Utrikesdepartementet
ProtokollI:7
vid regeringssammanträde
2004-12-16UD2004/64734/PLAN (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 5:6, 5:9 (2003), 5:10 (2003), 5:12 (2003) och 5:14 (2003) Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt äldre anslagen
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 05, bet. 2004/05:UU1, rskr. 2004/05:91).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut14 188 tkr
5:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (Ram)14 188 tkr

Disponeras av Folke Bernadotteakademin8 946 tkr
5:6 ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (Ram)8 946 tkr

Disponeras av regeringen175 tkr
5:6 ap.2Forsk. utred o a ins - Regeringens disposition (Ram)175 tkr

Disponeras av Regeringskansliet5 931 tkr
5:6 ap.5Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (Ram)663 tkr
5:6 ap.7Säkerhetspolitisk forskning (Ram)5 268 tkr


Villkor
5:6 ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till svenska ideella organisationer och stiftelser. Medlen får utbetalas av myndigheten först efter att regeringen har lämnat närmare anvisningar för medlens hantering, på förslag från myndigheten.5:6 ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

1. Anslagsposten skall fördelas på följande program

Kärnvapen 9 358 000 kronor

Biologiska vapen 2 845 000 kronor

Kemiska vapen 1 677 000 kronor

Övrigt stöd 308 000 kronor

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.5:6 ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.5:6 ap.7 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier om europeisk säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och internationell seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut.

2. Av anslagsposten får högst 2 600 000 kronor användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska institutet och staten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
5:9 ap.1Utredningar - del till RKDISP (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
5:9 ap.2Utredningar - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
5:10Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
5:10 ap.1Info och studier - del till RKDISP (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
5:10 ap.2Info och studier - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
5:12Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut0 tkr
5:12 ap.1Forskning - del till FOI (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
5:12 ap.2Forskning - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
5:14Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
5:14 ap.1Forskningsverksamhet - del till RKDISP (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
5:14 ap.2Forskningsverksamhet - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:6 ap.40Allt0
5:6 ap.10Allt0
5:6 ap.20Allt0
5:6 ap.50Allt0
5:6 ap.70Allt0

5:9 (2003) Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:9 ap.1 (2003)0Inget0
5:9 ap.2 (2003)0Allt0

5:10 (2003) Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:10 ap.1 (2003)0Inget0
5:10 ap.2 (2003)0Allt0

5:12 (2003) Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:12 ap.1 (2003)0Inget0
5:12 ap.2 (2003)0Allt0

5:14 (2003) Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:14 ap.1 (2003)0Allt0
5:14 ap.2 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
5:6 ap.55:6 ap.2100 %
5:6 ap.65:6 ap.2100 %
5:6 ap.75:6 ap.2100 %
5:9 (2003)5:9 ap.2 (2003)100 %
5:10 (2003)5:10 ap.2 (2003)100 %
5:12 (2003)5:12 ap.2 (2003)100 %
5:14 (2003)5:14 ap.2 (2003)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
5:6 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: I:7 Datum: 2004-12-16
Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 188 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning 5:6 ap.4.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterUtdrag till

Statsrådsberedningen
SB Internrevision
UD-EP
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
RK-FA
Riksdagen UU
Riksdagen FöU
Folke Bernadotteakademin
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen