Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 6

2004-12-09Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2004/9222/ITFoU
N2004/9449/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 37:4 Ersättning SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet144 000 tkr
37:4 ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ram)144 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
37:4 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
37:4 ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

2. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

3. Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.

4. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:4 ap.10Allt0
37:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
37:437:4 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Stefan Cairén
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Trafikutskottet, riksdagen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
SOS Alarm Sverige AB