Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:10

2004-12-22Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sveavägen 20)
105 25 STOCKHOLMUD2004/64734/PLAN (delvis)
UD2004/64735/GU (delvis)
UD2004/10305/GU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 05, bet. 2004/05:UU1, rskr. 2004/05:91, prop. 2004/05:1, utg.omr. 07, bet. 2004/05:UU2, rskr. 2004/05:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom ansvarsområdet för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Sidas verksamhet skall vägledas bl.a. av de beslut riksdagen fattat med anledning av

 • Prop. 2002/03:122, Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling , bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4 och

 • Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:UU2, rskr. 2004/05:92.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Samarbete inom ÖstersjöregionenSamarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteAfrika
Asien, Mellanöstern och Nordafrika
Latinamerika
Östeuropa och Centralasien
Globala utvecklingsprogram
Forskning
Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet
U-krediter
Enskilda organisationer
Information1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.


Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.


Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Sida skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Sida skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall Sida administrera sådant svenskt deltagande i aktuella missioner, sekretariat och institutioner.Verksamhetsområde Samarbete inom Östersjöregionen

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål

Sidas verksamhet skall inriktas på att utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen och att stärka regionens utveckling inom de aktuella verksamhetsområdena.

Prioriterade länder skall vara de nya EU-länderna vid Östersjön (Estland, Lettland, Litauen och Polen). Verksamheten skall bygga på en aktiv medverkan från det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer.


Återrapportering

Sida skall rapportera hur verksamheten bidragit till ett utvecklat samarbete med det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer.
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Afrika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- eller motsvarande strategier för samarbete, samt av regeringens skrivelse om förnyad svensk Afrikapolitik (skr.1997/98:122) och av departementspromemorian Afrika i förändring - en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse (Ds 2002:36).Verksamhetsgren Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- eller motsvarande strategier för samarbete, samt av En svensk Asienstrategi (skr. 1998/99:61), Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens Asienstrategi (Ds 2002:24) och Studien om Nordafrika och Mellanöstern (Ds 1999:63).Verksamhetsgren Latinamerika

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- eller motsvarande strategier för samarbete.Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Mål

Sidas verksamhet skall styras av mål enligt gällande land-, region- eller motsvarande strategier för samarbete.

Generella uppgifter

Vissa begränsade insatser skall göras i Bulgarien och Rumänien, särskilt för att stärka romernas situation. I Estland, Lettland och Litauen får avslutande insatser i redan inledda projekt genomföras.

Sida skall bereda och besluta om insatser avseende asyl- och migrationspolitisk kompetens, beredskap för olyckor och katastrofer samt gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll. Insatser relaterade till icke-spridningsområdet kan beredas av Sida. De skall dock beredas av Utrikesdepartementet i de fall de har särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt. Sida kan även bereda och besluta om insatser avseende följande områden i den mån insatsen ej rör frågor av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt: säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar, fredsfrämjande insatser och försvarsmiljöinsatser. Insatser som beslutas av Sida skall under beredningsstadiet tas upp i arbetsgruppen för det säkerhetsfrämjande stödet, för samråd och policydiskussion. Stöd skall kunna ges till alla samarbetsländer i Östeuropa och Centralasien men prioritet skall ges till Ryssland, Ukraina, Georgien, Serbien och Montenegro samt Bosnien-Hercegovina. Sida uppmuntras att aktivt identifiera och initiera projekt.

Sida skall i sin verksamhet beakta överenskommelser träffade i de regionala organisationerna, särskilt Barentsrådet, Östersjöstaternas råd och Arktiska rådet, samt förfrågningar om svensk medverkan via Sida i projekt som initierats inom ramen för nämnda organisationer förutsatt att de faller inom ramen för gällande landstrategier.


Återrapportering

Sida skall redovisa hur verksamheten bidragit till att bevara, skydda och förbättra miljön i och omkring Östersjön och nordvästra Ryssland.

Sida skall vad avser de svenska enskilda organisationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer, samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. Antalet svenska organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalat informationsbidrag per organisation.Verksamhetsgren Globala utvecklingsprogram

Mål

Sida skall inom angelägna ämnesområden bidra till lärande om och utveckling av det internationella utvecklingssamarbetet. Sida skall bidra till internationell policy-, metod-, kapacitets-, institutions- och kommunikationsutveckling. Sida skall verka för ökad andel kvalificerad svensk personal i prioriterade internationella och regionala organisationer samt utvidga, utbilda och utveckla den svenska resursbasen för internationellt utvecklingssamarbete.


Återrapportering

Sida skall rapportera om fördelningen på ämnesområden och exempel på dessas samspel med andra verksamhetsgrenar; synergieffekter mellan den nationella, regionala och internationella nivån; samt slutsatser och lärdomar av utvärderingar som slutförts under året.

Sida skall rapportera vidtagna åtgärder för att stärka insatserna mot narkotika som utvecklingshinder. Länkarna mellan narkotika och hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), och brottsrelaterade frågor som människohandel för sexuella ändamål och andra former av utnyttjande, skall särskilt belysas.Verksamhetsgren Forskning

Mål

Sida skall bidra till att stärka utvecklingsländers forskningskapacitet och främja forskning som bidrar till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling. Sida skall vidare bidra till att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige.

Fortsatt stöd skall ges:

 • till fattiga utvecklingsländer att bygga upp goda forskningsmiljöer; att utbilda forskare; och att utveckla metoder för planering, prioritering och finansiering av forskning;

 • i form av finansiella och vetenskapliga resurser i syfte att stödja produktion av ny kunskap och att främja användandet av forskningsresultat som är av vikt för utvecklingsländers utveckling;

 • till att främja vetenskapligt samarbete mellan forskare i Sverige och i utvecklingsländer samt deltagande av svenska forskare i utvecklingsrelevant forskning och forskningssamarbete.


Återrapportering

Sida skall ange fördelningen mellan stöd till stärkande av forskningskapacitet respektive stöd till utvecklingsrelevant forskning. Rapporteringen skall även ange på vilka grunder avvägningar mellan dessa områden görs mot bakgrund av målet för internationellt utvecklingssamarbete, samt beskriva på vilket sätt verksamheten inom respektive område är relevant för målet. Sida skall ange hur urval av samarbetspartners skett i de kapacitetsstärkande insatserna. När det gäller stödet till utvecklingsrelevant forskning skall prioriteringar och fördelning i den ämnesmässiga inriktningen anges.

Sida skall ange vilka metoder som använts för att uppnå målet att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige, samt vilka indikatorer som lämpar sig för att bedöma måluppfyllelse i detta avseende. Sida skall ange vilka ämnesområden som prioriterats samt erhållit stöd i Sverige.

Sida skall rapportera om myndighetens stöd till forskning om såväl vacciner som antimikrobiella läkemedel i kampen mot hiv/aids, tuberkulos och malaria.Verksamhetsgren Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Mål

Humanitära insatser

Sida skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

Sidas verksamheten skall styras av skrivelsen Regeringens politik för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52) och av regeringens riktlinjer för Sidas arbete för humanitärt bistånd (UD2004/60685/GS).

Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall stödja konfliktförebyggande och konfliktrelaterade insatser vad gäller hot mot människors säkerhet och påverka bakomliggande strukturella orsaker till väpnade konflikter. Dessa insatser skall ske som komplement till det långsiktiga utvecklingssamarbetet och kan även genomföras i områden där väpnade konflikter pågår eller nyligen har avslutats. Särskild vikt skall läggas vid humanitär minröjning, vid avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. stridande, och vid att främja dialogprocesser på gräsrotsnivå.


Återrapportering

Humanitära insatser

Sida skall redovisa medelsutnyttjande fördelat på insatser för katastrofförebyggande och -beredskap, för nödhjälp, för tidig återuppbyggnad, samt för metodutveckling och utvärdering.

Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall redovisa medelsutnyttjande fördelat på konfliktrelaterad verksamhet och metodutveckling. Redovisningen skall inkludera ändamål, huvudinnehåll, utförande organisation och land/region.

Sida skall rapportera om omfattning av och inriktning på Sidas bistånd till minhantering.
Verksamhetsgren U-krediter

Mål

Sida skall bidra till att stödja tillhandahållandet av finansieringslösningar för investeringar i infrastruktur i utvecklingsländer.


Återrapportering

Sida skall redovisa medelsutnyttjandet fördelat på sektorer och länder.Verksamhetsgren Enskilda organisationer

Mål

Sida skall i samverkan med svenska enskilda organisationer, deras partnerorganisationer, internationella nätverk och organisationer som främjar demokrati och utveckling bidra till att främja utveckling av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Lokala samarbetsorganisationer skall stärkas.

Sida skall säkerställa att anvisningar och allmänna villkor för bidrag till ramorganisationer och andra enskilda organisationer följer riksdagens beslut om Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4).


Sidas stöd till enskilda organisationer skall bidra till ökat intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor också i Sverige. De enskilda organisationernas informationsverksamhet, att sprida kunskap om och främja samhällsdialogen om globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete och den nya svenska politiken för global utveckling, skall stödjas.


Återrapportering

Sida skall vad avser de svenska enskilda organsationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer, samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. Antalet svenska organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalat informationsbidrag per organisation. Sida skall övergripande rapportera hur de enskilda organisationerna arbetar för att främja samhällsdialogen och öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete och regeringens politik för global utveckling.Verksamhetsgren Information

Mål

Sida skall bidra till att öka intresset för och kunskapen, debatten och opinionsbildningen om Sveriges internationella utvecklingssamarbete, samt utvecklingssamarbetets roll i förhållande till politiken för global utveckling.


Återrapportering

Sida skall redovisa resultatet av de opinionsundersökningar/mätningar som gjorts om intresset för och kunskapen om och inställningen till det internationella utvecklingssamarbetet och millennieutvecklingsmålen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Intern effektivitet

Sida skall redovisa mått för myndighetens interna effektivitet i de olika delarna av biståndsproduktionen.

Jämställdhet och det statliga personalpolitiska arbetet

I enlighet med skrivelsen Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden (skr. 2002/03:140), skall Sida redovisa sitt arbete med att främja jämställdheten på Sida genom lika möjligheter till befordran och utveckling för kvinnor och män samt att identifiera och avskaffa eventuella osakliga löneskillnader.

Kompetensförsörjning

Mål

Sida skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Sida skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat.

Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.


Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald, god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Europeiska Unionen

Personal från Sida skall i EU-arbetet följa Utrikesdepartementets cirkulär med riktlinjer för EU-arbetet. Cirkulär 3, 5 och 13 skall ägnas särskild uppmärksamhet.

Sida skall tillsammans med Utrikesdepartementet delta i verkställighetskommittéarbetet för EU:s internationella utvecklingssamarbete, samt i styrelsearbetet i European Agency for Reconstruction (EAR).

Twinningverksamhet

Sida skall ha huvudansvaret för all twinningverksamhet, inklusive vara nationell kontaktpunkt för twinning inom Phare, TACIS, CARDS och MEDA. Sida skall även vara nationell kontaktpunkt för TAIEX. Sida skall i dessa frågor svara för kontakter med Europeiska kommissionen, EAR, berörda länder samt EU-delegationer och ambassader i dessa länder. Sida skall erbjuda Regeringskansliet och övriga myndigheter stöd i förberedelsearbetet vad gäller twinningprojekt inklusive finansiering av förberedelsekostnader samt viss utbildning för myndigheter. Beträffande TACIS/twinning skall Sida under året prioritera Ryssland, Ukraina och Moldavien. Vad gäller CARDS/twinning skall Sida prioritera Kroatien, Serbien och Makedonien. Vad gäller Phare/twinning skall Sida prioritera Turkiet. Verksamhetens natur förutsätter ett nära samarbete och samråd mellan Sida och Utrikesdepartementet.

Regelbundna samråd

Sida skall delta i samråd med Utrikesdepartementet om:

 • fred, säkerhet och humanitära frågor,

 • de land-, region- eller motsvarande strategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet inklusive om budgetstödet.

Sida skall medverka i Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet för Östeuropa och Centralasien.
1.4Uppdrag
Resultatskrivelse

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2005 skall Sida senast den 1 mars 2005 rapportera hur myndigheten inom sin verksamhet har arbetat samt avser arbeta för att politiken för global utveckling skall få genomslag i utvecklingssamarbetet.


Millennieutvecklingsmålen

Sida skall senast den 30 april 2005 övergripande redovisa exempel på insatser som görs inom utvecklingssamarbetet som bidrar till uppfyllandet av millennieutvecklingsmål 1-7. Indikatorer som gäller utvecklingssamarbetet under mål 8 skall redovisas.


Rapporterings-/statistiksystem

Sida skall senast den 30 september 2005 rapportera om möjligheter inom nuvarande rapporterings-/statistiksystem att rapportera insats per tema/ämne, land/region och organisation, samt lämna förslag på hur nya krav på tematisk rapportering och uppföljning skall kunna mötas.Afrika

Sida skall senast den 31 december 2005 lämna förslag till strategi för samarbetet med Somalia.

Sida skall senast den 31 augusti 2005 lämna förslag till strategi för samarbetet med Tanzania.

Sida skall senast den 1 september 2005 redovisa det stöd som lämnats för postkonfliktländer och för återuppbyggnad i Afrika och erfarenheterna av detta stöd.

Sida skall senast den 1 september 2005 rapportera om stöd till ECOWAS inom ramen för strategin för Västafrika.


Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Sida skall senast den 31 december 2005 lämna förslag till strategi för samarbetet med Kina respektive Afghanistan, samt för regional samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika.


Latinamerika

Sida skall inleda ett begränsat samarbete med Brasilien syftande till att främja demokratins kultur och millennieutvecklingsmålen.


Östeuropa och Centralasien

Sida skall senast den 1 oktober 2005 inkomma med förslag till strategier för samarbetet med Bosnien-Hercegovina respektive Makedonien, samt regionstrategier för Centralasien och Södra Kaukasien.

Regeringen kommer att i särskild ordning ge Sida i uppdrag att lämna förslag till strategi för samarbete med Turkiet.

Sida skall avseende samarbetet med Västra Balkan senast den 1 oktober 2005 redovisa hur stödet bidragit till att öka förutsättningarna för återvändande av flyktingar, asylsökande och internflyktingar till och inom regionen.

Regeringen kommer att i särskild ordning ge Sida i uppdrag att lämna förslag till riktlinjer beträffande insatser för den romska befolkningen på Västra Balkan.

Sida skall en gång i halvåret till Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet redovisa de projekt för vilka slutrapportering har inkommit till Sida.


Samarbete inom Östersjöregionen

Sida skall bygga upp och senast den 1 juli 2005 inleda en verksamhet med uppgift att utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen och att stärka regionens utveckling inom de aktuella verksamhetsområdena. Verksamheten skall bedrivas vid en särskild ny organisatorisk enhet förlagd till Visby, Gotlands län. Enheten i Visby skall när den är i full verksamhet omfatta 20 årsarbetskrafter.

Sida skall senast den 1 mars 2005 till Utrikesdepartementet inkomma med förslag gällande den närmare inriktningen av enhetens verksamhet.

Sida skall i årsredovisningen för 2005 rapportera hur uppdraget att bygga upp och etablera verksamheten i Visby framskridit. Sida skall också rapportera i vilka former den nya enheten samarbetar med Östersjöcentrum.Trepartssamarbete

Sida skall ha det huvudsakliga ansvaret för det samarbete som innebär att Sverige tillsammans med EU:s nya medlemsländer eller utvecklingsländer genomför biståndsinsatser i tredje land, s.k. trepartssamarbete. Sida skall senast den 1 april 2005 till Utrikesdepartementet inlämna förslag om hur sådant trepartssamarbete kan understödjas och främjas.


Konfliktrelaterad verksamhet

Sida skall senast den 15 september 2005 inkomma med en översikt av stödet till konfliktrelaterad verksamhet nedbrutet på organisationer/institutioner och regioner/länder samt insatskategorier (syfte).

Sida skall senast den 31 mars 2005 inkomma med förslag till strategi för konfliktrelaterad verksamhet i det internationella utvecklingssamarbetet.

Små och lätta vapen

Sida skall, som ett bidrag till utformandet av en övergripande strategi, senast den 15 september 2005 föreslå riktlinjer för inriktning och prioriteringar för Sidas arbete mot spridning av små och lätta vapen. De åtaganden som Sverige tillsammans med andra medlemsländer gjort i EU:s gemensamma åtgärd avseende unionens bidrag till att bekämpa den destabiliserande ansamlingen och spridningen av små och lätta vapen, att minska existerande ansamlingar och att lösa problem som uppstått till följd av sådana ansamlingar, skall särskilt beaktas. Sida skall även beakta de svenska åtagandena inom ramen för OSSE:s lätta vapendokument.
Information

Sida skall lämna förslag avseende Sidas informationsuppdrag mot bakgrund av riksdagens beslut om Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04: UU3, rskr. 2004/05:4). Förslaget skall lämnas senast den 15 april 2005.


Hälsa

Sida skall aktivt bidra till regeringens arbete med en svensk strategisk handlingsplan 2006-2008 i syfte att förebygga och minska konsekvenserna av smittsamma sjukdomar. I anslutning till detta får Sida i uppdrag att, i nära samarbete med andra berörda myndigheter (t.ex Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut), ta fram underlag för en sådan handlingsplan avseende bilateralt och multilateralt bistånd, inklusive genom EU. I enlighet med den satsning på kampen mot smittsamma sjukdomar som aviserades i regeringsförklaringen 2004 skall Sida särskilt beakta behov och möjligheter av ökade biståndsinsatser vad gäller forskning, förebyggande insatser samt behandling avseende hiv/aids, malaria, mässling och tuberkulos. Underlaget skall vidare särskilt beakta vikten av robusta hälsosystem, relevant forskning och utnyttjande av forskningsresultat avseende nya och förbättrade vacciner samt antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel mot vilka resistens utvecklas. Sida skall till Utrikesdepartementet senast den 31 maj 2005 överlämna sitt underlag inklusive preliminär kostnadsberäkning av för genomförandet av strategin relevanta biståndsinsatser 2006.

Sida skall senast den 31 mars 2005 inkomma med förslag för formerna för långsiktig finansiering av Apoteksbolagets verksamhet som WHO-samarbetscentrum med uppdrag att tillhandahålla referensmaterial för fattiga länders egen läkemedelskontroll och -försörjning efter innevarande avtalsperiod.


Miljö

Sida skall i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och i samråd med andra berörda myndigheter utarbeta förslag inför den särskilda miljösatsning som aviserades i regeringsförklaringen 2004. Bland annat områdena miljöteknik, förnybar energi, vatten och sanitet, kemikalier samt uppbyggnad av miljöinstitutioner i samarbetsländerna, skall belysas. En preliminär rapport skall inkomma till Utrikesdepartementet senast den 1 juni 2005. Slutgiltig rapport skall lämnas den 1 september 2005.

Sida skall senast den 1 oktober 2005 inkomma med rapport om hur stödet för insatser inom det multilaterala miljöområdet, framför allt för uppföljning av världstoppsmötet i Johannesburg, använts.


FN:s kommission för hållbar utveckling

Som ett bidrag till de svenska förberedelserna av uppföljningen av de mål som överenskoms vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg skall Sida, i dialog med Utrikesdepartementet, lämna analytiska redovisningar av de aktiviteter som gjorts i relation till de teman som behandlas under kommande två-årscykel (CSD 14 och 15). Rapporteringen skall också relatera till de tvärsektoriella teman som anges i Kommissionens för hållbar utveckling (CSD) handlingsplan (t.ex fattigdomsfrågor, bevarande av naturresursbasen, hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt jämställdhet och utbildning). Rapporten skall redovisa även på vilket sätt myndigheten kommer att arbeta med de policyrekommendationer som blir resultat av högnivåmötet under CSD 13. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2005.


Jämställdhetsintegrering i verksamheten

Sida skall medverka i Utrikesdepartementets arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering med jämställdhetskartläggningar och -analyser vad gäller det internationella utvecklingssamarbetet.


Adoption- och biståndsverksamhet

Med anledning av beslut om Internationella adoptionsfrågor (prop 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10) skall Sida senast den 31 december 2005 inkomma med förslag till riktlinjer för stöd till sammanslutningar som bedriver både internationell adoptionsverksamhet och biståndsverksamhet.


FAO-strategi

Sida skall utarbeta förslag till strategi för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), avseende finansiellt stöd till verksamhet utöver det som finansieras av medlemsavgiften till FAO. Förslaget skall beakta existerande svensk policy rörande FAO och dess verksamhet, Sidas erfarenheter från och kunskap om tidigare extrabudgetärt stöd inklusive andra länders samarbetsformer med FAO, FAO:s komparativa för- och nackdelar samt svensk policy inom andra för strategin relevanta områden. Uppdraget skall genomföras i samråd med andra berörda myndigheter och redovisas senast den 15 september 2005.


Korruption

Sida skall senast den 30 september 2005 lämna en översiktlig redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption. I redovisningen bör försök göras att identifiera effektiviteten i de olika insatser som görs på området. Sida skall också redovisa vidtagna åtgärder i syfte att förhindra att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd.


Konsultfonder

En intern genomlysning kommer att göras inom Regeringskansliet av utvecklingseffekter, samt bidraget till handelsfrämjandet av de bundna konsultfonderna i vilka Sverige alltjämt medverkar. När resultat av denna genomlysning föreligger kommer medelsbehov och former för en eventuell fortsatt verksamhet att prövas. Tills vidare skall Sida avsätta erforderliga medel till dessa fonder


Riksrevisionens rapport

Sida skall senast den 15 april 2005 till regeringen redovisa åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Bistånd via ambassader - en granskning av Utrikesdepartementet och Sida i utvecklingssamarbetet (RiR 2004:10).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete15 904 tkr
5:11 ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (Ram)15 904 tkr


Villkor
5:11 ap.1 Samarbete inom Östersjöregionen

Medlen skall användas för samarbete genom det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer inom Östersjöregionen.

Sida fastställer de villkor som skall gälla de svenska parternas medverkan i samarbetet i Östersjöregionen.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete14 044 000 tkr
8:1 ap.1Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet (Ram)1 530 000 tkr
8:1 ap.2Information (Ram)62 000 tkr
8:1 ap.3Globala utvecklingsprogram (Ram)1 550 000 tkr
8:1 ap.5Enskilda organisationer (Ram)1 200 000 tkr
8:1 ap.6Asien, Mellanöstern och Nordafrika (Ram)1 935 000 tkr
8:1 ap.7Latinamerika (Ram)1 095 000 tkr
8:1 ap.9Afrika (Ram)4 055 000 tkr
8:1 ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (Ram)940 000 tkr
8:1 ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (Ram)402 000 tkr
8:1 ap.32Forskning (Ram)875 000 tkr
8:1 ap.33U-krediter (Ram)400 000 tkr


Villkor
8:1 Biståndsverksamhet

Den totala anslagsbelastningen avseende budgetåret 2005 på anslaget 8:1 och äldre anslaget 9:1 till Sidas disposition får inte överstiga 14 194 000 000 kronor, varav 552 000 000 kronor avser medel på delposten 26.2 och anslaget 9:1.

Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien, motsvarande högst 40 000 000 kronor. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för delposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder.

Utbetalningar skall ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.

1. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.

2. Sida får inom en ram om högst 250 000 000 kronor på sakanslaget finansiera personal i fältverksamheten som deltar i beredning, handläggning eller uppföljning av insatser, landstrategier eller samarbetsprogram. Baspersonal, bestående av chef, administratör och assistent, finansieras över förvaltningsanslaget.

3. Sida får disponera 12 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 614 700 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier samt högst 30 000 000 kronor avse kapitalmarknads- och importgarantier.

Sida skall ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

4. Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9 och 33 respektive delpost 26.1. Beslut om krediter skall alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma i fråga för krediter förrän de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits skall krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor.

Beslut om krediter fattas av Sida och skall stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy. Följande ärenden skall dock underställas regeringens prövning:

 • Kredit som överstiger 100 000 000 kronor.

 • U-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med av regeringen fastställd landstrategi eller motsvarande beslut.

 • Bindning av biståndskredit.

Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning.

Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".

5. Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, revisioner och liknande inom respektive anslagspost.

6. För anslagspost 6, 7, 9 och 26 skall medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. I övrigt skall bl.a. följande finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9 och 26:

 • Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.

 • Biståndskrediter. Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De skall lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter och i normalfallet vara obundna. Detta gäller ej delpost. 26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder.

7. Följande insatser skall i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9 och delposten 26.1 och i andra hand anslagsposten 1:

 • insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar;

 • insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer,

 • insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer;

 • insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer.

Finansiering av återuppbyggnadsinsatser skall företrädesvis ske genom bidrag till Förenta nationerna och andra multilaterala institutioner.

Sidas anslagsförbrukning enligt detta villkor skall redovisas i årsredovisningen.

8. Institution som beviljas bidrag skall på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med avtal. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.

9. Regeringen fattar beslut om budgetstöd på förslag från Sida. Beslutade insatser skall belasta anslagsposterna 6, 7, eller 9.8:1 ap.1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Högst 200 000 000 kronor får användas för den konfliktrelaterade verksamheten.

Med hänsyn till behovet av att säkerställa möjlighet att bidra till insatser i oförutsedda humanitära kriser skall Sida tillse att minst 20 procent av anslagsposten kvarstår som ointecknad den 1 juli 2005.

Sida får besluta om humanitära insatser om högst 280 000 000 kronor för stöd till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) fältverksamhet för år 2005, i enlighet med ICRC:s årliga appell för katastrofinsatser, samt därutöver positivt beakta eventuellt ytterligare extraordinära behov som kan uppstå under året. Sida bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), ingå överenskommelse med ICRC om fördelningen av det svenska bidraget till ICRC:s fältverksamhet för år 2005.

Samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om insatser som finansieras över anslagsposten skall fortsatt äga rum i den gemensamma samrådsgruppen för humanitärt bistånd. Sidas stöd till konfliktrelaterad verksamhet skall här särskilt samordnas med stöd för liknande syften som finansieras av medel som regeringen och Regeringskansliet disponerar.

Sida skall vid minst sex tillfällen under året i samrådsgruppen för humanitärt bistånd redovisa anslagsförbrukning samt prognos för återstoden av budgetåret på anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. I detta skall ingå att redovisa anslagsförbrukning uppdelat på humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.

Medel får i mindre utsträckning användas för svenska och internationella utrednings- och forskningsuppdrag samt seminarieverksamhet av direkt betydelse för det svenska humanitära biståndet och konfliktrelaterad verksamhet.

Inom ramen för FN:s samlade humanitära appeller (CAP) skall Sida beakta vikten av förutsägbart stöd till FN:s humanitära samordning i fält liksom till åtgärder för att förbättra säkerheten för humanitär personal. Vid beslut om bidrag till FN:s samlade appeller skall Sida beakta fördelningen av de svenska årsbidragen till berörda FN-organ.

Sida skall ha beredskap att vid behov bidra till tilläggsprogram som genomförs av FN:s flyktingkommissarie.

Vad avser humanitära insatser skall anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet i huvudsak bekosta insatser under omedelbart katastroftillstånd. I mindre utsträckning kan anslagsposten bekosta insatser för förebyggande av och beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar, samt tidiga återuppbyggnadsinsatser under eller efter upphörande av omedelbart katastroftillstånd. Samtliga bidrag till FN:s samlade humanitära appeller (Consolidated Inter-Agency Appeals, CAP) skall belasta anslagsposten. I mindre utsträckning får anslagsposten användas för bidrag till metodutveckling och utvärdering inom det humanitära biståndet.8:1 ap.3 Globala utvecklingsprogram

Sida bemyndigas bereda och besluta om:

högst 15 000 000 kronor för stöd till multilateral och bilateral verksamhet inom narkotikaområdet, inklusive missbruk av tobak, för att hjälpa länder att efterleva FN:s normativa riktlinjer. Särskild tonvikt skall läggas vid förebyggande verksamhet, institutionsuppbyggnad och insatser i Afrika.

högst 24 100 000 kronor till stöd genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer.

högst 27 000 000 kronor i stöd till World Maritime University (WMU/Internationella Sjöfartsuniversitetet) i Malmö.

högst 100 000 000 kronor för att stödja det arbete som bedrivs av Fast Track Initiative inom ramen för Education for All (EFA). Bidraget skall avse treårsperioden 2005-2007 och utbetalas som ett engångbelopp.

högst 200 000 000 kronor för handelsrelaterat bistånd i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat bistånd (UD2004/66115/GU).

50 000 000 kronor som ett engångsbelopp i stöd till den multilaterala gåvofonden Global Crop Diversity Trust. Sida skall aktivt delta i uppföljningen av svenskt engagemang i denna fond.

lägst 85 000 000 kronor i årligt bidrag till International Planned Parenthood Federation (IPPF).

lägst 100 000 000 kronor för bidrag till GAVI, inklusive årsavgifter.

högst 16 500 000 kronor för insatser inom det multilaterala miljöområdet, framförallt för uppföljning av världstoppsmötet i Johannesburg om hållbar utveckling samt att långsiktigt stödja utvecklingsländernas möjligheter att leva upp till de åtagandena i internationella miljökonventionerna.

högst 1 000 000 kronor får användas för att förstärka myndighetens medverkan i och uppföljningen av multilateralt miljösamarbete.

Medel kan även användas som stöd till GAVI-partners globala eller regionala program för immuniseringsverksamhet samt andra insatser på området smittsamma sjukdomar, inklusive att stärka möjligheterna att ta tillvara forskningsresultat, särskilt vad gäller hiv/aids, malaria, mässling, tuberkulos samt utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel. Vidare skall medel användas för det globala arbetet med aktuella internationella avtal och regelverk som berör smittsamma sjukdomar, tobakskontroll och funktionshinder.

Medel inom anslagsposten skall användas för att finansiera det svenska samarbetet inom miljö/naturresursområdet med utvecklingsbanker och andra internationella och enskilda organisationer såsom bidrag till etablerandet av en UNDP Water Governance Facility vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Medel får användas för sekondering av nationella experter vid EU:s institutioner. Därtill kan medel användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal och deras medföljande. Medel får också användas för rekryteringsansträngningar riktade mot internationella organisationer.8:1 ap.5 Enskilda organisationer

Svenska organisationers egeninsats skall vara lägst 10% av den totala insatsen. Kravet på egeninsats skall inte tillämpas på bidrag till volontärer eller på informationsbidrag. För insatser mot hiv/aids kan Sida bevilja undantag från regeln om egeninsats.

Sida får inte medge att värdet av organisationernas eget arbete beaktas då egeninsatsens storlek fastställs. Eget eller insamlat material får inte räknas som en del av egeninsatsen.

Högst 120 000 000 kronor av de tilldelade medlen får användas för information om utvecklingsländer. Bidrag får även lämnas till internationella enskilda organisationer. Sida kan även finansiera svenska enskilda organisationers kostnader för uppbyggnad av nätverk och annan kapacitet för deltagande i policyarbete kring utvecklingsfrågor med bland annat EU, Europarådet, FN, OSSE, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Bidragen kan lämnas för seminarier och fortbildningsinsatser i samarbetsländer och regioner för enskilda organisationers utsända biståndspersonal inklusive volontärer.

Verksamheten vid Civil Society Center i Härnösand skall finansieras från anslagsposten.
8:1 ap.6 Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Kostnaden för svenskt deltagande med högst 13 personer i den nordiska övervakningsmissionen på Sri Lanka (SLMM) skall rymmas inom anslagsposten.8:1 ap.9 Afrika

Lägst 400 000 000 kronor avser återuppbyggnadsinsatser i postkonfliktländer och lägst 680 000 000 kronor avser regionalt samarbete.8:1 ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

Högst 20 000 000 kronor får användas för insatser i Turkiet.

Högst 12 000 000 kronor får användas för svenskt personalstöd till OSSE:s verksamhet, varav högst 500 000 kronor får användas till administrativa kostnader. Hänsyn skall tas till Sveriges politik gentemot OSSE.8:1 ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Sida får sammantaget disponera 150 000 000 kronor av anslagssparandet från 2004 gällande delpost 26.2 och anslaget 9:1. Resterande anslagssparande får ej disponeras av Sida utan särskilt beslut av regeringen.

För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad får högst 13 500 000 kronor användas.

För stöd genom enskilda organisationer för information i Sverige får högst 5 000 000 kronor användas.8:1 ap.32 Forskning

Högst 100 000 000 kronor får användas för stöd till utvecklingsforskning om utvecklingsländer i Sverige, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer, tematiska forskningsnätverk, stöd till enskilda forskningsprojekt, kostnader för av Sida inrättade tidsbegränsade anställningar för forskare med inriktning på utvecklingsfrågor samt administration av dessa anställningar. Sida får vidare finansiera utgifter för Sidas forskningsnämnd, vetenskapliga arbetsgrupper och information om utvecklingsforskning om utvecklingsländer.8:2Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete588 940 tkr
8:2 ap.1Sida (Ram)588 940 tkr


Villkor
8:2 ap.1 Sida

Indikativt belopp för icke ODA-länder är 46 000 000 kronor. Av de 46 000 000 kronorna får högst 15 000 000 kronor användas för Sidaenheten på Gotland inklusive Sidas kostnader för att inrätta enheten. Redovisningen skall uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder.

Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti skall för personalen vid ambassaderna belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida och för fältpersonal den del av anslaget 8:1 som disponeras av Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sida:s skrivelse den 4 maj 1984.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

9:1Samarbete med Central- och Östeuropa (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0 tkr
9:1 ap.1Kandidatländer (Ram)0 tkr
9:1 ap.2Ryssland, Ukraina Vitryssland (Ram)0 tkr


Villkor
9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa

Sida får sammantaget disponera 150 000 000 kronor av anslagssparandet från 2004 gällande delpost 26.2 och anslaget 9:1. Resterande anslagssparande får ej disponeras av Sida utan särskilt beslut av regeringen.

Användandet av äldre anslaget skall ske i enlighet med villkoren för anslaget 8:1 delpost 26.2.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:11 ap.10Allt0

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:1 ap.10Allt0
8:1 ap.20Allt0
8:1 ap.30Allt0
8:1 ap.50Allt0
8:1 ap.60Allt0
8:1 ap.70Allt0
8:1 ap.90Allt0
8:1 ap.26.10Allt0
8:1 ap.26.20Allt0
8:1 ap.320Allt0
8:1 ap.3303 %0

8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:2 ap.10Allt0

9:1 (2003) Samarbete med Central- och Östeuropa

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
9:1 ap.1 (2003)0Allt0
9:1 ap.2 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
8:1 ap.98:1 ap.624 000 tkr
8:1 ap.33.18:1 ap.33100 %
8:1 ap.33.28:1 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
8:1 ap.33.1Ram
8:1 ap.33.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 ap.1400 000191 700208 3002007
8:1 ap.260 00030 00030 0002007
8:1 ap.31 850 000880 000970 0002007
8:1 ap.52 500 0001 100 0001 400 0002007
8:1 ap.64 000 0002 000 0002 000 0002007
8:1 ap.72 000 000945 0001 055 0002007
8:1 ap.98 177 0004 000 0004 176 7002007
8:1 ap.26.11 435 000650 000785 0002007
8:1 ap.26.21 065 000500 000565 0002007
8:1 ap.321 300 000600 000700 0002007
8:1 ap.33200 00090 000110 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna 'infriade förpliktelser' anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)104 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III:10 Datum: 2004-12-22
Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 588 940 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 8:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras50 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras50 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha:

 • konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.

Eventuell räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Anne Johansson
Kopia till

SB
Presschefen UD
UD-A-RED
UD-RS
UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EIM
UD-EP
UD-EU
UD-FMR
UD-GS
UD-IH
UD-MAP
UD-MENA
UD-PES
Fi-BA
Fi/IA
FA-Ekonomienheten
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Riksdagen-Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund Internationel AB