Finansdepartementet
Regeringsbeslut64

2004-12-16Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALLFi2004/5061
Fi2004/6410
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens pensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/051, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorStatlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

* En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

* Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer.


Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett och vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.


Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.


SPV skall ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för att beskriva verksamhetens utveckling över tiden.


SPV skall dels vid sidan av årsredovisningen för 2004 redovisa en tidplan för arbetet med avarbetande av balanser, dels i samband med delårsrapporten 2005 redovisa hur avarbetandet av balanser fortskrider.
1.3Organisationsstyrning

Mål

SPV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

SPV skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning SPV:s mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för SPV:s kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt insatser för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

SPV skall vidare lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som man anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.
1.4Uppdrag

SPV skall, i samband med årsredovisningen, i en särskild skrivelse redovisa hur verket har tillämpat bestämmelserna i 16-21 och 22a §§ förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner. Uppgift skall lämnas om antalet ärenden enligt de angivna paragraferna och om hur många av dessa som bifallits respektive avslagits.


SPV skall i sin redovisning åstadkomma en särredovisning av inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.


SPV skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 för samtliga anslag (och anslagsposter) som myndigheten disponerar i Hermes. Redovisningen skall ske vid sex prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.


SPV skall ta fram en modell som möjliggör såväl inkomst- som utgiftsprognoser på lång sikt (tio år). Arbetet skall bedrivas så att en första prognos kan lämnas senast i budgetunderlaget för 2007.


SPV skall i samband med de prognostillfällen som äger rum inför vårpropositionen respektive budgetpropositionen även redovisa prognos för 2005-2008 för inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, 5211. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.


SPV skall vid sidan av delårsrapporten redovisa känslighetsberäkningar för 2005-2007 utifrån förändringar i dels det förhöjda prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, 5211. Effekterna skall redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen 1 procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens pensionsverk6 403 000 tkr
1:11 ap.1Statlig tjänstepensionering (Ram)6 403 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk75 000 tkr
1:11 ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (Ram)75 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk1 487 000 tkr
1:11 ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (Ram)1 487 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk92 000 tkr
1:11 ap.4Statlig grupplivförsäkring (Ram)92 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk75 000 tkr
1:11 ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (Ram)75 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk88 000 tkr
1:11 ap.6Statlig personskadeförsäkring (Ram)88 000 tkr


Villkor
1:11 ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.1:11 ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare, FSO och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.1:11 ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.1:11 ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.1:11 ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.1:11 ap.6 Statlig personskadeförsäkring

1. Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

2. Riksförsäkringsverket får rekvirera medel från SPV från denna anslagspost för utbetalning av ersättningar enligt

- lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och

- förordningen (SAVFS 1991:22 A3, upphävd genom SAVFS 1993:9 A3) om ersättning för skada till följd av flygolycka.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:11 ap.1282 800Inget0
1:11 ap.227 300Inget0
1:11 ap.340 000Inget0
1:11 ap.419 900Inget0
1:11 ap.516 000Inget0
1:11 ap.625 000Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)143 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)25 000
- varav SPECRKTO 25 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.19 078-18 964170 236170 350-1140
Pensionsverksamhet på uppdrag44 837-45077 97087 450-9 48034 907
Summa63 915-19 414248 206257 800-9 59434 907
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Verksamhet
Statliga pensionsavgifter5211007 720 0007 720 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Verksamhet
Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

  1. statlig tjänstepensionering

  2. särskild löneskatt på pensionskostnader

  3. statlig grupplivförsäkring

  4. premieskatt, grupplivförsäkring

  5. statlig personskadeförsäkring

  6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3

  7. administrationskostnader avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 164 486 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenen Statlig pensionsverksamhet m.m.

- För verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag medges SPV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Mari Svensson
Kopia till

Finansutksottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Näringsdepartmentet
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, RoB