Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-12-22Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 STOCKHOLMU2004/5173/DK
(slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys
Forskningsfrämjande insatserUniversitetsdatanät1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Vetenskapsrådets forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.


Återrappotering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, och

- behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden och hur utförda utvärderingar påverkat fördelningen av forskningsstödet.


Mål 2

Vetenskapsrådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen utvecklats i detta avseende,

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.


Mål 3

Vetenskapsrådet skall fortsätta att ge hög prioritet åt insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning samt i tillämpliga delar fördelningen av forskningsstödet från anslagsposten 5, samt

- hur de särskilt avsatta medlen för rekryteringsanställningar och individuella bidrag till framstående unga forskare utnyttjats.


Mål 4

Vetenskapsrådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd samt antal prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 40 procent,

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet och dess storlek, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning samt i tillämpliga delar fördelningen av forskningsstödet från anslagsposten 5, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.


Mål 5

Vetenskapsrådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats samt på vilket sätt Vetenskapsrådet arbetat vid fördelning av medlen.


Mål 6

Vetenskapsrådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel och hur mycket forskningsmedel som berörts.


Mål 7

Vetenskapsrådet skall genom sin fördelning av medel till dyrbar vetenskaplig utrustning skapa förutsättningar för både grundläggande och tillämpad forskning av högsta kvalitet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden, mellan nationella och internationella anläggningar samt mellan bidrag till inköp av utrustning och till utveckling av utrustning,

- hur stödet fördelat sig mellan högpresterande datorsystem och övrig dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- hur rådets verksamhet och samarbetet mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning.Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Vetenskaprådet skall föra ut information om forskning och forskningsresultat till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och forskningsetiska frågor, insatsernas omfattning och inriktning samt kostnaderna för insatserna,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser, samt

- hur Vetenskapsrådets internetbaserade informationssystem utvecklats med avseende på kostnader, tillgång på information i systemet, antal anslutna organisationer och antal besökare, samt

- hur de egna insatserna samordnats med och kompletterat insatser via andra aktörer.Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Vetenskapsrådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet i frågor som rör svensk forskning och forskningspolitik samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.


Mål 2

Vetenskapsrådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall det framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen. Vidare skall särskilt redovisas hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning inom s.k. småämnen.Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till den del av målet som avser kapacitet för datakommunikation.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, EU/FoU-rådet och Polarforskningssekretariatet.


Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål

Svenska universitet och högskolor skall genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och erbjudas tjänster inom datakommunikation som svarar mot deras efterfrågan.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen skall relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Vetenskapsrådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde. Uppgifterna skall också redovisas avseende Utbildningsvetenskapliga kommittén och i tillämpliga delar avseende den forskning som finansieras via anslagspost 5. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. Vetenskapsrådet skall redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena biologisk mångfald och ekologiskt hållbar utveckling samt inom vård- och omsorgsforskning.

3. Vetenskapsrådet skall särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén och kommentera hur uppbyggnaden av det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet fortskrider.

4. Vetenskapsrådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

5. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa utvecklingen vad gäller
det femåriga forskningsprogrammet om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen enligt regeringsbeslut den 27 april 2000, nr 11.

6. Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning hanterats samt översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning och kostnaderna för planeringen.

7. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

8. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut som statligt bidrag till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning vid anläggningen.

9. Vetenskapsrådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

10. Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna hanterats.

11. Vetenskapsrådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfällena i maj och november behöver endast prognoser för 2005 och 2006 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Vetenskapsrådet skall i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Vetenskapsrådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning sådant samarbete har skett.

2. Vetenskapsrådet skall lämna en kortfattad redovisning av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

3.Vetenskapsrådet skall i nära samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser inom samhällsvetenskaperna. En översiktlig beskrivning av vilka databaser som finansierats och hur samverkan med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap bedrivits skall redovisas.

4. Vetenskapsrådet skall svara för bevakning av försöksdjursvetenskap och för fortsatt utveckling av området.

5. Vid Vetenskapsrådet skall det finnas en anställning som professor i svenska språket som är placerad vid universitetet i Tartu, Estland.

6. Vetenskapsrådet skall ansvara för kontakterna med Unescos vetenskapliga program och främja kopplingen till svensk forskning inom dessa program. Vetenskapsrådet skall i samråd med Svenska Unescorådet bistå regeringen i förberedelserna inför Unescos 33:e generalkonferens.

7. Som underlag för sitt arbete med vetenskaplig infrastruktur skall Vetenskapsrådet kartlägga den nationella infrastrukturen inom humaniora och samhällsvetenskap samt föreslå en nationell struktur för bevarande och tillhandahållande av databaserat material från human- och samhällsvetenskaperna. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet2 522 807 tkr
26:1 ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Ram)247 912 tkr
26:1 ap.2Medicinvetenskaplig forskning (Ram)419 608 tkr
26:1 ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (Ram)792 858 tkr
26:1 ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (Ram)127 748 tkr
26:1 ap.5Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (Ram)934 681 tkr


Villkor
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

1. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av Vetenskapsrådet, berört ämnesråd eller Utbildningsvetenskapliga kommittén.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

4. Under 2005 får myndigheten använda högst 2 507 670 000 av anslaget. Återstående medel utbetalas endast efter särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

2. Anslagsposten skall finansiera utgifter för följande gästprofessurer:

- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som skall inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,

- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som skall innehas av en framstående kvinnlig forskare.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

2. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

3. Från anslagsposten skall minst 30 miljoner kronor användas för grundforskning om olika arters naturliga beteenden och livsbetingelser.

4. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som erhålls från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning om denna kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare skall medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskningsprogram i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor skall samverka.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.5 Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Vetenskapsrådet.

2. Anslagsposten skall finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3. Anslagsposten skall finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

4. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till International Agency for Research on Cancer (IARC).

5. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

6. Av anslagsposten skall 39 000 000 kronor användas för det statliga bidraget till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning vid anläggningen.

7. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL), samt
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF).

8. Från anslagsposten skall minst 925 000 kronor användas för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsorganisationer.

9. Medel som Vetenskapsrådet beviljat för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår i enlighet med av rådet fattade beslut. Vetenskapsrådet skall betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt för lånefinansierad utrustning även betala räntekostnaden.

10. Från anslagsposten skall medel avsättas för stora datainsamlingar och longitudinella databaser inom det samhällsvetenskapliga området.

11. Minst 10 000 000 kronor av anslagsposten skall användas för att finansiera genusforskning.

12. Från anslagsposten skall 800 000 kronor användas för arbete med Unescos vetenskapliga program.

13. Från anslagsposten skall minst 20 miljoner kronor användas för tvärvetenskaplig forskning om olika arters naturliga beteenden och livsbetingelser.

14. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:2Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet104 458 tkr
26:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ram)104 458 tkr

Disponeras av regeringen631 tkr
26:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)631 tkr


Villkor
26:2 ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

1. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:8Sunet (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet39 409 tkr
26:8 ap.1Sunet (Ram)39 409 tkr

Disponeras av regeringen238 tkr
26:8 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)238 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.10Allt0
26:1 ap.20Allt0
26:1 ap.30Allt0
26:1 ap.40Allt0
26:1 ap.50Allt0

26:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:2 ap.10Allt0
26:2 ap.20Allt0

26:8 Sunet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:8 ap.10Inget0
26:8 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
26:1 ap.526:1 ap.5100 %
26:1 ap.626:1 ap.5100 %
26:226:2 ap.1100 %
26:826:8 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
26:1 ap.5Ram
26:1 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 ap.1480 000220 000260 0002010
26:1 ap.2915 000420 000493 0002010
26:1 ap.31 702 000788 000914 0002010
26:1 ap.4240 000119 000121 0002010
26:1 ap.51 763 000838 000925 0002010
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderam som gäller för anslaget 26:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 474
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-22
Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 143 867 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Vetenskapsrådet: Förvaltning 26:2 ap.1 och anslaget Sunet 26:8 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
SUNET26 0626 065124 650125 350-70031 427
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2005 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:8 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad skall fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning skall baseras på uppgifter avseende budgetåret 2004.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna skall kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:8 Sunet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem