvar för att förebygga att miljö- och hälsorisker uppkommer med kemiska produkter och varor samt biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet.

Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall 2005 uppgå till minst 300 inspektioner.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa behovet av tillsynsvägledning på lokal och regional nivå samt redovisa den tillsynsvägledning som skett under 2005. Omfattningen på myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas samt resultatet av tillsynen. Förändringar i inspektionens tillsyns- och vägledningsarbete i förhållande till föregående år samt erfarenheterna av arbetet skall redovisas. I redovisningen skall även finansiell resursåtgång anges.Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Mål

Kemikalieinspektionen skall ha ett system för samordning och uppföljning av miljökvalitetsmålet som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Kemikalieinspektionen skall inom ramen för sitt miljömålsansvar utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med tillhörande delmål.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa vilka insatser som inspektionen gjort inom ramen för huvudansvaret för Giftfri miljö. Inspektionen skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. I redovisningen skall ingå med vilka andra myndigheter Kemikalieinspektionen samordnar arbetet mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och hur samordningen genomförts.

Kemikalieinspektionen skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt ge förslag på lämpliga styrmedel.Verksamhetsgren Riktvärden för miljökvalitet

Mål

Delmålet Riktvärden för miljökvalitet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Kemikalieinspektionen skall vid behov uppdatera befintliga riktvärden.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de uppdateringar av riktvärden för miljökvalitet som gjorts under 2005.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket löpande bevaka nya kemikalier som uppfyller kriterierna för att kunna föreslås inkluderas i LRTAP-protokollet respektive Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Återrapportering

Återrapportering skall ske löpande.

Mål

Kemikalieinspektionen skall bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, uppföljning och genomförande av den globala kemikaliestrategin, internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa. I redovisningen skall ingå en uppskattning av resursåtgång.

Mål

Kemikalieinspektionen skall medverka med expertkunskaper och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt bistånd och den vidare svenska politiken för global utveckling. Särskilt prioriterat är att bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med kapacitetsutveckling i samarbetsländerna. Detta arbete skall bidra till att i dessa länder utveckla en effektiv kemikaliekontroll samt till effektivt genomförande av internationella miljökonventioner och protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa i samråd med Sida.

Mål

Kemikalieinspektionen skall, till Naturvårdsverket, i samverkan med berörda myndigheter rapportera sina insatser i arbetet med dialogprojektet Framtida handel med dagligvaror, inom ramen för 2003 års undertecknade överenskommelse mellan regeringen och privata offentliga aktörer inom dagligvarukedjan.

Mål

Kemikalieinspektionen skall i samråd med Verket för näringslivsutveckling och berörda företags organisationer ta fram en strategi för hur Inspektionen kan informera företag och andra berörda om genomförandet av EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa en sådan strategi.

Mål

Kemikalieinspektionen skall bevaka användningen av giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar samt bevaka utvecklingen och användningen av alternativ till sådana färger.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa användningen av giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar samt utvecklingen och användningen av alternativ till sådana färger.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari 2005
- den 8 mars 2005
- den 3 maj 2005
- den 2 augusti 2005
- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Kemikalieinspektionen skall verka för en långsiktig och god personalförsörning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Kemikalieinspektionen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå
- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Kemikalieinspektionen senast den 15 december 2005 rapportera om hur Inspektionens verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling. Återrapporteringskravet gäller aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten, inte biståndsfinansierade insatser.

2. Kemikalieinspektionen skall med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politik- verksamhets- och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och som planeras att göras inom Inspektionens ansvarsområde och som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva folkhälsopolitiska målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisningen skall ske till Miljödepartementet och till Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6Kemikalieinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Kemikalieinspektionen111 248 tkr
34:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (Ram)111 248 tkr

Disponeras av regeringen672 tkr
34:6 ap.2Kemikalieinspektion - Regeringens disposition (Ram)672 tkr


Villkor
34:6 ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS), WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS, OECD Pesticide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, och OECD Expanded Special Programme).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6 Kemikalieinspektionen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:6 ap.10Allt0
34:6 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
34:634:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 22 Datum: 2004-12-22
Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 111 248 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kemikalieinspektionen 34:6 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel006 0006 00000
Ej bundet till resultatområde004 0004 00000
Intäkter enl. 4 § avgiftsförorndningen001 0001 00000
Summa0011 50011 50000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier254323 848061 00061 000023 848
Bekämpningsmedel1437-3 474018 20018 2000-3 474
Dispensavgifter281100505000
Summa
20 374079 25079 250020 374
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i
- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt Rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder bl.a. inom Östersjöområdet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Johan Gråberg
Kopia till

Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Verket för näringslivsutveckling