Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut12

2004-12-22Regionala etikprövningsnämnderU2004/5173/DK
(slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikEtikprövningsverksamhetEtikprövningsverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.


Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.


Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.


Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- genomsnittligt antal ärenden per månad,

- genomsnittlig handläggningstid,

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Vidare skall återrapporteringen vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

- kostnader för nämndens kansli och drift,

- genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 och 2006 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna skall även innefatta avgiftsinkomster samt en redovisning av ärendenas fördelning på de olika avdelningarna.

Varje regional etikprövningsnämnd skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 2 augusti respektive den 1 november 2005, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 020 tkr
26:10 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Ram)5 020 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 002 tkr
26:10 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Ram)3 002 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 020 tkr
26:10 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (Ram)5 020 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm9 005 tkr
26:10 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Ram)9 005 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 002 tkr
26:10 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Ram)3 002 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 020 tkr
26:10 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Ram)5 020 tkr

Disponeras av regeringen10 636 tkr
26:10 ap.7Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)244 tkr
26:10 ap.8Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut (Ram)10 392 tkr


Villkor
26:10 ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10 Regionala etikprövningsnämnder

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:10 ap.10Allt0
26:10 ap.20Allt0
26:10 ap.30Allt0
26:10 ap.40Allt0
26:10 ap.50Allt0
26:10 ap.60Allt0
26:10 ap.70Allt0
26:10 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
26:10 ap.126:10 ap.7100 %
26:10 ap.226:10 ap.7100 %
26:10 ap.326:10 ap.7100 %
26:10 ap.426:10 ap.7100 %
26:10 ap.526:10 ap.7100 %
26:10 ap.626:10 ap.7100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 12 Datum: 2004-12-22
Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 020 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.1.
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 020 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.3.
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 002 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.2.
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 9 005 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.4.
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 002 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.5.
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 020 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.6.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590-7 00017 00025 000-8 000-15 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

Avgiftsinkomsterna redovisas mot inkomsttitel 2559 Avgifter för etikprövning av forskning.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningnämndernas verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Regionala etikprövningsnämnderna undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Myndigheterna skall upprätta och till regeringen lämna gemensam årsredovisning och gemensamt budgetunderlag.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet