Finansdepartementet
Regeringsbeslut44

2004-12-16Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄSFi2004/3513
Fi2004/5103
Fi2004/6226
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynTillsyn (av spelmarknaden)Kontroll och tillsyn
Tillstånd och normgivning
Information1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Politikområde Finansiella system och tillsyn

Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av politikområdet görs under respektive verksamhetsgren.


Verksamhetsområde Tillsyn (av spelmarknaden)

Mål

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.


Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av delområdet görs under respektive verksamhetsgren.


Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål

Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet, att gällande regelverk efterlevs och på sikt medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.


Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol, Riksgäldskontoret och central tillsyn, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten vidtagit. Myndigheten skall vidare redovisa:

- de iakttagelser myndigheten gjort och de åtgärder som vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,

- antalet ärenden i förvaltningsdomstol och antal yttranden till domstolar,

- antal kontroller, antal anmärkningar samt typ av anmärkningar fördelat på ovan angivna kategorier.Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål

Ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 § lotterilagen (1994:1000) (EMV-lotterier), skall avgöras inom två månader. Ansökningar om typgodkännande och tillstånd till EMV-lotterier och tillstånd till automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (förströelsespel), skall avgöras inom rimlig tid med hänsyn till ansökningarnas omfattning. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.


Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, förströelseautomater, typgodkännande och övriga tillståndsärenden redovisa:

- antal ansökningar, antal bifall respektive avslag samt grunderna för dessa avslag,

- antal tillstånd per den 31 december 2004.

Myndigheten skall vidare redovisa:

- genomsnittlig handläggningstid samt antal ansökningar som inte kunnat avgöras inom föreskriven tid och skälen därtill,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- utvecklingen av de ideella föreningarnas EMV-lotterier.


Övriga återrapporteringskrav under verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten arbetat med föreskrifter och allmänna råd.Verksamhetsgren Information

Mål 1

Lotteriinspektionen skall ge information om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.


Återrapportering 1

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informationsåtgärder.


Mål 2

Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.


Återrapportering 2

Lotteriinspektionen skall vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska marknaden. Lotteriinspektionen skall i samband med årsredovisningen:

- redovisa rättsutvecklingen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse

- redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse,

- särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt,

- redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Lotteriinspektionen skall även redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren samt:

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för genomförd kontroll- och tillsynsverksamhet,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom EMV-lotterier,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna EMV-lotterier,

- de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande,

- kostnader för den administrativa ledningen.

Lotteriinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari

8 mars

3 maj

2 augusti

31 oktober
1.3Organisationsstyrning

Mål

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemfokuserat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel eller andra problem kan förekomma.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Lotteriinspektionen skall utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.

Lotteriinspektionen skall med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politik-, verksamhets- och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och som planeras att göras inom ansvarsområdet, som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva folkhälsopolitiska målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisning skall ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1Lotteriinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Lotteriinspektionen41 959 tkr
2:1 ap.1Lotteriinspektionen (Ram)41 959 tkr

Disponeras av regeringen253 tkr
2:1 ap.2Lotteriinspektionen - Regeringens disposition (Ram)253 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1 Lotteriinspektionen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:1 ap.10Allt0
2:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
2:12:1 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 250
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 44 Datum: 2004-12-16
Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 959 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Lotteriinspektionen 2:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Information-1 502-4 000704 200-4 130-9 632
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn2536-2 053-3 44425 00029 612-4 612-10 109
Tillstånd och normgivning2536-1 767-2 6003 2008 400-5 200-9 567
Summa
-3 820-6 04428 20038 012-9 812-19 676
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Lotteriinspektionen och skall tillföras anslaget.

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) skall redovisas mot inkomsttitel 2536.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Monica Lundberg
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdeparatementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/RoB