Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 20

2004-12-16Affärsverket Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLMN2004/9517/TP
N2004/9449/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Affärsverket Statens järnvägar
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens järnvägar och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarAvveckling av verksamhet
Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där järnvägstransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Avveckling av verksamhet

Mål

Statens järnvägar skall avveckla den verksamhet (personal, fastigheter, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:

- aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001, eller

- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare tillfälle.

Verksamhet som Statens järnvägar skall bedriva enligt beslut av regeringen skall inte avvecklas.


Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa resultatet av verksamheten med att avveckla åtaganden.Verksamhetsgren Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

Mål

Statens järnvägar skall förvalta leasing- och leaseholdavtal kostnadseffektivt och med en låg riskexponering. Statens järnvägar skall inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasing- och leaseholdåtaganden. Verksamheten skall inriktas mot en avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.


Återrapportering

Statens järnvägar skall redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen skall bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen skall skälen för detta anges.Verksamhetsgren Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

Mål

Statens järnvägar skall på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon.


Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa hur stor andel av fordonen som är uthyrda och resultatet av verksamheten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens järnvägar skall för anslagssparandet lämna prognoser i informationssystemet Hermes för utvecklingen för åren 2005 och 2006-07. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall ske senast:

den 20 januari 2005,

den 8 mars 2005,

den 3 maj 2005,

den 2 augusti 2005, och

den 1 november 2005.


2. Statens järnvägar får företräda staten i de miljöansvarsfrågor som regleras i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar. Statens järnvägar får besluta om genomförande av utrednings- och kartläggningstjänster inom den ekonomiska ram som anges i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar.
1.3Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) skall senast den 1 april 2005 informeras om Statens järnvägars finanspolicy vilken skall utgå från principen om minsta möjliga kreditrisk. Regeringskansliet skall även informeras då ändringar sker i denna.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Affärsverket Statens järnvägar0 tkr
36:5 ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
36:5 ap.3Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
36:5 ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Statens järnvägar skall hos regeringen begära att få använda ap.1 för att att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.1 (2003)0Allt0
36:5 ap.3 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
36:5 ap.1 (2003)36:5 ap.3 (2003)100 %
36:5 ap.2 (2003)36:5 ap.3 (2003)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)2 700 000
- varav AFF 2 700 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

AFF

1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasing- och leaseholdåtaganden, övriga nuvarande lån och lån i Riksgäldskontoret om 2 700 000 000 kronor (AFF enligt Riksgäldskontorets interna koder), inom en total låneram av 12 500 000 000 kronor.

2. Staten ansvarar för nuvärdet av Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (4 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning) till ett belopp om högst 12 500 000 000 kronor. Affärsverket skall för den del av detta åtagande som avser lånesumman till SJ AB och Green Cargo AB avseende rullande materiel betala en avgift som fastställs av Riksgäldskontoret. Samtliga merkostnader avseende de avgifter som avser rullande materiel, som belastar Statens järnvägar, skall ersättas av SJ AB och Green Cargo AB i enlighet med fördelningen i underuthyrningen av rullande materiel.

3. Statens järnvägar skall särskilja och fondera avsättningar som erhålls för att täcka framtida lösenkostnader för färjeleasing.

4. Statens järnvägars likvida medel skall placeras enligt gällande finanspolicy som utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

5. Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB, Scandlines AB och underuthyrningsavtal med av Rikstrafiken upphandlade operatörer samt i samråd med Rikstrafiken även med andra operatörer avseende den för upphandlad trafik överförda materielen.

6. Statens järnvägar skall förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasing- och leaseholdkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna skall Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasing- och leaseholdavtal. Detta skall ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasing- och leaseholdavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasing- och leaseholdåtaganden skall visa ett nollresultat.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken skall över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procent.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till

Riksdagen, TU
Riksdagen, NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, Ba
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
AB Swedcarrier
SJ AB
Green Cargo AB