Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALAU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Civilingenjörsexamen

1 220

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

670

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

635
320

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 375

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 5 000.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 723 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Universitetet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i egyptologi, estetik, estniska, iranska språk, keltiska språk, swahili, turkiska språk, ungerska och seismologi.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i respektive utbildning.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Uppsala universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i matematik och beräkningsvetenskap samt en i ekonomi. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

440

Medicinskt

450

Naturvetenskapligt1

450


1 Examinationsmålet för Naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderar målet för Tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 27 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning samt den totala kostnaden för verksamheten vid Kollegiet för samhällsforskning SCASSS.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:22Uppsala universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Uppsala universitet1 137 310 tkr
25:22 ap.1Takbelopp (Ram)1 126 013 tkr
25:22 ap.3Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (Ram)1 624 tkr
25:22 ap.4Internationell lärarfortbildning (Ram)7 594 tkr
25:22 ap.5Sekretariat för Östersjöuniversitetet (Ram)2 079 tkr


Villkor
25:22 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:23Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Uppsala universitet1 185 950 tkr
25:23 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)352 333 tkr
25:23 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)213 394 tkr
25:23 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)367 755 tkr
25:23 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (Ram)0 tkr
25:23 ap.5Kollegiet för samhällsforskning (Ram)14 941 tkr
25:23 ap.6Ersättning för lokalhyror (Ram)237 527 tkr


Villkor
25:23 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 1 178 834 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.25:23 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.25:23 ap.4 Tekniskt vetenskapsområde

Medel för teknisk forskning och forskarutbildning ingår i anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:22 Uppsala universitet: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:22 ap.1010 %0
25:22 ap.303 %0
25:22 ap.403 %0
25:22 ap.503 %0

25:23 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:23 ap.103 %0
25:23 ap.203 %0
25:23 ap.303 %0
25:23 ap.403 %0
25:23 ap.503 %0
25:23 ap.603 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:20 ap.225:22 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:22 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)740 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)232 303
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 323 260 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Uppsala universitet: Grundutbildning 25:22 ap.1, 25:22 ap.3, 25:22 ap.4 och 25:22 ap.5 och anslaget Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning 25:23 ap.1, 25:23 ap.2, 25:23 ap.3, 25:23 ap.5 och 25:23 ap.6.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning1 598010 00010 00001 598
Uppdragsutbildning5 648-5 42255 00060 000-5 000-4 774
Uppdragsforskning52 5242 000182 580187 580-5 00049 524
Summa59 770-3 422247 580257 580-10 00046 348
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet-39131 2151 2150-26
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser, 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 315 380 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER