Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut41

2004-12-16Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Järnvägsgatan 3
281 31 HÄSSLEHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:21 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
Riksdagen har beslutat om anslaget 16 25:21 Utveckling av påbyggnadsutbildningar för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:21Utveckling av påbyggnadsutbildningar (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet4 166 tkr
25:21 ap.1Utbildningskostnader (Ram)2 240 tkr
25:21 ap.6Statsbidrag till folkbildningen (Ram)1 926 tkr

Disponeras av Statens skolverk55 125 tkr
25:21 ap.3Statsbidrag till kompletterande utbildningar och statligt finansierade påbyggnadsutbildningar (Ram)54 367 tkr
25:21 ap.7Förvaltningskostnader (Ram)758 tkr

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning64 959 tkr
25:21 ap.2Statsbidrag till kvalificerad yrkesutbildning (Ram)61 459 tkr
25:21 ap.4Förvaltningskostnader (Ram)3 500 tkr

Disponeras av regeringen750 tkr
25:21 ap.5Utveckling av påbygggnadsutbildningar - Regeringens disposition (Ram)750 tkr


Villkor
25:21 ap.1 Utbildningskostnader

Regeringskansliet skall utbetala 960 000 kronor till Sveriges lantbruksuniversitet för Skogligt basår. Efter särskilt beslut av regeringen skall regeringskansliet utbetala 1 280 000 kronor till Luleå tekniska universitet för yrkeshögskoleutbildning i scenografi och attributmakeri.25:21 ap.6 Statsbidrag till folkbildningen

Bidraget betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utbetala kvartalsvis i förskott 1 480 000 kronor till Geijerskolan Folkhögskolan i Ransäter och 447 000 kr till Mora folkhögskola.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:21 Utveckling av påbyggnadsutbildningar

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:21 ap.10Allt0
25:21 ap.60Allt0
25:21 ap.30Allt0
25:21 ap.70Allt0
25:21 ap.20Allt0
25:21 ap.40Allt0
25:21 ap.50Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:21 ap.2500 000275 000225 0002010
Belopp angivna i tkr


Villkor

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning bemyndigas att under 2005 för ramanslag 25:21 Utveckling av påbyggnadsutbildningar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 275 000 000 kronor under 2006 och högst 225 000 000 kronor under perioden 2007-2010.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 41 Datum: 2004-12-16
Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 758 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Utveckling av påbyggnadsutbildningar 25:21 ap.7.
Till Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 500 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Utveckling av påbyggnadsutbildningar 25:21 ap.4.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till

Statens skolverk

Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Sveriges lantbruksuniversitet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet