Näringsdepartementet
Regeringsbeslutlll 8

2004-12-16Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLMN2004/9503/A
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige m.m. inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (rskr.2004/05:121)
Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikProgramverksamhetEU-program1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft


Verksamhetsgren EU-program1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

1. Svenska ESF-rådet skall säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av mål 3 och Equal i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges samt med EG-regler och nationella regler.

Återrapportering: En samlad redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från av myndigheten framtagna operativa mål och indikatorer samt från förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. Svenska ESF-rådet skall särskilt belysa uppnådda resultat i arbetet med att stärka den finansiella kontrollen.

2. Svenska ESF-rådet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

3. Svenska ESF-rådets chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet, i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

Återrapportering: Svenska ESF-rådet skall redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet.
1.4Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet skall för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005 redovisa utgiftsprognoser avseende budgetåren 2005 och 2006. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget.

2. Svenska ESF-rådet skall senast den 20 januari, den 22 februari, den 15 juni, den 2 augusti och den 18 oktober 2005 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen skall även framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognoserna samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall dessutom kommenteras i förhållande till föregående prognos.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp till stödmottagarna med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under budgetåren 2005-2008 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program. Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 20 januari och den 2 augusti 2005, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 per år under budgetåren 2005-2008. Redovisningen skall ske på grundval av rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 20 januari och den 2 augusti 2005, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Utbetalade belopp under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 som har varit föremål för återkrav respektive har återbetalats av stödmottagarna, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 och på respektive program.

3. Svenska ESF-rådet skall senast den 22 februari, 15 juni och den 18 oktober 2005 redovisa uppnådda resultat i mål 3 med avseende på kvantifierade målsättningar i programmet. Redovisningen skall utformas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Svenska ESF-rådet skall senast i samband med budgetunderlaget för 2006 redovisa erfarenheter i projektverksamheten i mål 3 och Equal som myndigheten bedömer kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten. Svenska ESF-rådet skall i detta sammanhang även redovisa framkomna resultat i arbetet för att sprida och ta till vara erfarenheterna av mål 3 och Equal. Vidare skall framgångsfaktorer i samarbetet i de olika formerna av partnerskap som finns inom programmen beskrivas.

5. Svenska ESF-rådet skall vara en samverkanspart i regionala tillväxtprogram och dessa program skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med mål 3 och Equal som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet skall även bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet skall bistå Verket för näringslivsutveckling med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från verket. Svenska ESF-rådet skall vid förfrågan från länens programansvariga organ redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige98 439 tkr
22:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ram)98 439 tkr

Disponeras av regeringen594 tkr
22:5 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)594 tkr

22:6Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län18 820 tkr
22:6 ap.3Mål 2, Södra och Öarna (Ram)18 820 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län10 352 tkr
22:6 ap.4Mål 2, Västra (Ram)10 352 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län44 828 tkr
22:6 ap.5Mål 2, Norra (Ram)44 828 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län129 178 tkr
22:6 ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (Ram)107 525 tkr
22:6 ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (Ram)21 653 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län116 302 tkr
22:6 ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (Ram)97 475 tkr
22:6 ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (Ram)18 827 tkr

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 209 292 tkr
22:6 ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (Ram)881 772 tkr
22:6 ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (Ram)327 520 tkr

Disponeras av regeringen9 228 tkr
22:6 ap.12Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)9 228 tkr


Villkor
22:6 ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Södra och Öarna.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.22:6 ap.4 Mål 2, Västra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Västra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.22:6 ap.5 Mål 2, Norra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Norra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.22:6 ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.22:6 ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.22:6 ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.22:6 ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.22:6 ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut för räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.22:6 ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Svenska ESF-rådet skall månadsvis lämna bidrag till AMS för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos AMS. Ej förbrukade medel skall återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från AMS som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:5 ap.10Allt0
22:5 ap.20Allt0

22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:6 ap.30Allt0
22:6 ap.40Allt0
22:6 ap.50Allt0
22:6 ap.60Allt0
22:6 ap.70Allt0
22:6 ap.80Allt0
22:6 ap.90Allt0
22:6 ap.100Allt0
22:6 ap.110Allt0
22:6 ap.120Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:522:5 ap.2100 %
22:6 ap.122:6 ap.12100 %
22:6 ap.222:6 ap.12100 %
22:6 ap.322:6 ap.12100 %
22:6 ap.422:6 ap.12100 %
22:6 ap.522:6 ap.12100 %
22:6 ap.622:6 ap.12100 %
22:6 ap.722:6 ap.12100 %
22:6 ap.822:6 ap.12100 %
22:6 ap.922:6 ap.12100 %
22:6 ap.1022:6 ap.12100 %
22:6 ap.1122:6 ap.12100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
22:6 ap.1Ram
22:6 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:6 ap.380 00018 0598 6872008
22:6 ap.440 00010 0006 9972008
22:6 ap.5100 00030 0005 9562008
22:6 ap.6260 00041 25020 7872008
22:6 ap.740 00013 7506 9292008
22:6 ap.8340 000100 00058 5332008
22:6 ap.960 00024 8283 5822008
22:6 ap.102 200 000850 0001 000 0002008
22:6 ap.111 200 000600 000350 0002008
Belopp angivna i tkr


Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 903
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: lll 8 Datum: 2004-12-16
Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 98 439 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 22:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM