Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut9

2004-12-22Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALAJo2004/2737


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikVeterinärmedicinMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet
Uppdragsforskning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Veterinärmedicin

Mål

En god djur- och folkhälsa bibehålls i landet och beredskapen vid utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerar väl.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Förekomsten av zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar är låg och dess smittämnen är kända.

Forsknings- och utvecklingsarbetet håller en hög nivå och resultaten bidrar till ökade kunskaper om smittor, foder och djurhållning.

Antibiotikaresistensen hos mikroorganismer inom djurhållningen är låg.

För zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar som finns i Sverige

- är sjukdomssituationen dokumenterad,

- är beredskapen hög och skadeverkningar vid eventuella utbrott kan begränsas och

- medverkar SVA vid upprättande och genomförande av kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med Statens jordbruksverk.

För zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar som inte finns i Sverige

- är sjukdomsfriheten dokumenterad,

- är beredskapen för diagnostik och bekämpning effektiv och

- är det förebyggande arbetet effektivt så att introduktion motverkas.


Återrapportering

SVA skall redogöra för

- sjukdomssituationen i Sverige och därvid göra jämförelser över tiden och med omvärlden,

- åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra infektionssjukdomar och dess skadeverkningar under de senaste fem åren samt kostnader för detta,

- beredskapen mot allvarliga infektionssjukdomar, epizooti- och övrig sjukdomsberedskap, diagnostisk beredskap och vaccinberedskap samt vilka åtgärder som vidtagits för att höja beredskapen under de senaste fem åren och kostnaderna för dessa myndighetsuppgifter,

- antibiotikakänsligheten hos zoonotiska bakterier, andra viktigare sjukdomsframkallande bakterier och indikatorbakterier isolerade från djur. Sådana indikatorer skall användas så att jämförelser över tid kan göras,

- insatserna på foderområdet såsom att begränsa förekomsten av smittförande toxiska ämnen i foder och kostnaderna därför,

- EU-arbetet och kostnaderna därför,

- hur forsknings- och utvecklingsarbetet då det gäller smittskyddslösningar i kretsloppsamhället, ökad fodersäkerhet och ökad andel ekologisk produktion har fortskridit och

- antal EU-projekt som påbörjats under året samt antal publikationer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Den diagnostiska kompetensen vid SVA är hög genom eget utvecklingsarbete och funktionen som central- och referenslaboratorium.

SVA tillhandahåller vacciner i tillräcklig omfattning och bevakar kunskapsutvecklingen inom vaccinområdet.


Återrapportering

SVA skall redogöra för uppdragsverksamhetens effekter på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen under de senaste åren.Verksamhetsgren Uppdragsforskning

Mål

Forsknings- och utvecklingsarbetet är målinriktat, av hög kvalitet samt bidrar till att lösa SVA:s myndighetsuppgifter och roll som central- och referenslaboratorium.


Återrapportering

SVA skall redogöra för

- antal EU-projekt som påbörjats under året samt antal publikationer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och

- vilka effekter uppdragsforskningen och deltagande i internationella forskningsprogram har på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen de senaste åren.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Målet för SVA:s verksamhet inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas vid svåra påfrestningar på samhället i fred, i enlighet med målen i verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

Återrapportering

SVA skall redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Mål

En god kvalificerad service via Internet.

Återrapportering

SVA skall redogöra för hur myndigheten arbetar för att erbjuda god kvalificerad service via Internet.

Mål

SVA skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas.

Återrapportering

SVA skall i årsredovisningen för år 2005 redovisa slutsatserna av de genomförda konsekvensanalyserna och eventuella effekter de har haft på verksamheten. Vidare skall SVA redovisa vilka olika åtgärder som har vidtagits med anledning av de tre specifika målen vad gäller jämställdhetsarbetet.

Återrapportering

SVA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Smittsamma sjukdomar hos vilt

SVA skall i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med övriga berörda myndigheter och intressenter göra en sammanställning av kunskapsläget angående den oförklarade fågeldöd som noterats under senare år och identifiera kunskapsluckor. Vidare skall förslag till vilka åtgärder som behöver vidtas för att utreda orsakerna till den oförklarade dödligheten bland fåglar preciseras. Samma analys skall också göras generellt för smittsamma sjukdomar hos övrigt vilt. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2006.

Förslag skall också ges till uppgiftsfördelning mellan berörda myndigheter och vilka resurser som erfordras för analysverksamhet m.m. Förslag till möjliga finansieringskällor skall ges. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2005.


Riskbedömning av smittsamma sjukdomar hos vilt

SVA skall utifrån känd kunskap göra en riskbedömning (risk för spridning och omfattning av smittsamma sjukdomar, risk för spridning till människa och/eller djur i människans tjänst) gällande smittsamma sjukdomar hos vilt.

Uppdraget begränsas till sjukdomar som kan anses vara angelägna ur svenskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)
Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt99 137 tkr
42:1 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (Ram)99 137 tkr

Disponeras av regeringen598 tkr
42:1 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)598 tkr


Villkor
42:1 ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2005 och hälften den 1 juli 2005.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

4. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för förbättring av kunskapsbasen om smittskyddslösningar i kretsloppssamhället genom forskning och utveckling på området samt för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete på foderområdet i syfte att bistå regeringen och Statens jordbruksverk i arbetet för ökad fodersäkerhet och för att öka andelen ekologisk produktion.

5. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:1 ap.10Allt0
42:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
42:142:1 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 290
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 9 Datum: 2004-12-22
Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 99 137 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens veterinärmedicinska anstalt 42:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet100194 000194 000010
Uppdragsforskning0016 00016 00000
Summa100210 000210 000010
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVA:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA skall sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Ylva Tilander
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
M-NA, Marie Dahlström