Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Finansdepartementet
Regeringsbeslut52

2004-12-16Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLMFi2004/2438
Fi2004/6410 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens fastighetsverk
Riksdagen har beslutat om Statens fastighetsverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:01, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens fastighetsverk och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningInrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Öv1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.


Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Öv

Mål Fastighetsbestånd

Målet för Statens fastighetsverk är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst delar av det nationella kulturarvet. Statens fastighetsverk skall också inom sitt verksamhetsområde verka för att de nationella målen för kulturmiljöarbetet uppnås.

 1. Statens fastighetsverk skall förvalta varje fastighet inom respektive verksamhetsgren på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde behålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Förvaltningen skall bidra till att fastigheternas värden bevaras på en långsiktigt lämplig nivå för ägaren och brukaren.

 2. Statens fastighetsverk skall öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter.

 3. Statens fastighetsverk skall förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn.

 4. Kultur- och naturmiljövärden i verkets fastighetsbestånd skall brukas, bevaras och förädlas. Statens fastighetsverk skall verka för att värdena levandegörs av lämplig myndighet, institution eller annan aktör.

 5. Verkets hyresgäster skall erbjudas ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler.

 6. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Statens fastighetsverk skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. Hyressättning skall ske enligt förordningen (1993:527) om förvaltningen av statliga fastigheter.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler och optimera hyresgästens nytta av de resurser som läggs på lokalförsörjning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. I kundnyttan ingår att verket och hyresgästen gemensamt skall upprätta underhållsplaner för de olika objekten. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Verket skall skapa möjligheter att särskilja drift- och underhållskostnaden i hyressättningen.

Vidare gäller för ändamålsfastigheter att de olika hyresdelarna öppet skall redovisas, både de som avser drift och underhåll och de olika komponenterna som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Verket måste när kostnadseffektiviteten bedöms beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Statens fastighetsverk skall, med de begränsningar som följer av verkets ansvar för en fastighets långsiktiga och kulturhistoriska värde, i möjligaste mån tillmötesgå en hyresgästs önskemål om hur ansvaret för drift och underhåll av en fastighet skall fördelas.

Avkastningskrav och soliditet

Statens fastighetsverk skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 6,4 procent. Uppnådd avkastning beräknas på resultat för samtliga verksamhetsgrenar exklusive bidragsfastigheter. Donationsmedel är, om inget annat anges i donationsförordnandet, undantaget avkastningskrav. (Avkastningskravet beräknas utifrån statens utlånings- och garantiränta och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM.) Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet. Statens fastighetsverks soliditet skall på sikt reduceras från för närvarande 36,7 procent till 30 procent.

Den del av myndighetskapitalet som avser bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga skall undantas från avkastningskrav och redovisas som icke avkastningspliktigt kapital.

Bidragsfastigheter

Bidragsfastigheterna får för budgetåret 2005 belasta resultatet med 180 000 000 kronor + 10 procent, under förutsättning att den genomsnittliga årliga belastningen för 2004 - 2006 inte överstiger 180 000 000 kronor.


Återrapportering Fastighetsbestånd

Statens fastighetsverks insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa

 • det ingående respektive utgående bokförda värdet av fastigheterna inom respektive verksamhetsgren,

 • eventuella förändringar i fördelning av tillgångar på de olika verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år,

 • för inrikes- respektive utrikes hyresfastigheter de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration,

 • Avkastning i procent,

 • Soliditet,

 • Total kostnad för overhead,

 • Driftnetto i kr/kvm per verksamhetsgren,

 • Direktavkastning per verksamhetsgren,

 • Andel uthyrd area i procent per verksamhetsgren,

 • Hyresintäkt i kr/kvm per verksamhetsgren,

 • Driftskostnad i kr/kvm per verksamhetsgren,

 • Mediaförbrukning i kWh/kvm per verksamhetsgren,

 • Underhållskostnader i kr/kvm per verksamhetsgren,

 • Administration i kr/kvm per verksamhetsgren.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder som ingår i drift, underhåll och administration.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning under varje verksamhetsgren redovisa investeringar och avyttringar under året med angivande av total investeringskostnad och försäljningsintäkt. Vad gäller investeringar skall verket redovisa hur stora andelar som lånefinansierats respektive finansierats på annat sätt. Kostnader för central administration skall ingå under respektive verksamhetsgren.

Statens fastighetsverk skall dels i delårsrapporten, dels i sin årsredovisning lämna resultatrapporter för respektive verksamhetsgren. Rapporterna skall utformas som detaljerade resultaträkningar t.o.m. posten rörelseresultat före finansiella poster. De skall vidare möjliggöra jämförelser över tiden av enskilda intäkts- och kostnadsposter. Förändringar som innebär ökningar eller minskningar på mer än 10 % skall kommenteras särskilt.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för 2005 redovisa förändringar i beståndet av bidragsfastigheter. Såväl nytillkomna bidragsfastigheter som omklassificeringar från bidragsfastigheter till inrikes hyresfastigheter skall redovisas. Vidare skall Statens fastighetsverk redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att öka intäkterna och minska kostnaderna för bidragsfastigheter. Effekterna av dessa åtgärder för att på sikt minska underskottet för bidragsfastigheter skall också redovisas.

Statens fastighetsverks delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Statens fastighetsverk skall i en särskild rapport kvartalsvis redovisa lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella ställning.

Statens fastighetsverks resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.


Mål Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall 2005 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen för verksamhetsgrenarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 75.


Återrapportering Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för år 2005 redovisa resultatet av undersökningen. Redovisning skall ske av kundernas totala bedömning samt för verksamhetsgrenarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter.


Övrigt

Statens fastighetsverk har rätt att bedriva uppdragsverksamhet i anslutning till sin verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens fastighetsverk skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2006 - 2008 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning lämna en särskild redovisning av kostnaderna för underhålls- och restaureringsarbetena för de kungliga slotten och rikets fästningar.

3. Regeringen har givit Statens fastighetsverk uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Verket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

4. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

5. Statens fastighetsverk skall vart fjärde år, med början i årsredovisningen för år 2006, rapportera sina insatser i samband med dialogprojektet Bygga, bo och förvalta för framtiden inom ramen för den överenskommelse som undertecknats av regeringen och ett antal privata och offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.

Investeringsplan

Vid investeringar där den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

Följande investeringsplan skall gälla för Statens fastighetsverk under perioden 2005 - 2007 (mkr)

Anskaffat 2003

Prognos 2004

Budget 2005

Beräknat 2006

Beräknat 2007

Inrikes

487

1357

2313

562

530

Utrikes

19

52

187

548

57

Mark

13

13

18

19

13

Summa investeringar

519

1422

2518

1129

600

Summa finansiering via lån

519

1422

2518

1129

600

Pågående projekt därav

519

1422

587

212

160

- Blåmannen

-

999

172

133

-

Nya större projekt för prövning därav

-

-

1931

917

440

Försäkringskassans fastigheter

-

-

1580

-

-

Regeringsbyggnader Kv. Loen, Kv. Björnen, och Kv. Brunkhalsen

6

7

22

70

180

Färingsö och Svartsjö

-

-

38

6

-

Botanhuset

-

2

1

5

31

Tekniska museet

-

-

22

-

-

Ambassad, Hanoi

-

1

15

50

-

Ytterligare information om projekt/objekt som ingår i investeringsplanen har redovisats i den investeringsplan som Statens fastighetsverk lämnade i budgetunderlaget för 2005.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med den fastställda investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Statens fastighetsverk skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)10 000 000
- varav INV 10 000 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2005 en låneram på 75 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2005 en låneram (övrig kredit) på 10 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

Statens fastighetsverk skall enligt proposition 2003/04:152 per den 1 januari 2005 överta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter från de allmänna försäkringskassorna. Fastighetsverket skall tills vidare förvalta egendomen för statens räkning. Övertagandet av dessa fastigheter regleras i särskilt regeringsbeslut (2004-12-16, nr 8).
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Inrikes fastigheter419 984419 3201 440 0001 013 000427 0001 266 304
Utrikes fastigheter155 382151 889323 000180 000143 000450 271
Mark11 079-1 35867 00075 000-8 0001 721
Bidragsfastigheter-197 354-184 85144 000236 000-192 000-574 205
Räntor och Övrigt-321 520-291 0001 000322 000-321 000-933 520
Uppdrag1 0001 0002 0001 0001 0003 000
Summa68 57195 0001 877 0001 827 00050 000213 571
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens fastighetsverks verksamhet skall finansieras med inkomster från fastighetsförvaltningen. Hyressättning för fastighetsbeståndet samt övriga avgifters storlek bestäms av Statens fastighetsverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten får disponeras av verket. Skadestånd, försäkringsersättningar och motsvarande ersättningar får också disponeras av verket.

Statens fastighetsverk skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2005 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, som framgår av ovanstående tabell, efter avdrag för underskottet i Bidragsfastigheter och donationer. Den fjärde inbetalningen skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året, med angiven begränsning, och gjorda inbetalningar, och skall betalas senast när årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning, undertitel 01 Överskott från Statens fastighetsverk.

Medel motsvarande avskrivningarna på fastighetsbeståndet år 2005 skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Betalning skall ske senast när årsredovisningen har levererats till regeringen.

Vid försäljning av invärderade fastigheter skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning senast när årsredovisningen levereras till regeringen och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Statens fastighetsverk skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Statens fastighetsverk skall leverera in eventuellt överskott.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Med undantag i fråga om bidragsfastigheter skall Statens fastighetsverks nyinvesteringar lånefinansieras. Statens fastighetsverk medges undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att summan av balansräkningens lån för investeringar plus myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. Vidare får Statens fastighetsverk själv välja andra tidpunkter för amortering och upptagande av lån samt avstämning än de i 6 § andra stycket angivna tidpunkterna.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte gälla Statens fastighetsverks bidragsfastigheter. Därmed betraktas kapitalutgifter för bidragsfastigheterna inte som en anläggningstillgång och förbättringsåtgärder behöver inte lånefinansieras utan belastar årets resultat.

3. Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. skall inte gälla för Statens fastighetsverk. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får Statens fastighetsverk i stället besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

4. Statens fastighetsverk medges undantag från 5 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Statens fastighetsverk får besluta om försäljning av fast egendom som verket förvaltar inom eller utom landet om egendomens värde inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet.

5. Statens fastighetsverk medges undantag enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Statens fastighetsverk får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Statens fastighetsverk och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet.

6. Statens fastighetsverks delårsrapport för första halvåret 2005 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys.På regeringens vägnar

Pär Nuder
Joakim Jägare
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Utbildningsdepartement
Kulturdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS