Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2004-12-16Svenska unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Svenska unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska unescorådets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Svenska unescorådet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik-Svenskt medlemskap i Unesco m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde -

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

Mål 1

Svenska unescorådet skall vara rådgivande åt regeringen och särskilt bistå regeringen inför förberedelserna av Unesco:s generalkonferens 2005.


Återrapportering

Svenska unescorådet skall lämna förslag till svensk delegation inför generalkonferensen 2005.

Svenska unescorådet skall lämna förslag till instruktion för den svenska delegationen samt redogöra för vilka förberedelser som vidtagits inför generalkonferensen 2005. Förslaget inlämnas senast den 1 oktober 2005 till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet).


Mål 2

Svenska unescorådet skall särskilt arbeta med utbildning för hållbar utveckling och vara drivande i reformarbetet av Unesco i fråga om dess generalkonferens, styrelse, sekretariat, program och budget.


Återrapportering

Rådet skall inkomma till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med en rapport över hur rådet under 2005 har arbetat med de uppgifter som anges i mål 2 ovan.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
  1. Svenska unescorådet skall till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

  2. Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser för åren 2005-2008 lämnas senast:

- den 20 januari 2005,

- den 8 mars 2005,

- den 3 maj 2005,

- den 2 augusti 2005 och

- den 1 november 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:84Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)
Disponeras av regeringen209 tkr
25:84 ap.5Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)209 tkr

Disponeras av Regeringskansliet34 599 tkr
25:84 ap.1Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m (Ram)31 499 tkr
25:84 ap.2Svenska Unescorådet (Ram)3 100 tkr


Villkor
25:84 ap.1 Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m

Medlen skall användas för årsbidrag till Unesco, avgift som följer av konventionen om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) samt avgifter till fonden kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet.25:84 ap.2 Svenska Unescorådet

Medlen avser utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive möten samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten skall i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten skall även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska unescorådet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:84 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:84 ap.50Allt0
25:84 ap.10Allt0
25:84 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:82 ap.125:84 ap.5100 %
25:82 ap.225:84 ap.5100 %
25:82 ap.425:84 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

I årsredovisningen redovisas endast verksamhetsdelen. Finansieringsdelen redovisas i Regeringskansliets årsredovisning.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Jacob Johansson
Kopia till

Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Statens kulturråd