Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:8

2004-12-16Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 SANDÖVERKENUD2004/64735/GU (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 07, bet. 2004/05:UU2, rskr. 2004/05:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteNationell samverkan och samordning
Utbildning och samträning
Forskning, utvärdering och metodutveckling1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Nationell samverkan och samordning

Mål

Akademin skall bidra till en öppen och kraftfull nationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av freds-, krishanterings- och katastrofsinsatser eller andra liknande uppdrag. I detta skall ingå att Akademin inom sitt verksamhetsområde successivt utvecklar en effekthöjande nationell samverkansprocess.

Akademin skall som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer avseende freds-, krishanterings- och katastrofsinsatser eller andra liknande uppdrag.


Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall i förhållande till ovan angivna mål. I redovisning av innehåll i arbetet inom verksamhetsgrenen skall ingå antal och huvuddrag i genomförda aktiviteter, jämte redovisning av de övriga institutioner akademin har samverkat med.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till att upprätthålla ett kraftfullt och samordnat svenskt stöd till uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. Detta skall bland annat ske som Sveriges kontaktpunkt och projektsamordnare för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management, där akademin aktivt skall fullfölja bland annat sitt uppdrag för utbildning inom ESFP- och rättssektorområdena.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till förverkligandet av en fullgod samverkan mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna på krishanteringsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att, i egenskap av projektsamordnare, verka för att den andra fasen i projektet Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century, medför ett förstärkt svenskt och internationellt kunnande om fredsfrämjande insatser.Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål

Akademin skall bidra till att höja förberedelsegraden för och därmed öka effekten i internationella freds-, krishanterings- och katastrofinsatser genom att bedriva ändamålsenlig och internationellt erkänd utbildning och samträning av svensk och utländsk personal.


Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd utbildning och annan verksamhet inom grenen, jämte bedömning av utfall i förhållande till ovan angivet mål. I detta skall ingå att redovisa antal och innehåll i genomförda aktiviteter, samt redovisning, i förekommande fall, av samarbetspart och av deltagares ursprung fördelade mellan Sverige, EU i övrigt och det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till effektiv och samstämmig utbildning till förmån för uppbyggnad av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. I detta skall ingå att redovisa de insatser akademin gör för att befästa sin ställning som framstående institution i utbildning för multifunktionell samverkan och utbildning av personal för rättsstatsmissioner som del av EU:s civila krishantering.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att inom sitt verksamhetsområde verka för en öppen och verkningsfull samordning av svenska utbildningsinsatser och samträningsinsatser. I detta skall ingå att redovisa akademins arbete för att genom samordning av övningens civila del medverka till ett fullgott genomförande av den datorstödda svenska ledningsövningen för internationella fredsinsatser, Viking 05.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att genom sin samverkansuppgift aktivt bidra till samstämmighet med de utbildnings- och övningsinsatser som genomförs av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra svenska myndigheter och organisationer.Verksamhetsgren Forskning, utvärdering och metodutveckling

Mål

Akademin skall bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse på sitt verksamhetsfält genom att anstifta och i lämpliga fall bedriva forskning och studier, i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer.

Akademins verksamhet för utvärdering av erfarenheter av freds-, krishanterings- och katastrofsinsatser eller andra liknande uppdrag skall medverka till kunskapsuppbyggnad och tillvaratagande av erfarenheter för genomförande av sådana uppdrag.

Akademin skall ombesörja en god inledande omfattning på sin verksamhet för utveckling av arbetssätt och metoder för genomförande av freds-, krishanterings- och katastrofinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall efterhand tillse att ett konfliktförebyggande synsätt införs i lämpliga delar av dess utbildnings-, forsknings- och metodutvecklingsverksamhet, i enlighet med beslut den 1 oktober 2004 (UD2004/50379/GS) av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Akademin skall härvidlag bidra till och tillvarata svenskt och internationellt kunnande om konflikthantering och konfliktförebyggande.

Akademin skall främja en stärkt nationell samverkan på verksamhetsgrenens område.


Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall i förhållande till ovan angivna mål.

Akademin skall redovisa genomfört arbete jämte de åtgärder myndigheten har föresatt sig inom verksamhetsgrenen, fördelat på ändamål och på inriktning på avnämare i Sverige, i EU i övrigt och i det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att tillgodose att dess forsknings- och studieverksamhet medför värde till verksamheten på såväl utbildnings- som metodutvecklingsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att utöver sin uppgift som projektsamordnare och i egenskap av medlemsinstitution bidra till att uppnå målen för projektet Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century, att utveckla mer effektiva och rättmätiga tillvägagångssätt för genomförandet av fredsfrämjande insatser.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Samråd med andra myndigheter: mål

Akademin skall upprätthålla ett regelbundet och nära samråd med myndigheter och andra svenska organisationer med angränsande verksamhet. I detta skall ingå att akademin söker stöd och uppslag för sin egen verksamhet, och att akademin aktivt ger lämpligt stöd till dessa myndigheter och organisationer.


Återrapportering

Akademin skall redovisa former för och innehåll i sitt övergripande samråd med andra svenska myndigheter och organisationer.


Upplysningsarbete: mål

Akademin skall eftersträva att ge god information om sin verksamhet till berörda organisationer, inom och utom Sverige, såväl som till allmänheten.


Återrapportering

Akademin skall redovisa genomfört upplysningsarbete.


Könsfördelning: mål

Akademin skall eftersträva en rimlig könsfördelning i genomförandet av och deltagandet i myndighetens utbildningar och i genomförandet av myndighetens övriga utåtriktade verksamhet.


Återrapportering

Akademin skall redovisa sitt arbete för en rimlig könsfördelning enligt ovan.


Kostnadsredovisning i årsredovisning: återrapportering

Akademin skall i årsredovisning redovisa kostnader fördelade per verksamhetsgren och i förekommande fall övriga uttryck för ändamål.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Utgiftsprognoser

Akademin skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 1 november. Akademin skall förklara prognoserna både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.


Resultatskrivelse om politiken för global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall akademin senast den 15 december 2005 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) rapportera hur den inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling.


Information och studier om säkerhet och utveckling

Akademin skall nyttja det bidrag om 2 000 000 kronor Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar till myndigheten för bidrag till svenska organisationer för projekt i syfte att främja information och studier m.m. om sambandet mellan säkerhet och utveckling, efter närmare anvisning av regeringen på förslag från myndigheten. Uppdraget skall genomföras jämsides med hanteringen av de medel akademin disponerar från anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagsposten 1 Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, för bidrag till svenska organisationer och stiftelser i syfte att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande och nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)
Disponeras av Folke Bernadotteakademin25 000 tkr
8:4 ap.1Folke Bernadotteakad (Ram)25 000 tkr


Villkor
8:4 ap.1 Folke Bernadotteakad

Av tillgängliga medel på anslaget får Folke Bernadotteakademin under 2005 utbetala högst 25 000 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4 Folke Bernadotteakademin

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:4 ap.10Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
8:48:4 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)750
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III:8 Datum: 2004-12-16
Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 25 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Folke Bernadotteakademin 8:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar. Kompletterande finansiering får ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Akademin undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Henrik Bergquist
Kopia till

Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Krisberedskapsmyndigheten
Polisorganisationen
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut
UD-MK
UD-GU
UD-EP
Ju-PO
Fö-CIV
Fö-SI