Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:11

2004-12-16Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
75147 UPPSALAUD2004/64735/GU
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 07, bet. 2004/05:UU2, rskr. 2004/05:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteForsknings- och seminarieverksamhet
Biblioteksverksamhet
Publikationsverksamhet
Policyrelaterade aktiviteter1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Forsknings- och seminarieverksamhet

Mål

Bidra till att öka tillgången till och spridningen av högkvalitativ forskning, främst samhällsvetenskaplig, av relevans för nordisk och afrikansk utvecklingsforskning samt verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen.


Återrapportering

Institutet skall redovisa forsknings- och seminarieverksamheten, genomförda seminarier och konferenser samt hur resultaten gjorts tillgängliga för relevanta intressegrupper.

Institutet skall redovisa forsknings- och seminarieverksamheten på ett sätt som visar andelen deltagande kvinnliga respektive manliga forskare samt deltagarnas fördelning på olika nordiska länder och Afrika. Institutet skall också redovisa hur jämställdhetsaspekter behandlats.Verksamhetsgren Biblioteksverksamhet

Mål

Bevaka och förvärva samt tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Biblioteket skall tillhandahålla låne-, referens-, och informationsservice, samt vara en aktiv del av det nordiska och internationella kunskapssamhället.

Bevara och systematisera det unika arkivmaterial som samlats inom den svenska delen av projektet "National Liberation in Southern Africa", samt bidra till bevarandet av för befrielsen relevant material från och i södra Afrika.


Återrapportering

Institutet skall redovisa användningen av biblioteket och dess publikationer hos relevanta intressegrupper.

Institutet skall för biblioteks- och dokumentationsverksamheten särskilt redovisa hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via nätet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Institutet skall utförligt redovisa omfattningen och hanteringen av arkivprojektet.Verksamhetsgren Publikationsverksamhet

Mål

Sprida kvalificerad information om Afrika och afrikanska förhållanden genom att publicera manuskript av hög kvalitet, i första hand resultaten av institutets egen forskning, men även manuskript från institutets nordiska och afrikanska nätverk.


Återrapportering

Redovisa spridningen av institutets publicerade skrifter, såväl kommersiell som övrig distribution (inklusive elektronisk sådan), dess omfattning, kostnader och intäkter.Verksamhetsgren Policyrelaterade aktiviteter

Mål

Bidra till att institutets forskning och kunskap kommer politiker och beslutsfattare i de nordiska länderna till del och utgör relevant underlag i utformandet av de nordiska ländernas Afrikapolitik. Verka för att forsknings- och utredningsarbetet inom institutet blir användbart vid politikutveckling i de nordiska länderna, exempelvis genom kortare uppdrag och policyrapporter. Säkerställa att den policyrelaterade verksamheten utgör en del av institutets kärnverksamhet.


Återraportering

Institutet skall redovisa genomförda policyrelaterade aktiviteter och särskilt redogöra för aktiviteter såsom seminarier och informationsinsatser med beslutsfattare som målgrupp, kortare policyutredningar och uppdrag för nordiska beslutsfattare eller biståndsorgan, samt relevanta och aktuella politiska frågor där institutet har spelat en aktiv roll i att presentera forskning och kunskap om det moderna Afrika eller haft en rådgivande funktion.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Verksamheten skall till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl. a. de nordiska biståndsmyndigheterna.


Återrapportering

Institutet skall i sin årsredovisning ge en bred information om institutets samlade verksamhet.

Nordiska Afrikainstitutet skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2005 - 2008. Prognoserna skall lämnas senast den 3 maj, 2 augusti och 1 november. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits, och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Uppdrag

Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling. Regeringens redovisning skall bland annat omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Nordiska Afrikainstitutet senast den 15 december 2005 rapportera hur man inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling. Observera att återrapporteringskravet gäller aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten, inte biståndsfinansierade insatser.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:3Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet13 514 tkr
8:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet (Ram)13 514 tkr


Villkor
8:3 ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Av tillgängliga medel på anslaget får Nordiska Afrikainstitutet under 2005 utbetala högst 13 514 000 kronor.

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:3 Nordiska Afrikainstitutet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:3 ap.10Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
8:38:3 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)0
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III:11 Datum: 2004-12-16
Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 13 514 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Nordiska Afrikainstitutet 8:3 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragverksamhet
Publikationsverksamhet009000900900
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragverksamhet
Publikationsverksamhet

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonton i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet skall inte finansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med anslagsmedel.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Nordiska Afrikainstitutet skall redovisa enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övriga bestämmelser

Se förordningen (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet.På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Andreas Ershammar
Kopia till

Presschefen UD
UD-RS
UD-A-RED
UD-PLAN
UD-GU
UD-GS
Fi/BA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen